Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých jednotlivých pracovištích odborně rozvíjí celou řadu vědních disciplín a působí jako významná vědecká instituce v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, oborových didaktik a dalších oborů. Fakulta, jejímž posláním je vychovávat nové generace učitelů, má významné postavení nejen v oblasti vědy, ale také v pedagogické komunitě. Působí v těsném kontaktu s praxí a odborně a metodicky podporuje oblast vzdělávání jako celek, stejně jako konkrétní partnery z praxe. Fakulta usiluje o podporu učitelů a pěstuje na svých pracovištích inovativní pojetí učitelství – koncepci, již nazvala Učitel21. Pedagogická fakulta obhajuje hodnotu vzdělanosti a celoživotního vzdělávání, zviditelňuje problematiku speciální pedagogiky, společného vzdělávání a kvality vzdělávání lidí s postižením, stejně jako další oblasti, v nichž vyniká a s nimiž může úspěšně oslovovat nejen pedagogickou veřejnost.

Nejrůznějšími aktivitami fakulta naplňuje také své poslání v rámci třetí role univerzity – v oblastech, jež jsou nám vlastní, tedy zejména v oblasti podpory vzdělanosti a motivace k celoživotnímu učení, učitelství a podpory učitelského povolání, oborových didaktik a kvality učitelského vzdělávání, obrany kvalitního vzdělávání, práv dítěte a obhajoby potřeby kvalitního vzdělávání pro všechny lidi bez rozdílu (oblast vzdělávání dětí, mládeže i dospělých se SVP), dílčích oborů pěstovaných na fakultě, ať již souvisejí se studijními programy vázanými na učitelství přírodních, technických a společenských věd, anebo s programy vázanými na umění a kulturu.

Tuto roli univerzity pedagogická fakulta naplňuje – ve spolupráci s učiteli a školami – rovněž metodickou podporou pedagogické praxe. Proto také na fakultě vznikají četné metodické publikace nebo konkrétní vzdělávací zdroje, jejichž výběr nabízí tato webová stránka. Jsou na ní shromážděny konkrétní výukové materiály, jež vznikly na jednotlivých katedrách a ústavech, ale také ty, jež vytvořili a nabízejí k využití naši studenti a studentky. Soustředili jsme sem materiály, jež jsou dostupné on-line v režimu open access, jde tedy pouze o výběr toho, co na fakultě v posledních letech vzniklo. Část materiálů přitom byla vytvořena jako metodická podpora pedagogické praxe v období nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru v roce 2020. Právě v té době, kdy došlo k uzavření škol, vznikly některé z materiálů doslova na míru a v těsné spolupráci s učiteli v praxi. Užitečnost digitálních vzdělávacích zdrojů se v té době naplno ukázala a vznikla také potřeba vytvořit jejich fakultní rozcestník, kde by byly shromážděny odkazy na zdroje rozptýlené na různých úložištích. Výsledkem je tato stránka, již budeme do budoucna doplňovat a rozšiřovat. Tipům na metodické příručky nebo odborné publikace k vybraným problémům pedagogické praxe je věnována zvláštní stránka.

Stránku připravila Petra Šobáňová

S návrhy na aktualizaci nebo s nabídkou vlastních vzdělávacích zdrojů se lze obracet na Ondřeje Moučku, ondrej.moucka(v)upol.cz.

 


Český jazyk a literatura

Odborné reflexi a metodické podpoře výuky vzdělávacího oboru český jazyk a literatura se na pedagogické fakultě věnuje katedra českého jazyka a literatury. Na tomto pracovišti se však řeší rovněž další souvislosti problematiky jazyka a komunikace včetně průřezových témat, jako je mediální nebo komunikační výchova a bezpečnost internetové komunikace. Na webu katedry českého jazyka a literatury lze najít četné metodiky a také konkrétní náměty pro výuku českého jazyka a literatury. Dále uvádíme některé z nich.

VYVOZENÍ UČIVA ČESKÉHO JAZYKA

Na tomto odkazu najdete náměty na vyvození tohoto učiva českého jazyka:

Podstatná jména pomnožná, předpony s- a z-, přídavná jména, příslovečná určení, slova jednoznačná a mnohoznačná, slovesný vid, stupňování přídavných jmen, tvary zájmena já, životnost a neživotnost, zkratky.

MEZIOBOROVÉ NÁMĚTY

Na tomto odkazu můžete najít náměty na integraci témat z různých oblastí, jež jsou navázány na rozvoj jazyka a jazykové komunikace. Konkrétně nabízíme přípravy do výuky těchto témat:

Alois Jirásek, Bohuslav Martinů, J. A. Komenský, Luhačovice, Vánoce na Horňácku, Číslovky, Naše vesnice, Voda a popis vodníka.

AKTIVIZAČNÍ CVIČENÍ A ÚKOLY

Na tomto odkazu můžete najít aktivizační cvičení a úkoly:

Aktivizační hry

Pantomima

Pětilístek, inzert

Slovní zásoba

TIP PRO VÝUKU MLUVNICE ČESKÉHO JAZYKA

K výuce mluvnice českého jazyka lze využít balíček příprav a pracovních listů, který nabízí naše studentka Alžběta Pláničková. Výukové materiály jsou určeny pro žáky 6. – 9. tříd a najdete v nich například témata, jako jsou slovní druhy, podstatná jména pomnožná, podstatná jména hromadná a látková, přídavná jména tvrdá a měkká. Nechybí ani větné členy a druhy souvětí nebo čtenářská gramotnost. Balíček je ke stažení zde.

TIP PRO UČITELE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Na tomto odkaze můžete najít odborné články a metodiky vztahující se k problémům pedagogické praxe.

TIP PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Tento balíček příprav a materiálů do výuky připravila naše studentka Gabriela Jůzová. Můžete v něm najít přípravy na výuku těchto témat: Golem, charakteristika, Jaroslav Hašek, Jiří Wolker, Kytice Karla Jaromíra Erbena, Paleček, Petr Bezruč, Werichovo Fimfárum, podmět, věty jednočlenné a dvojčlenné nebo tvůrčí psaní. Balíček bude přístupný na tomto odkazu.

TIP PRO UČITELE | INSTAČÍTANKA

Už vás napadlo, že čítanku můžete najít také na Instagramu? Na této sociální síti můžete najít například projekt Instačítanky, který vznikl jako součást diplomové práce naší studentky Zory Nejezchlebové. Věříme, že podobný způsob může podpořit čtenářství u dnešních žáků a že pro ně může být atraktivní.

Čítanka je vhodná pro žáky druhého stupně ZŠ. Obsahuje profily různých autorů s fotografiemi a ukázkami přímo z knih. Inspiraci vnáší také do klasického úkolu tvorby referátů. Podívejte se na přiloženou metodiku i na samotnou Instačítanku! (Nezapomeňte, že nejlépe funguje v mobilním zařízení, ne v počítači.)

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také českého jazyka a literatury. Dětem se bude určitě líbit! Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

TIP NA ROZVOJ JAZYKOVÝCH A ŘEČOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Tento metodický materiál vytvořila naše studentka logopedie Eva Chobotová. Jedná se o sérii pracovních listů rozdělených podle různých oddílů; jako celek může dobře posloužit k rozvoji tzv. strukturované gramotnosti dětí a jejich komunikačních, řečových a jazykových schopností. Je určen hlavně dětem před nástupem do školy nebo pro začínající školáky; původně byl vytvářen pro děti s poruchami učení. Kromě listů samotných (najdete je na tomto odkazu) může sloužit jako metodická inspirace také webová stránka modelu Strukturované gramotnosti, podle nějž jsou pracovní listy vytvořeny.

 


Komunikační výchova

Náměty pro rozvoj komunikačních schopností žáků a komunikační výchovu

Na tomto odkazu můžete najít řadu metodických materiálů a zamyšlení k tématu komunikační výchovy v teorii a praxi. Stránka obsahuje souvislosti, metodiky, konkrétní materiály do praxe a důležité odkazy a zdroje.

Na tomto odkazu si můžete stáhnout balíček pracovních listů a materiálů pro podporu komunikační a mediální výchovy.

 


Jazyky | Německý jazyk

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA NĚMECKÉHO JAZYKA

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také německého jazyka. Dětem se bude určitě líbit! Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

Naše studentka Petra Bonková připravila a poskytla k volnému využití soubor metodických materiálů pro výuku německého jazyka. Jde o pracovní listy a hry do výuky. V přiloženém balíčku můžete najít hru na minulý čas perfektum, poslech písničky, pracovní list k tématu počasí, materiály k tématu povolání a rodina (včetně domina). Balíček je ke stažení zde.

 

Jazyky | Anglický jazyk

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA ANGLICKÉHO JAZYKA

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také anglického jazyka. Dětem se bude určitě líbit! Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

 


Matematika a její aplikace

Na matematiku a její aplikace se na pedagogické fakultě zaměřuje katedra matematiky. Na jejích stránkách najdete řadu informací, aktualit a odborných podnětů. Katedra je koordinátorem známé soutěže Matematický klokan, ale připravuje také volně dostupný časopis The Elementary Mathematics Education Journal zaměřený na odbornou reflexi výuky matematiky.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Učitelé matematiky jistě znají mezinárodně koordinovanou soutěž Matematický klokan, jež se pevně spojena s naší katedrou matematiky. Soutěž byla vytvořena podle obdobné soutěže, jež byla v 80. letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií, soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v březnu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi nalézt na webových stránkách soutěže.

Jedním z cílů soutěže je vyhledávání matematicky talentovaných žáků, obecně pak vyhledávání přemýšlivých dětí. Jak ze zkušeností víme, není výjimkou, že někteří jedničkáři se mezi nejlepší řešitele nedostanou, a naopak, úspěšní řešitelé Klokana nedosahují v hodinách matematiky těch nejlepších výsledků. Důležité je nepřehlédnout rozpor mezi školním výkonem dítěte a úspěchem v Klokanovi.

TIP PRO UČITELE MATEMATIKY!

Sborníky Matematického klokana jsou neocenitelnou inspirací pro učitele, protože kromě vyhodnocení soutěže a statistik obsahují také množství matematických úloh. Na tomto odkazu můžete najít zatím poslední sborník.

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA MATEMATIKY

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také matematiky. Na stránce je možné najít opakování učiva 1. i 2. stupně ZŠ, například čísel, jejich sčítání a odčítání, násobení a dělení apod. Dětem se bude určitě líbit! Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

 


Člověk a jeho svět

Tato vzdělávací oblast je koncipována pro 1. stupeň a na naší fakultě se její odborné reflexi věnuje zejména katedra primární a preprimární pedagogiky. Tato vzdělávací oblast sjednocuje společenskovědní a přírodovědné učivo, včetně výchovy ke zdraví. Jsou do ní integrována témata, která se týkají člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví atd. Metodickou inspiraci tak lze čerpat také v dalších oddílech naší stránky věnovaných dílčím vzdělávacím oborům.

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA PRVOUKY

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také prvouky. Například k tématu město nabízí opakování názvů dopravních značek a druhů dopravních značek. Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA VLASTIVĚDY

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také vlastivědy. Děti si mohou ověřit své znalosti o České republice (zajímavosti krajů, krajská města, hory a pohoří, kraje ČR, poznávání měst, povrch ČR a poznávání řek) nebo o prehistorii a historii (starší doba kamenná, doba kamenná a bronzová, Přemyslovské knížectví, Přemyslovské království). Dětem se bude určitě líbit! Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

TIP NA VYUŽITÍ OZOBOTŮ VE VÝUCE

Ozobot je jednou z nejpokročilejších programovatelných robotických pomůcek, které lze s úspěchem využít ve výuce na všech stupních škol a v různých vzdělávacích oborech – včetně vlastivědy. Ozoboty lze rychle a snadno programovat pomocí kresby – barevných kódů (tzv. ozokódů) nebo prostřednictvím intuitivního vizuálního editoru OzoBlockly. Ozobota lze také snadno propojit s tabletem a ovládat pomocí uživatelsky přívětivé aplikace. V rámci našeho DigiDoupěte vznikla celá řada map pro ozoboty, například také mapa krajů České republiky, kterými lze projít právě s ozobotem. Všechny mapy vytvořené v Digidoupěti můžete najít zde. A když už na stránkách Digidoupěte budete, podívejte se, jak lze pomocí nápaditého využití digitálních technologií proměnit výuku.

 


Člověk a společnost | Dějepis

Odborné reflexi a výzkumu vzdělávací oblasti člověk a společnost se na pedagogické fakultě věnuje katedra společenských věd. Na webových stránkách této katedry je k dispozici mnoho metodických, studijních a odborných textů, jež mohou oslovit také učitele z praxe. Katedra společenských věd nabízí pedagogům z praxe, studentům a dalším zájemcům rovněž tradiční a oblíbené Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd. Na stránce věnované metodické podpoře pedagogické praxe přinášíme výběr publikací, jež lze volně stahovat a využívat.

TIP PRO UČITELE DĚJEPISU K TÉMATU LISTOPAD 1989

Pedagogická fakulta se v roce 2019 aktivně zapojila do oslav 30 let svobody. Ve spolupráci historiků, pedagogů a výtvarníků připravila zajímavý edukativní materiál, který žákům netradiční formou připomíná zásadní události Sametové revoluce. Výsledkem, do jehož přípravy se jako tvůrci ilustrací a grafiky zapojili studenti katedry výtvarné výchovy, je ilustrovaný komiksový soubor sedmi karet přibližujících sedm klíčových momentů listopadových událostí.

Karty úmyslně pracují s efektem kontrastu událostí Listopadu 1989 a jejich normalizační „alternativy“. Tvůrci chtěli žákům připomenout nejen Sametovou revoluci, ale i povahu totalitního režimu. Chtěli poukázat na důležitost aktivity občanů a motivovat mladé lidi k tomu, aby přemýšleli a angažovali se ve věcech veřejných. Tvář celému edukativnímu materiálu dodaly ilustrace mladého tvůrce Matěje Komínka, studenta výtvarné tvorby a historie se zaměřením na vzdělávání. Na tvorbě cyklu karet s názvem Listopad 1989 | 7 klíčových momentů Sametové revoluce se kromě ilustrátora Matěje Komínka podíleli také další lidé spojení s Univerzitou Palackého, zejména historik Pavel Kreisinger, překladatelka a spisovatelka Háta Kreisinger Komňacká a grafický designér a zároveň doktorand katedry výtvarné výchovy Robin Michenka.

A komu jsou komiksové karty určeny? „Chceme se obracet primárně ke studentům, ale zároveň také k učitelům a jejich žákům. Dost často se z praxe ozývají stesky, že není mnoho originálních výukových materiálů k moderním dějinám. V jednom z výzkumů MŠMT se dokonce uvádí, že podle zkušeností učitelů je pouze méně než čtvrtina žáků schopna kriticky analyzovat historické poznatky. Byli bychom velmi rádi, kdyby náš edukativní materiál vydaný u příležitosti oslav výročí Listopadu pomohl tuto skutečnost změnit. Samozřejmě také vnímáme to, že značná část pamětníků dnes jako kdyby už zapomněla na to, jaká byla realita normalizace. Také tuto tvář našich dějin bychom rádi mladým lidem připomněli a přispěli tak ke kritickému přemýšlení o naší moderní historii,“ dodává garantka projektu Petra Šobáňová. Karty v elektronické podobě lze stáhnout na tomto odkazu.

Listopad 1989 | 7 klíčových momentů sametové revoluce

Sada edukativních karet vydaných u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989

Karty připomínají klíčové okamžiky roku 1989, zlomového bodu našich moderních dějin, a souběžně představují také realitu normalizace. Ta by pokračovala dál, pokud by se nenašli odvážní a aktivní lidé, kteří měli svůj podíl na postupném zhroucení komunistického totalitního režimu u nás a následně i na pádu komunistické moci v celé Evropě a v Sovětském svazu.

TIP ODJINUD | ZAUJALO NÁS

Metodické inspirace a kvalitní vzdělávací zdroje nabízejí také mnohé neziskové organizace. Jednou z nich je Post Bellum, jež je známá především díky svému projektu Paměť národa.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy – a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách a můžete využít také metodiku pro vlastní využití ve výuce prostřednictvím předávání zkušeností mezi generacemi a vyprávěného příběhu.

 


Člověk a společnost | Výchova k občanství

Odborné reflexi a výzkumu vzdělávací oblasti člověk a společnost se na pedagogické fakultě věnuje katedra společenských věd. Na webových stránkách této katedry je k dispozici mnoho metodických, studijních a odborných textů, jež mohou oslovit také učitele z praxe. Katedra společenských věd nabízí pedagogům z praxe, studentům a dalším zájemcům rovněž tradiční a oblíbené Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd. Na stránce věnované metodické podpoře pedagogické praxe přinášíme výběr publikací, jež lze volně stahovat a využívat.

TIP NA METODIKU K TÉMATU ETICKÉ VÝCHOVY

Katedra společenských věd nabízí učitelům výchovy k občanství na druhém stupni ZŠ metodický materiál zaměřený na oblast etické výchovy, který je možno využít také v rámci on-line výukových aktivit. Obsahuje totiž řadu konkrétních námětů a postupů využitelných k výuce zajímavých témat, jako jsou např. mezilidské vztahy a komunikace, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení druhých, kreativita a iniciativa, řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí, komunikace citů, interpersonální a sociální empatie, asertivita, zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení konfliktů, reálné a zobrazené vzory, prosociální chování v osobních vztazích, pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství nebo prosociální chování ve veřejném životě, solidarita a sociální problémy. Metodika s názvem Aktivizační metody v etické výchově vznikla pod vedením Tomáše Hubálka a stáhnout si ji můžete zde.

MATERIÁLY PRO VÝUKU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ – METODICKÁ POMOC BĚHEM PANDEMIE

Pedagogická fakulta funguje v těsném propojení s pedagogickým terénem a reaguje na podněty z pedagogické praxe. Tak tomu bylo rovněž během nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru. Žáci prakticky ze dne na den zůstali doma a učitelé všech vzdělávacích oborů stáli před úkolem vypořádat se s výukou na dálku. V té době nás oslovila Mgr. Hana Vacková z olomouckého Gymnázia Hejčín. Zaujala ji metodická pomoc katedry výtvarné výchovy v podobě pracovních listů (viz zde) a napadlo ji, že podobným způsobem by bylo možné pojmout také výuku občanské nauky či základů společenských věd. Trochu opakování, trochu nového učiva a hlavně přemýšlení nad souvislostmi, k němuž vlastně stačí jen žáky správně "pošťouchnout". Rádi jsme nápad Hany Vackové a jejích dalších kolegů z gymnázia začali realizovat a výsledek můžete vidět na této stránce. Listy jsou výtvarným dílem Pavly Baštanové, doktorandky katedry výtvarné výchovy, obsah pracovních materiálů připravili pedagogové Gymnázia Olomouc – Hejčín.

 

TIP NA PRACOVNÍ LISTY K TÉMATŮM EVROPSKÁ UNIE, ÚSTAVA, HODNOTY

A na jaká témata se listy s aktivitami a opakováním zaměřují? Například na téma Evropská unie, Ústava České republiky nebo hodnoty v lidském životě. Pracovní listy jsou k volnému využití zde.

 


Člověk a příroda

TIP NA ZAJÍMAVOU PUBLIKACI K TÉMATU BADATELSKY ORINTOVANÉ VÝUKY

Publikace Jiřího Dostála z roku 2015 reaguje na potřebu rozvoje pedagogické teorie v oblasti badatelsky orientované výuky se zaměřením na kompetence učitele technických a přírodovědných předmětů a na aktuální potřeby zohledňující rozvoj žáka a vycházející ze vzdělávací praxe a požadavků společnosti. Rozpracovává poznatkovou bázi badatelsky orientované výuky a s ní související učitelské kompetence a přispívá k propojení pedagogických výzkumů a výzkumů v oborových didaktikách technických a přírodovědných předmětů. Publikaci je možné stáhnout zde.

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA O PŘÍRODĚ

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také učiva o přírodě. Mezi tématy nechybí rostliny (ovoce a zelenina, druhy zeleniny, druhy dužnatých plodů, organologie, rostliny jednoděložné a dvouděložné, poznávání rostlin, čeledi rostlin), živočichové (třídění živočichů, měkkýši, kroužkovci, pavoukovci, poznávání ptáků, řády ptáků, ptáci stěhovaví a stálí, poznávání savců), člověk (dýchací soustava, oběhová soustava, trávicí soustava, vylučovací soustava, výživa, metabolismus, žlázy s vnitřní sekrecí, kožní soustava), kameny (mineralogie, geologie a půda), ekosystémy (les, poznávání lesních rostlin, poznávání lesních stromů, les zblízka) nebo objekty ve vesmíru. Dětem se svižné opakování bude jistě líbit! Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

 


Umění a kultura | Výtvarná výchova

Odbornou reflexi vzdělávacího oboru výtvarná výchova a její metodickou podporu na pedagogické fakultě garantuje katedra výtvarné výchovy. Na stránkách tohoto pracoviště najdete jak odborné a metodické publikace (výběr přinášíme na stránce metodická podpora pedagogické praxe), tak odborný časopis Kultura, umění a výchova.

TIP NA VÝUKOVÉ MATERIÁLY DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Pod gescí katedry a ve spolupráci s muzei a galeriemi vznikla a je dále rozvíjena metodická platforma pro výtvarnou výchovu a výchovu uměním s pojmenováním Bez názvu. Nedatováno. Na stránkách projektu lze najít řadu pracovních listů, eduklipy a další vzdělávací zdroje a tipy pro výuku.

Konkrétní náměty pro výtvarnou výchovu představuje zejména cyklus desítek pracovních listů Tvoříme doma. Níže uvádíme alespoň ukázku, další listy určené žákům a nabízející výtvarné aktivity spojené s recepcí uměleckých děl lze najít na tomto odkazu.

Platforma Bez názvu. Nedatováno. nabízí také náměty do výtvarné výchovy v podobě pracovních listů zpracovávajících tematiku hlavních svátků během roku. Pracovní listy pro žáky k tématu Velikonoc nebo Vánoc lze najít zde.

TIP NA EDUKLIPY DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY

 

Platforma Bez názvu. Nedatováno. nabízí také eduklipy do výtvarné výchovy, a to na dílčí témata, jako jsou profese uměleckého pole, vztah umění a skutečnosti, uměleckých žánrů nebo restaurování. Klipy vzniklé ve spolupráci s Muzeem umění a Českým rozhlasem Olomouc lze najít na tomto odkazu.

TIP NA KOMIKSY K TÉMATU DĚJIN UMĚNÍ

Na katedře výtvarné výchovy vznikají každoročně zajímavé diplomové práce, z nichž některé mají přesah do praxe a nabízejí konkrétní vzdělávací materiály nebo návrhy projektů. A někteří studenti dokonce vytvoří dílo, jež spojuje obě roviny: výtvarnou i metodickou. Příkladem může být práce Dominika Tyla s názvem HU! Historie umění. Jedná se o soubor výpravných komiksových příběhů o uměleckých epochách od pravěku do baroka. Komiksy jsou doplněny stručnými doprovodnými texty a nabízejí jedinečný způsob, jak porozumět tajemství vývoje umění zábavnou formou.

Příběhy napsané a nakreslené Dominikem Tylem jsou vesměs smyšlené. Vycházejí sice z podložených zdrojů, většina zápletek ale vznikla v hlavě autora komiksu. Aby měl čtenář jasno, co je pravda, a co ne, obsahují všechny komiksy poznámku pod čarou, kde je uvedeno, z jakých historických faktů příběh vychází. Obecně lze říci, že čím hlouběji do historie putujeme, tím méně podložených informací máme. A tím více prostoru jsme měli pro vlastní fantazii! Komiksy můžete najít na tomto odkazu.

TIP NA VIDEONÁVODY K VÝTVARNÉ ČINNOSTI

Také další z tipů na vzdělávací zdroje do výtvarné výchovy vznikl díky vynalézavosti našich studentů – nyní už absolventů. Konkrétně díky Tereze Žváčkové, která se v rámci  neziskové organizace Studio Experiment věnuje výtvarné edukaci a během pandemie koronaviru se rozhodla, že každý den bude svým žákům zadávat jeden výtvarný úkol. Některé jsou jen slovní, ty složitější mají videonávod, který sama natočila. Videa najdete na YouTube (zde) a můžete podle nich žákům vysvětlit, jak vytvářet gify, jak na portrét nebo na komiks. Podívejte se!

 


Umění a kultura | Hudební výchova 

Odborná reflexe hudební výchovy a kultury je na pedagogické fakultě rozvíjena na katedře hudební výchovy. Na stránkách tohoto pracoviště lze najít mnoho aktualit z oboru a odborných nebo metodických inspirací. Katedra hudební výchovy je také známá svým programem Slyšet jinak, který doporučujeme pozornosti všech pedagogů se zájmem o hudební výchovu.

NÁMĚTY PRO VÝUKU HUDEBNÍ VÝCHOVY

Řada originálních metodických podnětů i vzdělávacích zdrojů vznikla pod gescí katedry hudební výchovy, konkrétně v rámci programu Slyšet jinak. Ten vznikl ze snah o proměnu hudební výchovy v obor, v němž kreativita má stejně významnou roli jako reprodukce, vytváření hudby jako její provozování, význam tvořivosti přesahuje hranice hudebního pragmatismu a hudba a hudebnost nejsou chápány pouze jako procvičování a zachování evropského hudebního multikódu, nýbrž každý v ní má šanci rozvíjet své vlohy a dovednosti bez ohledu na dosavadní hudební a sociokulturní zkušenosti.

Hudební výchova bez bariér je tak jedním z klíčových východisek programu Slyšet jinak. Každý zvuk a každý projev je v ní chápán jako hudební, každý předmět jako hudební nástroj, spontánní interakce mezi zvuky jako improvizace a časové grafické fixování zvuků a jejich následné reprodukování jako hudební kompozice.

Program Slyšet jinak při svém vzniku v roce 2001 navázal na koncepce britsko-německého projektu Response a rakouského Klangnetze. Inspiroval se jejich metodologií, důrazem na tvořivost i na využití mimohudebních prvků a na týmovou práci ve výuce. Východiskem programu Slyšet jinak je hra, která volně vychází z improvizace se zvukem, z pokynových skladeb a kompozic žáků. Kompoziční principy se stávají prostředkem, nikoli cílem, neboť primární důraz je kladen na zážitek z tvorby a práce se zvukem.

TIP NA VIDEA S UKÁZKAMI VÝSLEDKŮ NETRADIČNÍHO KOMPONOVÁNÍ

Na tomto odkazu lze například zhlédnout ukázky netradičních koncertů studentů a žáků provedených v rámci projektů Slyšet jinak.

 


Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ se stává velmi aktuálním vyučovacím předmětem na základních školách, přestože se tradičně řadí mezi tzv. „ostatní vzdělávací obory“, a ne tzv. „hlavní“. Události v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19 však ukazují, jak důležitá je úroveň ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI populace, která je v rámci edukační reality u žáků formována a rozvíjena (pozn. zdravotní gramotnost je dle WHO „kognitivní a sociální dovednost, která determinuje motivaci a schopnost jednotlivců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je k rozvoji a udržení dobrého zdraví“, neboli „schopnost přijímat správná rozhodnutí mající vztah ke zdraví v kontextu každodenního života …“). 

Výchova ke zdraví je multidisciplinární obor, který se tedy primárně vztahuje k formování a rozvoji zdravotní gramotnosti, posílení aktivního přístupu ke zdraví, podpoře adekvátního životního stylu s akcentem na prevenci vzniku chronických neinfekčních epidemií (tzv. civilizačních chorob) a vybraných infekčních onemocnění, prevenci rizikového chování v řadě oblastí zejména závislostního chování či rizikového sexuálního chování a v posledních verzích RVP ZV (konkrétně od roku 2013) k edukaci v oblasti ochrany obyvatel za mimořádných událostí i dopravní výchově atd. Formulované cíle v podobě očekávaných výstupů se vztahují ke kognitivním, afektivním i psychomotorickým schopnostem žáků. Mnoho z očekávaných výstupů je specifikováno pro osobní život žáka s jejich využitím bezprostředně či v budoucnu.

Na PdF UP v Olomouci jsou budoucí pedagogové pro vzdělávací obor Výchova ke zdraví pregraduálně vzděláváni od roku 2007, v garanci Katedry antropologie a zdravovědy. Důraz je kladen nejen na odbornou oborovou přípravu, ale také na didaktické kompetence absolventů. Mezi pedagogicko-vědecké aktivity katedry patří spolupráce se základními a středními školami v oblasti primární prevence a výchovy ke zdraví, sledování somatického stavu a pohybové aktivity dětí a mládeže, problematika dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu a společensko-ekonomickým podmínkám a sociální problematika.

Členové katedry se podílejí na veřejných aktivitách v oblasti primární prevence (Olomoucké dny zdraví, Festival zdraví, projekt Zdravá záda, MEZI NÁMI apod.).

Zde si dovolujeme prezentovat vybrané metodicko-didaktické materiály, které jsou využívány při profesní přípravě pedagogů Výchovy ke zdraví na PdF UP v Olomouci a velmi efektivně mohou být využity (alespoň některé jejich části) při kontaktní i nekontaktní výuce učiteli z pedagogické praxe.
(Současně si dovolujeme upozornit na nutnost vycházet v rámci formální ho vzdělávání z relevantních zdrojů. V rámci řešené tematické problematiky výchovy ke zdraví se často můžeme setkat s neověřenými, zavádějícími, někdy až pseudovědeckými informacemi. Stejně tak je žádoucí využívat ověřené/recenzované didakticky zpracované náměty pro výuku jednotlivých témat výchovy ke zdraví.)

Velmi významná publikace, vycházející z ověřování didakticky zpracovaných ilustrativních úloh Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví, je doporučovaným materiálem MŠMT. Úlohy pro žáky jsou rozděleny dle očekávaných výstupů a dle tří úrovní obtížnosti (minimální, optimální a excelentní). Obsahují i ukázky žákovského řešení, varianty správného řešení a doprovodný didaktický komentář. Mnoho úloh může být využito i při online výuce.

 

 

 

V podstatě novinku v rámci didaktických recenzovaných materiálů pro Výchovu ke zdraví, představuje publikace ROZHODNI SE! Aneb životním stylem ke zdraví.

Metodický materiál je zaměřen na prevenci chronických neinfekčních chorob a je určený pro učitele 2. stupně základních škol k výuce předmětu Výchova ke zdraví, případně Přírodopisu. Chronické neinfekční choroby (neboli choroby hromadného výskytu, dříve označované jako civilizační onemocnění) souvisí s nezdravým životním stylem a patří v současné době k častým onemocněním. Výchova ke zdraví je klíčovým předmětem, který může mít zásadní vliv na růst zdravotní gramotnosti populace a snížení výskytu těchto nemocí. Hlavním cílem metodického materiálu je seznámit žáky s primární prevencí těchto onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti. Materiál obsahuje návrh 10 lekcí, z nichž každá podává odborné informace sloužící k teoretické přípravě učitele a návrh vyučovací hodiny, dále obsahuje pracovní list včetně řešením a návrh aktivit k danému tématu.

Publikace MY SE RAKA NEBOJÍME! Aneb prevencí ke zdraví nabízí také mnoho pracovních listů využitelných pro online výuku. 

Metodický materiál je zaměřen na onkologickou prevenci a je určený pro učitele 2. stupně základních škol k výuce předmětu Výchova ke zdraví, případně Přírodopisu. Rakovina se v dnešní době řadí mezi nejčastější onemocnění. Vzhledem k tomu, že významnou roli při snížení výskytu nádorového onemocnění představuje prevence, je velmi podstatné, aby základní informace o onkologické prevenci byly podávány již žákům na základních školách. Hlavním cílem je tedy seznámit žáky s primární a sekundární prevencí nádorových onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti. Materiál obsahuje návrh 10 lekcí, z nichž každá podává odborné informace sloužící k teoretické přípravě učitele a návrh vyučovací hodiny, dále obsahuje pracovní list včetně řešení a návrh aktivit k danému tématu.

Významnou institucí v oblasti podpory adekvátního životního stylu, prevence rizikového chování a prevence infekčních i neinfekčních nemocí je Státní zdravotní ústav. Mnoho metodických a edukačních materiálů je dostupných zde. Například aktuální téma mytí rukou či ukázka znázorňující možnou kontaminaci připravovaného jídla při nedodržení hygienických zásad (i bez ohledu na koronavirovou epidemii).

V neposlední řadě představujeme projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 Podpora rozvoje digitální gramotnosti, jehož hlavním řešitelem je PdF UK v Praze, PdF UP v Olomouci je pak celorepublikovým garantem za předmětový modul Výchova ke zdraví. V rámci tohoto projektu vzniklo za Výchovu ke zdraví celkem 7 digitálních vzdělávacích zdrojů, jejichž cílem je propojit svět zdravotní a digitální gramotnosti. Některé DVZ (i z jiných oborů) jsou pro pedagogickou veřejnost dostupné zde

DVZ, která ještě není zveřejněna v kompletní podobě pro pedagogickou veřejnost, přichází z inovativní aplikací monitorující a evaluující konzumaci ovoce a zeleniny. Tuto aplikaci můžete pro vaše žáky (i pro vás samotné) využít na https://www.ovoze.upol.cz/.

Tato aplikace se vztahuje k tematickému celku Výchovy ke zdraví - zdravý způsob života a péče o zdraví – výživa a zdraví. Podstata této aktivity spočívá v tom, že žáci prostřednictvím vytvořené webové aplikace (ovoze.upol.cz) zaznamenávají svůj příjem ovoce a zeleniny
a následně vyhodnocují příjem množství živin z těchto potravin. V současné době není příjem zeleniny a ovoce u mnoho lidí dostačující a jejich příjem neodpovídá doporučení WHO. Tato webová aplikace umožní žákům uvědomit si důležitost konzumace těchto potravinářských komodit a vytvořit si ucelený vhled jejich přínosu na lidské zdraví. Zelenina a ovoce patří mezi cenné zdroje protektivních bioaktivních látek: vlákniny (nerozpustné i rozpustné), minerálních látek, vitamínů a značná škála dalších bioaktivních látek – flavonoidů, fenolových kyselin atd. Většina z nich slouží v potravě jako antioxidanty, které chrání organismus před volnými radikály způsobujícími celou řadu vážných onemocnění. Žáci webovou aplikaci mohou také využívat jako monitorovací systém denního příjmu zeleniny, ovoce a živin v nich obsažených dle doporučení WHO. Zjištěné informace, údaje a osvojené zkušenosti jsou společně prodiskutovány se spolužáky a učitelem.

 

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

 

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také učiva výchovy ke zdraví. Mezi tématy nechybí reprodukční zdraví, výživa, zdraví a nemoc nebo drogy a závislosti. Dětem se svižné opakování bude jistě líbit! Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

TIP NA CVIČENÍ

Nejen mezi studenty zmíněné katedry jsou nadšenci pro zdravý životní styl. Patří k nim také naše absolventka Iveta Filípková, která během nouzového období způsobeného epidemií koronaviru začala natáčet videa s cvičeními na zdravé držení těla. Původně videa vznikla pro studenty, kteří zůstali na kolejích v karanténě, ale možná najdou další diváky! Na tomto odkazu najdete například krátké video s pozicí kočky pro správné nastavení a aktivaci hlubokého stabilizační systému. Jde o důležitou pozici těla, která když se provádí správně a dlouhodobě, tak má vynikající výsledky.

 


Informační a komunikační technologie

Odborné reflexi a metodické podpoře výuky vzdělávacího oboru informační a komunikační technologie se na pedagogické fakultě věnuje katedra technické a informační výchovy. Na stránkách katedry je možné najít řadu metodických inspirací.

TIP NA OPAKOVÁNÍ UČIVA ICT

Tento odkaz vás zavede k zábavnému opakování různých předmětů, mezi jinými také učiva oboru informační a komunikační technologie. Mezi tématy nechybí on-line bezpečnost, internet a zákony, závislost na mobilu, závislost na internetu, škála závislostí spojených s ICT nebo kyberšikana. Dětem se svižné opakování bude jistě líbit! Projekt s názvem Vševěd tvoří Mgr. Veronika Krejčí, absolventka naší fakulty a didaktička katedry českého jazyka a literatury. Tak jej prozkoumejte!

TIP NA STUDIJNÍ TEXTY PRO ŽÁKY K TÉMATU IKT

K výuce tématu informačních technologií lze využít také materiály, jejichž autorem je David Nocar. Oba materiály lze doporučit do předmětů informační a komunikační technologie v podstatě na všech stupních škol. První (ke stažení zde) se věnuje základům informačních a komunikačních technologií a obsahuje obecné informace o fungování PC, o historii a vývoji PC a poté o jednotlivých komponentách a o periferních zařízeních. Druhý materiál obsahuje přehled vývoje operačního systému a je zaměřen na využití nejběžnějších nástrojů MS Office (Word, Excel, PowerPoint) pro podporu výuky matematiky (tzn. psaní matematického textu, výpočty, prezentace k matematickému učivu). Opět je využitelný pro všechny stupně a stáhnete jej zde.

 

TIP NA STRÁNKY VĚNOVANÉ INTERNETOVÉ KOMUNIKACI

 

S problematikou informačních a komunikačních technologií souvisí rovněž problematika on-line komunikace a rizik využívání internetu. Těm se věnuje zvláštní webová platforma Projektu E-Bezpečí. E-Bezpečí je celorepublikovým certifikovaným projektem zaměřeným na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

E-Bezpečí se specializuje zejména na a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií), b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), e) hoax, spam a fake news, f) online závislosti (netolismus, nomofobie), g) fenomén youtubering, f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

ZNÁTE NAŠE DIGIDOUPĚ?

Odborné reflexi a metodické podpoře využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce se na pedagogické fakultě věnuje Digidoupě. Svými aktivitami podporuje rozvoj digitální gramotnosti učitelů a všem zájemcům nabízí konkrétní náměty a metodiky k tomu, jak různé technologie využívat – ať již jde o populární ozoboty, virtuální realitu nebo výukové aplikace do tabletů. Učitele v praxi jistě zaujme také blog s řadou aktuálních článků a tipů do výuky nebo infolisty a videonávody s ukázkami využití technologií. Digidoupě je provozováno týmem Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum PRVoK) ve spolupráci s komerčními i nekomerčními subjekty. Tato technologická větev centra orientovaná na smysluplné využívání IT technologií ve vzdělávání a v běžném životě jistě stojí za pozornost. Tak prozkoumejte webové stránky doupěte nebo jej se svými žáky navštivte!

 


Člověk a svět práce | Technika a praktické činnosti

Množství námětů pro výuku techniky a praktických činností lze najít na webu katedry technické a informační výchovy, jež se na pedagogické fakultě věnuje didaktické a odborné reflexi vzdělávací oblasti člověk a svět práce.

TIP NA EDUKLIPY DO TECHNIKY A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ

 

Na tomto odkazu můžete najít eduklipy na tato témata:

Výroba hlavolamu (ke zhlédnutí také zde)

Řezbářská práce (ke zhlédnutí také zde)

Výroba šperku ze smaltu (ke zhlédnutí také zde)

Tkaní (ke zhlédnutí také zde)

Ruční výroba papíru (ke zhlédnutí také zde)

Aplikovaná mechanika (ke zhlédnutí také zde)

Výroba olovnice (ke zhlédnutí také zde)

Truhlářská práce (ke zhlédnutí také zde)

Elektronika | Plošný spoj (ke zhlédnutí také zde)

TECHNOMET – sbírka metodických námětů na technické činnosti

TechnoMet je sbírkou metodických námětů na technické činnosti se žáky ve škole, zájmovém kroužku nebo dětmi doma. Primárně se zaměřuje na aktivity pro děti a mládež ve věku od 6 do 14 let. Metodiky buď samostatně navrhují lidé z katedry technické a informační výchovy, nebo pečlivě vybírají již existující zdroje, které dále sdílí, aby se dostaly mezi co největší počet učitelů a žáků.

TechnoMet je určen pro učitele, rodiče i děti samotné. Při práci dětí doporučujeme dohled zletilé osoby. 

Mramorování (odkaz )

Voodoo panáček (odkaz)

Svítící korková zvířata (odkaz)

Na tomto odkazu lze najít videonávody na řadu technických úloh, jako je např. výroba vrhacího stroje, dveřního alarmu, běhajícího robota, stojánku na tužky, natahovacího autíčka, zametacího stroje, vozítka pro princezny a další.

Množství metodických materiálů, návodů, fotografií a videí s inspirací do výuky můžete najít na facebookové stránce Katedry technické a informační výchovy PdF UP. Zajímavý metodický obsah nabízí také její kanál na YouTube.

Jako příklad za všechny upozorňujeme na návod na výrobu jednoduché kárky (viz foto), která využívá dynamiky jako motivačního prvku pro rozvoj technické zručnosti žáků.

Katedra technické a informační výchovy PdF UP je také správcem speciální veřejné facebookové skupiny pro učitele, jež je součástí jejich projektu TechnoMetu a umožňuje sdílet náměty do výuky i zkušenosti ze školní praxe. Nové náměty přibývají na stránce takřka každý den.

Katedra technické a informační výchovy připravila rovněž sadu metodik pro výuku techniky pod názvem DIDATECH. Najít je můžete mezi publikacemi katedry na tomto odkazu.

TIP PRO ŠKOLY!

Základním školám nabízíme poradenství při zařizování nových dílen i při rekonstrukcích těch stávajících!

TIP PRO ŠIKOVNÉ RUCE

Tento balíček příprav a materiálů do výuky připravila naše studentka Anna Kováříková. Můžete v něm najít přípravy na výuku těchto témat: otisk brambor – stonožka, otisk vidličky – květina, omalovánka parníku, povídání o přírodě, hra s provázkem a jeho otisky, slunečnice lepená z kousků papírků. Hodí se do pracovních činností nebo výtvarné výchovy, ale i pro trávení volného času. Balíček je určen mladším dětem a je přístupný na tomto odkazu.

 


Průřezová témata

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

V rámci RVP ZV akcentuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Specifikem Osobnostní a sociální výchovy je to, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v praxi se zaměřuje například na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i k druhým; rozvoj zvládání vlastního chování; na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů; na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci; na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci; na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. Výuka uvedeného průřezového tématu bude napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů. Více k tématu můžete najít na portále RVP a na tomto odkazu.

TIP NA UTVÁŘENÍ NEZRAŇUJÍCÍCH POSTOJŮ K LIDEM S POSTIŽENÍM

V roce 2015 vznikl na pedagogické fakultě metodický materiál v podobě souboru pracovních listů, které jsou určeny žákům MŠ a ZŠ. Jde o jeden z výstupů projektu, kterým ústav speciálněpedagogických studií reagoval na chystanou změnu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle novelizovaného školského zákona. Pracovní listy však mohu sloužit nejen k podpoře inkluze, ale také k výuce průřezového tématu osobnostní a sociální výchova. Ukázky, obrázky a aktivity použité v pracovních listech napomáhají k utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k lidem s postižením, podporují akceptaci různých typů lidí a vedou žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci. Zabývají se rovněž podporou dovedností potřebných pro komunikaci. Využitím těchto listů ve výuce umožníte žákům seznámit se s problematikou zdravotního postižení a speciálních vzdělávacích potřeb.

Materiál je tvořen vždy pracovním listem a metodickým listem. Metodický list vždy obsahuje vzdělávací oblasti RVP PV (např. Dítě a jeho psychika; Dítě a ten druhý; Dítě a společnost) či RVP ZV a odkaz na průřezové téma (Osobnostní a sociální výchova). Materiály připravila Adéla Hanáková a Kateřina Stejskalová. Soubor pracovních listů je volně dostupný zde.

TIP ODJINUD | ZAUJALO NÁS

 

Celá řada neziskových organizací nabízí zajímavé a kvalitní vzdělávací zdroje a metodiky pro učitele. Mezi ně patří také NESEHNUTÍ Brno. Na stránkách projektu nabízejí materiály a informace k tématům aktivního rodičovství, feminismu, genderu, násilí na ženách, platové nerovnosti, genderově citlivého vzdělávání, sexismu v médiích apod. Nás zaujala publikace Školka pro mě – Jak si užít školku zábavně a citlivě. Jde o ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe do českého prostředí i testování samotných aktivit s dětmi. Reaguje na témata, jako je práce s emocemi, téma vlastního těla a prevence násilí, téma vlastní identity dětí a jejich projevů, mimo jiné také téma transgender dětí v předškolním věku nebo téma pestrých rodin, ze kterých děti pocházejí. Šanon Školka pro mě s pracovními listy a metodickými poznámkami lze stáhnout na tomto odkazu. Nesehnutí, díky za dobrou práci!

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Průřezové téma Výchova demokratického občana má podle RVP ZV mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí vlastních práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má žákovi umožnit konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Více k tématu můžete najít na portále RVP a na tomto odkazu.

TIP NA PRACOVNÍ LISTY K TÉMATŮM DEMOKRACIE, EVROPSKÁ UNIE, ÚSTAVA, HODNOTY

Pracovní listy s aktivitami a opakováním se zaměřují například na téma důležitosti demokracie, úlohu Evropské unie, Ústavy České republiky nebo na téma identity a hodnot v lidském životě. Pracovní listy jsou k volnému využití zde.

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle RVP ZV akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, schopných v dospělosti mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování národní identity. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. Více k tématu můžete najít na portále RVP a na tomto odkazu.

TIP NA PRACOVNÍ LISTY K TÉMATU EVROPSKÉ UNIE

Pracovní listy s aktivitami a opakováním se zaměřují například na téma důležitosti demokracie, úlohu Evropské unie, Ústavy České republiky nebo na téma identity a hodnot v lidském životě. Pracovní listy jsou k volnému využití zde.

ZNÁTE EUFORKU?

Euforka je platforma vytvořená studenty a dobrovolníky z univerzit, kteří mají radost z toho, že naše země patří do Evropy a společenství evropských národů. Jak členové týmu sami říkají, chtějí tuto pozitivní náladu předat dál. Uvědomují si, jaké mají štěstí, že se narodili na místě, které patří mezi nejstabilnější na světě, a že jsou obklopeni společenstvím spřátelených evropských států.

„Můžeme svobodně psát, poslouchat hudbu, dívat se na zahraniční seriály, řídit se vlastním vkusem a rozumem, cestovat. Můžeme se účastnit špičkového sportu, umění i vědy. Užívejme si to! ... Ceníme si toho, že jsme součástí společnosti a kultury, na kterou můžeme a chceme být hrdí. Nebaví nás pasivní, uražená či odstrčená pozice. Máme chuť i energii na to, aby se naše země a naše generace staly sebevědomými hráči na evropském a světovém hřišti. Nevnucujeme názor, přinášíme informaci. A jsme odhodláni komunikovat s lehkostí a úsměvem.“

Na facebookové stránce Euforka i na webových stránkách projektu, jenž vznikl na naší univerzitě, můžete najít zajímavé aktuality, užitečné odkazy a zajímavou infografiku. Většinu obsahově i graficky zajímavě zpracovaného obsahu lze využít ve výuce!

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání podle RVP umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“. Více k tématu můžete najít na portále RVP a na tomto odkazu.

TIP NA ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK K TÉMATU MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY

Článek Pavlíny Nakládalové se zabývá problematikou implementace multikulturní výchovy do edukačního procesu technické výchovy na prvním stupni základní školy. Cílem článku je poukázat na společná východiska obou výchovných disciplín s důrazem na širší humanizační aspekty, které jsou nezbytnou součástí technické výchovy. Článek najdete na tomto odkazu.

PRACOVNÍ LISTY K TÉMATU ROMSKÉ KULTURY

 

Naše studentka Klára Plisková vytvořila jako součást své diplomové práce pracovní listy k edukačním programům Muzea romské kultury v Brně. Pracovní listy jdou ale použít také ve výuce a žáci se jejich prostřednictvím mohou seznámit s tradičními romskými řemesly, s romskou kulturou a jazykem. Součástí diplomové práce je také zajímavý text o dějinách romské kultury (práce je k dispozici zde) a metodický komentář k pracovním listům. Listy samotné si můžete stáhnout zde.

TIP ODJINUD | ZAUJALO NÁS

Mezi neziskové organizace, které odvádějí kus vynikající a záslužné práce v oblasti vzdělávání, patří Člověk v tísni. Vzdělávací program Jeden svět na školách již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Přispívá také k porozumění odlišným kulturám a pomáhá předcházet předsudkům a xenofobii.

Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší Člověk v tísni do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnuje se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům. Na portálu JSNS.CZ poskytuje vyučujícím atraktivní formou audiovizuálních lekcí zdarma a legálně dokumentární filmy a metodické materiály, které reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Využívají je pedagogové a žáci na více než 3 600 základních a středních školách. Mimořádný důraz je kladen na praktickou využitelnost materiálů, proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli.

Vzdělávací sekce Člověka v tísni se v reakci na preventivní uzavření škol během pandemie koronaviru rozhodla nabídnout učitelům zdarma své výukové a vzdělávací materiály. Zpřístupnila jim přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících filmy a další materiály, které mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi. Pedagogům pak nabídla on-line vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání či aktivního občanství nebo on-line knihovnu. Děkujeme a doporučujeme webové stránky Člověka v tísni!

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Environmentální výchova vede podle RVP ZV jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědecko-technických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy) i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Více k tématu můžete najít na portále RVP a na tomto odkazu.

 

TIP NA PROJEKTY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Mnoho našich studentů a studentek vytváří zdařilé metodické návody a materiály v rámci svých diplomových prací. Na katedře primární a preprimární pedagogiky vznikla například práce řešící problematiku environmentální výchovy v primárním vzdělávání a přinášející návrhy projektů Voda – půda – vzduch. Její autorkou je Světlana Chodurová a práci obsahující přípravy na badatelské výpravy k vodním zdrojům v okolní krajině a pracovní listy můžete stáhnout zde.

Na katedře primární a preprimární pedagogiky vznikla také diplomová práce Marty Křivkové. Rovněž tato studentka se zaměřila na environmentální výchovu v primárním vzdělávání a obsahuje návrh projektu Putování s veverkou Zrzečkou lesem. Práci najdete zde.


Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Sdělení, jež jsou médii nabízena, mají přitom nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. Více k tématu můžete najít na portále RVP a na tomto odkazu.

NÁMĚTY PRO VÝUKU MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

Na tomto odkazu můžete najít řadu metodických materiálů a zamyšlení k tématu mediální výchovy v teorii a praxi. Stránka obsahuje souvislosti, metodiky, konkrétní materiály do praxe a důležité odkazy a zdroje.

Na tomto odkazu si můžete stáhnout pracovní listy k tématu Mediální výchova a jazyk současné žurnalistiky. Konkrétně jde o tyto materiály:

Život ve světě hraček (Alice Hrubanová)

Skrytá reklama (Hana Sýkorová)

Pracovní listy rozvíjející kreativitu v MV (Zuzana Zdražilová)

Zpravodajství a publicistiky (Jarmila Popelková)

Stereotypy prezentace národnostních menšin v médiích (Klára Šišková)

Porovnání seriózního a bulvárního tisku (Lenka Polcarová)

Stránka garantovaná katedrou českého jazyka a literatury PdF UP věnovaná tématu mediální výchovy nabízí také řadu tipů na další zdroje pro oblast mediální výchovy, například portál FSV UK pro rozvoj mediální výchovy, odkaz na Salesiánské mediální centrum nebo na Příručka mediální výchovy – mediální výchova na gymnáziích autorky Dany Krouželové a kol. Tuto zdařilou publikaci lze najít na tomto odkazu.

TIP NA STRÁNKY VĚNOVANÉ INTERNETOVÉ KOMUNIKACI

S problematikou informačních a komunikačních technologií souvisí rovněž problematika on-line komunikace a rizik využívání internetu. Těm se věnuje zvláštní webová platforma Projektu E-Bezpečí. E-Bezpečí je celorepublikovým certifikovaným projektem zaměřeným na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

E-Bezpečí se pod vedením Kamila Kopeckého specializuje zejména na a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií), b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), e) hoax, spam a fake news, f) online závislosti (netolismus, nomofobie), g) fenomén youtubering, f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

Na stránkách E-Bezpečí můžete najít řadu metodických materiálů pro žáky, rodiče i učitele. Mezi nimi nechybí ani metodika V síti: za školou, jež doprovází uvedení filmu V síti, na jehož tvorbě se jako odborní poradci podíleli naši odborníci. K dispozici je na tomto odkazu.

 


Edukace v kultuře | Muzejní a galerijní pedagogika

Odbornou reflexi edukace v kultuře, resp. muzejní a galerijní pedagogiky – a jejich metodickou podporu – na pedagogické fakultě garantuje katedra výtvarné výchovy. Na stránkách tohoto pracoviště najdete jak odborné a metodické publikace (výběr přinášíme na stránce metodická podpora pedagogické praxe), tak odborný časopis Kultura, umění a výchova (zde) s četnými studiemi z oblasti edukace v kultuře.

TIP NA VÝUKOVÉ MATERIÁLY DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Pod gescí katedry a ve spolupráci s muzei a galeriemi vznikla a je dále rozvíjena metodická platforma pro výchovu uměním. Její netradiční název Bez. názvu. Nedatováno. je vypůjčen z galerijních popisků a vyjadřuje výchozí situaci, jež může nastartovat dobrodružné pátrání po významech muzejních exponátů a jedinečnou cestu za poznáním lidské kultury a sebe sama. Když se setkáváme s uměleckým dílem a ani popisek nám neukazuje směr, je jen na nás, kudy se při interpretaci vydáme. Předem není nikdy jasné, co objevíme. Platforma Bez názvu. Nedatováno. nabízí řadu pracovních listů, eduklipy a další vzdělávací zdroje a tipy pro edukační aktivity v muzeích a galeriích.

TIP NA ANIMOVANÉ KLIPY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Platforma Bez názvu. Nedatováno. nabízí také eduklipy do výtvarné výchovy, a to na dílčí témata, jako jsou profese uměleckého pole, vztah umění a skutečnosti, uměleckých žánrů nebo restaurování. Klipy vzniklé ve spolupráci s Muzeem umění a Českým rozhlasem Olomouc lze najít na tomto odkazu.

PRACOVNÍ LISTY VZNIKLÉ VE SPOLUPRÁCI S MUZEI A GALERIEMI

Pracovní listy nabízené v volnému využití všem zájemcům vznikly ve spolupráci s mnoha předními muzejními a galerijními institucemi. Jmenujme alespoň Muzeum umění Olomouc, Národní galerii v Praze, GASK, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Galerii hlavního města Prahy, Dům umění města Brna, Galerii moderního umění v Hradci Králové, Museum Kampa, Městskou galerii Litomyšl a další. Pracovní listy nabízejí tvůrčí cestu poznávání umění a muzejních sbírkových předmětů a mohou je využít jak edukátoři v paměťových institucích, ale i učitelé ve školách. Listy nabízejí návrhy zajímavých tvůrčích činností a poznávání souvislostí, prezentují současné a hravé metody zprostředkování uměleckého díla a hlavně: ukazují, že muzejní sbírky jsou fascinujícím a nekonečným vesmírem, v němž je stále co objevovat. Pracovní listy lze najít na tomto odkazu.

 


Volný čas a zájmové vzdělávání

Volný čas a vůbec volnočasové aktivity všeho druhu jsou na pedagogické fakultě doménou studentů oboru Řízení volnočasových aktivit. V období pandemie koronaviru dokonce vytvořili zvláštní stránku, kterou uvodili heslem „Nepusť nudu do domu!“. Tato stránka je plná nápadů na smysluplné a zábavné využití volného času. Obsahuje jednak videa a jednak textové a obrázkové návody.

VIDEA S NÁVODY

Pro chvíle, kdy si potřebujete odpočinout od učení nebo od práce, udělat někomu radost (a tím i sobě) nebo jen tak společně tvořit a u toho si povídat. A jaká videa na stránkách najdete? Třeba názorný návod na výrobu domácích sušenek, na výrobu chobotnice z vlny, na výrobu domácí modelíny a modelování různých tvarů, na výrobu sovičky podle vlastní fantazie, na pečení nutelových cupcakes, na výrobu vlastní látkové gumičky, výrobu banánových sušenek nebo domácího slizu. A mnoho dalšího!

DALŠÍ NÁPADY PRO VOLNÝ ČAS

Stránka studentů oboru Řízení volnočasových aktivit obsahuje také řadu dalších návodů. Můžete si podle nich vytvořit třeba jehelníček, květiny na louce, roušku pro plyšáka, skládačku z papíru, bábovku, muffiny, bingo a mnoho dalšího. Můžete si zacvičit aerobik, učit se o vodě nebo si zahrát hru na hledání pokladu. Návody najdete zde.

TIP NA HRU HLEDÁNÍ POKLADU

Na tomto odkazu můžete najít ještě jeden tip na hru pro volný čas. Jde o oblíbené hledání pokladu, které můžete připravit i doma. Na uvedeném odkazu ze najít kompletní sadu včetně mapy, indicií a diplomu. Stačí si je jen vytisknout!

TIP NA HRY PRO DĚTI

Tento balíček příprav a materiálů pro trávení volného času připravila naše studentka Anna Kováříková. Můžete v něm najít soubor her (Molekuly, Kuba řekl, Zapamatuj si pořadí, Myslím si, Nejasné a neznámé, Na hledače), nápad na obtiskování jablíčka, malování ryby do vlhkého podkladu nebo textilní koláž se zmrzlinou. Náměty se hodí také do pracovních činností nebo výtvarné výchovy. Balíček je určen mladším dětem a je přístupný na tomto odkazu.

Také tento balíček příprav a materiálů pro trávení volného času připravila naše studentka Anna Kováříková. Můžete v něm najít hry na kontakt a rozvoj neverbální komunikace, hru od opice k člověku, pracovní list s tematikou symbolů ČR a skautingu, poznávání stromů a práci s předměty a jejich smyslovým vnímáním. Balíček je určen mladším dětem a je přístupný na tomto odkazu.

A v dalším balíčku Anny Kováříkové je ještě hra na dech a hlas, hra na sochy, na práci s prostorem a na relaxaci. Nechybí ani zábavný nácvik písní Holka modrooká, Kozí rodinka a Poštovský panáček. Balíček je určen mladším dětem a je přístupný na tomto odkazu.