Představení katedry

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky je garantující katedrou pro přípravu učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol. Zabezpečuje výuku pedagogických disciplín a některých specifických oborových didaktik pro učitelské programy (Učitelství pro mateřské školy; Učitelství pro 1. stupeň základních škol). Katedra se také podílí na výuce studia programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika a oboru Logopedie. Metodicky zabezpečuje a garantuje všechny druhy pedagogických praxí. Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pracoviště participuje na programech celoživotního vzdělávání, garantuje studium k rozšíření odborné kvalifikace, realizuje v rámci celoživotního vzdělávání kurzy k prohlubování znalostí z různých oblastí. Spoluúčastní se na doktorském studijním programu Pedagogika a Education.

V oblasti vědeckovýzkumné činnosti se Katedra primární a preprimární pedagogiky zaměřuje na problematiku, která vede ke zkvalitnění profese učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol, dále na různé specifické tematické oblasti související s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Spolupracuje v oblasti koncepční, publikační, vědeckovýzkumné i pedagogické s řadou zahraničních partnerů (například Rakousko, Německo, Slovinsko, Slovensko, Belgie, Švédsko, Norsko aj.).

Členové katedry jsou členy řady tuzemských i zahraničních odborných organizací.

Na pracovišti se uskutečňuje mobilita studentů i pedagogických pracovníků v rámci zahraničních studijních pobytů programu ERASMUS +; v současnosti má pracoviště uzavřeny bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami například ve Švédsku (Uppsala), Norsku (Trondheim), Španělsku (Madrid, Coruňa), Rakousku (Klagenfurt), Německu (Erlangen-Nürnberg), Maďarsku (Sopron), Slovinsku (Koper, Maribor), Chorvatsku (Rijeka, Zadar), Litvě (Panevežys), Slovensku (Ružomberok, Prešov).

 

Aktuality

Konference o inovacích v předškolním vzdělávání

V dubnu 25. a 26. se uskutečnila na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity mezinárodní konference o inovacích v předškolním vzdělávání, která navázala na inspirativní workshopy v rámci spolupráce s polskou univerzitou.

Konference byla příležitostí nejen k výměně a sdílení úspěchů v oblasti předškolního vzdělávání, ale také k budování mostů mezi spřátelenými institucemi. Otevřela dveře k bohatému kulturnímu a pedagogickému dědictví účastnických zemí.

Program konference zahrnoval nejnovější trendy, výsledky úspěšných projektů o inovativních praktikách, nové metody, které mohou vylepšit a obohatit předškolní vzdělávání pro budoucí generace.

 

„Věřím, že poznatky, které jsme získali během konference prostřednictvím vědeckých příspěvků a odborných workshopů, nám pomohou nejen rozvíjet naše vlastní výzkumné projekty, ale také posunout hranice poznání v oblasti předškolního vzdělávání. Konference nás nejenom inspirovala, ale také nám poskytla prostor k diskuzi, sdílení nápadů a navazování nových kontaktů,“ sdělila doktorka Karin Fodorová, hlavní organizátorka konference.

Pozvání na konferenci přijali zástupci spřátelených vysokoškolských institucí:

 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – Instytut Studiów Edukacyjnych
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta | Katedra primární a preprimární pedagogiky
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Pedagogická fakulta
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Odkaz na celý článek a fotoreport najdete zde.

 

Dny vědy a umění

V rámci Dnů vědy a umění na PdF UP realizovala naše katedra dne 9.4. inspirativní workshop zaměřený na metodiku PeaceJam. Jedná se o metodiku, která vznikla v USA a aktuálně je pilotována na našich základních školách (resp. 1. stupni ZŠ). Metodika je strukturována tak, že podporuje uplatňování mezipředmětových vztahů i průřezových témat. Účastníci workhopu si mohli sami vyzkoušet efekty konstruktivistického přístupu, který je v současnosti velmi propagovaný. Ukázková hodina dala nahlédnout, jaké efekty pro učení může mít:

 • Z pohledu žáka - jaké kognitivní procesy mohou u žáků probíhat - jde se po postupných úrovních dle bloomovy taxonomie - znalost, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnocení
 • Z pohledu učitele - jaké volí typy úloh - postupuje se od úloh nižšího řádu (např. pamětní reprodukce) přes jednoduché myšlenkové operace a práci s informacemi až po úlohy vyššího řádu (např. tvůrčí činnost žáka).
 • Taktéž byla nastíněna strategie kompetenčního rozvoje, který je deklarován RVP ZV - základem je znalost, kterou při adekvátním procesu rozvoje můžu povýšit na dovednost, zase při adekvátním působení můžeme rozvinout v hodnotu a z toho se strukturuje postoj - tohle by měl být pak výstup učení.

Spolupráce s Vlastivědným muzeem Olomouc

V rámci předmětu Spolupráce školy a muzea se studenti programu U1ST účastní edukačních programů pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ. Nejprve si vyzkouší program sami, při další návštěvě sledují žáky (žáci ZŠ Demlova, se kterou velmi úzce spolupracujeme, se těchto programů účastní pravidelně).  Studenti tak mohou přímo v terénu sledovat, jak žáci pracují a reagují na dotazy a úkoly edukátorů v programu, který už sami předtím absolvovali.

V naší velmi dobré spolupráci chceme dále pokračovat, rádi bychom zapojili studenty ještě do užší spolupráce v rámci témat bakalářských a diplomových prací. Jako další možnost je pomoci muzeu při vytváření programů pro žáky 1. st. ZŠ, popř. pro děti mateřských škol.

 

 

Participace naší katedry na akci Den zdraví

Podrobný program najdete zde.

 

VÝUKA ČLENŮ NAŠÍ KATEDRY NA UNIVERSITY OF CÓRDOBA

Kdo:

 • doc.PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA
 • doc. PeadDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Kde:

 • Faculty of Education Sciences and Psychology, University of Córdoba, Spain

Kdy:

 • 4. 3. 2024 - 8. 3. 2024

O ČEM:

 • The Czech Educational system and the specifics of primary and pre-primary education in the Czech republic

Klíčové osoby, se kterými bylo jednáno:

 • Silvia Abad Merino, Ph.D. (vice-dean for international relations)
 • dílčí jednání s děkankou fakulty a s dalšími proděkany
 • dílčí jednání s vyučujícími fakulty - prof. Tibu Orientación

 

           

 

 

Meet our colleagues

Dr. Charlie Jorge is an assistant professor at the University of the Balearic Islands, Spain, where he lectures on 18th century English literature. He specializes in Gothic literature, Archetypal and Irish Studies, and has been working for some years on the novels of Gothic authors such as Charles Robert Maturin or Ann Radcliffe. He has recently published some articles on the archetypes of the Terrible Mother and the Scapegoat in Irish and Gothic Literature, and on the image of the Catholic Church in Charles Robert Maturin’s Melmoth the Wanderer. He has also been working with the London Centre for Interdisciplinary Research for several years, where he is in charge of the project on the Uncanny in Literature, Language and Culture.

 

Pozvánka na přednášku zahraničního kolegy

Přednáška a workshop

Dne 28.2. 2024 přijel na pozvání katedry kolega PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, Ph.D., BBA, MBA, který si připravil přednášku a následně vedl workshop na téma Informačná gramotnosť a kultúrna diverzita v školskej praxi v předmětu Interkulturní výchova v MŠ. Do tohoto předmětu si zveme odborníky z praxe, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi jiného etnika či s dětmi s odlišným mateřským jazykem (do výuky také vstupují kolegyně z organizace ARPOK se svými workshopy). Jsme rádi, že můžeme využívat jejich zkušeností z práce s těmito dětmi, protože se domníváme, že tato oblast vzdělávání je stále „v plenkách“.

Kolega s kolegyní nás navštívil v minulých letech v rámci programu Erasmus+, kdy pracoval na Katedře predškolskej a školskej pedagogiky KU v Ružomberku a projevil zájem o další spolupráci, i když už v letošním roce pracuje jako ředitel ZŠ a MŠ v Lučivné. Zpětná vazba od studentů je velmi kladná, studentky ocenily nejen jeho přístup, ale zkušenosti, které s nimi sdílel a z kterých se mohou dále inspirovat ve své budoucí pedagogické praxi. V naší další spolupráci bychom chtěli i nadále pokračovat.

