Aktuální informace k výuce související s onemocněním covid-19

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

na této stránce najdete pohromadě přijatá opatření a aktuálně platné informace týkající se výuky v akademickém roce 2020/2021, v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty. Doporučujeme také sledovat celonuniverzitní pokyny a opatření zde. Aktuálně vedení UP doporučuje pokud možno zkoušky vykonávat online formou, vyjma těch případů, kdy nelze zajistit regulérní průběh online formou a kdy počet osob u prezenční zkoušky nepřesáhne 10. Dále se doporučuje odložit výměnné pobyty. Výuka v letním semestru proběhne minimálně zpočátku převážně online, do konce ledna budou známy přesné informace a opatření, o nichž se právě jedná.

Aktuálně najdete níže úpravu mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021, včetně normy PdF-B-07/21 upravující možnost výjimečeného prominutí odevzdání závěrečné kvalifikační práce při podávání přihlášky k státní závěrečné zkoušce. Dále najdete níže aktuální platné informace týkající se testování zaměstnanců i studentů a další platná opatření. 

Děkujeme za Vaši součinnost.

Na této stránce dále najdete také základní informace a pokyny, které budou dále doplňovány a specifikovány v návaznosti na vývoj situace. Sestavili jsme pro vás také seznam odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, níže archivujeme také vývoj přijatých opatření v průběhu zimního semestru a původní sdělení děkanky fakulty k výuce v tomto semestru.

Držme si palce, abychom situaci společně zvládli!

Vaše fakulta

 

Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP 30. 8. – 15. 9. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z pověření děkanky PdF UP v Olomouci si Vám dovolujeme postoupit Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP v Olomouci v termínu od 30. 8. do 15. 9. 2021.

Studenti a studentky účastnící se obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF v Olomouci v uvedeném termínu budou rovněž e-mailem s předmětnými pravidly seznámeni.

Prosím tímto o seznámení se s dokumentem a dodržování uvedených pravidel.

 

Režim na UP od 13. 9. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat a současně požádat o naplňování Doporučení a informací rektora v UP v Olomouci k platným opatřením v rámci situace spojené s onemocněním COVID-19 s platností od 13. 9. 2021.

Prostudujte si prosím materiál, který jsme obdrželi z RUP, a který se skládá jednak z daného doporučení a také z formuláře, kterým se dokládá evidence příjezdů studentů a zaměstnanců UP v Olomouci ze zahraničí, na něž se nevztahuje některá z právem stanovených výjimek.

Prosím všechny dotčené zaměstnance a studenty, aby příslušný vyplněný formulář zasílali na uvedené kontakty na PdF UP:

 

Změna v povinnosti nošení respirátorů na UP v Olomouci

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 30. července 2021 včetně změn provedených mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 27. srpna 2021 je od 31. 7. 2021 do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Ochranu dýchacích cest mohou odložit mj.:

 • studenti a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni;
 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání;
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru;
 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory);
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak;
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu;
 • osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech;
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu;
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů;
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie.

Prosíme o ohleduplnost a vzájemný respekt. Odložení respirátoru je pouze možností, nikoliv nutností. Pokud by student či zaměstnanec pociťoval při absenci ochrany dýchacích cest ve výše uvedených případech diskomfort, prosíme o kolegiální řešení a vzájemnou domluvu. Doporučujeme také sledovat doporučení rektora, která naleznete zvýrazněná v textu zde

 

Aktuální podmínky testování zaměstnanců a studentů na PdF UP a od 1. 7. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,

Na základě mimořádných vládních opatření ze dne 7. června končí od 1. července povinnost testovat plošně zaměstnance a studenty v prostorách UP. Dosavadní pravidelné testování na fakultách, kolejích a dalších jednotkách UP tak bude zrušeno.

Současně s koncem testování dojde rovněž ke konci podmínky mít pro osobní přítomnost v zaměstnání, u zkoušky či ve výuce negativní test na covid-19, certifikát o očkování či potvrzení o prodělání nemoci. Prosíme však i nadále všechny studenty a zaměstnance o ohleduplnost ke svým kolegům, dodržování dezinfekce rukou, rozestupů a nošení respirátorů tam, kde je to potřeba. V případě jakýchkoliv příznaků onemocnění covidu-19 se vždy snažte se svým nadřízeným domluvit na práci z domova či s vyučujícím na přeložení zkoušky či její vykonání online. Děkujeme za spolupráci.

Dle aktuálně platného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví nesmí UP od pátku 9. července umožnit vstup na pracoviště zaměstnanci, který po příjezdu ze zahraničí nepředloží zaměstnavateli test, anebo neprokáže, že se na něj vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle tohoto ochranného opatření (např. plné očkování, prodělaný covid-19 – podrobnosti v opatření a ve zprávě na webu UP).

Vzhledem k velice nepřehledné situaci ohledně pravidel testování studentů VŠ (prozatím nejednotný výklad lhůt platnosti jednotlivých typů testování) si Vás dovolujeme informovat o platných pravidlech pro PdF v souladu s Mimořádným opatřením č. 433 Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10. 5. 2021, kdy došlo k časové změně podmínek akceptace testů studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, individuálních konzultací a zkoušek. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 5. 2021 aktualizuje a rozšiřuje od 24. 5. 2021 stávající možnosti opravňující ke vstupu studentů a zaměstnanců do budov PdF UP (aktualizace a rozšíření tučně):

Student aktuálně musí prokázat, že

· absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

· absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

· má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, nebo

· absolvoval první dávku očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 21 dní (dokládá se kartičkou obdrženou při očkování), nebo

· nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů = vystavený certifikát, nebo

· prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

·  se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Výše uvedené potvrzení není nutné archivovat, dostačující je předložení jednoho z výše uvedených dokumentů příslušnému vyučujícímu.

 

Úprava mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021

Vedení PdF UP, vzhledem k současnému epidemiologickému stavu a dalšímu předpokládanému vývoji omezení, po projednání s AS PdF UP dne 15. 3. 2021, rozhodlo o úpravě mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021.

 Cílem opatření je umožnit všem studentům absolventských ročníků splnit veškeré studijní povinnosti a následně realizovat státní závěrečné zkoušky, a tím vyhovět všem podmínkám pro získání absolutoria studijních programů bez nutnosti prodlužování studia o další semestr či akademický rok.

Úprava mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021

a)      Úprava harmonogramu řádného jarního termínu

 • Mezní termín splnění studijních povinností: prodloužení stávajícího termínu
  z 22. 4. 2021 na 30. 4. 2021
 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 17. 5. – 31. 5. 2021  

b)      Vypsání mimořádného letního termínu

 • Mezní termín pro splnění studijních povinností: do 4. 6. 2021
 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 21. 6. – 2. 7. 2021

c)       Úprava harmonogramu řádného podzimního termínu        

 • Mezní termín pro splnění studijních povinností prodloužen do 2. 7. 2021
  (V mimořádných případech, kdy z objektivních epidemiologických důvodů pro vybrané studijní programy nebude možné splnit povinnosti do počátku července, může být tento termín na základě výjimky děkanky posunut do 16. 8. 2021. Uvedené posunutí se týká celých skupin studentů konkrétních studijních programů, a to na základě stanoviska garanta studijního programu a vedoucího garantujícího pracoviště.)
 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 30. 8. – 15. 9. 2021

 

Dnem 31. března 2021 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP: 

PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ:

https://files.upol.cz/normy/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0bcb2096-6219-4a1a-b04d-536874572df8}&action=view 

 • Příloha č. 1 PdF-B-21_07 Žádost o výjimečné prominutí

https://files.upol.cz/normy/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={81b67b47-aa62-4035-b7bf-1be19d7ae663}&action=view 

 • Příloha č. 2 PdF-B-21_07 Potvrzení vedoucího práce

https://files.upol.cz/normy/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ef1a46e9-43ba-41bf-8155-3911d09efe49}&action=view

 

 

Sdělení děkanky: Hygienická opatření na PdF UP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a studenti,

dovoluji si Vás upozornit, že Ministerstvo zdravotnictví ČR v reakci na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením ochrany dýchacích cest.

S platností od čtvrtka 25. 2. 2021 do odvolání zavádí povinnost nošení respirátorů FFP2. Alternativou respirátoru bez výdechového ventilu je jiná ochrana plnící normy FFP2, KN95 nebo má filtrační účinnost alespoň 95 procent. Akceptovatelnou variantou jsou taktéž dvě navrstvené zdravotnické obličejové masky.

S ohledem na zdraví všech zaměstnanců a studentů Vás žádám o respektování:

 • Nařízení krýt si dýchací cesty respirátorem FFP2, a to ve všech vnitřních prostorách fakulty;
 • dodržování zásady 3R a prosím rovněž o osobní zodpovědnost v oblasti používání dezinfekce, větrání kanceláří, učeben, atd.;
 • nařízení o pohybu a setrvání studentů v prostorách fakulty jen na nezbytně nutnou dobu;
 • zákazu shlukování studentů ve všech prostorách fakulty;
 • zákazu konzumace zakoupeného občerstvení v prostorách bufetu (nákup občerstvení s sebou je nadále možný).

