PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585635321
Pracoviště:
Ústav speciálněpedagogických studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
2.77
Pracovní zařazení:
odborný asistent
DISERTAČNÍ PRÁCE
Stejskalová K. Kvalita života dětí s retinopatií nedonošených. In Ludíková L. (Eds.) 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Růžičková V., Kroupová K., Vondráková A. Counselling for People with Visual Impairment in the Czech Republic. ICLEL 2018 Conference Proceeding Book. 2018.
Růžičková V., Vondráková A., Kroupová K., Hrbáčová L., Melounová Z. Possibilities of development of spatial orientation and independent movement of persons with severe visual impairment. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Kroupová K. Psychosocial Determinants of Inclusive Education. SGEM2017 Conference Proceedings. 2017.
Dzidová L. Aplikace 3D interaktivní technologie v rámci snoezelenu jako současný trend speciálně pedagogické intervence. In Hutyrová M., Kroupová K., Souralová E. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky. 2016.
Hanáková A., Kroupová K. Communication disorder in people with sensory disabilities. In Potměšil M., Titrek O., Regec V., Zafer Güneş D., Ekşioğlu S., Sezen Gültekin G. (Eds.) ICLEL 15 Conference Proceeding Book. 2016.
Kroupová K., Ptáčková M. Psychosociální determinanty inkluze. In Kroupová K. (Eds.) Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch. 2016.
Kroupová K., Ptáčková M. Psychosociální determinanty inkluze. In Kroupová K. (Eds.) Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch. 2016.
Růžičková V., Kroupová K., Lopúchová J. The level of opinions of majority population on the quality of life in persons with visual impairment. In Růžičková V. (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Dzidová L. Aplikace 3D interaktivní technologie v rámci snoezelenu jako současný trend speciálně pedagogické intervence. In Kroupová K. (Eds.) Speciální pedagogika v perspektivách III. olomouckých speciálněpedagogických dnů. Sborník příspěvků. 2015.
Hanáková A., Horváthová I., Kučera P., Kunhartová M., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Hrubešová I. Obraz osob s mentálním postižením v českém hraném porevolučním filmu. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J., Valenta M., Klenková J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Kučera P. Pedagogové základních škol pro sluchově postižené a jejich povědomí o kultuře neslyšících a jejich zvycích. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Polínek M. Perspektivy výzkumu teatroterapie: Specifika teatroterapeutických představení. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Kozáková Z. Postoje veřejnosti k rodičovství osob s mentálním postižením. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Vyhlídalová L. Projevy auditivní agnózie u osob s Aspergerovým syndromem očima rodičů. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Růžičková V. Speciální pedagog-tyfloped jako součást života osob se zrakovým postižením. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Hanáková A., Stejskalová K. Symptomatic Speech Disorders - Theoretical Basis and Practical Applications. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Hanáková A., Kroupová K. Symptomatické poruchy řeči u osob se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Hanáková A., Kroupová K. Symptomatické poruchy řeči u osob se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Stejskalová K. Disability paradox jako jeden z fenoménů informační společnosti. Výdobytky techniky pomáhajú pri modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých. 2014.
Stejskalová K. Psychosociální determinanty kvality života jedinců se zrakovým postižením. In Souralová E., Hutyrová M., Chrastina J., Moudrá L. (Eds.) Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
Joklíková H., Stejskalová K. Tyflografika a principy její tvorby v rámci podpůrných opatření pro studenty se zrakovým postižením na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Pospíšilová I. (Eds.) Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference Vysokoškolské studium bez bariér. 2014.
Stejskalová K., Joklíková H. Tyflografika v inkluzivním vzdělávání: moderní technologie versus tradiční postupy. Výdobytky techniky pomáhajú pri modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých. 2014.
Růžičková V., Stejskalová K. Mediální obraz osob se zrakovým postižením. In Hutyrová M. (Eds.) Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
Stejskalová K., Pastieriková L. Quality of life in students with hearing and visual impairment at Palacky University in Olomouc. Zbližanie swiatów (nie-) pelnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki. Tom 1. 2013.
Joklíková H., Stejskalová K. Reliéfní grafika jako jeden z potencionálních prostředků inkluze osob se zrakovým postižením. Osoby so zdravotným znevýhodneným v kontexte súčasnej speciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 2013.
Stejskalová K., Pastieriková L., Kučera M. Centrum podpory studentům se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vysokoškolské studium bez bariér. 2012.
Růžičková V., Stejskalová K. Die Arbeitsmöglichkeiten sehbehinderten Menschen entsprechend ihrer Ausbildung in Tschechien. In Růžičková V. (Eds.) International vergleichende Heil - und Sonderpädagogik weltweit. 2012.
Stejskalová K. Efektivní komunikace jako jeden z indikátorů kvality života. In Regec V. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Stejskalová K. Kvalita života – etablující se speciálněpedagogický fenomén (s akcentem na kvalitu života dětí s retinopatií nedonošených). Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 - Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. 2012.
