Sdělení uchazečům, kteří si podali odvolání proti nepřijetí ke studiu 2023

 

Odvolací komise bude projednávat došlá odvolání 25. srpna 2023 (po zápisech již přijatých studentů a případných uvolněných místech), následně poté zveřejníme výsledky obdobně jako při řádném přijímacím řízení na webu ve výsledcích v elektronické přihlášce Portál UPOL - Přijímací řízení.

 

Uchazeči, kteří budou přijati na základě odvolání, naleznou ve své elektronické přihlášce v záložce Dokumenty Oznámení o navržení k přijetí.

Pro tyto uchazeče se uskuteční zápis do studia 12. září 2023. Přesný časový Harmonogram zápisů do studia bude zveřejněn na této webové stránce.

Průběžné informace k přijímacímu řízení

Zápisy 2023

Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2022/2023 (pro studium v AR 2023/2024)

Termíny podání přihlášek

Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy
v prezenční i kombinované formě studia je od 1. 11. 2022 do 15. 3. 2023. Rektor UP může prodloužit termín podání přihlášek do 11. 7. 2023 (toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů).

Termín podání přihlášek pro doktorské studijní programy je od 1. 11. 2022 do 31. 5 2023. Rektor UP může prodloužit termín podání přihlášek nejdéle do 31. 8. 2023 (toto opatření nastává především
v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů).

Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy akreditované v cizím jazyce je od 1. 11. 2022 do 30. 4 2023. Rektor UP může prodloužit podání přihlášek do 31. 8. 2023 (toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů).

 

Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom) dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (21. – 25. 8. 2023).

Uchazeči o studium programu Logopedie jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený program a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2023 budou považována za neplatná.

Veškeré dotazy spojené s tímto vyšetřením směřujte na Mgr. Elišku Šlesingrovou (eliska.slesingrova01@upol.cz), případně garantku studijního programu prof. Mgr. Kateřinu Vitáskovou, Ph.D. Důvodem požadování vyšetření je příprava na povolání hlasového profesionála (definice dle Evropské unie foniatrů a naplnění zákonných podmínek o prevenci zdraví  a nemocech z povolání – např. Kapitola VI nařízení vlády č. 290/1995 Sb. – „Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli – prevence nemoci vznikajících při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou na hlasivkách (těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas)“.

 

Uchazeči o studium programu Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření a odborném logopedickém vyšetření osvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče
o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP v Olomouci není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený program a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2023 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy spojené s tímto vyšetřením směřujte na Mgr. Elišku Šlesingrovou (eliska.slesingrova01@upol.cz).

 

Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky: 27. 5. 2023 – 28. 5.2023

 • bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě
 • talentová zkouška ze hry na hudební nástroj a ze zpěvu a zkouška hudebnosti a znalostí z oblasti hudební kultury (talentová zkouška z hudební výchovy), talentová zkouška z výtvarné výchovy, ústní pohovor s praktickou zkouškou hudebních dovedností

Písemné on –line přijímací zkoušky:

sobota 3. 6. 2023 pro bakalářské a magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě

neděle 4. 6. 2023 pro navazující magisterské programy v prezenční i kombinované formě

úterý 6. 6. 2023 náhradní termín pro všechny bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy v prezenční i kombinované formě

Ústní přijímací zkoušky:

středa 7. až pátek 9. 6. 2023  pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy

v prezenční i kombinované formě studia:

                 

Přijímací zkoušky pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy akreditované v cizím jazyce:

úterý 9. 5. 2023 až středa 4. 5. 2023 

 

Přijímací zkoušky pro doktorské studijní programy:

pondělí 12. 6. 2023 až pátek 16. 6. 2023

 

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 • 690 Kč/přihláška

Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Dny otevřených dveří

pátek 2. 12. 2022 (pátek) od 8.00 do 14.00 hod. 

sobota 14. 1. 2023 (sobota) od 9.00 do 14.00 hod.

 

Více informací na www.studuj.upol.cz.

Test studijních předpokladů (TSP)

Součástí přijímací zkoušky je ve většině studijních programů (s výjimkou vybraných bakalářských a všech navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů (TSP). Test je složen z 50 položek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Délka trvání testu je 40 minut.

Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky.

TSP je svým charakterem výkonovou zkouškou, při které uchazeč plní určitá kognitivní zadání. Smyslem a cílem je ověřit, zda by mohl daný uchazeč o studium zvládnout požadavky, které by na něj obecně kladlo studium na vysoké škole. 

