Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy.

Ambicí učitelů i studentů fakulty je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Fakulta zabezpečuje také pedagogickou kvalifikaci pro studenty učitelských oborů na dalších fakultách Univerzity Palackého.


Kontaktní údaje

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
779 00 Olomouc

IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Sekretariát děkana

Mgr. Emilie Petříková
dekanat.pdf@upol.cz

tel: 585 635 009 
mobil: 773 045 282

Informace
585 635 099


Historie fakulty

Vznik a vývoj Pedagogické fakulty Univerzity Palackého úzce souvisí s realizací vysokoškolského vzdělávání učitelů na našem území. Dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945 bylo v Československu zavedeno vysokoškolské vzdělávání učitelů všech stupňů a druhů škol. V návaznosti na tento dekret Prozatímní Národní shromáždění vydalo zákon, kterým byly zřízeny pedagogické fakulty a v místech univerzit se staly jejich součástí. Na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v prvním období její existence (1946–1953) se připravovali pedagogičtí pracovníci pro školy mateřské, národní a střední. Kromě toho fakulta realizovala řadu kursů pro učitele v činné službě. Ve spolupráci s fakultou filozofickou pak připravovala v některých předmětech i středoškolské profesory (obor hudební, výtvarná a tělesná výchova).

K závažným změnám v přípravě učitelů došlo v roce 1950, neboť fakulta přestává připravovat učitele pro mateřské a národní školy. V roce 1953 dochází k celkové reformě učitelského vzdělávání. Fakulta se stala základem pro nově utvářenou Vysokou školu pedagogickou. To znamená, že v letech 1954–1964 Pedagogická fakulta ve své původní podobě a se svým původním posláním v Olomouci neexistuje. Příprava učitelů pro mateřské školy i pro první stupeň povinné školní docházky se po dobu deseti let realizuje mimo univerzity na úrovni střední školy. Učitelé pro II. stupeň povinné školní docházky se v letech 1953–1960 připravovali na vyšších pedagogických školách (v Olomouci taková škola nebyla). V roce 1960 vznikly pro přípravu učitelů I. a II. stupně povinné školní docházky tzv. pedagogické instituty. Zákonným opatřením ze srpna 1964 jsou tyto instituty přeměněny na pedagogické fakulty a v místech univerzit včleněny do jejich svazku. Realizace tohoto opatření otevírá v Olomouci současnou etapu rozvoje Pedagogické fakulty. Postupně se od roku 1964 studovala a studuje široká paleta studijních oborů učitelství a vychovatelství pro všechny stupně a druhy škol (mateřskými školami počínaje a středními školami konče). V nejnovějším období pak dochází k jisté specializaci přípravy učitelů pro jednotlivé stupně škol mezi všemi fakultami Univerzity Palackého, spojené i se vznikem nových fakult. Pedagogická fakulta se nadále soustřeďuje především na přípravu učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro nižší stupně školské soustavy (včetně speciálních škol). Od roku 1990 zajišťuje fakulta pedagogickou kvalifikaci pro studující učitelství všech fakult Univerzity Palackého.

Po roce 1990 se PdF UP profilovala jako fakulta připravující zejména učitele pro oblasti základního a speciálního školství; připravovala také vychovatele, učitele hudební a výtvarné výchovy pro všechny stupně škol, učitele odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, učitele pedagogiky aj. Zcela nově se zaměřila i na odborná studia pedagogiky, sociální práce a v kombinaci s pedagogikou na správní činnost (především v kombinovaném – dříve dálkovém studiu). Nově bylo koncipováno studium speciální pedagogiky orientované na všechny skupiny osob se speciálními potřebami a také odborné studium kvalifikovaných logopedů. Potřeba učitelů cizích jazyků pro základní školy otevřela také prostor pro zřízení kateder anglického a německého jazyka nyní Ústavu cizích jazyků.

Na základě ustanovení vysokoškolského zákona a po schválení akreditační komise realizuje fakulta v současné době poměrně rozsáhlá doktorská studia v oborech Pedagogika, Speciální pedagogika, Antropologie, Hudební teorie a pedagogika.

Po roce 1990 je fakulta oprávněna konat i habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů.

Perspektivu dalšího rozvoje fakulty v této oblasti nabízejí nově strukturované programy bakalářského a navazujícího magisterského typu s perspektivou renesance společenskovědních či přírodovědně orientovaných oborů (eventuelně dalších). Zvyšují se počty studentů, nebývale se také rozšířila nabídka celoživotního vzdělávání.

Výrazně se modernizovala a elektronizovala evidence, organizace a hodnocení studia. Na fakultě je zaveden kreditní systém ECTS, který zaručuje kompatibilitu studia nejen v ČR, ale i v rámci EU.


Věda

Základní poslání Pedagogické fakulty UP (PdF) spočívá ve vědecké, umělecké a pedagogické činnosti, jež je zaměřena na člověka, jeho výchovu a vzdělávání. Předmětem bádání jsou též oblasti environmentální, biologické, antropologické, informační či technické. Výzkum a vývoj na PdF je orientován na mnoho tradičních i inovovaných okruhů vycházejících z personálních i prostorových možností, obsahových východisek a ze zaměření jednotlivých pracovišť PdF podporuje zapojení studentů do tzv. specifického výzkumu především aktivitami na jednotlivých pracovištích, k čemuž byli studenti (zejména doktorských studijních programů) vedením fakulty podněcováni a instruováni. Od roku 2010 se studenti zapojují v rámci specifického výzkumu do Studentské grantové soutěže (SGS) a každoročně je řešeno cca 25 projektů v rámci této soutěže.

V roce 2016 byla na PdF UP nově zřízena možnost finanční pobídky z Grantového fondu pro akademické pracovníky Pedagogické fakulty UP. Z tohoto fondu jsou financovány jednoroční projekty. V roce 2016 bylo celkem podpořeno a řešeno 6 projektů, v roce 2017 bylo řešeno 9 projektů, v roce 2018 celkem 5 projektů.


Budovy PdF UP

Umělecké centrum UP

Univerzitní 3–5,
779 00 Olomouc

Pracoviště


Žerotínský palác

Purkrabská 2,
779 00 Olomouc

Pracoviště

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)