O případných dalších zpřísněních či omezeních režimu Vás budeme informovat.

S poděkováním za součinnost a přáním pevného zdraví

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka

Archiv: 

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 26. 4. 2021 umožněna praktická výuka pro studenty posledních ročníků VŠ. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví nevydalo nová opatření směrem k fungování vysokých škol, režim na PdF UP zůstává v týdnu od 3. 5. 2021 beze změn.

Vyučující, kteří nahlásili potřebu realizace praktické výuky posl. ročníků, byli již upozorněni v rámci e-mailové korespondence na nutnost přípravy této výuky. Tudíž i dotčení studenti by již měli mít informace, v jakých termínech bude výuka realizována.

S realizací předmětné výuky je spojena povinnost testování studentů, podrobné informace stran organizace tohoto testování jsou postupně zveřejňovány na stránkách UPOL:

https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/aktualizovano-od-pondeli-26-4-se-obnovi-prakticka-a-laboratorni-vyuka-studentu-absolventskych-roc/

Informace prosím průběžně sledujte, děkujeme.

Vzhledem ke skutečnosti, že je velmi krátký časový interval na zajištění realizace tohoto testování ze strany UP, doporučujeme a prosíme studenty, aby v prvních dnech přišli do výuky již s testem, který si opatří sami prostřednictvím oficiálních testovacích míst. V následujících dnech bude vytvořen univerzitní registrační systém.

Pro ostatní ročníky studia v týdnu od 3. 5. do 9. 5. 2021 stále platí stejné podmínky výuky jako doposud. Nezměněné podmínky platí i pro individuální zkoušení a konzultace. (viz níže)

Nadále zůstávají také v platnosti pravidla a podmínky testování a vstupu do budov PdF pro zaměstnance, externí pracovníky a doktorandy. (viz níže)

Stran karantény a nařízené izolace platí, že pokud pracovníkovi zdravotní stav a povaha práce dovoluje, tak po dohodě se svým vedoucím může pracovat z domova. 

 

O případných změnách Vás samozřejmě budeme opět informovat.

 

V návaznosti na ukončení nouzového stavu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kdy s účinností od 12. 4. 2021 tohoto Mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Omezuje se

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a

b) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1.

 

 • V návaznosti na výše uvedené opatření tedy nedochází na PdF UP v období 12. 4. – 25. 4. 2021 ke změnám forem realizace výuky. Režim zůstává totožný i období od 26. 4. 2021 do 9. 5. 2021. Veškerá výuka probíhá i nadále pouze distančně (synchronní on-line výuka dle platného rozvrhu). 
 • Akademičtí pracovníci mohou dle výjimky z omezení (viz výše) kontaktně zkoušet max. 10 osob.  
 • Současně mohou studenti konat praxi, kterou opět umožňuje výjimka citovaného opatření. 
 • Akademičtí pracovníci mohou realizovat se studenty Bc., NMgr., Mgr. a DSP programů individuální kontaktní konzultace, a to pouze v nezbytných případech. 
 • Studenti, kteří budou do prostor fakulty vstupovat pro plnění výše uvedeného (zkoušky, individuální konzultace) se musí prokázat platným RT-PCR, či POC antigenním testem starým max. 48 hodin.
 • Pro zaměstnance PdF UP přetrvává povinnost testovat se. PdF UP rovněž nadále zajišťuje pro své zaměstnance možnost testovat se přímo na fakultě.   
  • Testování se nemusí účastnit akademičtí pracovníci, kteří po dohodě s vedoucím pracoviště vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele a ostatní pracovníci, kteří mají sjednánu dohodu o práci z domova (home office). Návrat na pracoviště v daném týdnu je pak podmíněn předchozím podstoupením testování. 
  • Pokud pracovník nechce být testován na PdF UP, tak musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu, které mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb. 
  • Testování nemusí podstoupit pracovníci, kteří již mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky vakcíny uplynulo minimálně 14 dní. 
  • Testování se rovněž nemusí účastnit pracovníci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. 
 • Pro externí pracovníky PdF UP (vesměs se jedná o pracovníky s DPP) dále platí zákaz vstupu do prostor fakulty, přičemž on-line výuka nebude přerušena a realizována bude z domova. Mimořádný vstup do prostor PdF UP je možný pouze s negativním RT-PCR, či POC antigenním testem starým max. 48 hodin, který předloží vedoucímu příslušného pracoviště. 
 • Studenti DSP, kteří nemají na PdF UP sjednán pracovní poměr, mají dále zákaz vstupu do prostor fakulty, přičemž on-line výuka nebude přerušena a realizována bude z domova. Mimořádný vstup do prostor PdF UP bude možný pouze s negativním RT-PCR, či POC antigenním testem starým max. 48 hodin, který předloží vedoucímu příslušného pracoviště. Zákaz vstupu se netýká doktorandů, kteří mají na PdF UP pracovní úvazek, a tedy v tom případě se řídí pokyny pro zaměstnance, viz výše. 
 •  Stran karantény a nařízené izolace platí, že pokud pracovníkovi zdravotní stav a povaha práce dovoluje, tak po dohodě se svým vedoucím může pracovat z domova. 

Nabídka konání Dobrovolnické praxe – kreditové ohodnocení

Vážené studentky, vážení studenti, 

vzhledem ke stále se prohlubujícímu zájmu oblasti praxe o dobrovolnické zapojení studentů učitelských i neučitelských studijních programů pro doučování dětí, u nichž je zvýšené riziko studijní neúspěšnosti způsobené omezením kontaktní výuky, rozhodlo vedení pedagogické fakulty realizovat tyto případné dobrovolnické aktivity studentů na základě nově vytvořených praxí, oceněných kredity. Dáváme tím všem případným dobrovolníkům, kteří se do doučování zapojili či se zapojí, možnost získat za své působení kredity za praxe jako povinně volitelné či volitelné předměty nasazené do plánů většiny studijních programů Učitelství a Speciální pedagogika. 

Veškeré potřebné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Výzva se prozatím netýká studentů Sociální pedagogiky, Vychovatelství a Řízení volnočasových aktivit.

Nabídka dobrovolnictví je zveřejněna níže na stránce. 

 

Rozhovor s děkankou fakulty o letním semestru a aktuálních tématech

Paní děkanko, scházíme se na začátku nového semestru, který bude opět probíhat v netradiční podobě poznamenané nepříznivou epidemickou situací. Jak bude vypadat výuka a další dění na fakultě?

Letní semestr bohužel opět nemůžeme začít klasicky kontaktní výukou, neboť nám to epidemická situace a platná opatření neumožňují. Předpokládám, že minimálně dokonce března budeme pokračovat tak, jak tomu bylo převážnou část zimního semestru. Zkušenosti, které postupně nabýváme, jsme se pokusili transformovat již do tvorby rozvrhu na letní semestr. Všichni akademičtí pracovníci měli možnost se vyjádřit, jak si představují realizaci své výuky, a výstupy tohoto šetření jsme promítli do tvorby rozvrhu. Rozvrh je postaven tak, aby se studenti nedostávali do situace, že se jim bude během dne střídat kontaktní a distanční výuka. Během zimního semestru jsme doplnili potřebné počítačové vybavení tak, aby každý akademický pracovník měl k dispozici sestavu, která mu umožňuje bezproblémovou distanční výuku.

Jak si podle Vás Pedagogická fakulta v tomto mimořádném období vede? Zvládli akademici přechod k on-line výuce?

Situace je pro všechny aktéry nesmírně složitá. V březnu loňského roku se někteří akademičtí pracovníci i studenti domnívali, že přechod na distanční výuku s sebou přinese výrazná pozitiva. Prvotní představa, že stačí to, co se přednášelo kontaktně, prezentovat přes počítač, se záhy ukázala jako chybná. S postupem času, čím delší dobu nemůže probíhat kontaktní výuka, a to i přes snahy většiny akademických pracovníků hledat cesty ke zkvalitnění výuky, si většina učitelů i studentů začíná uvědomovat negativní dopady tohoto způsobu výuky. Příprava pedagogických pracovníků dle mého názoru bez přímého kontaktu mezi akademickým pracovníkem a studentem trpí a nemůže být plnohodnotná.

Velmi si cením kolegů, kteří plně využívají všech možností, které jim nové technologie nabízí, a snaží se studentům zprostředkovat maximum. Současně věřím, že i ti, pro které tato forma výuky byla zcela nová, a kteří měli menší zkušenosti, se již s tímto prostředím sžili.

Rozhodně i studenti se potýkají s řadou problémů vyplývajících nejen ze zvládnutí obsahu, ale i motivací, často nutností skloubit studium s vlastní nemocí či péčí o své blízké, nedostatkem sociálního kontaktu a podobně. Velmi si vážím, že řada z nich se v této nelehké době i nad rámec studia zapojila do řady dobrovolnických aktivit a pomáhají těm, kteří pomoc nutně potřebují.

Nyní už je situace jiná než například v březnu loňského roku. Jakou si podle Vás odnášíme do budoucna zkušenost? Dala nám pandemie i něco pozitivního?

