Aktuální informace k výuce související s onemocněním covid-19

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

na této stránce najdete pohromadě přijatá opatření a aktuálně platné informace týkající se výuky v akademickém roce 2020/2021, v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty. Doporučujeme sledovat celonuniverzitní pokyny a optaření zde. Aktuálně vedení UP doporučuje pokud možno zkoušky vykonávat online formou, vyjma těch případů, kdy nelze zajistit regulérní průběh online formou a kdy počet osob u prezenční zkoušky nepřesáhne 10. Dále se doporučuje odložit výměnné pobyty. Výuka v letním semestru proběhne minimálně zpočátku převážně online, do konce ledna budou známy přesné informace a opatření, o nichž se právě jedná.

Aktuálně najdete níže PRAVIDLA PRO REALIZACI OBHAJOB KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ A STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK. U státních závěrečných zkoušek platí nutnost studentů předkládat Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a při pobytu v prostorách fakulty, a tedy i ve zkušební místnosti, je nutné mít krytá ústa i nos rouškou nebo respirátorem, dodržovat rozestupy a pravidelně si dezinfikovat ruce.

Děkujeme za Vaši součinnost.

Na této stránce dále najdete také základní informace a pokyny, které budou dále doplňovány a specifikovány v návaznosti na vývoj situace. Sestavili jsme pro vás také seznam odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, níže archivujeme také vývoj přijatých opatření v průběhu zimního semestru a původní sdělení děkanky fakulty k výuce v tomto semestru.

Držme si palce, abychom situaci společně zvládli!

Vaše fakulta

 

Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP v Olomouci v lednu/únoru 2021 – STUDENTI

Vážené studentky, vážení studenti,

z pověření děkanky PdF UP v Olomouci si Vás dovolujeme upozornit na Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP v Olomouci v lednu/únoru 2021. Součástí pravidel je i čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Prosíme tímto dotčené studentky a studenty o seznámení se s předmětnými pravidly a jejich dodržování.

Děkujeme za součinnost

 

Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP v Olomouci v lednu/únoru 2021 – AKADEMICI

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z pověření děkanky PdF UP v Olomouci si Vás dovolujeme upozornit na Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP v Olomouci v lednu/únoru 2021. Součástí pravidel je i čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Prosíme tímto o seznámení se s předmětnými pravidly a jejich dodržování.

Studenti účastnící se obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF v Olomouci v uvedeném termínu budou rovněž s předmětnými pravidly seznámeni.

Děkujeme za součinnost

 

Dobrovolnická činnost pro studenty PdF

Vážené studentky, vážení studenti,

stejně jako na jaře si situace žádá vaši ochotu pomoci a vaše nasazení. Některé děti mají během krize ztížené podmínky a přístup ke vzdělávání – ať už je to z důvodu pracovní vytíženosti jejich rodičů, pracovníků první linie, nebo proto, že rodiče nemají. V mnoha zařízeních, kde se o děti starají, je kvůli karanténním opatřením snížený stav pracovníků. Vy ale můžete pomoci! Získáte nejen dobrý pocit a cenné zkušenosti – zeptejte se vašich metodiků a metodiček praxí, jaké jsou možnosti uznání praxe formou podílení se na výuce nebo doučování.

Níže přinášíme seznam dobrovolnických výzev různých organizací, se kterými spolupracujeme a pomáháme jim k obsazení dobrovolnických pozic a se zprostředkováním kontaktů na vás, studentky a studenty.

Seznam budeme pravidelně aktualizovat. 

Charita Olomouc – doučování Liška online

Projekt metodicky podpořený fakultou, který nabízí doučování dětem ze základních škol z Olomouce a okolí. Probíhá online prostřednictvím Google Meet. Projekt nabízí rodinám dobrovolníka, který bude dítě doučovat až dvě hodiny týdně. Dále pomoc s plněním zadaných úkolů ze školy nebo s vysvětlením probíraného čiva. Nabízí také komunikaci s učitelem dítěte. Cena doučování 50 korun za hodinu, z nichž se hradí pouze režijní náklady. Individuálně se však lze dohodnout na nižší ceně. Pokud se chcete do projektu zapojit, můžete Charitu Olomouc kontaktovat na e-mailu doucovani@charitaolomouc.cz

Člověk v tísni – doučování

Společná iniciativa pedagogických fakult, VoŠ, MŠMT, Národního pedagogického institutu a společnosti Člověk v tísni, která vznikla za účelem možnosti realizaci praxí studentů pedagogických fakult (a VoŠ) formou doučování dětí na základních školách. Jedná se o podporu dětí, které byly zasaženy školním výpadkem během koronavirové krize a potřebují s učením více pomoci.

