14. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti ONLINE

Pátek 13. listopad 2020, 14:14 – Text: Ondřej Moučka

Stejně jako většina tradičních jarních akcí i 14. ročník SVOUČ – konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti byl přesunut na podzim a kvůli protipandemickým opatřením se uskuteční online 3. 12. 2020. Záštitu nad konferencí převzala děkanka fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Konference se řídí Směrnicí děkana 5S/2014.

Tématem letošního ročníku jsou Jan Amos Komenský a role učitele ve 21. století. Jako vždy je konference rozdělena do několika soutěžních sekcí: pedagogické obory; učitelské obory; speciálněpedagogické obory; přírodovědné obory; umělecká činnost a tvorba. Přihlásit se mohou studenti všech forem studia a všech studijních programů studovaných na PdF UP. Příspěvky by měly být orientované na výše uvedené obory, přičemž je možné jak učitelské, tak i neučitelské metodologické zaměření příspěvků. Vítána je rovněž účast studentů pedagogických fakult ČR a partnerských fakult ze zahraničí. Účast v konferenci je mimo jiné významně doporučována potencionálním adeptům na budoucí studium v doktorském studijním programu. Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové od děkanky fakulty odměnu ve formě věcného daru nebo finanční odměnu.

Přihlášky a další informace k formálním a obsahovým náležitostem příspěvků a Statut konference jsou k dispozici zde, příp. na referátu vědy, výzkumu a doktorských studií (Lucie Šrammová, lucie.srammova@upol.cz). Přihlášky a vyplňují se online pomocí uvedeného odkazu. Termín přijímání přihlášek a soutěžních prací: do 27. 11. 2020.

Garantem soutěže je stejně jako v minulých letech doc. PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia. "Cílem soutěže je podporovat a rozvíjet potenciál studentek a studentů v oblasti  vědecké, odborné a umělecké  činnosti. Záleží nám na tom, aby studenti všech oborů pěstovaných na pedagogických fakultách věděli, že o jejich výsledky máme upřímný zájem. Soutěž SVOUČ vytváří pevnou multioborovou platformu pro symetrický a otevřený dialog jak mezi studenty, tak i mezi akademickými pracovníky," uvedl proděkan Regec k hlavnímu smyslu konání soutěže. "Chceme vytvořit platformu pro dialog mezi studenty a akademiky. Základem pro naplnění tohoto poslání je podpora kreativního prostředí a pozitivní atmosféra. Naším úkolem tak není jenom identifikace vítězů v rámci jednotlivých oborů a oblastí, ale především systematická motivace mladých nadaných studentek a studentů do další činnosti v rámci jejich studia," dodává. 

Letos se – z pochopitelných důvodů – vůbec poprvé bude soutěž realizovat formou on-line setkání a že má svou vlastní webovou platformu. Dalším specifikem je připomínka Jana Amose Komenského, protože letos si připomínáme 350 let od úmrtí tohoto učitele národů. Srdečně na naší soutěži přivítáme každého, kdo bude mít ochotu a zájem se přihlásit. Vždyť jak řekl Jan Amos Komenský, „teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu“. Odvaha prezentovat vlastní aktivity může být pro studenty prvním takovým činem.

 

 

Zpět