Jak jsem již uvedla, po celou dobu jsme se všichni postupně učili překonávat nejrůznější překážky, ale společnými silami, spoluprací akademiků i studentů, se nám ve většině případů daří vše zvládat. I když za vynaložení mnohem většího úsilí. Složitost doby ukázala, že i v podmínkách naší fakulty lze naplňovat vize směrem k strategickému cíli propojení klasického a digitálního vzdělávání. V uplynulém období bylo ze strany vyučujících i studentů vypracováno obrovské množství výukových materiálů, které jsou využitelné v rámci distanční výuky na základních i středních školách.

Modifikované praxe, kdy se studenti podílejí na přípravě i realizaci distanční výuky, ukazují, že studenti již zvládli základy tohoto způsoby výuky, ale současně před nás staví výzvy hledat nosné formy on-line výuky, a to nejen pro jednotlivé stupně vzdělávání, ale i pro různé předměty.

Současná situace, ale i nově zveřejněné RVP, které posilují předmět Informatika na ZŠ, musí v rámci přípravy na jednotlivých pracovištích nutně vést k prolnutí informačních technologií do didaktické přípravy studentů.

V lednu došlo ve Sněmovně ke schválení novely Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Jaký je Váš pohled na tuto právní úpravu?

Nezbývá mi nic jiného, než říci ‚bohužel novela byla schválena‘. S obsahem § 9, který říká, že zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat, nemohu souhlasit. Navrhovatel uvádí, že novela má vyřešit nedostatek kvalifikovaných učitelů, ale tento nedostatek není plošný, týká se zejména jednoho kraje. Dále má novela podle navrhovatele přivést do škol odborníky z praxe. Mohu souhlasit, že absolventi např. ekonomických oborů mohou být dobře teoreticky připraveni pro výuku matematiky, ale v 6. třídě ZŠ žák potřebuje mít učitele matematiky, který je mu schopen učivo didakticky prezentovat tak, aby to žák nejen pochopil, ale také aby u něj vzbudil zájem o matematiku. Navíc: vysokoškolský absolvent jakéhokoli oboru bude moci vyučovat jakýkoliv vyučovací předmět. Dikce novely nijak nezabraňuje možnosti, aby např. odborník na geologii učil český jazyk na 2. stupni ZŠ.  

Právě kvůli tomu, co zmiňujete, vyvolala novela bouřlivé polemiky. Kromě odpůrců, kteří před zmíněnými problematickými ustanoveními varují, má ale i své zastánce.

Zastánci této novely argumentují tím, že úprava umožní širší konkurenci, že posílí pravomoci ředitelů vybrat si svůj tým. Zde lze jen konstatovat, že ve vyspělých zemích uděluje kvalifikaci stát, a ne ředitel. Podle novely bude ředitel moci jedním svým podpisem udělovat nekvalifikovanému kvalifikaci na tři roky. Co se stane, když takto přijatý učitel nebude studovat? Uběhnou tři roky a novela nemá žádnou pojistku proti řetězení úvazků. Dle mého názoru je novela zcela v rozporu s hlásanou strategií MŠMT stran zvyšování prestiže učitelského povolání. Obávám se, že uvnitř škol mezi učiteli po aplikaci novely může docházet i k jistému napětí mezi pedagogy, kteří si prošli nelehkou přípravou pro profesi učitele, jejich vystudované programy naplnily podmínky regulované profese, tak jak jsou dány samotným MŠMT, a kolegy, kteří nyní budou rovněž působit jako kvalifikovaní, přestože si pedagogickou přípravou vůbec neprošli. Obávám se, že tímto postupem se prestiž učitelské pozice nezvýší.

Zastánci novely často opakují také to, že diplom z pedagogické fakulty nedělá z člověka automaticky dobrého učitele. Diplom z žádné vysoké školy, jakéhokoli směru, nedělá z absolventa 100% připraveného odborníka. Stejně tak je tomu i u absolventů pedagogických fakult. Začínající učitel nutně potřebuje mít na škole dobrého uvádějícího učitele, ale přichází do školy připraven po stránce pedagogicko-psychologické, oborové, oborově didaktické a dnes již i s širším základem pedagogické praxe, kterou v rámci studia absolvoval.

Proč je podle Vás pedagogické vzdělání důležité?

Domnívám se, že současná škola potřebuje učitele, který je nejen kvalitně připraven po stránce zvládnutí oboru, ale má také důkladnou přípravu v širokém pedagogicko-psychologickém základu, prošel kvalitní přípravou v oborové didaktice a je vybaven řadou kompetencí, bez kterých se v edukačním procesu neobejde. Podceněna nesmí být ani výchovná složka působení učitele, učitel musí zvládat např. heterogenitu třídního kolektivu a podobně.

Zastánci této novely velmi často kritizují pedagogické fakulty a hovoří o žádoucím oslabení monopolu fakult vzdělávajících učitele. Čím si vysvětlujete, že právě pedagogické fakulty jsou tolik kritizované? Jsou opravdu málo kvalitní? Ptáme se proto, že jsme snad nezaznamenali jiný obor, v němž by se takovou měrou kritizoval systém profesní přípravy. Proč jsou podle Vás pedagogické fakulty stálým terčem kritiky?

Máte pravdu, že pedagogické fakulty jsou pod stálou palbou kritiky. Jednak si ale musíme říci, že učitele v ČR nepřipravují pouze pedagogické fakulty, ale je to řada dalších fakult, ale v obecném povědomí je, že učitelé se připravují jen na pedagogických fakultách. Často se setkávám se zcela neopodstatněnou kritikou, kdy kritizující ani přesně neznají dnešní podobu přípravy učitelů. Studijní programy na vysokých školách, které chtějí připravovat učitele, musí splňovat podmínky regulované profese. Tedy Ministerstvem školství a tělovýchovy stanovené rozdělení obsahu podle pevně daných kritérií, jejichž součástí je i předepsané penzum praxe. Pedagogické fakulty nově akreditovaly své programy podle těchto daných podmínek, došlo tedy k výrazné proměně přípravy ve srovnání s dříve realizovaným obsahem a pojetím. V rámci kritik se také často setkávám s tím, že jedna negativní zkušenost je plošně spojována s celou přípravou na všech pedagogických fakultách.

Velmi mne mrzí, že i ze stran některých učitelů dochází k silné kritice pedagogických fakult a je pravda, že stran jiných profesí se s útoky do vlastních profesních svazů nesetkávám.

Co Vy osobně považujete za výzvu pro pedagogické fakulty? Kam Vy sama chcete svou fakultu směrovat? 

Jak jsem se již zmínila, úprava RVP by měla být reflektována v přípravě budoucích učitelů. Je otázka, zda tradiční příprava ve dvoukombinacích je dále žádoucí. Jistě i distanční pojetí výuky je pro fakultu velkou výzvou, a to jak v samotné realizaci při výuce našich studentů, tak v propojení v didaktické přípravě studentů pro praxi. 

Ať se další „distanční semestr“ vydaří co nejlépe a děkujeme za rozhovor!

 

Rozhovor s proděkanem pro studijní záležitosti o průběhu praxí v letním semestru 2020/2021

Před začátkem letního semestru jsme se sešli s proděkanem pro studijní záležitosti Mgr. Pavlem Neumeisterem, Ph.D. Zajímali jsme se o to, jak budou probíhat pedagogické praxe v letním semestru, povídali jsme si ale také o zkušenostech získaných během „kovidových“ semestrů a o výhledech na další období.

Pane proděkane, to, co studenty před začátkem semestru zvláště zajímá, jsou pedagogické praxe. V jakém režimu budou nyní probíhat?

Rozhodující je praxe (hovořit budu výhradně o praxích budoucích učitelů) realizovat i v obtížných podmínkách omezení prezenční školní výuky. Bohužel je uzavření škol provázané s vývojem epidemiologické situace a není možné praxi odsouvat na pozdější dobu, kdy se školy otevřou. Z konzultací s řediteli škol víme, že cviční učitelé ve školách budou mít méně prostoru věnovat se plnohodnotně našim studentům. Odsunutí praxí by také způsobilo kolize s praktickými předměty, které není možné realizovat plnohodnotně on-line a které budou odučeny blokově snad v druhé polovině letního semestru.

Všechny předchozí okolnosti nás tedy dovedly k rozhodnutí realizovat praxe ve stanovených termínech, i když on-line formou, tedy formou účasti na on-line vzdělávacích aktivitách. Vycházejme z předpokladu, že distanční či on-line formy vzdělávání zůstanou součástí českých škol i po odeznění pandemie COVID-19. Takže praxe bude přípravou na školství, jaké v současnosti je a jaké asi zůstane.

Jak bude probíhat organizace a uznávání praxí, když proběhnou v netradiční podobě?

Klíčovým bylo promyslet spolu se Střediskem pedagogických a odborných praxí a se všemi metodiky praxí na katedrách a ústavech, na základě jakých aktivit a v jakém rozsahu budou moci splnění praxí uznávat. Metodici jsou se studenty v kontaktu a podle konkrétního typu a charakteru praxe studentům parametry sdělí. Dohodli jsme se také na alternativách.

Důležité při plánování praxí byl rovněž omezený režim studentských kolejí. Přestože studenti, kteří konají praxe, mají možnost ubytování na kolejích, jsme si vědomi, že v současné době to řada studentů může chápat jako určité riziko či komplikaci. Z tohoto důvodu jsem se rozhodli (i vzhledem k charakteru praxí), umožnit studentům učitelství konat praxe v místě jejich bydliště.