Praxe studentů budou připraveny tak, aby mohly být optimálně realizovány v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Zároveň se jedná i o pomoc pedagogům škol, kteří od 1.9. 2020 budou muset na mnoha místech čelit rozdílné úrovni dosažených znalostí a dovedností žáků za druhé pololetí 2019/2020 v rámci jednoho ročníku, i v rámci jedné třídy.

V případě zájmu školy vyplní poptávkový formulář zde: https://www.zapojmevsechny.cz/doucovani/

Dětský domov a Školní jídelna Plumlov – výpomoc s dětmi

V domově je 24 dětí – nejmladší děti předškolního věku, žáky ZŠ i středoškoláky a učně. O děti nyní pečují nepřetržitě, od rána do večera, v dopoledních hodinách zajišťují přípravu do školy, on-line výuku a individuální doučování, odpoledne v rámci možností zájmové a rekreační činnosti. Hledájí studenty-dobrovolníky, kteří by byli nápomocni vychovatelům dopoledne při zajištění on-line výuky, individuální přípravě, doučování starších a studentů (matematika, fyzika apod.) nebo v odpoledních hodinách ke stolním a společenským hrám, míčovým hrám na zahradě, výtvarným či hudebním činnostem dle zájmu.

Pokud máte zájem pomáhat, kontaktujte prosím Petra Antoníčka, zástupce ředitele Dětského domova a Školní jídelny Plumlov: 736 455 426, zastupce@ddplumlov.org.

Hvězdy dětem – doučování

Projekt STUDENTI DĚTEM – online doučování dětí z dětských domovů, které díky současným opatřením proti šíření onemocnění Covid-19 nemohou chodit do školy a nemají potřebné rodinné zázemí. Personál dětských domovů je v tomto období neskutečně vytížen, mnohdy i oslaben. Pomoc v individuální péči o dítě je v nyní v dětských domovech velmi důležitá a potřebná. Aktuálně budou potřeba studentky a studenti s aprobací český jazyk, matematika, angličtina, ruský jazyk, první i druhý stupeň ZŠ.

V případě zájmu se můžete obracet na paní Lenku Jansovou. Kontakt: +420 792324447, jansova@hvezdydetem.cz

 

Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR přijatého 8. 10. 2020 s platností od 12. 10. 2020 na PdF UP v Olomouci – STUDENTI

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 se omezuje
s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

 

Vážené studentky, vážení studenti,

 v souvislosti s výše uvedeným Usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření vydávám s platností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 na PdF UP v Olomouci následující pravidla:

 Pro všechny studenty a účastníky celoživotního vzdělávání stanovuji režim plnění studijních povinností po dobu zrušené kontaktní výuky následovně: 

 • Studijní povinnosti studentů a účastníků celoživotního vzdělání se přerušením kontaktní výuky neruší. Výuka v prezenční a kombinované formě studia, stejně tak v kombinované formě celoživotního vzdělávání,  která doposud probíhala kontaktní či hybridní formou, bude i nadále probíhat v podobě synchronní on-line výuky či formou kombinace synchronní on-line výuky a distančního studia prostřednictvím LMS Moodle, případně jiném již užívaném LMS, a to v souladu s platným rozvrhem výukových akcí na PdF UP v Olomouci.
 • Realizace praxí studentů ve spolupracujících školách a zařízeních se i nadále řídí předpisy těchto přijímacích organizací.
 • Všichni vyučující jsou povinni nejpozději do neděle 11. 10. 2020 do 15.00 hod. informovat prostřednictvím hromadného e-mailu v systému STAG studenty
  a účastníky celoživotního vzdělávání ve svých studijních skupinách o podobě a formě výuky od 12. 10. 2020 na následujících 14 dní.
 • Všichni studenti a účastníci celoživotního vzdělávání jsou po dobu zrušené kontaktní výuky (včetně individuálních konzultací a examinací) povinni dále plnit své studijní  povinnosti v souladu s alternativními formami výuky a studia, stanovenými jednotlivými vyučujícími.
 • Veškerá komunikace studentů s vyučujícími PdF UP bude po dobu zrušení  kontaktní výuky probíhat pouze telefonickou, či elektronickou formou a výlučně prostřednictvím e-mailových adres přidělených Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Omezení vztažená ke zrušení kontaktní výuky se vztahují i na individuální konzultace studentů s vyučujícími či kontaktní examinaci.

ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY JE PRODLOUŽENO, dle aktuálního vývoje se budou jednotlivá opatření upravovat či rozvolňovat.

Na základě vládního usnesení č.1198 vztahujícího se k vysokým školám platného od 25. 11. 2020 dochází od tohoto data k částečnému návratu kontaktní výuky na UP, konkrétně realizaci PRAKTICKÉ/LABORATORNÍ, EXPERIMENTÁLNÍ/UMĚLECKÉ VÝUKY pro poslední ročníky ve skupinách maximálně 20 studentů. Vedoucí pracovišť jsou povinni identifikovat předměty, na které se vztahuje výše uvedené rozvolnění a ve spolupráci s proděkanem pro studium stanovit harmonogram realizace této výuky. Ke kontaktní praktické výuce a studiu se mohou nově vrátit také doktorandi. Aktuálně tedy není omezena osobní přítomnost všech studentů DSP na fakultě, a to za podmínky dodržování platných bezpečnostních opatření, a je možné realizovat individuální studijní plán v rámci doktorského studia.

Vedoucí pracovišť jsou dále povinni prostřednictvím hromadného e-mailu informovat dotyčné studenty o schváleném harmonogramu výuky, a to nejpozději do úterý 24. 11. 2020 do 8.00.

Stran realizace praxí nedochází k žádným změnám či omezením, veškeré praxe se i nadále řídí dříve zveřejněnými ustanoveními.

Stran zkoušení platí dle opatření PES pro oblast školství možnost kontaktního zkoušení za přítomnosti maximálně deseti osob, přičemž je nutné dodržovat dříve stanovená a stále platná hygienická pravidla.

Uvedená opatření jsou nastavena s cílem minimalizovat důsledky případného šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19).

Vedení PdF UP monitoruje vývoj situace a bude všechny studenty a pracovníky o případných změnách informovat.

 

Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR přijatého 8. 10. 2020 s platností od 12. 10. 2020 na PdF UP v Olomouci – ZAMĚSTNANCI

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 se omezuje
s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

 v souvislosti s výše uvedeným Usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření vydávám s platností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 na PdF UP v Olomouci následující pravidla:

 Pro všechny studenty a účastníky celoživotního vzdělávání stanovuji režim plnění studijních povinností po dobu zrušené kontaktní výuky následovně: 

 • Studijní povinnosti studentů a účastníků celoživotního vzdělání se přerušením kontaktní výuky neruší. Výuka v prezenční  a kombinované formě studia, stejně tak v kombinované formě celoživotního vzdělávání,  která doposud probíhala kontaktní či hybridní formou, bude nadále probíhat v podobě synchronní on-line výuky či formou kombinace synchronní on-line výuky a distančního studia prostřednictvím LMS Moodle, případně jiném již užívaném LMS, a to v souladu s platným rozvrhem výukových akcí na PdF UP v Olomouci.
 • Každý vyučující je i nadále povinen realizovat svou výuku stanovenou rozvrhem v daných termínech a v podobě synchronní on-line výuky či formou kombinace synchronní on-line výuky a distančního studia prostřednictvím LMS Moodle, případně jiném již užívaném LMS. Fakulta zajistila možnost realizace synchronní on-line výuky ze všech učeben, na kterých je výuka rozvrhována, a to vybavením videokonferenční technikou. Vedení fakulty proto doporučuje synchronní výuku realizovat přímo z těchto výukových místností.
 • Realizace praxí studentů ve spolupracujících školách a zařízeních se i nadále řídí předpisy těchto přijímacích organizací.
 • Všichni vyučující jsou povinni nejpozději do neděle 11. 10. 2020 do 15.00 hod. informovat prostřednictvím hromadného e-mailu v systému STAG studenty
  a účastníky celoživotního vzdělávání ve svých studijních skupinách o podobě a formě výuky od 12. 10. 2020 na následujících 14 dní.
 • Všichni studenti a účastníci celoživotního vzdělávání jsou po dobu zrušené kontaktní výuky (včetně individuálních konzultací a examinací) povinni dále plnit své studijní  povinnosti v souladu s alternativními formami výuky a studia stanovenými jednotlivými vyučujícími.
 • Veškerá komunikace studentů s vyučujícími PdF UP bude po dobu zrušení  kontaktní výuky probíhat pouze telefonickou, či elektronickou formou a výlučně prostřednictvím e-mailových adres přidělených Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Omezení vztažená ke zrušení kontaktní výuky se vztahují i na individuální konzultace studentů s vyučujícími či kontaktní examinaci.

ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY JE PRODLOUŽENO, dle aktuálního vývoje se budou jednotlivá opatření upravovat či rozvolňovat.

Na základě vládního usnesení č.1198 vztahujícího se k vysokým školám platného od 25. 11. 2020 dochází od tohoto data k částečnému návratu kontaktní výuky na UP, konkrétně realizaci PRAKTICKÉ/LABORATORNÍ, EXPERIMENTÁLNÍ/UMĚLECKÉ VÝUKY pro poslední ročníky ve skupinách maximálně 20 studentů. Vedoucí pracovišť jsou povinni identifikovat předměty, na které se vztahuje výše uvedené rozvolnění a ve spolupráci s proděkanem pro studium stanovit harmonogram realizace této výuky. Ke kontaktní praktické výuce a studiu se mohou nově vrátit také doktorandi. Aktuálně tedy není omezena osobní přítomnost všech studentů DSP na fakultě, a to za podmínky dodržování platných bezpečnostních opatření, a je možné realizovat individuální studijní plán v rámci doktorského studia.

