Praktická výuka pro studenty posledních ročníků od 26. 4. 2021

grafika: archiv PdF
Pondělí 26. duben 2021, 11:47 – Text: děkanát

Vážené studentky, vážení studenti,

dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 26. 4. 2021 umožněna praktická výuka pro studenty posledních ročníků VŠ.

Vyučující, kteří nahlásili potřebu realizace této praktické výuky, byli již upozorněni v rámci e-mailové korespondence na nutnost přípravy této výuky. Tudíž i dotčení studenti by již měli mít informace, v jakých termínech bude výuka realizována.

S realizací předmětné výuky je spojena povinnost testování studentů, podrobné informace stran organizace tohoto testování jsou postupně zveřejňovány na stránkách UPOL:

https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/aktualizovano-od-pondeli-26-4-se-obnovi-prakticka-a-laboratorni-vyuka-studentu-absolventskych-roc/

Informace prosím průběžně sledujte, děkujeme.

Vzhledem ke skutečnosti, že je velmi krátký časový interval na zajištění realizace tohoto testování ze strany UP, doporučujeme a prosíme studenty, aby v prvních dnech přišli do výuky již s testem, který si opatří sami prostřednictvím oficiálních testovacích míst. V následujících dnech bude vytvořen univerzitní registrační systém.

Pro ostatní ročníky studia v týdnu od 26. 4. do 2. 5. 2021 stále platí stejné podmínky výuky jako doposud. Nezměněné podmínky platí i pro individuální zkoušení a konzultace. (viz níže)

Nadále zůstávají také v platnosti pravidla a podmínky testování a vstupu do budov PdF pro zaměstnance, externí pracovníky a doktorandy. (viz níže)

Stran karantény a nařízené izolace platí, že pokud pracovníkovi zdravotní stav a povaha práce dovoluje, tak po dohodě se svým vedoucím může pracovat z domova. 

 

O případných změnách Vás samozřejmě budeme opět informovat.

 

V návaznosti na ukončení nouzového stavu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kdy s účinností od 12. 4. 2021 tohoto Mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Omezuje se

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a

b) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1.

 

 • V návaznosti na výše uvedené opatření tedy nedochází na PdF UP v období 12. 4. – 25. 4. 2021 ke změnám forem realizace výuky. Režim zůstává totožný i v týdnu od 26. 4. 2021 do 2. 5. 2021. Veškerá výuka probíhá i nadále pouze distančně (synchronní on-line výuka dle platného rozvrhu). 
 • Akademičtí pracovníci mohou dle výjimky z omezení (viz výše) kontaktně zkoušet max. 10 osob.  
 • Současně mohou studenti konat praxi, kterou opět umožňuje výjimka citovaného opatření. 
 • Akademičtí pracovníci mohou realizovat se studenty Bc., NMgr., Mgr. a DSP programů individuální kontaktní konzultace, a to pouze v nezbytných případech. 
 • Studenti, kteří budou do prostor fakulty vstupovat pro plnění výše uvedeného (zkoušky, individuální konzultace) se musí prokázat platným RT-PCR, či POC antigenním testem starým max. 48 hodin.
 • Pro zaměstnance PdF UP přetrvává povinnost testovat se. PdF UP rovněž nadále zajišťuje pro své zaměstnance možnost testovat se přímo na fakultě.   
  • Testování se nemusí účastnit akademičtí pracovníci, kteří po dohodě s vedoucím pracoviště vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele a ostatní pracovníci, kteří mají sjednánu dohodu o práci z domova (home office). Návrat na pracoviště v daném týdnu je pak podmíněn předchozím podstoupením testování. 
  • Pokud pracovník nechce být testován na PdF UP, tak musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu, které mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb. 
  • Testování nemusí podstoupit pracovníci, kteří již mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky vakcíny uplynulo minimálně 14 dní. 
  • Testování se rovněž nemusí účastnit pracovníci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. 
 • Pro externí pracovníky PdF UP (vesměs se jedná o pracovníky s DPP) dále platí zákaz vstupu do prostor fakulty, přičemž on-line výuka nebude přerušena a realizována bude z domova. Mimořádný vstup do prostor PdF UP je možný pouze s negativním RT-PCR, či POC antigenním testem starým max. 48 hodin, který předloží vedoucímu příslušného pracoviště. 
 • Studenti DSP, kteří nemají na PdF UP sjednán pracovní poměr, mají dále zákaz vstupu do prostor fakulty, přičemž on-line výuka nebude přerušena a realizována bude z domova. Mimořádný vstup do prostor PdF UP bude možný pouze s negativním RT-PCR, či POC antigenním testem starým max. 48 hodin, který předloží vedoucímu příslušného pracoviště. Zákaz vstupu se netýká doktorandů, kteří mají na PdF UP pracovní úvazek, a tedy v tom případě se řídí pokyny pro zaměstnance, viz výše. 
 •  Stran karantény a nařízené izolace platí, že pokud pracovníkovi zdravotní stav a povaha práce dovoluje, tak po dohodě se svým vedoucím může pracovat z domova. 
Zpět