Jste v kontaktu se školami? Budou ochotné studenty „pustit“ do on-line výuky?

Ano, možnost vpuštění studentů do on-line výuky jsme konzultovali s některými řediteli škol a tuto možnost přislíbili. Samozřejmě při zachování pravidel ochrany osobních údajů. Já plně důvěřuji našim studentům, že odolají pokušení pořizovat si z výuky nedovolené záznamy a šířit je na sociálních sítích dál a v tomto smyslu jsem se také za ně zaručil. Každý takový exces, nestydím se říci bezohledná pitomost, totiž do budoucna výrazně sníží ochotu cvičných škol naše studenty na praxe přijímat.

Každý student odcházející na praxi bude navíc vybaven dopisem paní děkanky adresovaným řediteli školy a cvičným učitelům. V dopise budou popsány rámce konání praxí a nabídky jednotlivých aktivit, kterými mohou naši studenti v rámci praxe škole pomoci.

Znamená to, že je možné využít také alternativní formy?

Jak jsem naznačil v odpovědi na úvodní otázku, jsou nejen možné, jsou zároveň i nutné. Ve  spolupráci s pracovníky Střediska pedagogických a odborných praxí a s jednotlivými metodiky praxí jsme zpracovali návrh alternativních způsobů realizace náslechů a samostatných výstupů, kterou jsou tradičním obsahem praxí. Situaci nám velice ztěžuje to, že některé předměty se na školách v současné situaci nerealizují vůbec či ve velmi omezeném režimu. Toto všechno nás vedlo ke zpracování uvedené metodiky plnění výstupů z praxí, který byl rozeslán všem studentům, kteří budou nastupovat na praxi. Důležitou roli při plánování výstupů z praxí budou hrát metodici praxí, kteří budou s ohledem na možnosti cvičné školy stanovovat a konzultovat jejich individuální nastavení. Uvedenou metodiku jsem také v rámci UP projednali se zástupci ostatních fakult vzdělávajících učitele (FTK a PřF), aby při mezifakultním sdružování (kombinaci) studijních programů učitelství nedocházelo k zásadním odlišnostem či rozporům.

Můžete jmenovat nějaký příklad takové alternativy?

Pokud jde o uvedení alespoň některých alternativních forem realizace praxí, pak kromě náslechů a samostatných výstupů (které se přesunou do prostředí synchronní a asynchronní on-line výuky) bude možné realizovat část praxe v režimu tzv. on-line asistenta (tedy věnovat se na základě zadání cvičného učitele individuálně konkrétním žákům, kteří potřebuji individuální přístup) či prostřednictvím tvorby vzdělávacích (didaktických) materiálů a eduklipů, které budou školám k dispozici i pro další vzdělávání. Zjednodušeně, budou to takové praxe přes sklo.

V předešlém období se už řada studentů zapojila do tvorby různých didaktických materiálů využitelných v distanční výuce na školách. Jak na tuto formu zapojení studentů do praxe pohlížíte?

Zpracování didaktických materiálů je jednou (nikoliv však jedinou) z cest, jak splnit alespoň část výstupů z pedagogických praxí. Myslím si, že kvalitní vzdělávací materiály, které studenti zpracují a učitelé je budou mít tzv. k dispozici pro budoucí využití, je něco, čím můžeme cvičným školám oplácet jejich vstřícnost. To je také další důvod pro to umožnit studentům konat praxe v místě jejich bydliště, a poskytnout tak vzdělávací materiály studentů co největšímu počtu škol.

Na závěr by nás zajímal Váš osobní pohled. Může současná náročná situace studentům učitelství přinést kromě obtíží také něco pozitivního?

Nemyslím si, že je nutné být pesimista. Situaci vnímejme jako součást přípravy na budoucí profesi učitele. Bezproblémová výuka v naprosto optimálních či ideálních podmínkách probíhá pouze ve špatných učebnicích didaktiky či ve zkreslených představách laiků. Před rokem si nikdo z nás nedokázal představit, že by u nás mohla propuknout pandemie, která fakticky vypne školní docházku. Dnes si to představit nejen umíme, ale jsme schopni si i připustit, že se uvedená situace může opakovat. Navíc situace je výhodná i v tom, že naši studenti budou školami bráni jako především pomoc přetíženým učitelům a žákům, kteří potřebují individuální pomoc.

Další pozitivem, a tady si neodpustím kritickou poznámku, je to, že se v návaznosti na přijatou novelu zákona o pedagogických pracovnících, kterou naši zákonodárci pod heslem „učit přece může každý vysokoškolák“ umožnili vstup do učitelské profese nekvalifikovaným lidem, bude jednat pravděpodobně o poslední souvislé učitelské praxe, při kterých můžeme našim studentům garantovat, že je ve většině případů na praxi povedou zkušení a kvalifikovaní cviční učitelé. V příštích letech se v návaznosti na výše uvedený zákon budeme možná dostávat do paradoxních situací, kdy při pedagogické praxi „povede“ náš student svého cvičného učitele. Opačný případ by totiž mohl být mnohem horší.

Proto bych chtěl naše studenty, kteří na praxe odcházejí, s trochou patosu požádat:

Ukažte při praxích to nejlepší, co umíte, a dokažte svým aktivním a odborným zapojením do provozu škol, jak neinformované a stereotypní jsou představy některých zákonodárců o studentech pedagogických fakult. Dokažte, že špatně učit může každý, dobře učit, tedy cílevědomě a systematicky, mohou především ti, kteří se na to systematicky připravovali.

Pane proděkane, děkujeme za rozhovor a studentům přejeme na praxích hodně úspěchů!

 

Dobrovolnická činnost pro studenty PdF

Vážené studentky, vážení studenti,

stejně jako na jaře si situace žádá vaši ochotu pomoci a vaše nasazení. Některé děti mají během krize ztížené podmínky a přístup ke vzdělávání – ať už je to z důvodu pracovní vytíženosti jejich rodičů, pracovníků první linie, nebo proto, že rodiče nemají. V mnoha zařízeních, kde se o děti starají, je kvůli karanténním opatřením snížený stav pracovníků. Vy ale můžete pomoci! Získáte nejen dobrý pocit a cenné zkušenosti – zeptejte se vašich metodiků a metodiček praxí, jaké jsou možnosti uznání praxe formou podílení se na výuce nebo doučování.

Níže přinášíme seznam dobrovolnických výzev různých organizací, se kterými spolupracujeme a pomáháme jim k obsazení dobrovolnických pozic a se zprostředkováním kontaktů na vás, studentky a studenty.

Seznam budeme pravidelně aktualizovat. 

Společnost Podané ruce

hledá dobrovolníky na výpomoc do Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Olomouci, Mohelnici, Zábřehu a Hanušovicích pro následující aktivity:

 • Asistence při online výuce dětí (1. a 2. stupeň ZŠ) v dopoledních hodinách od 8:00 – za přítomnosti sociálního pracovníka
 • volnočasové aktivy s klienty zařízení ve všední dny od 13. do 17. hodiny

Dobrovolnická aktivita se realizuje výlučně v prostorách jednotlivých zařízení v Olomouci, Mohelnici, Zábřehu a Hanušovicích v uvedených časových intervalech dle možností dobrovolníka. Za tuto aktivitu je možné získat potvrzení o splnění povinné praxe.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz

Náhradní třída pro děti zaměstnanců FN Olomouc a Lékařské fakulty UP – ZŠ Stupkova

V návaznosti na opětovné zavření škol sdílím poptávku po urgentní pomoci ve formě dobrovolnické činnosti určenou pro studenty pedagogických oborů.

Jde opět o výuku a hlídání dětí pracovníků Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Tato náhradní třída se otevře na ZŠ Stupkova v Olomouci a bude fungovat každý všední den od 7:30 do 16:00.

Budou potřeba vždy nejméně dva dobrovolníci na celý den. Celé dny preferujeme, je možné se výjimečně domluvit i na půl den. V dopoledních hodinách je potřeba zajistit pomoc s výukou dětí (pomoc s připojením online, pomoc s úkoly atd.), odpoledne pak různé volnočasové aktivity a procházky.

Třída začne fungovat od úterý 2. 3. 2021

Prosím ty, kteří by touto cestou rádi pomohli, aby se ozvali koordinátorce školy Mgr. Noskové na adresu lenka.noskova@upol.cz, nebo zprávou na 774345789. Obratem se vám ozve.

Na podzim se vytvořil skvělý tým studentek, které si dobrovolnictví moc užívaly. Mnohé z nich budou zase aktivní, takže se nemusíte bát, že na něco budete sami. Škola navíc pro větší děti působí kontinuálně od listopadu. 

V případě stabilní spolupráce je možné za tuto formu dobrovolnictví získat potvrzení o splnění povinné praxe.

