Centrum celoživotního vzdělávání – CCV

Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Centrum celoživotního vzdělávání je samostatnou organizační součástí PdF UP, podřízenou proděkance pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální činností respektují zásady řízení lidských zdrojů - personálního managementu. Centrum celoživotního vzdělávání, vědomo si významu této skutečnosti pro kontinuální rozvoj subjektů, sestavilo, za podpory většiny pracovišť PdF UP v Olomouci a spřátelených spolupracujících subjektů, zorganizovalo a široké pedagogické i nepedagogické veřejnosti předkládá nabídku, která může přispět k naplnění výše uvedeného principu.

Nabídka celoživotního vzdělávání obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

  1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
    • studium v oblasti pedagogických věd,
    • studium k rozšíření odborné kvalifikace,
  2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
  3. studium k prohlubování odborné kvalifikace

ad. 1)

Jedná se o studium, kterým absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které dosud nejsou součástí jeho odborné kvalifikace.

Dále se jedná také o studium k rozšíření odborné kvalifikace. Tímto studiem absolventi získají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předměty.

Studium je v rozsahu 1 - 3 roky.

ad. 2)

Nabídka obsahuje studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a další studia k výkonu specializovaných činností. Studium je zpravidla dvouleté.

ad. 3)

Představuje průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahuje studijní programy v rozsahu od několika hodin až po 3 semestrální studium.

Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle § 29 zákona č. 563/2004 Sb.

Výuka probíhá v základní formě jako prezenční konzultace v pátek nebo sobotu na PdF UP v Olomouci v kombinaci se samostatným studiem. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka v oddíle "Programy celoživotního vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb."

Podrobnější infomace o jednotlivých vzdělávacích programech a kurzech naleznete na adrese:
http://www.ccv.upol.cz/
http://www.ccv.upol.cz/

Kontakty

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

vedoucí pracoviště
e-mail: alena.opletalova@upol.cz
tel.: +420 585 635 179

Mgr. Martin Ivanovský

zástupce vedoucího, studijní referent
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz
tel.: +420 585 635 149

PaedDr. Irena Smetanová

studijní referentka
e-mail: irena.smetanova@upol.cz
tel.: +420 585 635 147

PhDr. Jana Vítková

sekretariát + studijní referentka
e-mail: jana.vitkova@upol.cz
tel.: +420 585 635 146

Ing. Igor Škarabella

projektová činnost
e-mail: igor.skarabella@upol.cz
tel.: +420 585 635 148

Mgr. Barbora Mlčochová

projektová činnost
e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz
tel.: +420 585 635 175 

Mgr. Martina Bartoníčková

administrace webových stránek
e-mail: martina.bartonickova(at)upol.cz
tel.: +420 585 635 189

 

Mgr. Kateřina Petrová

metodická pracovnice DVPP
e-mail: katerina.petrova@upol.cz
tel.: +420 724 704 106

Mgr. Ivana Jakubíková

metodická pracovnice DVPP (Jeseník)
e-mail: ivana.dobiasova@upol.cz
tel.: +420 777 367 695

MgA. Hana Blažková

metodická pracovnice DVPP (Olomouc)
e-mail: hana.blazkova@upol.cz
tel.: +420 777 367 761

Mgr. Marika Kopečná

metodická pracovnice DVPP (Přerov)
e-mail: marika.kopecna@upol.cz
tel.: +420 777 367 694