Stejskalová K., Pastieriková L. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladnia teoretyczna i empiryczna. 2012.
Stejskalová K. Kvalita života dětí s retinopatií nedonošených - teoretická východiska a praktické aplikace. Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma "Teorie praxi - praxe teorii". 2011.
Stejskalová K. Metody rozvoje specifických sociálních dovedností u studentů se zrakovým postižením v kontextu jejich začlenění do společnosti. X. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2009.
Růžičková V., Stejskalová K., Ludíková L., Finková D., Voženílek V., Kozáková M., Šťávová Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In . (Eds.) ICEVI Living in a changing Europe. 2009.
KNIHA - CELEK
Kroupová K., Hanáková A., Regec V., Pastieriková L., Krahulcová K., Urbanovská E., Růžička M., Martinková E., Baše L., Vožechová J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. 2016.
Ludíková L., Kantor J., Kroupová K., Růžičková V., Baslerová P., Hrubešová I., Majerová H., Malinovská O., Petrová N., Remešová Z. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. 2016.
Růžičková V., Kroupová K., Kramosilová Z. Zrakový trénink a jeho podmínky. 2016.
Ludíková L., Kantor J., Kroupová K., Růžičková V., Majerová H., Malinovská O., Horváthová I., Petrová N., Remešová Z. Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. 2015.
Dokoupilová I., Hanáková A., Kunhartová M., Potměšil M., Růžičková V., Stejskalová K., Urbanovská E., Zedková V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. 2015.
Stejskalová K., Souralová E., Říhová A., Kunhartová M., Baše L., Petrová J., Fasnerová M. Metodické náměty pro uplatnění rovného přístupu ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. In Petrová J. (Eds.) 2014.
Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M., Hanáková A., Stejskalová K., Majerová H., Lacková K., Kunhartová M., Horváthová I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. 2014.
Ludíková L., Kantor J., Stejskalová K., Majerová H., Malinovská O., Tomalová P., Lacková K., Fink M. Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami. 2014.
Finková D., Ludíková L., Stejskalová K. Specifika edukace žáků se zrakovým postiženímna ZŠ a SŠ. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Stejskalová K., Tomalová P. Základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy. 2013.
RŮŽIČKOVÁ V., FINKOVÁ D., Joklíková H., REGEC V., STEJSKALOVÁ K. Basics of special education of persons with visual impairment. 2012.
FINKOVÁ D., MITRYCHOVÁ L., RŮŽIČKOVÁ V., STEJSKALOVÁ K. Osoby se zrakovým postižením v procesu komunikace. 2012.
Ludíková L., Finková D., Pastieriková L., Stejskalová K., Fink M., Horváthová I., Joklíková H., Tomalová P. Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. 2012.
FINKOVÁ D., MITRYCHOVÁ L., STEJSKALOVÁ K. Terapeutické působení na osoby se zrakovým postižením. 2012.
Hanáková A., Krahulcová K., Martinková E., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E., Vožechová J. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. 2012.
FINKOVÁ D., RŮŽIČKOVÁ V., STEJSKALOVÁ K. Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. 2011.
FINKOVÁ D., RŮŽIČKOVÁ V., STEJSKALOVÁ K. Edukační proces u osob se zrakovým postižením. 2011.
Finková D., Růžičková V., Stejskalová K. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Kroupová K. Retinopathy of Prematurity in the Context with Quality of Life. In Elmira A. (Eds.) Retinopathy of Prematurity (ROP). Classification, Risk Factors and Treatment. 2015.
Stejskalová K. Nejčastější druhy postižení - zrakové postižení. Výuka k různosti. 2011.
Hanáková A., Stejskalová K., Jeřábková K. Rub a líc. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. 2011.
Stejskalová K., Martinková E. Komparace přístupů v oblasti celoživotního vzdělávání osob se specifickými potřebami ve vybraných členských zemích EU. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. 2008.
Stejskalová K., Martinková E. Komparace přístupů v oblasti celoživotního vzdělávání osob se specifickými potřebami ve vybraných členských zemích EU. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. 2008.
Stejskalová K. Vzdělávání osob se specifickými potřebami v Irské republice se zaměřením na dospělou populaci. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. 2008.
Stejskalová K. Vzdělávání osob se specifickými potřebami v Irské republice se zaměřením na dospělou populaci. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Růžičková V., Kroupová K., Vondráková A. Counseling for people with visual impairment in the Czech Republic. 2018.
Růžičková V., Vondráková A., Kroupová K., Hrbáčová L., Melounová Z. Possibilities of development of spatial orientation and independent movement of persons with severe visual impairment. 2018.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na UP v Olomouci. 2011.
Hanáková A., Stejskalová K. Přednáška: "Jak se žije s postižením aneb Zeptejte se na co chcete..". Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc I. 2014.
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc II. 2014.
Růžičková V., Stejskalová K., Hutyrová M., Skácel J. 1. tyflopedická konference. 2012.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Tisíc pojmů ze speciální pedagogiky. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.