Dětský domov Šance Olomouc

hledá dobrovolnice a dobrovolníky, kteří by mohli chodit od pondělí na distanční výuku k dětem od 8 do 12 hodin. Dobrovolníci by měli mít alespoň elementární potuchy o vyučování dětí vč. základů didaktiky. V domově jsou 2 vychovatelky nemocné a personál je tak vytížený. Nejlépe někdo, kdo už s domovem někdy v nějaké podobě spolupracoval třeba i přes DMpŽ. Stačí jeden na jeden či dva dny (zejména v případě, že se přihlásí dostatek zájemců). 

Info na tel. 725 972 954, mail: reditel@ddolomouc.cz

Charita Olomouc – doučování Liška online

Projekt metodicky podpořený fakultou, který nabízí doučování dětem ze základních škol z Olomouce a okolí. Probíhá online prostřednictvím Google Meet. Projekt nabízí rodinám dobrovolníka, který bude dítě doučovat až dvě hodiny týdně. Dále pomoc s plněním zadaných úkolů ze školy nebo s vysvětlením probíraného čiva. Nabízí také komunikaci s učitelem dítěte. Cena doučování 50 korun za hodinu, z nichž se hradí pouze režijní náklady. Individuálně se však lze dohodnout na nižší ceně. Pokud se chcete do projektu zapojit, můžete Charitu Olomouc kontaktovat na e-mailu doucovani@charitaolomouc.cz

Člověk v tísni – doučování

Společná iniciativa pedagogických fakult, VoŠ, MŠMT, Národního pedagogického institutu a společnosti Člověk v tísni, která vznikla za účelem možnosti realizaci praxí studentů pedagogických fakult (a VoŠ) formou doučování dětí na základních školách. Jedná se o podporu dětí, které byly zasaženy školním výpadkem během koronavirové krize a potřebují s učením více pomoci.

Prosíme vás, zapojte se do iniciativy doučování žáků základních škol a věnujte hodinu týdně svého času dítěti, které to potřebuje. Studenti pedagogických oborů si mohou doučováním splnit pedagogické praxe, budeme ale vděční i za dobrovolníky. Děti nepotřebují jen pomoc s vyučováním, ale potřebují i slova podpory a zájmu. Opravdu jim můžete změnit život.

V případě zájmu školy vyplní poptávkový formulář zde: https://www.zapojmevsechny.cz/doucovani/

Dětský domov a Školní jídelna Plumlov – výpomoc s dětmi

V domově je 24 dětí – nejmladší děti předškolního věku, žáky ZŠ i středoškoláky a učně. O děti nyní pečují nepřetržitě, od rána do večera, v dopoledních hodinách zajišťují přípravu do školy, on-line výuku a individuální doučování, odpoledne v rámci možností zájmové a rekreační činnosti. Hledájí studenty-dobrovolníky, kteří by byli nápomocni vychovatelům dopoledne při zajištění on-line výuky, individuální přípravě, doučování starších a studentů (matematika, fyzika apod.) nebo v odpoledních hodinách ke stolním a společenským hrám, míčovým hrám na zahradě, výtvarným či hudebním činnostem dle zájmu.

Pokud máte zájem pomáhat, kontaktujte prosím Petra Antoníčka, zástupce ředitele Dětského domova a Školní jídelny Plumlov: 736 455 426, zastupce@ddplumlov.org.

Hvězdy dětem – doučování

Projekt STUDENTI DĚTEM – online doučování dětí z dětských domovů, které díky současným opatřením proti šíření onemocnění Covid-19 nemohou chodit do školy a nemají potřebné rodinné zázemí. Personál dětských domovů je v tomto období neskutečně vytížen, mnohdy i oslaben. Pomoc v individuální péči o dítě je v nyní v dětských domovech velmi důležitá a potřebná. Aktuálně budou potřeba studentky a studenti s aprobací český jazyk, matematika, angličtina, ruský jazyk, první i druhý stupeň ZŠ.

V případě zájmu se můžete obracet na paní Lenku Jansovou. Kontakt: +420 792324447, jansova@hvezdydetem.cz

 

Sdělení děkanky k opatřením platným od 15. 3. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

v návaznosti na prodloužení nouzového stavu, a to do 11. 4. 2021, zůstávají nadále na PdF UP v Olomouci platná stávající pravidla, což znamená, že pokračuje, v souladu s mimořádným opatřením, platnost povinnosti testování.

 • I nadále bude PdF UP pro své zaměstnance organizovat toto testování.
 • Testování se nemusí účastnit akademičtí pracovníci, kteří po dohodě s vedoucím pracoviště vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele a ostatní pracovníci, kteří mají sjednánu dohodu o práci z domova (home office). Návrat na pracoviště v daném týdnu je pak podmíněn předchozím podstoupením testování.
 • Pokud pracovník nechce být testován na PdF UP, tak musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu, které mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb.
 • Testování nemusí podstoupit pracovníci, kteří již mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky vakcíny uplynulo minimálně 14 dní.
 • Testování se rovněž nemusí účastnit pracovníci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že v následujícím týdnu je pondělí státním svátkem, tak testování bude probíhat pouze v úterý dne 6. dubna 2021, a to opět od 8.00 hodin s tím, že čas bude adekvátně prodloužen, aby se mohli otestovat všichni pracovníci PdF UP, kteří to potřebují.
 • Pro externí pracovníky PdF UP (vesměs se jedná o pracovníky s DPP) dále platí zákaz vstupu do prostor fakulty, přičemž on-line výuka nebude přerušena a realizována bude z domova. Mimořádný vstup do prostor PdF UP je možný pouze s negativním RT-PCR, či POC antigenním testem starým max. 48 hodinkterý předloží vedoucímu příslušného pracoviště.
 • Studenti DSP, kteří nemají na PdF UP sjednán pracovní poměr, mají dále zákaz vstupu do prostor fakulty, přičemž on-line výuka nebude přerušena a realizována bude z domova. Mimořádný vstup do prostor PdF UP bude možný pouze s negativním RT-PCR, či POC antigenním testem starým max. 48 hodinkterý předloží vedoucímu příslušného pracoviště. Zákaz vstupu se netýká doktorandů, kteří mají na PdF UP pracovní úvazek, a tedy v tom případě se řídí pokyny pro zaměstnance, viz výše.
 • Stran karantény a nařízené izolace platí, že pokud pracovníkovi zdravotní stav a povaha práce dovoluje, tak po dohodě se svým vedoucím může pracovat z domova.

 

Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR přijatého 8. 10. 2020 s platností od 12. 10. 2020 na PdF UP v Olomouci – STUDENTI

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 se omezuje
s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

 

Vážené studentky, vážení studenti,

 v souvislosti s výše uvedeným Usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření vydávám s platností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 na PdF UP v Olomouci následující pravidla:

 Pro všechny studenty a účastníky celoživotního vzdělávání stanovuji režim plnění studijních povinností po dobu zrušené kontaktní výuky následovně: 

 • Studijní povinnosti studentů a účastníků celoživotního vzdělání se přerušením kontaktní výuky neruší. Výuka v prezenční a kombinované formě studia, stejně tak v kombinované formě celoživotního vzdělávání,  která doposud probíhala kontaktní či hybridní formou, bude i nadále probíhat v podobě synchronní on-line výuky či formou kombinace synchronní on-line výuky a distančního studia prostřednictvím LMS Moodle, případně jiném již užívaném LMS, a to v souladu s platným rozvrhem výukových akcí na PdF UP v Olomouci.
 • Realizace praxí studentů ve spolupracujících školách a zařízeních se i nadále řídí předpisy těchto přijímacích organizací.
 • Všichni vyučující jsou povinni nejpozději do neděle 11. 10. 2020 do 15.00 hod. informovat prostřednictvím hromadného e-mailu v systému STAG studenty
  a účastníky celoživotního vzdělávání ve svých studijních skupinách o podobě a formě výuky od 12. 10. 2020 na následujících 14 dní.
 • Všichni studenti a účastníci celoživotního vzdělávání jsou po dobu zrušené kontaktní výuky (včetně individuálních konzultací a examinací) povinni dále plnit své studijní  povinnosti v souladu s alternativními formami výuky a studia, stanovenými jednotlivými vyučujícími.
 • Veškerá komunikace studentů s vyučujícími PdF UP bude po dobu zrušení  kontaktní výuky probíhat pouze telefonickou, či elektronickou formou a výlučně prostřednictvím e-mailových adres přidělených Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Omezení vztažená ke zrušení kontaktní výuky se vztahují i na individuální konzultace studentů s vyučujícími či kontaktní examinaci.

ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY JE PRODLOUŽENO, dle aktuálního vývoje se budou jednotlivá opatření upravovat či rozvolňovat.

Na základě vládního usnesení č.1198 vztahujícího se k vysokým školám platného od 25. 11. 2020 dochází od tohoto data k částečnému návratu kontaktní výuky na UP, konkrétně realizaci PRAKTICKÉ/LABORATORNÍ, EXPERIMENTÁLNÍ/UMĚLECKÉ VÝUKY pro poslední ročníky ve skupinách maximálně 20 studentů. Vedoucí pracovišť jsou povinni identifikovat předměty, na které se vztahuje výše uvedené rozvolnění a ve spolupráci s proděkanem pro studium stanovit harmonogram realizace této výuky. Ke kontaktní praktické výuce a studiu se mohou nově vrátit také doktorandi. Aktuálně tedy není omezena osobní přítomnost všech studentů DSP na fakultě, a to za podmínky dodržování platných bezpečnostních opatření, a je možné realizovat individuální studijní plán v rámci doktorského studia.