TSP, v němž jsou takové požadavky stanoveny, je souborem úkolů, ze kterých by bylo možné odvodit úroveň stanovených psychických funkcí. Přesněji řečeno, je to takový obraz aktuálního výkonového psychického stavu, kde se mohou vedle úrovně kognitivních funkcí uplatňovat i další faktory, např. emoční labilita osobnosti, úroveň aktuální motivace, vlivy prostředí apod. Tyto další faktory mohou někdy výkon snižovat a jindy (což je méně často) zase zvyšovat. Jednotlivé úkoly u TSP nejsou ve své většině podmíněny úrovní odborného či oborového zaškolení, vzdělanosti zaměřené na faktografii, předchozím studiem získané zkušenosti, ale měly by být na tomto vzdělání převážně nezávislé, s výjimkou oblastí, které jsou obsahem všeobecné částí maturitní zkoušky z českého jazyka. Klíčové budou následující psychické funkce, které jsou vyjádřeny v požadavcích jednotlivých úkolů.

Test studijních předpokladů se skládá ze tří následujících částí (subtestů), zaměřených na oblasti:

 1. úroveň stanovených psychických funkcí

Testování úrovně stanovených psychických funkcí je zaměřeno především na následující oblasti:

 • úroveň pozornosti, koncentrace a soustředění po celou dobu práce na TSP,
 • úroveň porozumění požadavkům a zadáním (co je třeba vykonat, jak je třeba reagovat),
 • úroveň porozumění sémantickému obsahu jednotlivých pojmů, včetně jejich rozsahu (významný je vliv zkušeností s jednotlivými pojmy, objevuje se zde schopnost aktivovat zaměřenou paměť),
 • úroveň porozumění vztahům mezi pojmy (jde o vztahy nadřazenosti, podřazenosti, seskupování, odlišování, vyjadřování opačného významu aj.),
 • úroveň kreativního myšlení (zde může hrát zejména roli úroveň fluence, originality).

Vlastní výkon v psychologické části TSP slouží k určení toho, kdo má předpoklady být přijat ke studiu na vysoké škole.

 1. úroveň matematické gramotnosti a logického uvažování

Matematická oblast testových položek je zaměřena na ověřování předpokladů uchazeče pro studium zejména v oblasti matematické gramotnosti a logického uvažovaní. Pro úspěšné zvládnutí musí uchazeč být schopen:

 • porozumět různým typům matematického textu (slovnímu vyjádření, symbolickému zápisu, obrázku, grafu, tabulce apod.),
 • orientovat se v elementárních matematických pojmech,
 • pracovat s informacemi při řešení matematických úloh,
 • prokázat dobrý úsudek, postřeh a vhled při řešení matematických úloh,
 • logicky uvažovat a vyvozovat, přičemž zde hrají roli nejen matematické znalosti, ale také osobnostní dispozice uchazeče ve smyslu např. rychlosti reakce apod.
 1. úroveň čtenářské gramotnosti

Tato oblast testových položek je zaměřena na ověřování předpokladů uchazeče pro studium zejména v oblasti zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti. Pro úspěšné zvládnutí musí uchazeč prokázat schopnost:

 • porozumění uměleckému i neuměleckému textu, včetně nepísmenných typů textů (např. graf, tabulka apod.),
 • nalezení obsahového jádra sdělení, rozpoznání hlavních myšlenek textu a rozlišení podstatných informací v textu od nepodstatných,
 • porozumění autorovu záměru a rozlišení faktů od osobních domněnek, názorů a hodnocení autora,
 • vysuzování informací obsažených v textu implicitně,
 • orientace v literárních druzích, žánrech a v literární historii,
 • porozumění základním termínům z oblasti literární teorie,
 • základní orientaci v klíčových disciplínách české gramatiky se zaměřením na praktickou aplikaci – především na analýzu a syntézu jazykového sdělení,
 • zvládnutí základů mediální gramotnosti.

Další požadavky a předměty přijímací zkoušky budou konkretizovány na webových stránkách UP v Katalogu studijních programů https://studium.upol.cz/

Prominutí přijímacích zkoušek

Na studijní programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Druhé kolo přijímacího řízení

V případě, že nebude naplněna kapacita některých programů, může děkan fakulty vyhlásit pro tyto programy druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na ve veřejné části internetových stránek (Uchazeč, Přijímací řízení) nejpozději do 30. dubna 2023. Pokud děkan fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení určen v souladu s harmonogramem přijímacího řízení.

Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více typů studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě sdruženého studia dvou programů (maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku. Otevírané sdružené programy (maior, minor) jsou zveřejněny přímo v Elektronické přihlášce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
 • Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.
 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).
 • Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Přesný termín bude uchazeči sdělen v den konání přijímací zkoušky. Zároveň bude termín nahlížení uchazečů do materiálů zveřejněn na webových stránkách fakulty.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem bude v e-přihlášce zveřejněn dokument Oznámení o navržení přijetí ke studiu.
 • Písemné rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává děkanovi fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

 

V případě navazujícího magisterského studia (sdružené studijní programy Učitelství, vyjma Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ – kombinovaná forma) se předpokládá přijímací řízení bez přijímacího testu za předpokladu současného stavu počtu uchazečů o studium. Pouze v případě, že počet uchazečů o navazující magisterské studium v rámci sdružených studijních programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství pro SŠ, Speciální pedagogika výrazně přesáhne kapacitu studijních programů, bude realizováno přijímací řízení na základě ověření znalostí studenta z oblasti oboru (odborného studia) v rozsahu státní závěrečné zkoušky.
Nabídka studijních programů pro akademický rok 2023/2024


Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

 

děkujeme, že zvažujete studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Kromě široké nabídky studijních programů v Katalogu studijních programů https://studium.upol.cz/ pro Vás v současné době připravujeme další studijní programy:

Učitelství pro mateřské školy (B)

Speciální pedagogika – asistent pedagoga (B)

Speciální pedagogika – dramaterapie (B)

Speciální pedagogika – poradenství (NMgr.)

Speciální pedagogika – intervence u dětí předškolního věku (NMgr.)

Dramaterapie (NMgr.)

 

O aktuálních změnách Vás budeme informovat na těchto stránkách. Prosíme, sledujte elektronickou přihlášku!


Kritéria pro vyhodnocení přijímacího řízení 2023/2024


Nejčastěji kladené otázky uchazeči (FAQ)

 • Kde je možno získat ucelenou nabídku studijních programů Pedagogické fakulty UP?

Nabídka studijních programů, včetně předmětů přijímací zkoušky a předpokládaného počtu přijímaných, je zveřejněna v záložce Uchazeč, Přijímací řízení https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

a také v Katalogu studijních programů https://studium.upol.cz.

 

 • Kdy a jak se podává přihláška ke studiu?

Přihlášky přijímáme od 1. listopadu 2022 do 15. března 2023 výhradně elektronicky (e-přihláška).

Vybírat můžete z nabídky studijních programů samostatných (jednooborové studium) nebo sdružených, kdy první program je maior (hlavní) a druhý program minor vedlejší). Programy lze volit přímo výběrem z Katalogu studijních programů nebo přímo z e-přihlášky.

Ideálně doporučujeme nenechávat podání přihlášky na poslední chvíli. 

 

 • Jaká je výše administrativního poplatku?

Za každou elektronickou podanou přihlášku je stanoven administrativní poplatek ve výši 690,- Kč. Poplatek lze uhradit různými platebními metodami (on-line kartou, QRCodem apod.).

Každá přihláška má pro platbu vygenerován svůj unikátní variabilní symbol. Při případném přepisování tohoto kódu je nutno dbát zvýšené opatrnosti. V případě chybného zadání symbolu nebude platba spárována s přihláškou a nebude převedena do přijímacího řízení.

 

 • Kolik přihlášek mohu podat? 

Počet přihlášek není omezen. Přihlášky je možné podávat na prezenční (denní) formu studia nebo na kombinovanou (dálkovou) formu studia. Na každou formu musí být podána samostatná přihláška. V rámci jedné přihlášky se přihlašujete na samostatný studijní program či na sdružené studium.
 

 • Mohu podat přihlášku či zaplatit poplatek po termínu?

Databáze elektronické přihlášky bude uzavřena dnem 15. března 2023 a přihlášky již nebude možno přijímat. Rovněž tak administrativní poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15. března 2023.

 

 • Zohledňujete výsledky u maturitní zkoušky?

Výsledky u maturitní zkoušky se nezohledňují. Podmínkou přijetí na bakalářské a magisterské studium je ukončené středoškolské vzdělání, v případě navazujícího magisterského studia ukončené vysokoškolské vzdělání v kterémkoliv typu studijního programu.

 

 • Kdy a jak se budou konat přijímací zkoušky?

Písemné přijímací zkoušky na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy se uskuteční ve dnech 3. – 4. června 2023, náhradní termín je stanoven na 6. června. 2023.

Talentové zkoušky na vybrané studijní programy se uskuteční ve dnech 27. – 28. května 2023.

Ústní zkoušky na vybrané studijní programy se budou konat ve dnech 7. – 9. června 2023.

 

 • Jakým způsobem se dozvím o termínu konání přijímací zkoušky? Budou rozesílány pozvánky?

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky (Dokumenty) nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.

