Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v AR 2022/2023)

Podmínky a organizace přijímacích zkoušek na PdF UP 

Termíny podání přihlášek

 • Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia:
  Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2021 – do 15. 3. 2022.
  Rektor může na základě žádosti děkanky prodloužit lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programech pro akademický rok 2022/2023, akreditovaných v českém jazyce, nejdéle však do 11. 7. 2022. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.
 • Doktorské studijní programy
  Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2021 – do 31. 5. 2022.
  Na základě žádosti děkanky může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 31. 8. 2022. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.
 • Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce:
  Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2021 – do 30. 4. 2022. Na základě žádosti děkanky může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 31. 8. 2022. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.

Termíny přijímacích zkoušek

 • 9. 5. – 20. 5. 2022 - bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce,
 • 21. 5. – 22. 5. 2022 - talentové zkoušky na bakalářské studijní programy Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a na navazující magisterské studium Muzikoterapie,
 • 28. 5. - 29. 5. 2022 – písemné on – line přijímací zkoušky v řádném termínu,
 • 31. 5. 2022 – náhradní termín písemných on – line přijímacích zkoušek,
 • 3. 6. 2022 - ústní zkoušky na program Logopedie,
 • 6. 6 – 7. 6. 2022 - ústní zkoušky na program Speciální pedagogika specializace Intervence a Raný věk, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika, motivační pohovor na program Sociální pedagogika specializace Prevence sociálně patologických jevů a specializace Výchova ve volném čase,  
 • 20. – 24. 6. 2022 – doktorské studijní programy (Ph.D.)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Elektronická přihláška ke studiu

Elektronická přihláška ke studiu:
www.prihlaska.upol.cz

Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom) dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (22. – 25. 8. 2022).

Uchazeči o studium programu Logopedie jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený program a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2022 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy spojené s tímto vyšetřením směřujte na Mgr. Elišku Šlesingrovou (eliska.slesingrova01@upol.cz). Důvodem je příprava na povolání hlasového profesionála (definice dle Evropské unie foniatrů a naplnění zákona o prevenci zdraví - Kapitola VI Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli – prevence nemoci vznikajících při práci spojené na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek s vysokou profesionálně nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé podmíněnou hlasovou námahou).

Uchazeči o studium programu Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření a odborném logopedickém vyšetření osvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený program a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2022 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy spojené s tímto vyšetřením směřujte na Mgr. Elišku Šlesingerovou (eliska.slesingrova01@upol.cz).


Informace o přijímacích zkouškách

Test studijních předpokladů

Součástí přijímací zkoušky je ve většině studijních programů (s výjimkou vybraných bakalářských a všech navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů.

Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky.

CHARAKTERISTIKA TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Test studijních předpokladů (TSP), je svým charakterem výkonovou zkouškou, při kterém uchazeč plní určitá kognitivní zadání. Smyslem a cílem je ověřit, zda by mohl daný uchazeč o studium zvládnout požadavky, které by na něj obecně kladlo studium na vysoké škole. 

Test studijních předpokladů, v němž jsou takové požadavky stanoveny, je souborem úkolů, ze kterých by bylo možné odvodit úroveň stanovených psychických funkcí. Přesněji řečeno, je to takový obraz aktuálního výkonového  psychického stavu, kde se mohou vedle úrovně kognitivních funkcí uplatňovat i další faktory, např. emoční labilita osobnosti, úroveň aktuální motivace, vlivy prostředí apod. Tyto další faktory mohou někdy výkon snižovat a jindy (což je méně často) zase zvyšovat. Jednotlivé úkoly u TSP nejsou ve své většině podmíněny úrovní odborného či oborového zaškolení, vzdělanosti zaměřené na faktografii, předchozím studiem získané zkušenosti, ale měly by být na tomto vzdělání převážně nezávislé, s výjimkou oblastí, které jsou obsahem všeobecné částí maturitní zkoušky z českého jazyka. Klíčové budou následující psychické funkce, které jsou vyjádřeny v požadavcích jednotlivých úkolů:

Test studijních předpokladů se skládá ze tří následujících částí (subtestů), zaměřených na oblasti:

 1. úroveň stanovených psychických funkcí

Testování úrovně stanovených psychických funkcí je zaměřen především na následující oblasti:

 • úroveň pozornosti, koncentrace a soustředění po celou dobu práce na TSP,
 • úroveň porozumění požadavkům a zadáním (co je třeba vykonat, jak je třeba reagovat),
 • úroveň porozumění sémantickému obsahu jednotlivých pojmů, včetně jejich rozsahu (významný je vliv zkušeností s jednotlivými pojmy, objevuje se zde schopnost aktivovat zaměřenou paměť),
 • úroveň porozumění vztahům mezi pojmy (jde o vztahy nadřazenosti, podřazenosti, seskupování, odlišování, vyjadřování opačného významu aj.),
 • úroveň kreativního myšlení (zde může hrát zejména roli úroveň fluence, originality).

Vlastní výkon v psychologické části TSP slouží k určení toho, kdo má předpoklady být přijat ke studiu na vysoké škole.

 1. úroveň matematické gramotnosti a logického uvažování

Matematická oblast testových položek je zaměřena na ověřování předpokladů uchazeče pro studium zejména v oblasti matematické gramotnosti a logického uvažovaní. Pro úspěšné zvládnutí musí uchazeč být schopen:

 • porozumět různým typům matematického textu (slovnímu vyjádření, symbolickému zápisu, obrázku, grafu, tabulce apod.)
 • orientovat se v elementárních matematických pojmech,
 • pracovat s informacemi při řešení matematických úloh,
 • prokázat dobrý úsudek, postřeh a vhled při řešení matematických úloh,
 • logicky uvažovat a vyvozovat, přičemž zde hrají roli nejen matematické znalosti, ale také osobnostní dispozice uchazeče ve smyslu např. rychlosti reakce apod.,

 

 1. úroveň čtenářské gramotnosti

Tato oblast testových položek je zaměřena na ověřování předpokladů uchazeče pro studium zejména v oblasti zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti. Pro úspěšné zvládnutí musí uchazeč prokázat schopnost:

 • porozumění uměleckému i neuměleckému textu včetně nepísmenných typů textů (např. graf, tabulka apod.),
 • nalezení obsahového jádra sdělení, rozpoznání hlavních myšlenek textu a rozlišení podstatných informací v textu od nepodstatných,
 • porozumění autorovu záměru a rozlišení faktů od osobních domněnek, názorů a hodnocení autora,
 • vysuzování informací obsažených v textu implicitně,
 • orientace v literárních druzích, žánrech a v literární historii,
 • porozumění základním termínům z oblasti literární teorie,
 • základní orientaci v klíčových disciplínách české gramatiky se zaměřením na praktickou aplikaci – především na  analýzu a syntézu jazykového sdělení,
 • zvládnutí základů mediální gramotnosti.

 

Další požadavky a předměty přijímací zkoušky budou konkretizovány na webových stránkách UP v Katalogu studijních programů.

Prominutí přijímacích zkoušek

Na studijní programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkanka fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, typů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě kombinace dvou programů studia (maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku na tento program dvou studijních programů. Možné kombinace programů jsou zveřejněny přímo v elektronické přihlášce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.
 • Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.
 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).    
 • Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Přesný termín bude uchazeči sdělen v den konání přijímací zkoušky. Zároveň bude termín nahlížení uchazečů do materiálů zveřejněn na webových stránkách fakulty.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem bude v e-přihlášce zveřejněn dokument Oznámení o navržení přijetí ke studiu.  
 • Písemné rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání  se podává děkance fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

Druhé kolo přijímacího řízení

V případě, že nebude naplněna kapacita některých programů, může děkanka fakulty vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději do 30. 4. 2022. Pokud děkanka fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení určen v souladu s harmonogramem přijímacího řízení – termíny a poplatky.


Nabídka studijních programů pro akademický rok 2022/2023Informace o realizaci studia v kombinované formě

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá obvykle v blocích, konaných v pátek – zpravidla 2x měsíčně. Z důvodu zajištění maximálního komfortu pro vybrané skupiny studentů, může být část výuky realizována v blocích pátek-sobota, maximálně však 3x za semestr.


Průběžné informace k přijímacímu řízení