Vedoucí pracovišť jsou dále povinni prostřednictvím hromadného e-mailu informovat dotyčné studenty o schváleném harmonogramu výuky, a to nejpozději do úterý 24. 11. 2020 do 8.00.

Stran realizace praxí nedochází k žádným změnám či omezením, veškeré praxe se i nadále řídí dříve zveřejněnými ustanoveními.

Stran zkoušení platí dle opatření PES pro oblast školství možnost kontaktního zkoušení za přítomnosti maximálně deseti osob, přičemž je nutné dodržovat dříve stanovená a stále platná hygienická pravidla.

Uvedená opatření jsou nastavena s cílem minimalizovat důsledky případného šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19).

Vedení PdF UP monitoruje vývoj situace a bude všechny studenty a pracovníky o případných změnách informovat.

 

Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR přijatého 8. 10. 2020 s platností od 12. 10. 2020 na PdF UP v Olomouci – ZAMĚSTNANCI

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 se omezuje
s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

 v souvislosti s výše uvedeným Usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření vydávám s platností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 na PdF UP v Olomouci následující pravidla:

 Pro všechny studenty a účastníky celoživotního vzdělávání stanovuji režim plnění studijních povinností po dobu zrušené kontaktní výuky následovně: 

 • Studijní povinnosti studentů a účastníků celoživotního vzdělání se přerušením kontaktní výuky neruší. Výuka v prezenční  a kombinované formě studia, stejně tak v kombinované formě celoživotního vzdělávání,  která doposud probíhala kontaktní či hybridní formou, bude nadále probíhat v podobě synchronní on-line výuky či formou kombinace synchronní on-line výuky a distančního studia prostřednictvím LMS Moodle, případně jiném již užívaném LMS, a to v souladu s platným rozvrhem výukových akcí na PdF UP v Olomouci.
 • Každý vyučující je i nadále povinen realizovat svou výuku stanovenou rozvrhem v daných termínech a v podobě synchronní on-line výuky či formou kombinace synchronní on-line výuky a distančního studia prostřednictvím LMS Moodle, případně jiném již užívaném LMS. Fakulta zajistila možnost realizace synchronní on-line výuky ze všech učeben, na kterých je výuka rozvrhována, a to vybavením videokonferenční technikou. Vedení fakulty proto doporučuje synchronní výuku realizovat přímo z těchto výukových místností.
 • Realizace praxí studentů ve spolupracujících školách a zařízeních se i nadále řídí předpisy těchto přijímacích organizací.
 • Všichni vyučující jsou povinni nejpozději do neděle 11. 10. 2020 do 15.00 hod. informovat prostřednictvím hromadného e-mailu v systému STAG studenty
  a účastníky celoživotního vzdělávání ve svých studijních skupinách o podobě a formě výuky od 12. 10. 2020 na následujících 14 dní.
 • Všichni studenti a účastníci celoživotního vzdělávání jsou po dobu zrušené kontaktní výuky (včetně individuálních konzultací a examinací) povinni dále plnit své studijní  povinnosti v souladu s alternativními formami výuky a studia stanovenými jednotlivými vyučujícími.
 • Veškerá komunikace studentů s vyučujícími PdF UP bude po dobu zrušení  kontaktní výuky probíhat pouze telefonickou, či elektronickou formou a výlučně prostřednictvím e-mailových adres přidělených Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Omezení vztažená ke zrušení kontaktní výuky se vztahují i na individuální konzultace studentů s vyučujícími či kontaktní examinaci.

ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY JE PRODLOUŽENO, dle aktuálního vývoje se budou jednotlivá opatření upravovat či rozvolňovat.

Na základě vládního usnesení č.1198 vztahujícího se k vysokým školám platného od 25. 11. 2020 dochází od tohoto data k částečnému návratu kontaktní výuky na UP, konkrétně realizaci PRAKTICKÉ/LABORATORNÍ, EXPERIMENTÁLNÍ/UMĚLECKÉ VÝUKY pro poslední ročníky ve skupinách maximálně 20 studentů. Vedoucí pracovišť jsou povinni identifikovat předměty, na které se vztahuje výše uvedené rozvolnění a ve spolupráci s proděkanem pro studium stanovit harmonogram realizace této výuky. Ke kontaktní praktické výuce a studiu se mohou nově vrátit také doktorandi. Aktuálně tedy není omezena osobní přítomnost všech studentů DSP na fakultě, a to za podmínky dodržování platných bezpečnostních opatření, a je možné realizovat individuální studijní plán v rámci doktorského studia.

Vedoucí pracovišť jsou dále povinni prostřednictvím hromadného e-mailu informovat dotyčné studenty o schváleném harmonogramu výuky, a to nejpozději do úterý 24. 11. 2020 do 8.00.

Stran realizace praxí nedochází k žádným změnám či omezením, veškeré praxe se i nadále řídí dříve zveřejněnými ustanoveními.

Stran zkoušení platí dle opatření PES pro oblast školství možnost kontaktního zkoušení za přítomnosti maximálně deseti osob, přičemž je nutné dodržovat dříve stanovená a stále platná hygienická pravidla.

Uvedená opatření jsou nastavena s cílem minimalizovat důsledky případného šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19).

Vedení PdF UP monitoruje vývoj situace a bude všechny studenty a pracovníky o případných změnách informovat.

 

 

Nejčastěji kladené otázky k výuce v ZS 2020/2021

FAQ

Kde najdu informace o aktuální situaci na UPOL?

Na odkazu www.upol.cz/covid-19/ funguje jednak rozcestník na informace jednotlivých fakult a jednak stránka s články-aktualitami, jež souvisejí s důsledky aktuální epidemiologické situace a děním na UPOL.

 

Kde najdu informace o aktuální situaci na Pedagogické fakultě UP?

Na webových stránkách fakulty je přímo na mainpage vpravo žlutý proužek, který je linkem na stránku s pravidelně aktualizovanými informacemi. Odkaz je zde: https://www.pdf.upol.cz/covid-19/

 

Proč se opatření na různých fakultách liší?

Každá fakulta má svá specifika, některá nařízení proto platí plošně a některá jsou v gesci fakult. Doporučujeme proto sledovat nejen centrální informace na webu UPOL, ale také informace na webu PdF UP.

 

Jak bude na PdF probíhat výuka v zimním semestru 2020/2021?

Na tomto odkazu (https://www.pdf.upol.cz/covid-19/) je zavěšeno Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021. V něm najdete komplexní pokyny pro výuku v ZS. O podobě výuky v jednotlivých předmětech vás pak budou informovat jejich vyučující prostřednictvím e-mailové komunikace.  POZOR: netýká se programů celoživotního vzdělávání!

 

Jaká opatření platí pro studenty, kteří studují zároveň na více fakultách?

Je třeba sledovat opatření jednotlivých fakult. Předměty, jež spadají pod PdF, se řídí pokyny děkanky PdF.

 

Proč nebyla rovnou zavedena kompletní on-line výuka?

Vedení UP situaci pravidelně konzultuje s odborníky, epidemiology a jinými specialisty a prozatím nevidí důvod pro kompletní přechod na on-line výuku. Univerzita jako celek – i její fakulty – se samozřejmě také řídí doporučeními a pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Národního akreditačního úřadu ČR (NAU). Naší snahou je jednak chránit zdraví studentů a vyučujících a jednak zachovat možnost prezenční výuky u předmětů, jež staví na kontaktu vyučujícího se studenty. Jde zejména o semináře, cvičení, laboratorní cvičení, praktické umělecké předměty apod. Plně distanční výuka navíc není akreditována a v situaci, kdy nepanuje nouzový stav, není plný přechod na asynchronní distanční výuku možný.

 

Co znamená synchronní výuka?

Synchronní výuka znamená, že studenti budou v plném rozsahu stanovené přímé výuky pracovat pod dohledem vyučujících. Je to obdobné jako v běžné výuce, ale potkáváme se on-line. Studenti se s vyučujícími nesetkávají fyzicky v učebně, nýbrž v učebně virtuální, klasicky v prostředí platformy MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Synchronní výuka tedy bude probíhat ve studijních skupinách a časech dle rozvrhu. Synchronní on-line výuka (též teleprezence) je zcela adekvátní náhradou kontaktní výuky v mimořádných situacích, jako je současné zvýšené riziko přenosu onemocnění COVID-19.

 

Co když mi technické nebo jiné problémy znemožní účast na on-line výuce? Nebylo by pro tyto případy vhodnější využívat také asynchronní výuky?

