Posláním Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je šíření vzdělanosti a realizace nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby ve všech oblastech zaměřených na výchovu
a vzdělávání, ať jde o oblast neučitelské pedagogiky, nebo o oblast učitelství. Klíčovou je pro nás péče o vzdělávání, rozvíjení a šíření konceptu vzdělanostní společnosti nejen v rámci vlastní pedagogické činnosti, ale také prostřednictvím spolupráce s partnerskými školami a školskými zařízeními.

 

Pedagogická fakulta UP v Olomouci přispívá k rozvoji společnosti v několika základních oblastech. V oblasti kvalitní pedagogické práce podporuje rozvoj a další prohlubování současného poznání, propojuje oblast pedagogické teorie a pedagogické praxe, přispívá k formování vzdělávací a školské politiky státu a především se podílí na rozvoji profesních i osobnostních kompetencích absolventů ve vztahu k dynamicky se měnícím požadavkům zaměstnavatelů.

 

Partnerství s naší přirozenou aplikační sférou – typicky se školami, ale nejen s nimi – je pro nás klíčové a chápeme je velmi široce. Vychováváme studentky a studenty pro praxi a přitom využíváme pomoci ze strany škol a dalších zařízení a institucí, ale zároveň tuto pomoc vracíme různými formami metodické podpory zpět do terénu. Rozvíjíme pedagogický výzkum, vyvíjíme různé aplikace využitelné v pedagogické praxi a nabízíme nepřeberné množství formátů metodické podpory – od nabídky vzdělávacích akcí, akreditovaných kurzů rozvíjejících didaktické kompetence učitelů, popularizačních přednášek a workshopů přes konkrétní metodické intervence v podobě metodik, akcí pro školy či výukových materiálů. 

 

S ohledem na potřeby pedagogické praxe – a v reakci na nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků – fakulta nabízí studijní programy navazující na předchozí nepedagogické vzdělání zájemců o učitelskou profesi (jde o uplatnění tzv. konsekutivního modelu vzdělávání); vzhledem k potřebě slaďování studia s rodinným a profesním životem studentů bude fakulta i nadále rozvíjet flexibilitu formy vzdělávání s výrazným zastoupením vzdělávání virtuálního.

 

Klademe důraz na vzdělávání pedagogických pracovníků jako naplňování trvalé společenské zakázky a usilujeme přitom o excelenci ve vzdělávání, provázanost s požadavky praxe a propojení výuky s výstupy výzkumné a umělecké činnosti. Hlásíme se k hodnotám společenské odpovědnosti za stav v oblasti vzdělávání a k demokratickému a udržitelnému rozvoji.

 

Snažíme se aktivně působit jako relevantní aktér změn ve vzdělávání a partner pedagogické praxe, která je přirozenou aplikační sférou fakulty. I do budoucna chceme vyvíjet, ověřovat a dále nabízet nejrůznější inovace, popularizovat interaktivní metody výuky, sdílet příklady dobré pedagogické praxe, digitální vzdělávací zdroje a výsledky pedagogického výzkumu s nezbytným důrazem na open access přístup.

 

Do této oblasti tak spadá jak konkrétní metodická podpora praxe (typicky např. poradenství nebo vznik konkrétních materiálů do výuky), tak také různé šířeji pojaté veřejné popularizační a vzdělávací aktivity fakulty. Patří k nim Svět médií, Inspirace pro 21. století, Dny vědy a umění, aktivity Digidoupěte nebo další akce na podporu inovací ve vzdělávání, jako je Noc vědců, Krajské kolo SOČ, SVOUČ, Otevřená fakulta, soutěže a přehlídky technické dovednosti a programování, výtvarné přehlídky, vzdělávací akce zaměřené na prevenci rizikových jevů na internetu, aktivity na podporu společného vzdělávání aj. V rámci programů pro (učitelskou) veřejnost se uskutečňují jak přednáškové cykly a besedy, tak vernisáže, koncerty nebo autorská čtení tak, aby se prezentovaly aktuální vědecké, odborné nebo umělecké výstupy osobností a studentů fakulty. Organizujeme rovněž četné popularizační a školicí aktivity směrem k pedagogickému terénu. Aktuální nabídku všech těchto akcí můžete sledovat na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích fakulty.

 

Jako jednu z forem naší metodické podpory praxe jsme připravili metodický a komunitní portál Učitel21. Obsah pro tuto živou platformu připravují naši odborníci a didaktici spolu s našimi partnery ze škol, ať již jde o zprávy, blogy, tipy do výuky nebo o přípravu komplexního digitálního obsahu, např. metodických minisites. Na portálu Učitel21 najdete upozornění na důležité změny vzdělávací politiky, diskuse, informace o výzkumech, záznamy přednášek, webináře, tipy do výuky, oborové knihovny, digitální vzdělávací zdroje či metodiky ke stažení a další formáty. Ohlasy máme zejména na obsah určený učitelské komunitě, široké veřejnosti nebo charitativním účelům a dobrovolnictví – např. ve spolupráci s partnery z oblasti neziskového sektoru.

 

 

Stránku připravila Petra Šobáňová

 

S podněty týkajícími se metodické podpory pedagogické praxe, s návrhy na aktualizaci obsahu stránky či portálu Učitel21 nebo s nabídkou spolupráce se lze obracet na Mgr. Vojtěcha Češíka, vojtech.cesik01(a)upol.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)