Vedoucí pracovišť jsou dále povinni prostřednictvím hromadného e-mailu informovat dotyčné studenty o schváleném harmonogramu výuky, a to nejpozději do úterý 24. 11. 2020 do 8.00.

Stran realizace praxí nedochází k žádným změnám či omezením, veškeré praxe se i nadále řídí dříve zveřejněnými ustanoveními.

Stran zkoušení platí dle opatření PES pro oblast školství možnost kontaktního zkoušení za přítomnosti maximálně deseti osob, přičemž je nutné dodržovat dříve stanovená a stále platná hygienická pravidla.

Uvedená opatření jsou nastavena s cílem minimalizovat důsledky případného šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19).

Vedení PdF UP monitoruje vývoj situace a bude všechny studenty a pracovníky o případných změnách informovat.

 

 

Nejčastěji kladené otázky k výuce v ZS 2020/2021

FAQ

Kde najdu informace o aktuální situaci na UPOL?

Na odkazu www.upol.cz/covid-19/ funguje jednak rozcestník na informace jednotlivých fakult a jednak stránka s články-aktualitami, jež souvisejí s důsledky aktuální epidemiologické situace a děním na UPOL.

 

Kde najdu informace o aktuální situaci na Pedagogické fakultě UP?

Na webových stránkách fakulty je přímo na mainpage vpravo žlutý proužek, který je linkem na stránku s pravidelně aktualizovanými informacemi. Odkaz je zde: https://www.pdf.upol.cz/covid-19/

 

Proč se opatření na různých fakultách liší?

Každá fakulta má svá specifika, některá nařízení proto platí plošně a některá jsou v gesci fakult. Doporučujeme proto sledovat nejen centrální informace na webu UPOL, ale také informace na webu PdF UP.

 

Jak bude na PdF probíhat výuka v zimním semestru 2020/2021?

Na tomto odkazu (https://www.pdf.upol.cz/covid-19/) je zavěšeno Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021. V něm najdete komplexní pokyny pro výuku v ZS. O podobě výuky v jednotlivých předmětech vás pak budou informovat jejich vyučující prostřednictvím e-mailové komunikace.  POZOR: netýká se programů celoživotního vzdělávání!

 

Jaká opatření platí pro studenty, kteří studují zároveň na více fakultách?

Je třeba sledovat opatření jednotlivých fakult. Předměty, jež spadají pod PdF, se řídí pokyny děkanky PdF.

 

Proč nebyla rovnou zavedena kompletní on-line výuka?

Vedení UP situaci pravidelně konzultuje s odborníky, epidemiology a jinými specialisty a prozatím nevidí důvod pro kompletní přechod na on-line výuku. Univerzita jako celek – i její fakulty – se samozřejmě také řídí doporučeními a pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Národního akreditačního úřadu ČR (NAU). Naší snahou je jednak chránit zdraví studentů a vyučujících a jednak zachovat možnost prezenční výuky u předmětů, jež staví na kontaktu vyučujícího se studenty. Jde zejména o semináře, cvičení, laboratorní cvičení, praktické umělecké předměty apod. Plně distanční výuka navíc není akreditována a v situaci, kdy nepanuje nouzový stav, není plný přechod na asynchronní distanční výuku možný.

 

Co znamená synchronní výuka?

Synchronní výuka znamená, že studenti budou v plném rozsahu stanovené přímé výuky pracovat pod dohledem vyučujících. Je to obdobné jako v běžné výuce, ale potkáváme se on-line. Studenti se s vyučujícími nesetkávají fyzicky v učebně, nýbrž v učebně virtuální, klasicky v prostředí platformy MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Synchronní výuka tedy bude probíhat ve studijních skupinách a časech dle rozvrhu. Synchronní on-line výuka (též teleprezence) je zcela adekvátní náhradou kontaktní výuky v mimořádných situacích, jako je současné zvýšené riziko přenosu onemocnění COVID-19.

 

Co když mi technické nebo jiné problémy znemožní účast na on-line výuce? Nebylo by pro tyto případy vhodnější využívat také asynchronní výuky?

