Doktorská studia Ph.D.

Doktorská studia Ph.D.

Den otevřených dveří

23. 03. 2020

13:00 – 14:00

ZRUŠENO

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 je vyhlašováno ve studijních programech:

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Výtvarná pedagogika - teorie výtvarné výchovy a tvorby
 • Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání
 • Didaktika informatiky a digitálních technologií 
 • Matematická gramotnost ve vzdělávání (v přípravě)

Místo konání: Děkanát PdF UP, zasedací místnost, 1. poschodí, Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc

 

V rámci Dne otevřených dveří budou poskytovány informace:

 • o organizaci a průběhu přijímacího řízení,
 • o organizaci a průběhu studia.

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2019/2020

Dny otevřených dveří se v akademickém roce 2019/2020 uskuteční dne

18. 1. 2020 od 8.00 do 14 hodin

v hlavní budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5.

(podrobný program naleznete níže na této stránce)

Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. Uchazeč o studium si tak může nově vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Může si ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, a to v praxi znamená, že program maior (hlavní) může doplnit programem minor (vedlejší).

Po dobu konání Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty podrobné údaje o studijních programech, anotacích jednotlivých programů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o profilu absolventa, předpokladech uplatnitelnosti, možných pracovních pozicích.  

Rozmístění studijního oddělení a dalších pracovišť (ústavů, kateder, oddělení) bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty.

V průběhu dne se uskuteční setkání se zástupci vedení v auditoriu fakulty, mezi jednotlivými setkáními budou promítány instruktáže s kompletní nabídkou studijních programů a video spot studentů Pedagogické fakulty UP.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet na nečisto test studijních předpokladů, který si sami vyhodnotí.

Referentky studijního oddělení Pedagogické fakulty podají informace o nabízených studijních programech, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, k dispozici budou pro uchazeče informační materiály o studiu. 

Fakulta také pro uchazeče připravila propagační materiály.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Videopozvánka

Podrobný program DOD

(kompletní program ve formátu *.docx je dostupný po rozkliknutí nadpisu)

 • 18. 1. 2020
 • 8. 00 – 14. 00 hod

Den otevřených dveří proběhne jak v hlavní budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, tak v dalších objektech fakulty (viz program).

Zájemci o prezenční, kombinované studium a studium v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2020/2021 mohou v době od 8.00 do 14.00 hod. navštívit všechny ústavy, katedry a pracoviště fakulty.

Informační blok proděkana pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení se koná od 10.00 hod. do 11.00 hod. v přízemí v auditoriu pedagogické fakulty.

Uchazeči si mohou také vyzkoušet psaní testů studijních předpokladů nanečisto v posluchárně N3 v přízemí fakulty od 11.30 hod. Testy si studenti dle obdrženého klíče sami vyhodnotí. Po celou dobu konání dne otevřených dveří budou uchazečům o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventa v praxi, o možnostech mezifakultních studií.

Od 12.30 hod. do 13.30 bude v posluchárně N23 poskytováno poradenství ohledně výběru studijních programů a vyplňování elektronické přihlášky.

Referentky studijního oddělení poskytují informace o nabízených studijních programech pro akademický rok 2020/2021, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, termínech podávání přihlášek, termínech přijímacích zkoušek a další podstatné informace související s přijímacím řízením v posluchárně P6 v přízemí vpravo.

 

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Garantované studijní programy: Vychovatelství, Řízení volnočasových aktivit, Sociální pedagogika

Kde: Žižkovo náměstí 5, přízemí vpravo

Pro uchazeče budou připraveny prezentace v učebně P7, a to v pravidelných intervalech: v 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.00 | 12:15 | 13.15 hod.

Budou podány informace o profilu absolventů, uplatnění, studijních plánech, přijímacím řízení, ale také o další práci se studenty nebo o akcích ústavu. Mimo pravidelné časy prezentací budou poskytovány informace volně všem zájemcům. Na chodbě před učebnou P7 jsou umístěny postery, letáčky s informacemi, drobné hry (kvíz, pexeso), publikace k rozebrání, informace o programu Erasmus; vystaveny jsou rovněž postery z doktorské konference. Na dnu otevřených dveří se podílejí také studenti.