Děkanka PdF apeluje na vzájemnou vstřícnost vyučujících a studentů a k synchronní výuce přistoupila zejména proto, aby byl v co největší míře zachován plnohodnotný kontakt učitelů se studenty, a také proto, že synchronní výuka je v souladu s dosavadním stanoviskem NAU. Fakulta má své pravomoce, ale musí se pohybovat v rámci daném akreditacemi a stanovisky NAU a MŠMT. Přechod na synchronní výuku samozřejmě neznamená, že vyučující nebudou studentům poskytovat další studijní materiály nebo že s nimi nebudou komunikovat také formami, jež se osvědčily např. v předešlém období. Je na vyučujícím a povaze jeho předmětu, zda a v jaké míře bude studentům uloženo samostudium na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů (videa, formy sdíleného obsahu a interakce na sítích, ve virtuálních třídách apod.). Podstatné je, aby byl vyučující během své rozvrhované výuky a během konzultačních hodin dostupný k individuální či skupinové konzultaci prostřednictvím vhodného videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Jak samotná synchronní výuka, tak konzultace slouží k ověřování plnění průběžných úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat, materiálů apod.

 

Proč byla zavedena synchronní on-line výuka, když může být v některých případech vhodnější výuka asynchronní?

Prozatím nám NAU určilo tento rámec, neznamená to ale, že neexistují jiné vhodné metody a formy on-line výuky. Předpokládáme, že každý vyučující – pod gescí garanta a vedoucího katedry – zvolí případné další vhodné doplňky a specifikace tak, aby měli studenti přístup ke studijním materiálům a mohli studovat také samostatně s využitím konzultací a zpětné vazby pedagoga.

 

Může dojít k tomu, že bude prezenční výuka zcela nahrazena on-line výukou?

Ano, může se to stát, a to v případě, že dostaneme takovéto závazné pokyny ze strany MZ nebo MŠMT. Pokud by se potvrdila nákaza COVID-19 u některého ze studentů či zaměstnanců, budeme se řídit pokyny krajských hygieniků, s nimiž je vedení UP ve spojení. Ve spolupráci s nimi se budou případně zavádět karanténní a jiná opatření. Podle sdělení vedení UP je úplné uzavření univerzity nepravděpodobné.

 

Proč mají studenti kombinovaného studia pouze on-line výuku?

Při vyhodnocování situace došlo vedení PdF k závěru, že riziko přenosu a šíření nákazy u studentů kombinovaného studia je nejvyšší. Jde zpravidla o studenty, kteří se pohybují na školách, kteří mnohdy přijíždějí hromadnými prostředky z celé republiky a pak spolu tráví celý den v jedné učebně. Navíc kombinování forem on-line výuky a prezenční výuky by pro ně bylo extrémně obtížné, mimo jiné proto, že dojíždějí a nemají zde zázemí. Mnozí posluchači se na nás průběžně obraceli s tím, že někteří z jejich žáků na školách jsou v karanténě a zda mají na výuku jezdit, když se např. ještě čeká na výsledky testů a mohou být potenciálními přenašeči nákazy. Kombinované studium je i ve svém běžném režimu založeno na samostudiu a kombinaci kontaktních konzultací a distanční výuky (takto je také akreditováno), proto je přechod na on-line režim nejen vhodný, ale také v souladu se stanoviskem NAU a MŠMT.

 

Jak to bude s předměty kombinovaného studia, jejichž převod do on-line podoby není možný?

Vyučující ve spolupráci s garantem studijního programu identifikují výuku, jejíž realizace není možná formou synchronní on-line výuky. Typicky jde o předměty, v nichž je třeba názorná demonstrace nějaké metody nebo postupu, o výcviky, praktické umělecké předměty, exkurze apod. Přehled těchto předmětů je garant studijního programu povinen zaslat proděkanovi pro studium nejpozději do 24. 9. 2020. Na základě toho bude harmonogram výuky těchto předmětů upraven v souladu s vývojem situace. Znamená to, že mohou být např. přesunuty do letního semestru.

 

Proč začínají 1. ročníky dříve než ročníky vyšší?

Rádi bychom předešli mísení velkých skupin, proto se vedení fakulty rozhodlo pro toto opatření. První týden výuky nastoupí studenti 1. ročníků Bc. studia a Mgr. studia (ne NMgr.) a budou mít možnost zorientovat se na fakultě – aniž by se mísili mezi další skupiny. Zahájení výuky v týdnu 21. – 25. 9. 2020 se tedy týká jen „prváků“, ostatní nastoupí o týden později.

 

Proč studenti vyšších ročníků začínají výuku o týden později?

Přednostně jsme chtěli realizovat úvodní kontaktní výuku studentů prvních ročníků. Pro ně je přítomnost na fakultě zvláště důležitá. Potřebují získat vstupní informace a adaptovat se na hybridní formy výuky v tomto semestru. Ve snaze zamezit mísení velkých skupin jsme proto výuku studentů vyšších ročníků posunuli o týden. Vyučující tak také získají více času na to, aby se připravili na on-line výuku a aby případně upravili pokyny pro své studenty.

 

Jak se dozvím podrobnosti ke konání konkrétní výuky?

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020. Proto je nutné pravidelně kontrolovat univerzitní e-mail, včetně spamové schránky!

 

Může se stát, že se nějaká přednáška bude odehrávat prezenčně? Nebo jsou úplně všechny přednášky převedeny do módu on-line výuky?

Ano, některé přednášky prezenčního studia (nikoliv studia kombinovaného, jež je celé v módu on-line výuky), se budou konat v prezenční formě. Volba je na garantovi disciplíny. Prezenční výuka se uskuteční ale jen v případě, že počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných). Pokud by byl počet studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožnila potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat také tak, že se zapsaná skupina rozdělí na dvě poloviny. Ty pak budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden, rozdělení do dvou učeben s participací další garantem určené osoby vyučujícího apod.). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

 

Jak to bude s praxemi? Co mám dělat, když mě na praxi nechtějí přijmout?

Samozřejmě musíme respektovat pravidla provozu institucí, na nichž studenti konají své praxe. Chystáme plán pro případ, že praxe nebude možné vykonat standardní formou. Koordinátorem pro realizace praktické výuky a odborných praxí je určen Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti. Své náměty, připomínky a dotazy zasílejte na jeho e-mail pavel.neumeister@upol.cz.

 

Jaká opatření k výuce platí pro celoživotní vzdělávání?

Také v této oblasti se řídíme pokyny MŠMT a v souladu s nimi bude výuka v rámci celoživotního vzdělávání probíhat prezenční formou za dodržení nezbytných opatření eliminujících riziko přenosu nákazy.

 

Bylo by možné, aby vyučující někam ukládali studijní materiály nebo nahrané přednášky, které bych třeba kvůli nemoci nebo kolizím nemohl stihnout?

To je zcela v gesci vyučujícího. Například konferenční systém BBB umožňuje ukládání nahraných přednášek a jistě toho mnozí vyučující využijí a budou vám link sdílet. Není to ale povinnost vyučujícího a je třeba dbát na GDPR. Jinak UPOL upřednostňuje využívání Moodle; mnozí vyučující touto či jinou vhodnou formou jistě poskytnou potřebné studijní materiály. Věříme, že vás ve studiu podpoří!

 

Jak je to s nošením roušek na fakultě?

Na základě opatření ministerstva zdravotnictví je od 18. září 2020 povinné nošení roušek ve školách i během výuky, a to počínaje u 2. stupňů základních škol. Povinnost se vztahuje i na střední, vyšší odborné a vysoké školy.

 

Jaké konferenční nebo LMS systémy budou vyučující používat? Co mám dělat, když si nevím rady s jejich požíváním?

Synchronní výuka v režimu on-line videokonferencí bude probíhat zejména na platformách MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Pokud si nevíte rady, návody k instalaci, obsluze a využívání těchto nástrojů najdete např. na wiki.upol nebo na našem webu: https://www.pdf.upol.cz/student/on-line-vyuka-v-dobe-pandemie/. Pro organizaci výuky předmětu může vyučující využít také systém MOODLE (ten je upřednostňován na UPOL), případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a on-line komunikace. Manuály k MOODLE najdete zde: https://wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP  Pokud vám vyučující nabídne jiný způsob komunikace a vy si s ním nevíte rady, požádejte pedagoga o instruktáž a podporu. K tomu také samozřejmě mohou sloužit setkání během synchronní výuky a konzultací.

 

Mohu někde najít tipy a doporučení pro on-line komunikaci a studium na fakultě?

Pro studenty máme soubor tipů a doporučení například na této stránce: https://www.pdf.upol.cz/student/on-line-vyuka-v-dobe-pandemie/

 

Slyšel jsem, že místo prezenčních listin se bude během prezenční výuky odevzdávat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Je to pravda? Pokud ano, kde dokument najdu? Musím jej odevzdávat ve všech předmětech a každý týden znovu?

Dokud bude trvat zhoršená epidemiologická situace, namísto podpisu do běžných prezenčních listin budou studenti dokládat svou přítomnost vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Ke stažení je zde.) S ohledem na ekologickou udržitelnost vytvořilo vedení fakulty vzor hromadného čestného prohlášení, které na každou kontaktní výuku přinese vyučující. Neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění prohlásí studenti podpisem na této listině.

Tato evidence je v souladu s platnou legislativou, technické provedení tohoto úkonu je upraveno metodickým doporučením, jež bylo rozesláno pracovníkům.

 

Co když mi pokyny od vyučujícího nedojdou? Jak se dozvím, co je třeba pro splnění předmětu?