Děkanka PdF apeluje na vzájemnou vstřícnost vyučujících a studentů a k synchronní výuce přistoupila zejména proto, aby byl v co největší míře zachován plnohodnotný kontakt učitelů se studenty, a také proto, že synchronní výuka je v souladu s dosavadním stanoviskem NAU. Fakulta má své pravomoce, ale musí se pohybovat v rámci daném akreditacemi a stanovisky NAU a MŠMT. Přechod na synchronní výuku samozřejmě neznamená, že vyučující nebudou studentům poskytovat další studijní materiály nebo že s nimi nebudou komunikovat také formami, jež se osvědčily např. v předešlém období. Je na vyučujícím a povaze jeho předmětu, zda a v jaké míře bude studentům uloženo samostudium na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů (videa, formy sdíleného obsahu a interakce na sítích, ve virtuálních třídách apod.). Podstatné je, aby byl vyučující během své rozvrhované výuky a během konzultačních hodin dostupný k individuální či skupinové konzultaci prostřednictvím vhodného videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Jak samotná synchronní výuka, tak konzultace slouží k ověřování plnění průběžných úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat, materiálů apod.

 

Proč byla zavedena synchronní on-line výuka, když může být v některých případech vhodnější výuka asynchronní?

Prozatím nám NAU určilo tento rámec, neznamená to ale, že neexistují jiné vhodné metody a formy on-line výuky. Předpokládáme, že každý vyučující – pod gescí garanta a vedoucího katedry – zvolí případné další vhodné doplňky a specifikace tak, aby měli studenti přístup ke studijním materiálům a mohli studovat také samostatně s využitím konzultací a zpětné vazby pedagoga.

 

Může dojít k tomu, že bude prezenční výuka zcela nahrazena on-line výukou?

Ano, může se to stát, a to v případě, že dostaneme takovéto závazné pokyny ze strany MZ nebo MŠMT. Pokud by se potvrdila nákaza COVID-19 u některého ze studentů či zaměstnanců, budeme se řídit pokyny krajských hygieniků, s nimiž je vedení UP ve spojení. Ve spolupráci s nimi se budou případně zavádět karanténní a jiná opatření. Podle sdělení vedení UP je úplné uzavření univerzity nepravděpodobné.

 

Proč mají studenti kombinovaného studia pouze on-line výuku?

Při vyhodnocování situace došlo vedení PdF k závěru, že riziko přenosu a šíření nákazy u studentů kombinovaného studia je nejvyšší. Jde zpravidla o studenty, kteří se pohybují na školách, kteří mnohdy přijíždějí hromadnými prostředky z celé republiky a pak spolu tráví celý den v jedné učebně. Navíc kombinování forem on-line výuky a prezenční výuky by pro ně bylo extrémně obtížné, mimo jiné proto, že dojíždějí a nemají zde zázemí. Mnozí posluchači se na nás průběžně obraceli s tím, že někteří z jejich žáků na školách jsou v karanténě a zda mají na výuku jezdit, když se např. ještě čeká na výsledky testů a mohou být potenciálními přenašeči nákazy. Kombinované studium je i ve svém běžném režimu založeno na samostudiu a kombinaci kontaktních konzultací a distanční výuky (takto je také akreditováno), proto je přechod na on-line režim nejen vhodný, ale také v souladu se stanoviskem NAU a MŠMT.

 

Jak to bude s předměty kombinovaného studia, jejichž převod do on-line podoby není možný?

Vyučující ve spolupráci s garantem studijního programu identifikují výuku, jejíž realizace není možná formou synchronní on-line výuky. Typicky jde o předměty, v nichž je třeba názorná demonstrace nějaké metody nebo postupu, o výcviky, praktické umělecké předměty, exkurze apod. Přehled těchto předmětů je garant studijního programu povinen zaslat proděkanovi pro studium nejpozději do 24. 9. 2020. Na základě toho bude harmonogram výuky těchto předmětů upraven v souladu s vývojem situace. Znamená to, že mohou být např. přesunuty do letního semestru.

 

Proč začínají 1. ročníky dříve než ročníky vyšší?

Rádi bychom předešli mísení velkých skupin, proto se vedení fakulty rozhodlo pro toto opatření. První týden výuky nastoupí studenti 1. ročníků Bc. studia a Mgr. studia (ne NMgr.) a budou mít možnost zorientovat se na fakultě – aniž by se mísili mezi další skupiny. Zahájení výuky v týdnu 21. – 25. 9. 2020 se tedy týká jen „prváků“, ostatní nastoupí o týden později.

 

Proč studenti vyšších ročníků začínají výuku o týden později?

Přednostně jsme chtěli realizovat úvodní kontaktní výuku studentů prvních ročníků. Pro ně je přítomnost na fakultě zvláště důležitá. Potřebují získat vstupní informace a adaptovat se na hybridní formy výuky v tomto semestru. Ve snaze zamezit mísení velkých skupin jsme proto výuku studentů vyšších ročníků posunuli o týden. Vyučující tak také získají více času na to, aby se připravili na on-line výuku a aby případně upravili pokyny pro své studenty.