   

   

 

Medailonek

Dobrý deň. Volám sa Dominika Fajkišová, som doktorandka  na katedre Didaktiky jazyka a literatúry vo Valencii na Pedagogickej fakulte (Facultad de Magisterio), kde vďaka prestížnemu štipendiu udeľovanému Ministerstvom Vedy, Inovácie a Univerzít pôsobím ako vysokoškolská učiteľka vo formácii. Som členkou výskumnej skupiny ELCIS, ktorá každoročne organizuje rozličné podujatia a konferencie, je súčasťou viacerých projektov a podieľa sa na mnohých odborných publikáciách.
Moja vedecko-výskumná činnosť sa centruje na problematiku čitateľských zručností detí a žiakov, na detskú a mládežnícku literatúru a tiež na aktivizujúce modely a metódy vyučovania. Vzhľadom na to, že je moje zameranie prevažne praktické, vždy sa snažím študovať a spoznávať realitu v konkrétnom kontexte a v interakcii medzi hlavnými aktérmi vzdelávania. 

Som veľmi vďačná za to, že počas nasledujúcich troch mesiacov mám tú  možnosť byť súčasťou univerzitnej komunity v Olomouci, a tak sa učiť a inšpirovať od členov Katedry primárnej a predprimárnej pedagogiky. Mobilita mi umožní napredovať v mojej dizertačnej práci a zároveň ju obohatiť o medzinárodné výskumné dáta.

Teším sa na Našu spoluprácu, na iniciáciu výskumných projektov a na výmenu akademických a kultúrnych skúseností.

Pozvánka na akci 9.4. od 16:45 do 18:15 v místnosti P31

 

 

 

Naše katedra i na portále Učitel21

Klepněte na obrázek pro celý článek :)

 

Náš student se podělil o své zkušenosti

Přečtěte si celý článek s Kamilem zde.

 

 

Studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ válí i mimo třídu

Bronz z MČR a 8. místo z MS ve sportovním aerobiku

Kromě mnoha dovedností spojených s výukou žáků 1. stupně základních škol se zvládají naše studentky věnovat ve volném čase i svým zálibám, a to na nejvyšší republikové úrovni. My jsme hrdí, že mezi sebou máme takto nadané mladé lidi, proto se chceme podělit o jeden z nejčerstvějších úspěchů:

Tereza Človečková, studentka 2. ročníku PdF UP, absolvovala v říjnu 2 důležité závody ve sportovním aerobiku v ženské kategorii jednotlivců. Prvním z nich bylo Mistrovství České republiky, které se konalo v Kladně. Po vybojování bronzové medaile na Mistrovství Evropy v červnu, kde se stala českou dvojkou, měli všichni velká očekávání. Po napínavém souboji mezi ní a Vandou Šimkovou si nakonec z MČR odvezla bronzovou medaili.

Po MČR nastal týden příprav na nadcházející Mistrovství světa v belgickém Gentu. Všichni s napětím očekávali souboj v nejvíce sledované kategorii dospělých žen. Tereza se zde utkala se světovou špičkou, se kterou to neměla jednoduché ani Viktorie Prokopová, která nakonec obhájila svůj titul mistryně světa z loňského roku. Na dalších dvou příčkách skončily Australanky Viktoria Lee a Stephanie Cage. Tereza Človečková se probojovala do sobotního finále a z celkového počtu 21 závodnic se umístila na krásném 8. místě.

Celý záznam z MČR můžete shlédnout na (Tereza Človečková 18:35): MČR Kladno - Gymnastika a sportovní aerobik | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Noc vědců na Katedře primární a preprimární pedagogiky

Dne 6.10. se i naše katedra zapojila do celostátní akce Noc vědců 2023, tentokrát pod názvem Tajemství. Do akce se zapojili studijící studijních programů Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň základích škol a Učitelství pro 1. stupeň základích škol a speciální pedagogika. Studující si připravili tvořité aktivity zaměřené na děti předškolního a mladšího školního věku. Přístup k jednotlivým návštěvníkům byl naprosto fantastický. Děkujeme, že jsme se mohli této akce účastnit. A poděkování patří i všem dobrovolníkům z řad našich studujících, kteří se o přípravu a proběhnutí této akce postarali. Příští rok se opět budeme těšit na další akci opět s jiným tématem a jinými aktivitami.

