Aktuální informace k výuce související s onemocněním covid-19

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

na této stránce najdete pohromadě přijatá opatření a aktuálně platné informace týkající se výuky v akademickém roce 2021/2022, v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty. Doporučujeme také sledovat celonuniverzitní pokyny a opatření zde. Aktuálně vedení UP doporučuje pokud možno zkoušky vykonávat online formou, vyjma těch případů, kdy nelze zajistit regulérní průběh online formou a kdy počet osob u prezenční zkoušky nepřesáhne 10. Dále se doporučuje odložit výměnné pobyty. 

Zaměstnanci a studenti PdF UP v Olomouci mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID-19 zdržet se přítomnosti v prostorách PdF UP v Olomouci a kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. 

Děkujeme za Vaši součinnost.

Na této stránce dále najdete také základní informace a pokyny, které budou dále doplňovány a specifikovány v návaznosti na vývoj situace. Sestavili jsme pro vás také seznam odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, níže archivujeme také vývoj přijatých opatření v průběhu zimního semestru a původní sdělení děkanky fakulty k výuce v tomto semestru.

Držme si palce, abychom situaci společně zvládli!

Vaše fakulta

 

Realizace examinací na PdF UP v ZS akademického roku 2021/2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace (narůstající počet osob v karanténě, a to jak akademických pracovníků, tak i studentů) se na Vás obracíme s žádostí o součinnost při realizaci examinací jako ověření výstupů z učiva pro splnění absolutoria jednotlivých předmětů rozvrhovaných v zimním semestru AR 2021/2022. 

S ohledem na výše uvedené okolnosti doporučujeme při vypisování termínu zápočtů, kolokvií a zkoušek a následném zkoušení akceptovat následující doporučení: 

  1. Je bezpodmínečně nutné dodržovat rovný přístup ke všem studentům, a proto nedoporučujeme jednotlivé studenty zkoušet prostřednictvím rozdílných forem – písemný test, ústní zkouška, semestrální práce (pokud uvedené neplyne z doporučení Centra pomoci studentů se speciálními potřebami).
  2. Je žádoucí dodržovat formu examinace (ústní zkoušení či kolokvium, písemný test, semestrální práce atd.) spolu s požadovanými výstupy, které jsou zveřejněny v systému IS STAG a které byly sděleny studentům na počátku semestru. Pokud nenastane zvláštním zákonem stanovená tzv. doba narušeného studia, není možné tuto již stanovenou a vyhlášenou formu examinace bezdůvodně měnit (tedy modelově změnit examinaci z formy ústní zkoušky na písemný test). 
  3. V situaci, kdy dochází ke změně realizace testu (například z kontaktní podoby do podoby on-line testování) se nejedná o změnu formy examinace, ale pouze o změnu jejího technického provedení. Konkrétní podoba technického provedení examinace je plně v gesci jednotlivých zkoušejících. V případě, že je jeden předmět paralelně vyučován a zkoušen více vyučujícími, schvaluje podobu technického provedení examinace garant daného studijního předmětu.  
  4. V případě jednotlivých předmětů nedoporučujeme z důvodu zachování rovného přístupu u jednotlivých zkušebních termínů měnit podobu technického provedení examinace, pokud to nebude vyvoláno zásadními a dlouhodobými omezeními provozu fakulty (například omezením přístupu studentů do prostor fakulty). 
  5. V případě využití synchronních on-line nástrojů pro examinaci (testy, ústní zkouška, kolokvium) doporučujeme všem vyučujícím zajistit dostatečný proctoring examinace, především pak ověření identity examinovaného studenta (student je povinen prokázat svou identitu studijním průkazem či jiným adekvátním dokladem). Zkoušející je při vypisování termínu examinace s využitím synchronních on-line nástrojů povinen specifikovat minimální požadavky na technické vybavení examinovaných studentů. 
  6. V případě využití kontaktních způsobů realizace examinací (ústní zkouška, kolokvium či písemný test v prostorách fakulty) doporučujeme vyučujícím, aby při plánování a vypisování termínů zohlednili skutečnost, že kontaktní účast může být významným skupinám studentů z epidemiologických či jiných zdravotních důvodů znemožněna a z uvedeného důvodu vypsali výrazně vyšší počet zkušebních termínů i vyšší celkovou kapacitu těchto termínů.  

     

Režim na UP od 17. 1. 2022 a testování zaměstnanců

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,

O půlnoci z pátku 18. na sobotu 19. února skončí zrušením mimořádných opatření MZ ČR povinnost testování v zaměstnání. V dalších minimálně čtrnácti dnech (19. 2. – 4. 3.) by pak mělo být na doporučení Krizového štábu UP na Univerzitě Palackého z preventivních důvodů umožněno dobrovolné testování zaměstnanců, a to v dosavadním režimu. Zaměstnanec bude oprávněn požádat svého vedoucího o poskytnutí antigenního testu zakoupeného zaměstnavatelem a provést si jej na pracovišti, a to maximálně dvakrát do týdne (tyto testy již nehradí zdravotní pojišťovny, ale půjdou na vrub UP). Podrobnosti o režimu na vaší fakultě/součásti poskytne koordinátorka testování Mgr. Kateřina Lindnerová katerina.lindnerova@upol.cz.

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 pro Vás v následujícím textu shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Univerzitě Palackého, včetně doplňujících doporučení a nařízení rektora UP Martina Procházky:

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 27. října 2021, a jeho změny z 10. listopadu 2021,  bude od pondělí 15. listopadu do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)] (dále jen „ochranný prostředek dýchacích cest“) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Podrobnosti najdete ve zprávě na webu UPOL.

Prosíme o detailní prostudování a v rámci ochrany zdraví všech zaměstnanců a studentů PdF UP v Olomouci o striktní dodržování stanovených opatření.

Ve zmiňované zprávě najdete zvýraněná Doporučení a informací rektora v UP v Olomouci k platným opatřením, dovolujeme si Vás požádat o jejich naplňování.

Prostudujte si prosím materiál, který jsme obdrželi z RUP, a který se skládá jednak z daného doporučení a také z formuláře, kterým se dokládá evidence příjezdů studentů a zaměstnanců UP v Olomouci ze zahraničí, na něž se nevztahuje některá z právem stanovených výjimek.

Prosím všechny dotčené zaměstnance a studenty, aby příslušný vyplněný formulář zasílali na uvedené kontakty na PdF UP:

 

Nabídka konání Dobrovolnické praxe – kreditové ohodnocení

Vážené studentky, vážení studenti, 

vzhledem ke stále se prohlubujícímu zájmu oblasti praxe o dobrovolnické zapojení studentů učitelských i neučitelských studijních programů pro doučování dětí, u nichž je zvýšené riziko studijní neúspěšnosti způsobené omezením kontaktní výuky, rozhodlo vedení pedagogické fakulty realizovat tyto případné dobrovolnické aktivity studentů na základě nově vytvořených praxí, oceněných kredity. Dáváme tím všem případným dobrovolníkům, kteří se do doučování zapojili či se zapojí, možnost získat za své působení kredity za praxe jako povinně volitelné či volitelné předměty nasazené do plánů většiny studijních programů Učitelství a Speciální pedagogika. 

Veškeré potřebné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Výzva se prozatím netýká studentů Sociální pedagogiky, Vychovatelství a Řízení volnočasových aktivit.

Nabídka dobrovolnictví je zveřejněna níže na stránce. 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)