Promoce

Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů uskutečňovaných UP vysokoškolský diplom, dokládající získání odpovídajícího akademického titulu a dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Promoce jsou organizovány příslušnými fakultami UP ve spolupráci s rektorem. Součástí slavnostního aktu je slib (sponze).

  • Video ze slavnostních promocí absolventů Pedagogické fakulty fakulty UP v Olomouci si můžete stáhnout zde.

Pokyny k promocím

Vážené absolventky,

vážení absolventi,

 

Vaše slavnostní bakalářské a magisterské promoce

se uskuteční ve dnech 3. – 4. října  2017

(3. 10. 2017 – bakalářské promoce, 4. 10. 2017 – magisterské promoce)

 

v  Auditoriu Pedagogické fakulty UP Olomouc, Žižkovo nám. 5 (přízemí).

Pokyny k promocím

  • Poplatek

Za úkony spojené s organizací promocí byl stanoven poplatek ve výši  500,- Kč.

Úhradu je nutné provést bankovním převodem nejpozději do 25. září 2017.

Číslo účtu: 19-1096330227 

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 99414441

Částka: 500,- Kč

Do zprávy pro příjemce při platbě vždy uvádějte jméno promujícího (absolventa).

Doklad o zaplacení poplatku předložíte v den konání promoce.

  • Absolventi se dostaví 30 minut před začátkem vlastní promoce do posluchárny N 3 (přízemí vpravo), kde Vám budou podány pokyny k průběhu slavnostního promočního aktu.
  • Absolventi při slavnostním promočním aktu jsou promováni v talárech.
  • Počet míst pro hosty není omezen.
  • Ze strany fakulty je zajištěn oficiální fotograf a je pořizován video záznam. Vše je možno objednat přímo na místě. 

Absolventi, kteří se nezúčastní slavnostního promočního aktu, nahlásí tuto skutečnost své studijní referentce do 25. září 2017 a dohodnou si termín osobního předání na studijním oddělení (nejdříve od 5. října 2017 po ukončení slavnostních promocí).

O promocích

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů – rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.
    Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech, kteří jsou nazýváni latinskými tituly. Jedná se o akademické funkcionáře:
Rektor – nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem „Magnificence“ (z lat. „magnificens“ - velkolepý)
Děkan – nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován „Spectabilis“ (lat. slovutný).
Promotor – akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem „Honorabilis“ (lat. ctihodný).
Pedel – osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. „pedellus“ - ten, kdo zve).
    Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. „talaris“ - sahající po kotníky).
    Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity (1573 až 1860), jejíž originál je uložen na univerzitě v Innsbrucku. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.
    V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Fanfára hraje vždy při příchodu akademických funkcionářů a absolventů a pak také při jejich odchodu (to již odcházejí pouze funkcionáři, neboť absolventi se fotografují pro společnou fotografii a pak už jen přijímají gratulace).

Den pro absolventy

V sobotu dne 16. 9. 2017 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konal Den pro absolventy, v jehož rámci byly realizovány také stříbrné promoce absolventů, tedy těch, kteří ukončili studium v roce 1992. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.

Bližší informace ke konané akci najdete zde.

FOTOGALERIE

SPOT

V případě dotazů k akcím Pedagogické fakulty se obracejte na paní Martu Daňkovou, referentku organizace a rozvoje PdF UP, tel.: 585635432, 
e-mail: marta.dankova@upol.cz

Stříbrné promoce

Stříbrná promoce je slavnostní setkání absolventů po 25 letech od ukončení studia. Akce je příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či znovuobnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.

Akci mimo samotného slavnostního aktu obohacuje také další doprovodný program. 

Uskutečněné promoce

V sobotu dne 21. 11. 2015 se na Pedagogické fakultě konaly historicky první stříbrné promoce absolventů, tedy těch, kteří ukončili studium v roce 1990. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5. 

 FOTOGALERIE

Zlaté promoce

Zlatá promoce je slavnostní setkání absolventů po 50 a více letech od ukončení studia. Stejně jako promoce stříbrné, i tato akce je příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či znovuobnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.

Akci mimo samotného slavnostního aktu obohacuje také další doprovodný program. 

 

Zlaté promoce absolventů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého dne 10. 9. 2016

V sobotu dne 10. 9. 2016 se na Pedagogické fakultě UP konaly historicky první zlaté promoce absolventů, tedy těch, kteří slaví 50 let od absolutoria na fakultě. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5. 

V případě dotazů k akcím Pedagogické fakulty se obracejte na paní Martu Daňkovou, referentku organizace a rozvoje PdF UP, tel.: 585635432, e-mail: marta.dankova@upol.cz.

 FOTOGALERIE

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.