Právo nahlédnout do přijímacího spisu

Uchazeči o navazující magisterské studium mohou nahlédnout do spisu o přijímacím řízení v prostorách fakulty

za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance (viz vnitřní norma PdF-B-24/04 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2024/2025).

Byly vyhlášeny tyto termíny:

 • Úterý 9. 7. 2024 od 12.00 – 14.00 hod.
 • Středa 10. 7. 2024 od 8.00 – 11.00 hod.

Je nutné se do 3. 7. 2024 (e-mailem) přihlásit u vedoucí studijního oddělení Mgr. L. Lysákové (libuse.lysakova@upol.cz) a sdělit:

 • Jméno a příjmení,
 • Univerzitní číslo uchazeče,
 • Typ zkoušky
  • PTS Řízení volnočasových aktivit, Sociální pedagogika
  • SPP Speciální pedagogika - poradenství
  • BSV Učitelství odborných předmětů pro SZŠ
  • UČJ Učitelství českého jazyka
  • UVZ Učitelství výchovy ke zdraví
  • UTZ Muzikoterapie

Přijímací řízení pro studium v AR 2024/2025

Termíny podání přihlášek

Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia je od 1. 11. 2023 do 15. 3. 2024. Rektor UP může prodloužit termín podání přihlášek do 11. 7. 2024 (toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů).

Termín podání přihlášek pro doktorské studijní programy je od 1. 11. 2023 do 31. 5. 2024. Rektor UP může prodloužit termín podání přihlášek nejdéle do 31. 8. 2024 (toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů). Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy akreditované v cizím jazyce je od 1. 11. 2023 nejdéle do 31. 8. 2024.

Podmínky k přijetí ke studiu

 • 1. Bakalářský nebo magisterský studijní program

V případě studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu je podmínkou doložení dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení). Pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu Logopedie a bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika je navíc podmínkou doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro přijetí ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů je podmínkou úspěšné vykonání národních srovnávacích zkoušek (Scio). Do bakalářských studijních programů a magisterských studijních programů v českém jazyce budou přijati uchazeči na základě výsledku národní srovnávací zkoušky (test Scio) testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Do bakalářského studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání budou přijati uchazeči na základě výsledku národní srovnávací zkoušky (test Scio) testu Anglický jazyk (AJ). Podmínkou připuštění k ústní části přijímací zkoušky je úspěšné složení písemné části přijímacího řízení (viz Katalog studijních programů).

Na základě vykonaných testů budou přijati ti uchazeči, kteří dosáhli nejlepšího výsledku v testech OSP či AJ a umístí se v rámci předpokládaného počtu přijatých (PPP). Počítá se nejlepší výsledek z akceptovaných termínů. Pro uchazeče o bakalářské a magisterské studium budou akceptovány výsledky testů realizovaných prostřednictvím Scio v době od 1. 12. 2023 do 5. 5. 2024.

 •  2. Navazující magisterský studijní program

V případě studia v navazujícím magisterském studijním programu je podmínkou doložení úředně ověřené kopie dokladu o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu (diplom). V případě navazujícího magisterského studia (sdružené* studijní programy Učitelství) se předpokládá přijímací řízení bez přijímacího testu (vyjma studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ, kde se skládá Test z českého jazyka). Pouze v případě, že počet uchazečů o navazující magisterské studium v rámci sdružených studijních programů výrazně přesáhne stanovenou kapacitu studijních programů, bude realizováno přijímací řízení na základě ověření znalostí studenta z oblasti oboru (odborného studia) v rozsahu státní závěrečné zkoušky. V případě nutnosti vykonat přijímací zkoušku bude informace zveřejněna na webu fakulty po uzavření databáze pro příjem přihlášek ke studiu. Konkrétní forma přijímací zkoušky ke studiu navazujících magisterských programů je uvedena v níže uvedené tabulce Nabídka studijních programů Pedagogické fakulty UP v Olomouci pro akademický rok 2023/2024.