 

Jak se dozvím podrobnosti ke konání konkrétní výuky?

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020. Proto je nutné pravidelně kontrolovat univerzitní e-mail, včetně spamové schránky!

 

Může se stát, že se nějaká přednáška bude odehrávat prezenčně? Nebo jsou úplně všechny přednášky převedeny do módu on-line výuky?

Ano, některé přednášky prezenčního studia (nikoliv studia kombinovaného, jež je celé v módu on-line výuky), se budou konat v prezenční formě. Volba je na garantovi disciplíny. Prezenční výuka se uskuteční ale jen v případě, že počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných). Pokud by byl počet studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožnila potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat také tak, že se zapsaná skupina rozdělí na dvě poloviny. Ty pak budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden, rozdělení do dvou učeben s participací další garantem určené osoby vyučujícího apod.). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

 

Jak to bude s praxemi? Co mám dělat, když mě na praxi nechtějí přijmout?

Samozřejmě musíme respektovat pravidla provozu institucí, na nichž studenti konají své praxe. Chystáme plán pro případ, že praxe nebude možné vykonat standardní formou. Koordinátorem pro realizace praktické výuky a odborných praxí je určen Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti. Své náměty, připomínky a dotazy zasílejte na jeho e-mail pavel.neumeister@upol.cz.

 

Jaká opatření k výuce platí pro celoživotní vzdělávání?

Také v této oblasti se řídíme pokyny MŠMT a v souladu s nimi bude výuka v rámci celoživotního vzdělávání probíhat prezenční formou za dodržení nezbytných opatření eliminujících riziko přenosu nákazy.

 

Bylo by možné, aby vyučující někam ukládali studijní materiály nebo nahrané přednášky, které bych třeba kvůli nemoci nebo kolizím nemohl stihnout?

To je zcela v gesci vyučujícího. Například konferenční systém BBB umožňuje ukládání nahraných přednášek a jistě toho mnozí vyučující využijí a budou vám link sdílet. Není to ale povinnost vyučujícího a je třeba dbát na GDPR. Jinak UPOL upřednostňuje využívání Moodle; mnozí vyučující touto či jinou vhodnou formou jistě poskytnou potřebné studijní materiály. Věříme, že vás ve studiu podpoří!

 

Jak je to s nošením roušek na fakultě?

Na základě opatření ministerstva zdravotnictví je od 18. září 2020 povinné nošení roušek ve školách i během výuky, a to počínaje u 2. stupňů základních škol. Povinnost se vztahuje i na střední, vyšší odborné a vysoké školy.

 

Jaké konferenční nebo LMS systémy budou vyučující používat? Co mám dělat, když si nevím rady s jejich požíváním?

Synchronní výuka v režimu on-line videokonferencí bude probíhat zejména na platformách MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Pokud si nevíte rady, návody k instalaci, obsluze a využívání těchto nástrojů najdete např. na wiki.upol nebo na našem webu: https://www.pdf.upol.cz/student/on-line-vyuka-v-dobe-pandemie/. Pro organizaci výuky předmětu může vyučující využít také systém MOODLE (ten je upřednostňován na UPOL), případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a on-line komunikace. Manuály k MOODLE najdete zde: https://wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP  Pokud vám vyučující nabídne jiný způsob komunikace a vy si s ním nevíte rady, požádejte pedagoga o instruktáž a podporu. K tomu také samozřejmě mohou sloužit setkání během synchronní výuky a konzultací.

 

Mohu někde najít tipy a doporučení pro on-line komunikaci a studium na fakultě?

Pro studenty máme soubor tipů a doporučení například na této stránce: https://www.pdf.upol.cz/student/on-line-vyuka-v-dobe-pandemie/

 

Slyšel jsem, že místo prezenčních listin se bude během prezenční výuky odevzdávat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Je to pravda? Pokud ano, kde dokument najdu? Musím jej odevzdávat ve všech předmětech a každý týden znovu?

Dokud bude trvat zhoršená epidemiologická situace, namísto podpisu do běžných prezenčních listin budou studenti dokládat svou přítomnost vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Ke stažení je zde.) S ohledem na ekologickou udržitelnost vytvořilo vedení fakulty vzor hromadného čestného prohlášení, které na každou kontaktní výuku přinese vyučující. Neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění prohlásí studenti podpisem na této listině.

Tato evidence je v souladu s platnou legislativou, technické provedení tohoto úkonu je upraveno metodickým doporučením, jež bylo rozesláno pracovníkům.

 

Co když mi pokyny od vyučujícího nedojdou? Jak se dozvím, co je třeba pro splnění předmětu?

