Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025Důležité termíny pro uchazeče

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek:               od 1. 11. 2023 do 31. 5. 2024

Termín přijímacích zkoušek:              od 12. 6. do 18. 6. 2024

Termín zasílání příloh:                       do 31. 5. 2024

 

Datum konání přijímací zkoušky:

(Informaci o místě a přesném čase konání obdrží uchazeč v pozvánce zavěšené do elektronické přihlášky)

Pedagogika                                                                          12. 6. 2024 od 9.00 hod

Speciální pedagogika                                                           13. 6. 2024 od 9.00 hod

Hudební teorie a pedagogika                                               12. 6. 2024 od 13.00 hod

Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby)     12. 6. 2024 od 9.00 hod

Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání                      12. 6. 2024 od 14.00 hod

Didaktika informatiky a digitálních technologií                      18. 6. 2024 od 11.00 hod

Matematická gramotnost ve vzdělávání                               12. 6. 2024 od 9.00 hod


 

Studijní programy

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci programu, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Stěžejní částí zkoušky je odborná rozprava nad předloženými tezemi disertační práce.

Přílohy k přihlášce

  • sken ověřené kopie diplomu (lze nahradit skenem prohlášení uchazeče o stávajícím magisterském studiu)
  • strukturovaný životopis
  • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3–5 stran
  • soupis prostudované odborné oborově zaměřené literatury
  • sken čestného prohlášení k doktorskému studiu
  • V případě, že uchazeč již publikoval odborné práce, případně realizoval výzkum, předloží i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit.

Přílohy je nutné vložit do elektronické přihlášky do 31. 5. 2024.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e‑přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Výše poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením: 790,-

Uchazeči, kteří se hlásí do více studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky do daného studijního programu.

Všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu (včetně vložení požadovaných příloh) a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, budou mít pozvánky k přijímacímu řízení k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky do 10. června 2024. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.

Přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu si mohou podat i uchazeči, kteří plánují v akademickém roce 2023/2024 ukončit magisterské studium v podzimním termínu. V případě úspěšného vykonání přijímací zkoušky budou navrženi k přijetí ke studiu a následně přijati, pokud do 15. 9. 2024 předloží ověřenou kopii dokladu osvědčujícího, že své magisterské studium řádně ukončili.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

O rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazeči informováni průběžně od 24. 6. 2024. Oznámení o navržení k přijetí či rozhodnutí o přijetí najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“. Oznámení o navržení k přijetí/rozhodnutí o přijetí již nebude zasíláno poštou. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia. 

Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zápis do studia

Zápis do studia: 28. 8. 2024

Náhradní zápis do studia (platí pro uchazeče o studium, kteří ukončí magisterské studium v srpnu či v září 2024) se uskuteční 12. 9. 2024.

Formuláře k zápisům do 1. ročníků DSP:


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)