Pokyny a závazná přihláška k účasti na slavnostní promoci absolventů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vážené absolventky, vážení absolventi,

vzhledem ke skutečnosti, že současná epidemiologická situace umožňuje v mezích možností důstojné konání slavnostních promoci bez zásadních omezení, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění závazné přihlášky ke slavnostní promoci. Slavnostní promoce všech studentů a účastníků rigorózního řízení, kteří absolvovali či  budou absolvovat na PdF UP v letech 2020 či 2021 a mají zájem své diplomy převzít při slavnostní promoci, která je plánována v termínech od 4. 10. 2021 do 8. 10. 2021, se mohou prostřednictvím dotazníku přihlásit.

Stávající podmínky konání slavnostních promocí od 1. 8. 2021, jejichž platnost předpokládáme
i v době plánovaných promocí, jsou:

 1. Vzhledem k předpokládanému počtu promovaných absolventů (20-30 v jedné skupině) nebude omezen maximální počet jejich hostů (rodinných příslušníků a přátel, kteří se mohou jako diváci promocí účastnit).

 

 1. Slavnostních promocí se  mohou účastnit pouze osoby, které nemají příznaky onemocnění
  COVID-19 a zároveň splní a doloží následující:
 • potvrzení o očkování proti COVID-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky
  v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců);
 • nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech;
 • nebo potvrzení z oficiálního testovacího místa o negativním výsledku antigenního testu (ne staršího než 72 hodin) nebo PCR testu (ne staršího než 7 dní);

Osoby (promovaní absolventi, hosté), které nedoloží splnění jednoho z výše uvedených potvrzení, nebudou na slavnostní promoci vpuštěni.

 1. Promovaní absolventi nebudou povinni si při samotném slavnostním promočním aktu zakrývat ústa a nos respirátorem či jinou obdobně účinnou ochranou v případě zachování rozestupů při slavnostní promoci.

 

 1. Hosté, účastnící se slavnostních promocí jsou povinni mít v průběhu přítomnosti v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zakrytý nos a ústa respirátorem či jinou obdobně účinnou ochranou. Tato povinnost se týká i jejich přítomnosti při slavnostním promočním aktu.

 

 1. Promoce ve slavnostních akademických talárech je dle výkladu Krajské hygienické stanice Olomouc riziková. Z uvedeného důvodu budou v tomto roce probíhat promoce bez slavnostních talárů studentů.

 

Pokyny k účasti na slavnostních promocích:

Uvedené pokyny počítají i s alternativou, že dojde ke zhoršení epidemiologické situace, která fakultě realizaci promocí či umožnění účasti hostů zásadním způsobem omezí. Stejně tak mohou vzniknout omezení na straně absolventa či jeho hostů (onemocnění, karanténa, atd.).  Abychom se, v případě omezení či zrušení promocí či neplánované neúčasti absolventa, vyhnuli případným komplikacím s vracením administrativního poplatku za promoci či vracení zpět již odevzdaných diplomů absolventy, vydáváme následující instrukce:

 1. Na základě vyplnění závazné přihlášky ke slavnostní promoci bude sestaven přesný rozpis absolventů na jednotlivé dny a časy promocí, který bude zveřejněn na webu fakulty, a bude pro absolventy závazný.
 2. Absolventi jsou povinni se dostavit hodinu před stanoveným časem slavnostní promoce tak, aby mohli uhradit administrativní poplatek a odevzdat diplom absolventa a připravit se
  na samotný slavnostní promoční akt.
 3. Absolventy, kteří doposud neuhradili administrativní poplatek za slavnostní promoci, žádáme, aby jej uhradili v hotovosti až v den slavnostní promoce  přímo na fakultě.
 4. Absolventi přihlášení ke slavnostní promoci, kteří si již na studijním oddělení vyzvedli svůj diplom absolventa, jsou povinni jej přivézt zpět až před samotnou promocí. Diplomy prosím nevozte dříve, neposílejte je poštou.
 5. Absolventi, kteří si dosud diplom nevyzvedli na studijním oddělení a mají zájem o slavnostní promoci, jej převezmou až v den slavnostní promoce.
 6. Studenti, kteří budou absolvovat (skládat státní závěrečné zkoušky) až v termínu srpen - září 2021 a budou mít zájem o slavnostní promoci, ponechají tento diplom do slavnostní promoce na studijním oddělení.

 

Závaznou přihlášku ke slavnostní promoci vyplňte a odešlete nejpozději do 17. 9. 2021 do 23:59 hod.

Odkaz na vyplnění a odeslání závazné přihlášky:


Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů uskutečňovaných UP vysokoškolský diplom, dokládající získání odpovídajícího akademického titulu a dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Promoce jsou organizovány příslušnými fakultami UP ve spolupráci s rektorem. Součástí slavnostního aktu je slib (sponze).

Video ze slavnostních promocí absolventů Pedagogické fakulty fakulty UP v Olomouci si můžete stáhnout ZDE.


O promocích

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů – rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech, kteří jsou nazýváni latinskými tituly. Jedná se o akademické funkcionáře:

 • Rektor – nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem „Magnificence“ (z lat. „magnificens“ - velkolepý)
 • Děkan – nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován „Spectabilis“ (lat. slovutný).
 • Promotor – akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem „Honorabilis“ (lat. ctihodný).
 • Pedel – osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. „pedellus“ - ten, kdo zve).

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. „talaris“ - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity (1573 až 1860), jejíž originál je uložen na univerzitě v Innsbrucku. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Fanfára hraje vždy při příchodu akademických funkcionářů a absolventů a pak také při jejich odchodu (to již odcházejí pouze funkcionáři, neboť absolventi se fotografují pro společnou fotografii a pak už jen přijímají gratulace).


Dny pro absolventy

Ve dnech 6. – 7. 9. 2019 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční Dny pro absolventy, v jejichž rámci budou realizovány také stříbrné a zlaté promoce absolventů. 

Promoce se uskuteční v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.
Bližší informace ke konané akci najdete ZDE.

V případě dotazů k akcím Pedagogické fakulty se obracejte na paní Martu Daňkovou, referentku organizace a rozvoje PdF UP.
Marta Daňková
marta.dankova@upol.cz
585635432
Univerzitní 3, 5
Ohlédnutí za Dny pro absolventy 2018 ZDE

Den pro absolventy

V sobotu dne 16. 9. 2017 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konal Den pro absolventy, v jehož rámci byly realizovány také stříbrné promoce absolventů, tedy těch, kteří ukončili studium v roce 1992. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.

Bližší informace ke konané akci najdete ZDE.

FOTOGALERIE

SPOT

V případě dotazů k akcím Pedagogické fakulty se obracejte na paní Martu Daňkovou, referentku organizace a rozvoje PdF UP.

Univerzitní 3, 5


Stříbrné promoce

Stříbrná promoce je slavnostní setkání absolventů po 25 letech od ukončení studia. Akce je příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či znovuobnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.

Akci mimo samotného slavnostního aktu obohacuje také další doprovodný program.

Uskutečněné promoce

V sobotu dne 21. 11. 2015 se na Pedagogické fakultě konaly historicky první stříbrné promoce absolventů, tedy těch, kteří ukončili studium v roce 1990. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.

FOTOGALERIE


Zlaté promoce

Zlatá promoce je slavnostní setkání absolventů po 50 a více letech od ukončení studia. Stejně jako promoce stříbrné, i tato akce je příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či znovu obnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.

Akci mimo samotného slavnostního aktu obohacuje také další doprovodný program.

Uskutečněné promoce

Zlaté promoce absolventů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého dne 10. 9. 2016

V sobotu dne 10. 9. 2016 se na Pedagogické fakultě UP konaly historicky první zlaté promoce absolventů, tedy těch, kteří slaví 50 let od absolutoria na fakultě. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.

FOTOGALERIE

V případě dotazů k akcím Pedagogické fakulty se obracejte na paní Martu Daňkovou, referentku organizace a rozvoje PdF UP.

Univerzitní 3, 5


Ing. Alena Opletalová, Ph.D.