Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů uskutečňovaných UP vysokoškolský diplom, dokládající získání odpovídajícího akademického titulu a dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Promoce jsou organizovány příslušnými fakultami UP ve spolupráci s rektorem. Součástí slavnostního aktu je slib (sponze).

Video ze slavnostních promocí absolventů Pedagogické fakulty fakulty UP v Olomouci si můžete stáhnout ZDE.


Pokyny k promocím

Vážené absolventky, vážení absolventi,

Vaše slavnostní bakalářské a magisterské promoce jsou podle schváleného harmonogramu akademického roku PdF UP v Olomouci plánovány následovně:

v  Auditoriu Pedagogické fakulty UP Olomouc, Žižkovo nám. 5 (přízemí).

Přesný rozpis absolventů na jednotlivé dny a časy promocí bude zveřejněn na tomto webu a bude pro absolventy závazný.

Pokyny k promocím

  • Absolventi se dostaví 30 minut před začátkem vlastní promoce do posluchárny N 3 (přízemí vpravo), kde Vám budou podány pokyny k průběhu slavnostního promočního aktu.
  • Absolventi při slavnostním promočním aktu jsou promováni v talárech.
  • Počet míst v auditoriu pro hosty není omezen.
  • Ze strany fakulty je zajištěn oficiální fotograf a je pořizován videozáznam. Vše je možno objednat přímo na místě. 
  • Absolventi, kteří se nezúčastní slavnostního promočního aktu, nahlásí tuto skutečnost své studijní referentce a dohodnou si termín osobního předání VŠ diplomu na studijním oddělení. V tomto případě se nehradí administrativní poplatek - viz níže.

Administrativní poplatek:

Za úkony spojené s organizací promocí byl stanoven poplatek ve výši 700 Kč.

Úhradu je nutné provést bankovním převodem.

Číslo účtu: 19-1096330227
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: 99414441
Částka: 700,- Kč
Do zprávy pro příjemce při platbě vždy uvádějte jméno promujícího (absolventa).

Doklad o zaplacení poplatku předložíte v den konání promoce.


O promocích

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů – rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech, kteří jsou nazýváni latinskými tituly. Jedná se o akademické funkcionáře:

  • Rektor – nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem „Magnificence“ (z lat. „magnificens“ – velkolepý)
  • Děkan – nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován „Spectabilis“ (lat. slovutný).
  • Promotor – akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem „Honorabilis“ (lat. ctihodný).
  • Pedel – osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. „pedellus“ – ten, kdo zve).

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. „talaris“ – sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity (1573 až 1860), jejíž originál je uložen na univerzitě v Innsbrucku. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Fanfára hraje vždy při příchodu akademických funkcionářů a absolventů a pak také při jejich odchodu (to již odcházejí pouze funkcionáři, neboť absolventi se fotografují pro společnou fotografii a pak už jen přijímají gratulace).


Stříbrné promoce

Stříbrná promoce je slavnostní setkání absolventů po 25 letech od ukončení studia. Akce je příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či znovuobnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.

Akci mimo samotného slavnostního aktu obohacuje také další doprovodný program.


Zlaté promoce

Zlatá promoce je slavnostní setkání absolventů po 50 a více letech od ukončení studia. Stejně jako promoce stříbrné, i tato akce je příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či znovu obnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.

Akci mimo samotného slavnostního aktu obohacuje také další doprovodný program.

Zlaté promoce 2024

V roce 2024 se uskuteční Zlaté promoce pro absolventské ročníky 1972, 1973 a 1974, a to v sobotu 23. března 2024. O programu budete informováni po vyplnění závazné přihlášky v elektronické podobě, kterou naleznete zde. Vzhledem k tomu, že se mnohým z Vašich spolužáků změnilo v průběhu času příjmení či bydliště, prosíme Vás, abyste své spolužáky, s nimiž jste v kontaktu, o připravované akci informovali. Budeme vděčni, když jim dáte vědět!

Pokyny k přihlášení:

1. Vyplnění závazné přihlášky;

2. Zaslání skenu diplomu na zlatepromoce@seznam.cz;

3. Nejzazší termín pro odeslání přihlášky je 31. ledna 2024;

4. Zaplacení registračního poplatku 700 Kč (osobně při registraci účastníků v den konání promocí).

Promoční obřad bude realizován tradičním způsobem, tedy obnovením akademického slibu absolventa a jeho potvrzením na insignii fakulty za přítomnosti akademických funkcionářů. Přítomni budou zástupci vedení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci i vedení Univerzity Palackého.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Všechny ostatní informace o připraveném programu Zlatých promocí obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu do 1. března 2024, případně je naleznete na stránkách www.ucitel21.cz/zlate/.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.


Absolventský portál PdF UP

Pro absolventky a absolventy Pedagogické fakulty UP jsme připravili nový absolventský portál.

https://www.ucitel21.cz/absolventi

Co na něm najdete? Zprávy o aktivitách a úspěších našich absolventek a absolventů, jejich příběhy, vzpomínky nebo blogy. Můžete zde najít rovněž informace o našich akcích pro absolventy, fotografie a videa z absolventských setkání nebo zlatých a stříbrných promocí.

Na stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho pravidelného newsletteru a nic Vám neunikne!

Budeme Vás informovat nejen o akcích pro absolventy, ale třeba také o zajímavých článcích, o aktuálních aktivitách nebo o přírůstcích v naší knihovně vzdělávacích zdrojů do výuky.

https://www.ucitel21.cz/kontakt


Přidejte se ke klubu absolventů

Chcete zůstat v kontaktu?

Využijte možnosti Klubu absolventů Univerzity Palackého!

Na stránkách Klubu absolventů naleznete informace o plánovaných i uplynulých univerzitních akcích a setkáních, řadu inspirativních příběhů a přednášek našich absolventů a také informace o programu benefitů. Klub spravuje rovněž databázi kontaktů a v případě, že se chystá nějaká akce pro absolventy, Vás bude informovat.

Klub je určen českým i zahraničním absolventům bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Členové univerzitního klubu absolventů mohou být zároveň členy fakultních klubů absolventů.

Klub absolventů Univerzity Palackého v Olomouci: https://absolventi.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)