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Garantované studijní programy: Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika

Kde: Žižkovo náměstí 5, 3. poschodí vpravo

V prostorách katedry budou k dispozici panely s veškerými informacemi k přijímacímu řízení a pro případné dotazy zde budou rovněž přítomni pracovníci katedry. V učebně P 38b probíhá projekce propagačního videa ke garantovaným oborům. V učebně P 39 bude probíhat interaktivní akce pro zájemce, kterou zajišťuje doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Rechtik. 

Ústav speciálněpedagogických studií

Garantované studijní programy

Prezenční forma studia: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika, Speciální pedagogika se specializací: dramaterapie, andragogika, raný věk, intervence, Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika – poradenství, Logopedie.

Kombinovaná forma studia: Speciální pedagogika se specializací: andragogika, raný věk, intervence, Vychovatelství a speciální pedagogika, Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika, Speciální pedagogika – poradenství, Muzikoterapie.

Kde: Žižkovo náměstí 5, 1. poschodí vlevo

V prostorách ústavu budou k dispozici informačně-diskuzní bloky, a to v učebně N13 v časech 9:00 a 12:30. Program garantuje doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy

Garantované studijní programy: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Kde: Žižkovo náměstí 5, 3. poschodí vlevo

Informace a konzultace ke studijnímu programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (Bc.) a programu Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ (NMgr.) poskytuje doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., číslo dveří 4.48.

Informace a konzultace ke studijnímu programu Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (NMgr.) poskytuje doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., číslo dveří 4.54 / 4.53.

Pro zájemce je připraven doprovodný interaktivní program v gesci PaedDr. et Mgr. Marie Chráskové, Ph.D., a studentů – v učebně LM3, a to v těchto časových intervalech: 9.15–9.45 | 11.00-11.30 | 12.30–13.00 | 13.30–14.00 hod. Obsahem interaktivního programu je prezentace moderních didaktických prostředků pro oblast podpory zdraví a výchovy ke zdraví – specificky pro oblast výživy a optimálních stravovacích návyků, prevence závislostního chování, podpory sexuálně reprodukčního zdraví, poskytování první pomoci atd.

Katedra českého jazyka a literatury

Garantované studijní programy: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Kde: Žižkovo náměstí 5, 2. poschodí vlevo

Informační bloky pro uchazeče se uskuteční v učebně P23 v pravidelných časových intervalech:

8.30 – 8.45 | 9.30 – 9.45 | 10.30 – 10.45 | 11.30 – 11.45 | 12.30 – 12.45 | 13.30 – 13.45 hod.

Garance a realizace informačních bloků: dr. Jana Sladová, doc. Jaroslav Vala a doc. Kamil Kopecký ve spolupráci se studenty a doktorandy KČJL.

Během celé akce budou na chodbách katedry přítomní studenti a doktorandi, kteří poskytnou návštěvníkům propagační materiály a potřebné studijní informace, ale také se s nimi podělí o praktické zkušenosti související s vysokoškolským životem v našem univerzitním městě.

Katedra bude ve svých prostorách prezentovat nejen všechny typy a formy svých studijních programů a kurzů celoživotního vzdělávání, ale také své další výrazné aktivity: exkurze a zahraniční mobility, atraktivní přednášky, autorská čtení, workshopy a besedy s významnými osobnostmi, granty a projekty realizované s aktivní účastí studentů, akce E-Bezpečí, výzkum i prevenci Centra PRVoK, spolupráci s významnými partnery z odborné i komerční sféry, publikační činnost katedry i jejích absolventů apod.

Katedra psychologie a patopsychologie

Kde: Žižkovo náměstí 5, 3. poschodí vpravo

Formou posteru budou prezentovány informace týkající se katedry psychologie a patopsychologie a její činnosti při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Přítomnými pracovníky katedry budou zodpovězeny i případné dotazy.