 

Více fotogtrafií zde.

 

Naše studentka získala na Českých akademických hrách stříbrnou medaili

Ve dnech 3. – 7. 9. se konaly ČAH 2023 v Olomouci. Již po několikáté jsem měla možnost reprezentovat naši univerzitu, a tak se taky stalo. Nejdříve jsem nastoupila za volejbalový univerzitní tým a poté jsem si zahrála se svojí parťačkou i beach volejbal.  

Ve volejbale jsme skončily na 2. místě. Turnaj to byl dvoudenní a velmi náročný. Ani jeden zápas jsme nedostaly zadarmo, a proto si o to víc ceníme takového výsledku. Ještě před prázdninami jsme vyhrály finále Univerzitní volejbalové ligy žen 2022/2023, a tak jsme si teď o jednu příčku pohoršily, ale i tak na sebe můžeme být pyšné!  

Na beach volejbale se sešlo 14 týmů. Hrálo se na skupiny, ze kterých jsme bohužel nepostoupily dál. Skončily jsme tak na 9.-14. místě.  

Celé hry jsou u konce a my se už teď těšíme na další ročník těchto her. 

 

Nikola Kulhánková 

studentka PdF, U1ST

Více fotek zde. 

 

Orientation days 2023

Naše katedra participuje na chystané akci Orientation days 2023.

Více informací najdete na odkaze.

Stalo se

V MEZINÁRODNÍ OUTDOOROVÝ WORKSHOP

Z cyklu INOVACE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Pořádaný v mezinárodní spolupráci

Katedra preprimární a primární pedagogiky, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

a

Institut pedagogických studií, Vysoká škola aplikovaných věd v Raciborzi

a

Katedra preprimární a primární pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

Den: 09. 11. 2023 od 15 hod.

Místo konání: Arboretum Moravské brány v Raciborzi ul. Markowicka 17

 

Zveme Vás na inspirativní setkání s akademiky a studenty Vysoké školy v Raciborzi, s akademiky a studenty Katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, s akademiky a studenty Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členy Raciborské regionální skupiny Polského sdružení animátorů pedagogiky C. Freineta a pracovníky Arboreta Moravská brána v Raciborzi.

 

Mezinárodní outdoorový workshop vám poskytne nové inspirace pro vzdělávání předškolních dětí. Tentokrát se ponoříme do bohatství podzimního lesa a her inspirovaných pedagogikou Celestina Freineta. Jedna z jeho pravd zní:

"Pravé poznání je to, které člověk získal objevováním a které si osvojil".

Podzimní workshop v Raciborzském Arboretu bude příležitostí k objevování, prožívání a obohacování se v inovacích v edukaci dětí předškolního věku. Po lesních stezkách nás provede ředitelka Arboreta Mgr Elżbieta Skrzymowska, a workshop povede Dr. Kornelia Solich, akademik z Vysoké školy aplikovaných věd v Raciborzi  a Dr. Karin Fodorová z Pedagogické fakulty z Ostravské univerzity.

 

V průběhu workshopu, budete mít příležitost navázat kontakty, profesní a přátelské vztahy, sdílet své zkušenosti, které jistě budou pro všechny zúčastněné inspirativní.

 

Vzhledem k charakteru aktivit, se prosím vybavte pohodlnou obuví a oblečením, vhodným pro pohyb v lese.

Účast na workshopu je zdarma.

Těšíme se na setkání s vámi na 4. mezinárodním workshopu.

Zveme studenty, ředitele a učitele mateřských škol, ředitele a učitele všech stupňů profesního rozvoje.

V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: kornelia.solich@akademiarac.edu.pl/tel.+48 500 847 550.

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)