Jak plyne z pokynu děkanky PdF UP, každý vyučující je povinen zveřejnit informace pro studenty o způsobu realizace své výuky (rozšířený sylabus, používané komunikační platformy apod.) a podmínkách udělení absolutoria prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu, a to nejpozději do 24. 9. 2020. Pokud se tak nestalo, zkontrolujte si nejprve znovu svou e-mailovou schránku (musí jít o váš oficiální e-mail s @upol koncovkou) včetně spamové a hromadné schránky. Pokud k vám informace opravdu nedoputovaly, kontaktujte vyučujícího na jeho e-mail. Občas může dojít třeba k tomu, že se vyučujícímu nezobrazují všichni studenti (typicky u starých zkratek dobíhajících akreditací). Pokud vyučující delší dobu nereaguje, obraťte se na garanta, sekretářku či vedoucího pracoviště, kteří vám jistě pomohou situaci řešit.

 

Co mám dělat, když se cítím nemocen?

Zaměstnancům a studentům se důrazně doporučuje v případě příznaků onemocnění COVID-19 se zdržet přítomnosti v prostorách PdF UP, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně dodržovat léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví. Buďte k ostatním ohleduplní!

Jak se mohu se v budovách PdF desinfikovat? Co mám dělat, když si chci přeměřit teplotu?

V každém výukovém patře budov PdF je k dispozici desinfekce. Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.

 

Sdělení děkanky – opatření k výuce v ZS 2020/2021

Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021

– Text: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s blížícím se začátkem semestru, aktuálním vývojem epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty jsme se rozhodli přijmout následující preventivní opatření. Považujte je prosím za základní informace a pokyny, které budou dále doplňovány a specifikovány v návaznosti na vývoj situace.

Smyslem opatření v oblasti studia a výuky je zachovat kontaktní výuku postavenou na interakci vyučujícího a studentů, nicméně ve snaze předejít šíření nákazy a eliminovat hrozící karanténní opatření převádíme kontaktní výuku do podoby synchronní online výuky realizované prostřednictvím videokonferenčních systému a webinářů. Hlavním motivem tohoto opatření směřujícího ke snížení rizika nákazy studentů PdF UP je neohrozit možnost konat praxe studentů ve školách a jiných zařízeních, které jsou klíčovou součástí jejich pregraduální přípravy. Pokyny proto směřují ke způsobu transformace kontaktní výuky do podoby synchronní online výuky a dále k realizaci kontaktní výuky v malých skupinách.

 

Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021 (netýká se programů celoživotního vzdělávání)

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR vydávám následující pravidla pro realizaci výuky v ZS akademického roku 2020/2021 na PdF UP v Olomouci:

1) Aktuální informace k epidemiologické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatření jsou zveřejněna na těchto stránkách institucí:

- UP: www.upol.cz/covid-19/

- PdF: www.pdf.upol.cz

- MZČR: koronavirus.mzcr.cz

- MŠMT: www.msmt.cz

- NAU: www.nauvs.cz/attachments/article/153/RNAU-Podklady-2020-29-0_Distancni_vzdelavani_AR_2020-2021.pdf

 

2) Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů

Změna začátku semestru akademického roku 2020/2021:

- 1. ročníky Bc. studia a Mgr. studia (ne NMgr.) – zahájení výuky v týdnu 21. 25. 9. 2020

Přednostně bude realizovávána úvodní kontaktní výuka studentů prvních ročníků se zaměřením především na vstupní informace a adaptaci studentů na hybridní formy výuky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

- 1. ročníky NMgr. studia a druhé a vyšší ročníky studia všech studijních programů – zahájení výuky 29. 9. 2020

2.1 Úprava výuky v rámci předmětů zaměřených na osvojení teoretických znalostí Akademičtí pracovníci jsou povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím online výuky shodné s výukou realizovanou v uplynulých akademických letech, přičemž studenti se s vyučujícími nebudou setkávat fyzicky v učebně, nýbrž ve virtuální učebně v prostředí platformy MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Výuka bude probíhat ve studijních skupinách a časech dle rozvrhu zimního semestru AR 2020/2021.

Výuka tak bude zcela synchronní, kdy studenti budou v plném rozsahu stanovené přímé výuky pracovat pod dohledem vyučujících. Obdobně jako v případě zcela standardní výuky realizované v prezenční formě studia může být studentům uloženo samostudium na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů. Následně pak vyučující v době svých stanovených konzultačních hodin musí být dostupný k individuální či skupinové konzultaci studentům prostřednictvím videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Uvedené konzultace slouží k ověřování plnění průběžných úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat a materiálů apod.

b) Prostřednictvím klasické prezenční formy výuky, a to tak, aby byla naplněna jedna z následujících dvou podmínek:

 počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných);

 je-li počet zapsaných studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožňuje potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat tak, že bude zapsaná skupina rozdělena na dvě poloviny, jež budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020.