Katedra společenských věd

Garantované studijní programy: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Historie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Kde: Žižkovo náměstí 5, 2. poschodí vpravo

V rámci DOD KSV budou před učebnou N25 probíhat doprovodné aktivity, které se budou tematicky vázat k výročí 30 let od pádu komunistického režimu a prostřednictvím nichž budou zájemcům přiblíženy dobové reálie. K dispozici budou také edukativní karty, které vydala PdF UP a které originálním způsobem představí důležité okamžiky sametové revoluce v roce 1989.

Mimo to bude v učebně N25 v určených časech prezentace studijních programů garantovaných KSV a jejích dalších aktivit.

Katedra matematiky

Garantované studijní programy: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

Kde: Žižkovo náměstí 5, 2. poschodí vpravo

V době od 8.00 do 14.00 budou v učebně N24 podávány informace pro zájemce o studium na katedře matematiky formou průběžné prezentace. Současně budou nachystány ukázky didaktických pomůcek užívaných ve výuce matematiky, které si mohou zájemci vyzkoušet.

Program zajišťuje: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

Katedra technické a informační výchovy

Garantované studijní programy: Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ, Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Kde: Žižkovo náměstí 5, 1. poschodí vlevo

Technické programy Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (Bc.) a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.) budou prezentovány garantem těchto oborů, doc. Jiřím Dostálem, na učebně P4 po celou dobu dne otevřených dveří. Uchazeči si prohlédnou Centrum robotiky Olomouc, technické dílny a odborné laboratoře katedry. Studenti budou prezentovat praktické ukázky.

Informatické programy Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (Bc.) a Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (NMgr.) budou prezentovány doc. Milanem Klementem na učebně N35 po celou dobu dne otevřených dveří. Uchazeči si prohlédnou výukové datacentrum v rámci aktivit VMware IT Academy, laboratoře pro HW a počítačové sítě. Prezentovány budou praktické ukázky práce s vybranými výukovými celky, které jsou vyučovány v rámci Bc. a NMgr. studijních programů „Informatika“.

Program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bude prezentován jeho garantem doc. Serafínem na učebně N34 po celou dobu dne otevřených dveří.

Doktorské studium Didaktika informatiky (Ph.D.) bude prezentováno garantem doc. Miroslavem Chráskou na učebně P11 po celou dobu dne otevřených dveří.

Přítomní vyučující jsou připraveni reagovat na otázky příchozích zájemců a budou distribuovat připravené informační letáky.

Katedra biologie

Garantované studijní programy: Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kde: Purkrabská 2, 2. poschodí

Prezentace učitelských studijních programů garantovaných katedrou biologie bude probíhat v učebně N11, a to průběžně od 8.00 do 14.00 h. Prezentovány budou studijní plány oboru studijních programů ve verzi maior a minor. Program zajišťují dr. Olga Vránová a dr. Kateřina Sklenářová.

Katedra hudební výchovy

Garantované studijní programy: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Kde: Univerzitní 3–5, Umělecké centrum UP, levé křídlo rekonstruovaného jezuitského konviktu

Prezentovány budou studijní obory Hudební kultura se zaměření na vzdělávání (Bc.) a Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Informace o studijních předpokladech v oblasti nástrojových a hlasových dovedností bude poskytovat v době od 8.00 do 14.00 hod. PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D., a MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D. (učebna č. 112). Prezentaci notačních a hudebních počítačových programů bude zajišťovat Mgr. Filip Krejčí, Ph.D., v čase od 12.30 do 14.00 hod. v učebně č. 111, v 1. poschodí levého křídla konviktu.

Ústav cizích jazyků

Kde: Žižkovo náměstí 5, 4. poschodí 

Sekce anglického jazyka

Garantované studijní programy: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství anglického jazyka pro základní školy

V době od 8.00 do 14.00 hod. budou v učebně P49 podávány informace o studiu – proběhne průběžná prezentace. K dispozici budou také stávající studenti – podělí se o své zkušenosti se studiem, se zahraničními stážemi apod. Dále si uchazeči budou moci vyzkoušet jazykové aktivity o anglickém jazyce. Program zajišťuje doc. PhDr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D., PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D., Mgr. Barbora Sittová.

