Slovo děkanky k zimnímu semestru 2021/2022

Foto: archiv PdF
Pondělí 11. říjen 2021, 11:08

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,

letošní akademický rok jsme konečně po dlouhých týdnech mohli započít prezenční formou výuky. Všichni jsme prošli velmi nelehkým a složitým obdobím. Pracovníci i studenti fakulty se poměrně málo připraveni ocitli ve zcela změněných podmínkách on-line výuky. Řada z nás se musela rychle přizpůsobit nastalé situaci, přičemž někteří sami, či jejich blízcí, byli zasaženi onemocněním COVID-19. V důsledku velkého množství omezení, jež vycházela z epidemiologické situace, došlo i k narušení sociálních vazeb. Všichni jsme pracovali a studovali pod tlakem, zda všechno zvládneme, zda neonemocníme. Pro úspěšné zvládnutí povinností bylo nutné přistoupit i k organizačním změnám, např. k navýšení počtu termínů SZZk, jiné organizaci praxí apod. Akademičtí pracovníci byli mnohem více zatíženi, studentům se hůře studovalo – první ročníky téměř neměly možnost seznámit se s vysokoškolským prostředním a způsobem studia na PdF UP v Olomouci. Komplikace nás potkávaly při plnění téměř všech úkolů. Jsem si vědoma, že zvládnutí uplynulého období bylo možné jen díky nasazení vás všech – akademiků, neakademických pracovníků i studentů.  A za to vám patří poděkování.

Doufám, že i v následujícím období se budeme moci setkávat v prezenční výuce, ale i v rámci dalších aktivit, a že epidemiologická situace nás opět neuzavře do on-line světa. Ano, některé věci se dají takto zvládat, ale jsem přesvědčena, že průprava pro pedagogickou dráhu se bez kontaktní výuky nedá realizovat kvalitně.

Prosím vás všechny, snažme se být vzájemně nápomocni, aby v důsledku naší nedisciplinovanosti nedošlo na fakultě ke zhoršení epidemiologické situace, buďme k sobě vzájemně ohleduplní a dodržujme platná pravidla. Současně si prosím uvědomme, že i když se nám podaří udržet prezenční formu výuky, tak v důsledku uplynulého období mohou mít někteří studenti studijní problémy, budou potřebovat více individuálních konzultací a podpory od akademických pracovníků. Věřím, že na PdF UP ji najdou. Současně se obracím na studenty, aby své problémy řešili včas tak, aby nemuselo zbytečně docházet k ukončování studia.

Přeji nám všem, aby následující období pro nás všechny bylo co nejklidnější a abychom byli všichni zdrávi. 

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Zpět