Pro organizaci výuky předmětu doporučujeme využít systém MOODLE – viz manuály na wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP, jenž je podporován Univerzitou Palackého, případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a online komunikace.

2.2 Úprava výuky v rámci cvičení a seminářů zaměřených na osvojení praktických dovedností Akademičtí pracovníci jsou povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím synchronní výuky v režimu online videokonferencí, jež probíhají v době rozvrhované v systému IS STAG.

b) Prostřednictvím klasické prezenční formy výuky, a to tak, aby byla naplněna jedna z následujících dvou podmínek:

 počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných);

 je-li počet zapsaných studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožňuje potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat tak, že bude zapsaná skupina rozdělena na dvě poloviny, jež budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů. Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020.

Pro organizaci výuky předmětu doporučujeme využít systém MOODLE, viz manuály na wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP, jenž je podporován Univerzitou Palackého, případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a online komunikace.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Dokud bude trvat zhoršená epidemiologická situace, namísto podpisu do běžných prezenčních listin budou studenti dokládat svou přítomnost vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení je možné stáhnout zde a je třeba jej odevzdat vždy na začátku semináře či cvičení. Režim odevzdávání tohoto dokumentu (tedy zda bude odevzdáváno opakovaně na samostatném archu papíru, anebo bude např. využito opakované parafování jednoho dokumentu) je v gesci kateder a vyučujících.

3) Výuka v kombinované formě studia u všech oborů a programů v ZS 2020/2021

V rámci všech předmětů jsou akademičtí pracovníci povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím řízeného samostudia studentů na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů (např. video-prezentací asynchronních přednášek bez možnosti interakce se studenty). V tomto případě je vyučující povinen v době své rozvrhované výuky být dostupný k individuální či skupinové konzultaci studentům prostřednictvím videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Uvedené konzultace slouží k ověřování plnění průběžných korespondenčních úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat a materiálů apod.

b) Prostřednictvím synchronní výuky on-line videokonference (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET), které probíhají v době rozvrhované v systému IS STAG.

Vyučující ve spolupráci s garantem studijního programu identifikují výuku, jejíž realizace není možná formou synchronní online výuky (teleprezence). Přehled těchto předmětů je garant studijního programu povinen zaslat proděkanovi pro studium nejpozději do 24. 9. 2020. Na základě toho bude harmonogram výuky těchto předmětů upraven v souladu s vývojem stiuace.

Vyučující je ve všech případech povinen zveřejnit informace pro studenty o způsobu realizace své výuky (rozšířený sylabus, používané komunikační platformy apod.) a podmínkách udělení absolutoria prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu, a to nejpozději do 24. 9. 2020.

 

4) Pravidla pro zajištění vzdělávací i výzkumné činnosti v ZS 2020/2021

4.1 Zaměstnancům a studentům se důrazně doporučuje v případě příznaků onemocnění COVID-19 se zdržet přítomnosti v prostorách PdF UP, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně dodržovat léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.

4.2 Pokud je výuka realizována mimo prostory UP (např. praktická výuka v prostředí poskytovatelů zdravotní péče, zdravotně sociální péče, školy a školských zařízení apod.) je povinností zaměstnanců i studentů respektovat nastavená pravidla provozu těchto institucí. Koordinátorem pro realizace praktické výuky a odborných praxí je určen Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti. Své náměty, připomínky a dotazy zasílejte na e-mail: pavel.neumeister@upol.cz.

4.3 Teoretická i praktická výuka probíhá vždy s použitím roušek a s pravidelnou desinfekcí místností a rukou určenými dezinfekčními prostředky. Desinfekční prostředky budou distribuovány na základě požadavků jednotlivých pracovišť: kontaktní osobou k odběru desinfekčních prostředků je p. Radomír Lindner. Prezenční listinu při praktické výuce nahradí Prohlášení o bezinfekčnosti.

4.4 Technologická část video-prezentační nástroje, dotazy na cloudová úložiště zajištujeme prostřednictvím CVT UP a dalších organizačních jednotek.

 

5) Režim PdF

Důrazně se doporučuje nevstupovat do výuky a prostor budovy v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na COVID-19.

 Pohyb ve vnitřních sdílených prostorách fakulty s nasazenou rouškou.

Minimalizovat osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).

Minimalizovat osobní kontakt se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).

 V každém výukovém patře bude k dispozici desinfekce.

 Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.

 

V Olomouci 14. 9. 2020 prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v.r. děkanka PdF UP v Olomouci

Zpět