Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024


Provoz v době letních prázdnin 2023

V období od 1. července do 31. srpna úřední hodiny dle předchozí telefonické či e-mailové dohody (mimo plánovanou dovolenou).

  •   3. 7. –   7. 7.2023 dovolená/holiday
  • 24. 7. –   7. 8.2023 dovolená/holiday
  • 14. 8. – 18. 8.2023 dovolená/holiday

Zápis do studia

Zápis do studia: 29. 8. 2023

Náhradní zápis do studia (platí pro uchazeče o studium, kteří ukončí magisterské studium v srpnu či v září 2023 a uchazeče, kteří se nemohou dostavit na zápis 29. 8. 2023 a řádně se z něj omluví) se uskuteční 12. 9. 2023.

Informace k zápisu do 1. ročníku.

Informace k náhradnímu zápisu do 1. ročníku.

 

Formuláře k zápisům do 1. ročníků DSP:

Důležité termíny pro uchazeče

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek:               od 1. 11. 2022 do 31. 5. 2023

Termín přijímacích zkoušek:              od 12. 6. do 16. 6. 2023

Termín zasílání příloh:                       do 31. 5. 2023

 

Datum konání přijímací zkoušky:

(Informaci o místě a přesném čase konání obdrží uchazeč v pozvánce zavěšené do elektronické přihlášky)

Pedagogika                                                                            13. 6. 2023      od 13:00 hod.

Speciální pedagogika                                                             14. 6. 2023      od 09:00 hod.

Hudební teorie a pedagogika                                                 13. 6. 2023      od 13:00 hod.

Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby)      12. 6. 2023      od 09:00 hod.

Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání                        14. 6. 2023      od 13:00 hod.

Didaktika informatiky a digitálních technologií                       14. 6. 2023      od 12:30 hod.

Matematická gramotnost ve vzdělávání                                14. 6. 2023      od 09:00 hod.


 

Studijní programy

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci programu, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Stěžejní částí zkoušky je odborná rozprava nad předloženými tezemi disertační práce.

Přílohy k přihlášce

  • sken ověřené kopie diplomu (lze nahradit skenem prohlášení uchazeče o stávajícím magisterském studiu)
  • strukturovaný životopis
  • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3–5 stran
  • soupis prostudované odborné oborově zaměřené literatury
  • sken čestného prohlášení k doktorskému studiu
  • V případě, že uchazeč již publikoval odborné práce, případně realizoval výzkum, předloží i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit.

Přílohy je nutné vložit do elektronické přihlášky do 31. 5. 2023.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e‑přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Výše poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením: 690,-

Uchazeči, kteří se hlásí do více studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky do daného studijního programu.

Všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu (včetně vložení požadovaných příloh) a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, budou mít pozvánky k přijímacímu řízení k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky v průběhu první poloviny měsíce června 2023. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.

Přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu si mohou podat i uchazeči, kteří plánují v akademickém roce 2022/2023 ukončit magisterské studium v podzimním termínu. V případě úspěšného vykonání přijímací zkoušky budou navrženi k přijetí ke studiu a následně přijati, pokud do 15. 9. 2023 předloží ověřenou kopii dokladu osvědčujícího, že své magisterské studium řádně ukončili.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

O rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazeči informováni průběžně od 21. 6. 2023. Oznámení o navržení k přijetí či rozhodnutí o přijetí najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“. Oznámení o navržení k přijetí/rozhodnutí o přijetí již nebude zasíláno poštou. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia. 

Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)