Centru celoživotního vzdělávání PdF UP se dařilo i v době Covidové!

Fotogalerie: archiv CCV
Pátek 26. únor 2021, 11:52 – Text: Mgr. Markéta Šemberová

Centrum celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP v Olomouci má již dlouholetou tradici v nabídce doplňujících a rozšiřujících studijních programů, kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i kurzů a vzdělávacích konferencí pro širokou veřejnost a organizaci letních aktivit pro děti a mládež. I přes epidemiologická opatření se však Centru celoživotního vzdělávání i v uplynulém roce dařilo.

Úspěšně bylo u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditováno opět více než 150 studijních programů a kurzů, a pracoviště obnovilo akreditaci MŠMT instituce poskytující další vzdělávání pedagogických pracovníků. Počet účastníků v různých typech celoživotního vzdělávání dosáhl v roce 2020 celkové výše 3 470 a lze konstatovat, že si tak fakulta nadále udržuje vysoký zájem o programy či kurzy dalšího vzdělávání.

V rámci nabídky kurzů reagovalo Centrum celoživotního vzdělávání velmi rychle a flexibilně a podařilo se tak poskytnout celkem 168 vzdělávacích aktivit, které byly z velké části realizovány formou webinářů. Vedoucí centra, Ing. Alena Opletalová, Ph.D. uvedla: „Konkrétně se jednalo především o programy a kurzy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků, šlo ale také o vzdělávací konference, letní kempy, příměstské tábory a jiné.“ V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo dále na PdF UP Centrem prevence rizikové virtuální komunikace v roce 2020 realizováno 16 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 457 účastníků.

Během letních měsíců směřovalo centrum své aktivity také na nepedagogickou veřejnost. V průběhu letních prázdnin proběhly tři příměstské tábory pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. První tábor „TechCamp“ byl realizován za spolupráce s Katedrou technické a informační výchovy PdF a děti si užily týden plný zábavných her a praktických činností se zaměřením na techniku a informatiku. Na příměstském táboře s názvem „Pevnost Bojárd“ se podílel tým Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF a jeho cílem bylo podpořit u dětí rozvoj tvořivosti a týmové spolupráce. Byl to také týden plný zábavy, dobrodružství a her. Do nabídky příměstských táborů byl také nově zařazen výtvarně orientovaný tábor „Deník Kavalíra“, v rámci kterého měly děti možnost stát se na 5 dní šlechticem toužícím po vzdělávání v oblasti výtvarné. Tento tábor byl veden Katedrou výtvarné výchovy a účastníci měli možnost využít zázemí vybavených ateliérů Uměleckého centra UP.

Po velmi pozitivní evaluaci letních kempů z roku 2019, kdy byly nabízeny 4 letní kempy, byla nabídka na léto 2020 rozšířena na celkem 11 realizovaných letních kempů. Účastníci si tak mohli vybírat z velmi diverzní nabídky témat. „ Nabídka letních kempů byla v roce 2020 opravdu velmi pestrá a podařilo se nám pokrýt různá témata, o která mají středoškolští studenti zájem, počínaje technologickými, přírodovědnými, uměnovědnými kempy, až po historicky a cizojazyčně orientované. Kromě toho, že tímto podporujeme mimoškolní aktivity žáků popularizačně naučnou formou, snažíme se je i upoutat našimi prostory a doufáme, že se některým z nich u nás zalíbí natolik, že se k nám jednou podívají i jako naši prezenční studenti bakalářských či magisterských studijních programů.“, upřesnila vedoucí Centra celoživotního vzdělávání.  Celkem se letních kempů zúčastnilo 173 středoškoláků a byly realizovány zdarma za podpory dotace MŠMT ČR.

V roce 2020 se Centrum celoživotního vzdělávání třetím rokem podílelo také na projektové činnosti, a to řešením evropského projektu v gesci MŠMT (OP VVV) s názvem „Kompetence leadera úspěšné školy“ (KLÚŠ). Cílem projektu je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků. Ing. Alena Opletalová, Ph.D. v této souvislosti uvádí: „Tento projekt Centrum celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí v březnu tohoto roku a kromě výstupu v podobě vytvořeného vzdělávacího modulového programu zveme všechny zapojené instituce a zájemce široké veřejnosti na závěrečnou konferenci, která je nyní v poslední fázi příprav.“ Bližší informace o plánované konferenci budou zveřejněny na začátku března na webových stránkách projektu, www.klus.upol.cz a www.ccv.upol.cz.

V rámci projektové činnosti za podpory MŠMT realizovalo Centrum celoživotního vzdělávání také nové Kurzy adaptace pro začínající učitele ve 2 typech. Výstupem bylo 11 webinářů při počtu 130 uchazečů z řad začínajících učitelů.

Tým Centra celoživotního vzdělávání by tímto chtěl poděkovat za zájem všem účastníkům o nabízené aktivity a budeme se snažit i pro další období nabízet aktivity dle aktuálních potřeb a zájmu nejen pedagogických pracovníků.

 

 

 

Zpět