 • 3. Doktorský studijní program

Pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu je nutné doložení povinných dokumentů

 • strukturovaný životopis,
 • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu 3–5 stran,
 • soupis prostudované odborné literatury,
 • sken čestného prohlášení k doktorskému studiu
 • soupis případné publikační činnosti a výzkumných aktivit

Pokyny k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Elektronická přihláška ke studiu: www.prihlaska.upol.cz

Upřesňující informace k přihlášce ke studiu Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom) dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (19. – 23. 8. 2024). Uchazeči o studium programu Logopedie jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený program a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2024 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy spojené s tímto vyšetřením směřujte na Mgr. Elišku Šlesingrovou (eliska.slesingrova01@upol.cz), případně garantku studijního programu. Důvodem požadování vyšetření je příprava na povolání hlasového profesionála (definice dle Evropské unie foniatrů a naplnění zákonných podmínek o prevenci zdraví a nemocech z povolání – např. Kapitola VI nařízení vlády č. 290/1995 Sb. – „Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli – prevence nemoci vznikajících při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou na hlasivkách (těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas)“.

Uchazeči o studium programu Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření a odborném logopedickém vyšetření osvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče 3 o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený program a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2024 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy spojené s tímto vyšetřením směřujte na Mgr. Elišku Šlesingrovou (eliska.slesingrova01@upol.cz).

Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky: 

 • čtvrtek 30. 5. 2024 až sobota 1. 6. 2024

Písemné přijímací zkoušky do bakalářských (Bc.) a magisterských (Mgr.) studijních programů: 

 • dle termínů Scio, s.r.o., poslední akceptovaný termín je středa 1. 5. 2024 s uzávěrkou přihlášek do pondělí 15. 4. 2024 (veškeré pokyny na www.scio.cz)

Písemné přijímací zkoušky do navazujících magisterských (NMgr.) studijních programů: 

 • pondělí 13. 5.  až neděle 26 .5. 2024

Ústní zkoušky:

 • pondělí 3. 6. až pátek 7. 6. 2024

Doktorské studijní programy: 

 • 12. 6. 2024 – 16. 6. 2024

Cizojazyčné studijní programy: 

 • 9. 5. 2024 – 23. 5. 2024

 

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 •   790 Kč/přihláška

Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný (dle ust. části III. čl. 8 odst. 7 Řádu přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci B1-17/2-HN). Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Prominutí přijímacích zkoušek

Na studijní programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Druhé kolo přijímacího řízení

Děkan PdF UP v Olomouci si vyhrazuje právo podle vývoje počtu uchazečů:

 • prominout všem uchazečům o studium daného studijního programu přijímací zkoušku před jejím konáním,
 • prodloužit termín pro odevzdání přihlášek ke studiu,
 • vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení u studijních programů s nedostatečným počtem přihlášek či u nově akreditovaných studijních programů.

Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více typů studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě sdruženého studia dvou programů (maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku. Otevírané sdružené programy (maior, minor) jsou zveřejněny přímo v Elektronické přihlášce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být uhrazen samostatně.
 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v epřihlášce (do poznámky). Uchazeči o studium na bakalářských studijních programech a magisterských pětiletých studijních programech, kteří budou konat přijímací zkoušku formou národních srovnávacích zkoušek (Scio), se se svými požadavky obrací přímo na Scio. Uchazeči o studium na navazujících magisterských studijních programech se mohou obrátit na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem bude v epřihlášce zveřejněn dokument Oznámení o navržení přijetí ke studiu.
 • Písemné rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření splnění všech podmínek pro přijetí ke studiu stanovených výše do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává děkanovi fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou o výsledku informováni písemně. 
 • Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží nejpozději v době zápisu doklad o absolvování předchozího stupně studia (maturitní vysvědčení, diplom získaný v kterémkoliv typu studijního programu).

Dny otevřených dveří

1. 12. 2023 (pátek) od 8.00 do 14.00 hod.

27. 1. 2024 (sobota) od 9.00 do 14.00 hod.

Více informací na www.studuj.upol.cz


Informace o realizaci studia v kombinované formě

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá obvykle v blocích, konaných v pátek – zpravidla 2x měsíčně. Z důvodu zajištění maximálního komfortu pro vybrané skupiny studentů, může být část výuky realizována v blocích pátek-sobota, maximálně však 3x za semestr.


Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026


Zpráva o přijímacím řízení za rok 2023/2024Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)