Jak plyne z pokynu děkanky PdF UP, každý vyučující je povinen zveřejnit informace pro studenty o způsobu realizace své výuky (rozšířený sylabus, používané komunikační platformy apod.) a podmínkách udělení absolutoria prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu, a to nejpozději do 24. 9. 2020. Pokud se tak nestalo, zkontrolujte si nejprve znovu svou e-mailovou schránku (musí jít o váš oficiální e-mail s @upol koncovkou) včetně spamové a hromadné schránky. Pokud k vám informace opravdu nedoputovaly, kontaktujte vyučujícího na jeho e-mail. Občas může dojít třeba k tomu, že se vyučujícímu nezobrazují všichni studenti (typicky u starých zkratek dobíhajících akreditací). Pokud vyučující delší dobu nereaguje, obraťte se na garanta, sekretářku či vedoucího pracoviště, kteří vám jistě pomohou situaci řešit.

 

Co mám dělat, když se cítím nemocen?

Zaměstnancům a studentům se důrazně doporučuje v případě příznaků onemocnění COVID-19 se zdržet přítomnosti v prostorách PdF UP, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně dodržovat léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví. Buďte k ostatním ohleduplní!

Jak se mohu se v budovách PdF desinfikovat? Co mám dělat, když si chci přeměřit teplotu?

V každém výukovém patře budov PdF je k dispozici desinfekce. Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.

 

Sdělení děkanky – opatření k výuce v ZS 2020/2021

Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021

– Text: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s blížícím se začátkem semestru, aktuálním vývojem epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty jsme se rozhodli přijmout následující preventivní opatření. Považujte je prosím za základní informace a pokyny, které budou dále doplňovány a specifikovány v návaznosti na vývoj situace.

Smyslem opatření v oblasti studia a výuky je zachovat kontaktní výuku postavenou na interakci vyučujícího a studentů, nicméně ve snaze předejít šíření nákazy a eliminovat hrozící karanténní opatření převádíme kontaktní výuku do podoby synchronní online výuky realizované prostřednictvím videokonferenčních systému a webinářů. Hlavním motivem tohoto opatření směřujícího ke snížení rizika nákazy studentů PdF UP je neohrozit možnost konat praxe studentů ve školách a jiných zařízeních, které jsou klíčovou součástí jejich pregraduální přípravy. Pokyny proto směřují ke způsobu transformace kontaktní výuky do podoby synchronní online výuky a dále k realizaci kontaktní výuky v malých skupinách.

 

Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021 (netýká se programů celoživotního vzdělávání)

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR vydávám následující pravidla pro realizaci výuky v ZS akademického roku 2020/2021 na PdF UP v Olomouci:

1) Aktuální informace k epidemiologické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatření jsou zveřejněna na těchto stránkách institucí:

- UP: www.upol.cz/covid-19/

- PdF: www.pdf.upol.cz

- MZČR: koronavirus.mzcr.cz

- MŠMT: www.msmt.cz

- NAU: www.nauvs.cz/attachments/article/153/RNAU-Podklady-2020-29-0_Distancni_vzdelavani_AR_2020-2021.pdf

 

2) Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů

Změna začátku semestru akademického roku 2020/2021:

- 1. ročníky Bc. studia a Mgr. studia (ne NMgr.) – zahájení výuky v týdnu 21. 25. 9. 2020

Přednostně bude realizovávána úvodní kontaktní výuka studentů prvních ročníků se zaměřením především na vstupní informace a adaptaci studentů na hybridní formy výuky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

- 1. ročníky NMgr. studia a druhé a vyšší ročníky studia všech studijních programů – zahájení výuky 29. 9. 2020

2.1 Úprava výuky v rámci předmětů zaměřených na osvojení teoretických znalostí Akademičtí pracovníci jsou povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím online výuky shodné s výukou realizovanou v uplynulých akademických letech, přičemž studenti se s vyučujícími nebudou setkávat fyzicky v učebně, nýbrž ve virtuální učebně v prostředí platformy MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Výuka bude probíhat ve studijních skupinách a časech dle rozvrhu zimního semestru AR 2020/2021.

Výuka tak bude zcela synchronní, kdy studenti budou v plném rozsahu stanovené přímé výuky pracovat pod dohledem vyučujících. Obdobně jako v případě zcela standardní výuky realizované v prezenční formě studia může být studentům uloženo samostudium na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů. Následně pak vyučující v době svých stanovených konzultačních hodin musí být dostupný k individuální či skupinové konzultaci studentům prostřednictvím videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Uvedené konzultace slouží k ověřování plnění průběžných úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat a materiálů apod.

b) Prostřednictvím klasické prezenční formy výuky, a to tak, aby byla naplněna jedna z následujících dvou podmínek:

 počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných);

 je-li počet zapsaných studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožňuje potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat tak, že bude zapsaná skupina rozdělena na dvě poloviny, jež budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020.

Pro organizaci výuky předmětu doporučujeme využít systém MOODLE – viz manuály na wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP, jenž je podporován Univerzitou Palackého, případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a online komunikace.

2.2 Úprava výuky v rámci cvičení a seminářů zaměřených na osvojení praktických dovedností Akademičtí pracovníci jsou povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím synchronní výuky v režimu online videokonferencí, jež probíhají v době rozvrhované v systému IS STAG.

b) Prostřednictvím klasické prezenční formy výuky, a to tak, aby byla naplněna jedna z následujících dvou podmínek:

 počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných);

 je-li počet zapsaných studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožňuje potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat tak, že bude zapsaná skupina rozdělena na dvě poloviny, jež budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů. Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020.

Pro organizaci výuky předmětu doporučujeme využít systém MOODLE, viz manuály na wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP, jenž je podporován Univerzitou Palackého, případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a online komunikace.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Dokud bude trvat zhoršená epidemiologická situace, namísto podpisu do běžných prezenčních listin budou studenti dokládat svou přítomnost vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení je možné stáhnout zde a je třeba jej odevzdat vždy na začátku semináře či cvičení. Režim odevzdávání tohoto dokumentu (tedy zda bude odevzdáváno opakovaně na samostatném archu papíru, anebo bude např. využito opakované parafování jednoho dokumentu) je v gesci kateder a vyučujících.

3) Výuka v kombinované formě studia u všech oborů a programů v ZS 2020/2021

V rámci všech předmětů jsou akademičtí pracovníci povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím řízeného samostudia studentů na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů (např. video-prezentací asynchronních přednášek bez možnosti interakce se studenty). V tomto případě je vyučující povinen v době své rozvrhované výuky být dostupný k individuální či skupinové konzultaci studentům prostřednictvím videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Uvedené konzultace slouží k ověřování plnění průběžných korespondenčních úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat a materiálů apod.

b) Prostřednictvím synchronní výuky on-line videokonference (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET), které probíhají v době rozvrhované v systému IS STAG.

Vyučující ve spolupráci s garantem studijního programu identifikují výuku, jejíž realizace není možná formou synchronní online výuky (teleprezence). Přehled těchto předmětů je garant studijního programu povinen zaslat proděkanovi pro studium nejpozději do 24. 9. 2020. Na základě toho bude harmonogram výuky těchto předmětů upraven v souladu s vývojem stiuace.

Vyučující je ve všech případech povinen zveřejnit informace pro studenty o způsobu realizace své výuky (rozšířený sylabus, používané komunikační platformy apod.) a podmínkách udělení absolutoria prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu, a to nejpozději do 24. 9. 2020.

 

4) Pravidla pro zajištění vzdělávací i výzkumné činnosti v ZS 2020/2021

4.1 Zaměstnancům a studentům se důrazně doporučuje v případě příznaků onemocnění COVID-19 se zdržet přítomnosti v prostorách PdF UP, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně dodržovat léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.

4.2 Pokud je výuka realizována mimo prostory UP (např. praktická výuka v prostředí poskytovatelů zdravotní péče, zdravotně sociální péče, školy a školských zařízení apod.) je povinností zaměstnanců i studentů respektovat nastavená pravidla provozu těchto institucí. Koordinátorem pro realizace praktické výuky a odborných praxí je určen Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti. Své náměty, připomínky a dotazy zasílejte na e-mail: pavel.neumeister@upol.cz.

4.3 Teoretická i praktická výuka probíhá vždy s použitím roušek a s pravidelnou desinfekcí místností a rukou určenými dezinfekčními prostředky. Desinfekční prostředky budou distribuovány na základě požadavků jednotlivých pracovišť: kontaktní osobou k odběru desinfekčních prostředků je p. Radomír Lindner. Prezenční listinu při praktické výuce nahradí Prohlášení o bezinfekčnosti.

4.4 Technologická část video-prezentační nástroje, dotazy na cloudová úložiště zajištujeme prostřednictvím CVT UP a dalších organizačních jednotek.

 

5) Režim PdF

Důrazně se doporučuje nevstupovat do výuky a prostor budovy v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na COVID-19.

 Pohyb ve vnitřních sdílených prostorách fakulty s nasazenou rouškou.

Minimalizovat osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).

Minimalizovat osobní kontakt se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).

 V každém výukovém patře bude k dispozici desinfekce.

 Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.

 

V Olomouci 14. 9. 2020 prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v.r. děkanka PdF UP v Olomouci

Zpět