Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022


Druhé kolo přijímacího řízení

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek a zaslání příloh:              do 25. 8. 2021

Termín přijímacích zkoušek:                                      1. – 3.  9. 2021

Důležité termíny pro uchazeče v 1. kole

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek:               od 1. 11. 2020 – do 31. 5. 2021

Termín přijímacích zkoušek:              21. 6. – 25. 6. 2021

Termín zasílání příloh:                       do 7. 6. 2021


Na základě žádosti děkanky může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 31. srpna 2021. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.

Studijní programy

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci programu, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Dále je diskutováno o předložených tezích disertační práce.

Přílohy k přihlášce

  • ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/),
  • strukturovaný životopis,
  • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3 – 5 stran,
  • soupis prostudované odborné a vědecké oborově zaměřené literatury,
  • v případě, že uchazeč již publikoval své práce, případně realizoval výzkum, předloží i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit,
  • čestné prohlášení k doktorskému studiu,
  • prohlášení o stávajícím magisterském studiu.

 

Přílohy zasílejte na adresu:             

              

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Mgr. Jana Dostálová
zahraniční oddělení, referát pro DSP
Žižkovo nám. 5
771 40  Olomouc

                        

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e‑přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Výše poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením: 690,-

 

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.

Všichni uchazeči v 1. kole přijímacího řízení, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, budou mít pozvánky k přijímacímu řízení k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky v průběhu první poloviny měsíce června 2021. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.

Všichni uchazeči ve 2. kole, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, obdrží nejpozději 30. 8. 2021 pozvánku k přijímacím zkouškám na email uvedený v přihlášce. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

O rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazeči z 1. kola informováni průběžně od 28. 6. 2021. Oznámení o navržení k přijetí či rozhodnutí o přijetí najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“. „Oznámení o navržení k přijetí/rozhodnutí o přijetí“ Vám již nebude zasláno poštou. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia. 

Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních rukou.

Zápis do studia

Termín: 25. 8. 2021 

Informace k zápisu do 1. ročníku

Náhradní zápis do studia (platí pro uchazeče o studium, kteří vykonají státní magisterskou zkoušku v termínu srpen-září 2021, nebo budou přijati v rámci případného druhého kola přijímacího řízení) se uskuteční v termínu 15. 9. 2021.

Formuláře k zápisům do 1. ročníků DSP: