Bakalářské a magisterské studijní programy


Nabídka studijních programů pro akademický rok 2019/2020

 • dokument je dostupný po rozkliknutí nadpisu

Průběžné informace


Termíny podání přihlášek

Bc., Mgr. a NMgr. studijní programy v prezenční i kombinované formě studia

 • Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2018 – do 28. února 2019
 • Na základě žádosti děkanky, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 13. července 2019. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.
 • Termín pro podání přihlášky pro programy Historie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium) a Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (navazující magisterské studium) 28. února 2019 – 15. března 2019.

Ph.D. studijní programy

 • Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2018 – do 31. května 2019
 • Na základě žádosti děkanky může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 31. srpna 2019. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.

Bc., Mgr., NMgr. a Ph.D. studijní programy uskutečňované v cizím jazyce

 • Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2018 – do 31. srpna 2019

Termín přijímacích zkoušek

 • Talentové zkoušky na jednooborovou Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 9. dubna 2019
 • Písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky (bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě) v týdnu: 10. – 14. června 2019
 • Doktorské studijní programy 17. – 21. června 2019

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek není vypsán.


Přijímací řízení pro studijní programy Historie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium) a Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (navazující magisterské studium) pro akademický rok 2019/2020 bude otevřeno od 28. února 2019 do 15. března 2019.

 

Vážené uchazčky a uchazeči o studium, rádi vám tímto sdělujeme, že studijní programy směřující k profesi učitele dějepisu – tedy program Historie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium) a program Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (navazující magisterské studium) budou na základě úspěšné akreditace dodatečně otevřeny pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020.

Od 28. února 2019 do 15. března 2019 si tak budete moci podat elektronickou přihlášku na výše zmíněné studijní programy sdružené s ostatními studijními programy v nabídce Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Nabídku možností sdružovat program Historie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ naleznete od 28. února 2019 v elektronické přihlášce ke studiu.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením): 690,- Kč/přihláška.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (20. - 23. srpen 2019).

Uchazeči o studium oboru Logopedie jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený obor a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení  vystavena pře 1. 3. 2019 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy s tímto vyšetřením směřujte na  Mgr. Evu Švecovou (eva.svecova01@upol.cz, tel.: 585635305). Důvodem je příprava na povolání hlasového profesionála (definice dle Evropské unie foniatrů a naplnění zákona o prevenci zdraví - Kapitola VI Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli – prevence nemoci vznikajících při práci spojené na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek s vysokou profesionálně nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé podmíněnou hlasovou námahou).

Uchazeči o studium oboru Učitelství pro mateřské školy - Speciální pedagogika předškolního věku jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření a odborném logopedickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium) Na potvrzení je třeba uvádět zvolený program a formu studia (označí si sám uchazeč).

 

Potvrzení vystavená před 1. 3. 2019 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy související s tímto potvrzením směřujte na Mgr. Evu Švecovou (eva.svecova01@upol.cz).  


Informace o přijímacích zkouškách


Test studijních předpokladů

Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů.

Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky.

Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut.

Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti.

Oblasti testu studijních předpokladů:

 1. Test úrovně myšlení a usuzování
 2. Český jazyk a literatura – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na znalosti oblasti českého jazyka a literatury ve struktuře a rozsahu požadavků státní maturitní zkoušky.
 3. Základy společenských věd – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na následující oblasti:
  • základní orientace v oblasti sociologických kategorií a teorií;
  • základní orientace v oblasti ekonomie;
  • základní orientace v oblasti politologie;
  • základní orientace v oblasti psychologických kategorií a teorií,
  • základní orientace v oblasti teorie státu a práva;
  • základní orientace v oblasti filosofie – teorie a kategorie.
  • Doporučená literatura: Odmaturuj ze společenských věd. Ostrava: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582432.
 4. Dějepis – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na následující oblasti:
  • základní orientace v dějinách pravěku a starověku;
  • základní orientace v českých a světových dějinách středověku – důraz na politické a kulturní dějiny;
  • základní orientace v českých a světových dějinách novověku a moderních dějin – důraz na politické a kulturní dějiny.
  • Doporučená literatura: Odmaturuj z dějepisu 1. Ostrava: Didaktis, 2006. ISBN 9788073580599.
   Odmaturuj z dějepisu 2. Ostrava: Didaktis, 2006. ISBN 9788073580691.
 5. Základy počítačové gramotnosti – ověřování elementární uživatelské schopnosti uchazečů.
 6. Doporučujeme pravidelné sledování aktuálního kulturně společenského a politického dění.

K vyhodnocení TSP je použit odpovědní formulář, který je strojově snímán a anonymně elektronicky zpracován. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným univerzitním číslem, které je studentovi zasláno v písemné pozvánce k přijímací zkoušce.

Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP.

Požadavky a předměty přijímací zkoušky budou konkretizovány na webových stránkách UP v Katalogu studijních oborů.

Prominutí přijímacích zkoušek

Na studijní programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkanka fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Doplňující informace

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, oborů, typů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě kombinace dvou programů studia (maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku na tento program dvou studijních programů. Možné kombinace programů jsou zveřejněny přímo v elektronické přihlášce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně. Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.     

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 28 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2019). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.

Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Přesný termín bude uchazeči sdělen v den konání přijímací zkoušky. Zároveň bude termín nahlížení uchazečů do materiálů zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem obdrží uchazeč písemné oznámení o navržení přijetí ke studiu.

Písemné rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává děkance fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.

Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

Druhé kolo přijímacího řízení

V případě, že nebude naplněna kapacita některých programů, může děkanka  fakulty vyhlásit pro tyto programy druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději do 26. 4. 2019. Pokud děkanka fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení určen v souladu s harmonogramem přijímacího řízení – termíny a poplatky.


Doktorské studijní programy


2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci oboru, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek:do 30. 8. 2019
Termín přijímacích zkoušek:5. 9. 2019
Termín zasílání příloh:do 30. 8. 2019

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 je vyhlašováno v oborech:

Požadavky přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Dále je diskutováno o předložených tezích disertační práce.

Přihlášky se přijímají pouze v elektronické formě.

Přílohy k přihlášce:

 • ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/),
 • strukturovaný životopis,
 • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3 – 5 stran,
 • seznam publikační činnosti uchazeče,
 • čestné prohlášení k doktorskému studiu,
 • prohlášení o stávajícím magisterském studiu.

Přílohy zasílejte na adresu:


Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Mgr. Jana Dostálová

zahraniční oddělení, referát pro DSP

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e‑přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Výše poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením: 690,-

 

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.

Všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, obdrží nejpozději do 3. 9. 2019 pozvánku k přijímacím zkouškám na email uvedený v přihlášce. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.


Informace o přijímacím řízení (Ph.D.)

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek:                do 31. 5. 2019

Termín přijímacích zkoušek:              17. – 21. 6. 2019

Termín zasílání příloh:                        do 7. 6. 2019

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 je vyhlašováno ve studijních programech:

Požadavky přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Dále je diskutováno o předložených tezích disertační práce.

Přihlášky se přijímají pouze v elektronické formě. 

Přílohy k přihlášce:

 • ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/),
 • strukturovaný životopis,
 • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3 – 5 stran,
 • seznam publikační činnosti uchazeče,
 • čestné prohlášení k doktorskému studiu,
 • prohlášení o stávajícím magisterském studiu.

Přílohy zasílejte na adresu:                                       

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Mgr. Jana Dostálová

zahraniční oddělení, referát pro DSP

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e‑přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 690,- Kč

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.

Všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, budou mít pozvánky k přijímacímu řízení k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky v průběhu první poloviny měsíce června 2019. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.