Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023


Důležité termíny pro uchazeče

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek:               od 1. 11. 2021 – do 31. 5. 2022

Termín přijímacích zkoušek:              20. 6. – 24. 6. 2022

Termín zasílání příloh:                       do 7. 6. 2022


Na základě žádosti děkanky může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 31. srpna 2022. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Druhé kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů nebude realizováno.

Studijní programy

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci programu, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Dále je diskutováno o předložených tezích disertační práce.

Přílohy k přihlášce

  • ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/),
  • strukturovaný životopis,
  • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3 – 5 stran,
  • soupis prostudované odborné a vědecké oborově zaměřené literatury,
  • v případě, že uchazeč již publikoval své práce, případně realizoval výzkum, předloží i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit,
  • čestné prohlášení k doktorskému studiu,
  • prohlášení o stávajícím magisterském studiu.

 

Přílohy zasílejte na adresu:             

              

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Mgr. Jana Dostálová
zahraniční oddělení, referát pro DSP
Žižkovo nám. 5
771 40  Olomouc

                        

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e‑přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Výše poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením: 690,-

 

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.

Všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, budou mít pozvánky k přijímacímu řízení k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky v průběhu první poloviny měsíce června 2022. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

O rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazeči informováni průběžně od 29. 6. 2022. Oznámení o navržení k přijetí či rozhodnutí o přijetí najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“. „Oznámení o navržení k přijetí/rozhodnutí o přijetí“ Vám již nebude zasláno poštou. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia. 

Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zápis do studia

NÁHRADNÍ ZÁPIS DO STUDIA
Termín: 15. 9. 2022

Informace k zápisu do 1. ročníku ZDE.

Náhradní zápis do studia (platí pro uchazeče o studium, kteří vykonají státní magisterskou zkoušku v termínu
srpen-září 2021, a uchazeče, kteří o náhradní termín požádali).

 

Formuláře k zápisům do 1. ročníků DSP:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)