 

 • Zajímá mě, zda máte někde na webových stránkách vyvěšeny Testy studijních předpokladů (TSP) k přijímacím zkouškám z minulých let?

TSP i oborové testy např. z AJ jsou zveřejněny na adrese https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/, jsou součástí Zprávy o přijímacím řízení za loňský rok.

TSP se bude skládat ze tří částí (subtestů), zaměřených na oblasti:

 • úroveň stanovených psychických funkcí,
 • úroveň matematické gramotnosti a logického uvažování,
 • úroveň čtenářské gramotnosti.

Více o TSP zde

Další požadavky a předměty přijímací zkoušky budou konkretizovány na webových stránkách UP v Katalogu studijních programů.

 

 • Uznáváte SCIO testy?

Fakulta má připraveny vlastní TSP, výsledky SCIO testů nezapočítává.

 

 • Je možné přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky lze prominout pouze na programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu. 

 

 • Je možnost konat přijímací zkoušky v náhradním termínu?

Náhradní termín je stanoven pouze pro písemné přijímací zkoušky, a to 6. června 2023. O tento termín není nutné žádat, jen se nepřihlásíte k testu v hlavním termínu, ale až v náhradním.

 

 • Nabízí PdF UP přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Pedagogická fakulta UP přípravné kurzy nenabízí.

 

 • Jaký byl počet přihlášených a přijatých uchazečů v minulém akademickém roce?

Podrobnou statistiku počtu přihlášených uchazečů a počtu přijatých studentů je možné dohledat 

v Závěrečné zprávě o přijímacím řízení na úřední desce PdF viz https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/.

 

 • Hlásím se na více studijních programů, budu konat přijímací zkoušku vícekrát?

Pokud je vypsána totožná přijímací zkouška u více studijních programů, uchazeč koná přijímací zkoušku jen jednou a výsledky se započtou do všech variant, na které si uchazeč podal přihlášku.

 

 • Mohu v průběhu studia přestoupit?

Přestupy nemají oporu v zákoně o VŠ, tudíž nejsou možné. Jedinou možností změny programu nebo formy studia je podat si novou přihlášku a úspěšně projít přijímacím řízením. Po případném zápisu  do nového studia lze požádat o uznání splnění ekvivalentních předmětů.

 

 • Kdy a jak často se koná výuka kombinovaného studia?

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá obvykle v blocích, konaných v pátek – zpravidla 2x měsíčně.
 

 • Co to je sdružené studium, co znamená maior/minor

Ve sdružených studijních programech studujete dva studijní programy najednou. Maior studijní program je pak hlavní studovaný program, jehož součástí je vždy vypracování závěrečné kvalifikační práce. K němu si vybíráte “přidružujete“ vedlejší studijní program minor. Typické je toto studium pro bakalářské studijní programy „se zaměřením na vzdělávání“, které jsou předpokladem pro následné navazující magisterské studium učitelsky zaměřené studium.

 

 • Mohu v průběhu studia zaměnit maior program za minor program?

Ne. Program lze změnit pouze za předpokladu konání nového přijímacího řízení.

 

 • Kde najdu studijní plány jednotlivých programů, segmenty, bloky a předměty?

Vše je možné dohledat na Portále UPOL https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html.

Na studijní plány můžete také nahlédnout v Katalogu studijních programů https://studium.upol.cz

u jednotlivých programů.

 

 • Jak je to s poplatky za studium, kde najdu bližší informace?

Veškeré informace o poplatcích za studium najdete na webových stránkách Rektorátu

https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/.

Poplatky řeší rektorátní Oddělení pro studium UP. Se žádostí o informace se prosím obracejte na vedoucí studijního oddělení UP, paní Moniku Smitkovou. Kontakty a bližší informace najdete na webových stránkách  https://www.upol.cz/studenti/studium/studijni-oddeleni/

 

 • Kde mohu absolvovat Kurz pedagogické propedeutiky pro navazující magisterské studium?

Kurz Pedagogické propedeutiky doplňuje vědomosti z pedagogické, psychologické a speciálně-pedagogické oblasti s cílem zkvalitnit pedagogickou způsobilost účastníků kurzu. Jeho absolvování je povinen uchazeč doložit při zápisu do studia vybraných studijních programů (viz programy v Katalogu studijních programů). Kurz zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP. Více informací získáte na stránkách Centra Celoživotního vzdělávání https://ccv.upol.cz/kurzy.

 

Informace o realizaci studia v kombinované formě

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá obvykle v blocích, konaných v pátek – zpravidla 2x měsíčně. Z důvodu zajištění maximálního komfortu pro vybrané skupiny studentů, může být část výuky realizována v blocích pátek-sobota, maximálně však 3x za semestr.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)