Sekce německého jazyka

Garantované studijní programy: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství německého jazyka pro základní školy

V době od 8.00 do 14.00 hod. budou v učebně P46 podávány informace o studiu – proběhne průběžná prezentace programu a bude promítáno propagační video s vyučujícími a studenty ÚCJ. Uchazeči si také budou moci vyzkoušet jazykové aktivity o německém jazyce a německy mluvících zemích. Program zajišťuje doc. PhDr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D. a Mgr. Jan Kubica, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy

Garantované studijní programy: Výtvarná tvorba se změřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ, Edukace v kultuře

Kde: Univerzitní 3–5, Umělecké centrum UP, pravé křídlo rekonstruovaného jezuitského konviktu

Vstupní bloky informací o možnostech studia výtvarné tvorby, učitelství výtvarné výchovy a edukace v kultuře se uskuteční v seminární pracovně, 1. patro, místnost 118 od 8.00 do 14.00 hod.

Od 13.00 do 14.00 hod. budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si ateliéry a specializované učebny katedry.

Program na katedře výtvarné výchovy zajišťuje Mgr. David Jedlička, Ph.D., Ing. Petr Zatloukal, Mgr. et MgA. David Bartoš, MgA. Michal Čepelka

Centrum celoživotního vzdělávání

Kde: Žižkovo náměstí 5, přízemí šatna

Během celého dne bude probíhat propagace vzdělávacích programů a kurzů celoživotního vzdělávání (k dispozici budou letáky, brožury, katalog s kvalifikačními programy CŽV). Budou poskytovány informace o kurzech k přijímacím zkouškám a o letních kempech pro teenagery.

Na stolech budou k dispozici propagační materiály, vizitky s odkazem na web centra a dále drobné propagační předměty. Zejména budou k dispozici letáky k přípravným kurzům na příjímací zkoušky z ČJ, psychologie a společenských věd.

Centrum nabízí také populární fotokoutek, v rámci dne otevřených dveří bude zajištěno rovněž on-line vysílání prostřednictvím Facebooku centra.

Prezentace možností studia v zahraničí

Kde: Žižkovo náměstí 5, Zahraniční oddělení PdF UP, kancelář č. 3.43

V rámci dne otevřených dveří je možné získat informace o široké fakultní nabídce zahraničních studijních pobytů podle jazykových či kulturních preferencí uchazečů. Nabízíme pobyty např. ve Švédsku, Finsku, Norsku, Španělsku, Velké Británii, Německu, Rakousku, Holandsku, Itálii a v mnoha dalších zemích včetně Číny, Indonésie a Spojených států amerických.

Studijní pobyty Erasmus+ | Pracovní stáže Erasmus+ | Měsíční stáže podpořené stipendiem PdF

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Kde: Žižkovo náměstí 5, 1. poschodí, posluchárna N12

V rámci dne otevřených dveří budou poskytovány informace také uchazečům se specifickými potřebami, a to zájemcům o studium na různých fakultách. Cílem celouniverzitního centra podpory studentů se specifickými potřebami je zvýšit studijní komfort všech studentů se specifickými potřebami a zmírnit jejich případné obtíže při studiu. Informace a individuální konzultace bude poskytovat Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D., Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D., Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D., Mgr. Hana Karunová, Ph.D., Mgr. Monika Smolíková, Mgr. Kristýna Podeszwová.

Centrum nabízí rovněž tlumočení informačních bloků do českého znakového jazyka – ať již těch v auditoriu, nebo těch, které se konají na katedrách. Uchazeči o studium, kteří by přivítali tlumočení, nechť se obrátí na pracovníky centra.

Pracovníci centra budou rovněž k dispozici i na Fakultě tělesné kultury.