Rozhovor s děkankou fakulty Libuší Ludíkovou

středa 25. březen 2020, 18:08 – Text: oddělení komunikace

Děkanka pedagogické fakulty odpovídá na otázky týkající se chodu fakulty v období vrcholící pandemie koronaviru, studijních záležitostí nebo dobrovolnické činnosti studentů a zaměstnanců.

 

Tento rozhovor vzniká na dálku v době, kdy vrcholí šíření koronaviru a panuje nejistota. Co byste ráda vzkázala zaměstnancům a studentům?

Velmi ráda bych všechny kolegyně a kolegy pozdravila v tomto nelehkém období, kterým právě všichni procházíme. Stejně tak bych ráda povzbudila všechny naše studentky a studenty a ujistila je o naší podpoře.

Jak dopadá současná situace na fakultu?

Domnívám se, že nikdo z nás, i těch, kteří jsme zde dlouhá léta, jsme nikdy na fakultě nic podobného nezažili. Z epidemiologických důvodů jsme byli nuceni výrazně omezit provoz na fakultě. V době, kdy nelze provádět kontaktní výuku, je fakulta přístupna ve vymezených dnech a časech. Do odvolání budou zachovány úřední hodiny příslušných pracovišť, studijního oddělení a pracovišť děkanátu v rozsahu maximálně 5 hodin denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti. Na všech pracovištích je nutné zajistit přítomnost minimálně jednoho zaměstnance. I přes uvedená opatření fakulta nadále plně vykonává své zákonné povinnosti a úkoly.

V jakém režimu se nyní na fakultě pracuje?

Skutečnost, že utichly prostory fakulty, že se studenty nemůžeme pracovat formou kontaktní výuky, by ale neměla znamenat, že výuka je přerušena. V minulých dnech se vedení pokusilo poskytnout všem pracovníkům pro inspiraci několik forem, prostřednictvím nichž lze realizovat on-line výuku. Velmi mne potěšilo, že na řadě pracovišť každodenně tato výuka probíhá, a věřím, že i ti z vás, kteří ještě tyto formy nevyužívají, tak v dalších dnech učiní, neboť studenti potřebují pokračovat ve studiu. Zejména klíčové je to u absolventských ročníků.

Co aktuálně vedení fakulty řeší?  

Vedení fakulty mimo běžnou agendu (např. příprava rozpočtu) své síly hlavně soustředí na operativní řešení nastalých problémů (hygienická opatření, dezinfekce, …), ale zejména se soustředí na zajištění podpory v rámci on-line výuky a přípravy opatření stran dokončení semestru, a to jak pro studenty absolventských, tak i nižších ročníků. Připravujeme se přitom na obě varianty: jak na situaci, že se budeme moci opět vrátit společně se studenty na fakultu, tak i na situaci, kdy bychom semestr museli kompletně dokončit on-line formami. Příprava těchto opatření probíhá za situace, která se stále mění, neboť pochopitelně nevíme, jak dlouho tento stav bude trvat. V tuto chvíli nemáme ještě jasná stanoviska z MŠMT ČR, např. k návrhu možnosti promíjení poplatků.  

Co byste vzkázala studentům, kteří jsou nyní v nejistotě a neví, jak bude probíhat závěr semestru?

Jsem si plně vědoma, že studenti žijí v nejistotě a obavách, co bude dál, jak ukončí ročník, popř. svá studia. V tuto chvíli vedení fakulty připravilo na webu fakulty sekci, kterou bude průběžně aktualizovat, kde by se studenti měli dozvědět základní informace. Ty by jim měly dát odpověď na klíčové problémy, se kterými se setkávají. Prosím všechny studenty, aby těmto informacím věnovali pozornost. Současně bych všechny studenty chtěla vyzvat k trpělivosti a ujistit je, že uděláme maximum pro přípravu takových kroků, které povedou k co nejméně problémovému ukončení akademického roku.

Fakulta se od počátku pandemie snaží pomáhat. Kde aktuálně pomáhají studenti
a pracovníci fakulty?

Velmi mne potěšilo, s jakým nasazením a v jak širokém spektru se naši studenti a akademičtí pracovníci zapojili v rámci dobrovolnictví. Z realizovaných aktivit bych ráda uvedla pomoc při řešení krizové situace v zařízení Klokánek Dlouhá Loučka, aktivity v rámci hlídání dětí zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc či pomoc učitelům v praxi s e-learningem a vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů pro žáky. Velký význam mají i naše videa ve znakovém jazyce či výtvarný projekt Bez názvu. Nedatováno. Všechny tyto i další aktivity jasně ukazují, že v těžké situaci, ve které se nacházíme, nám osudy jiných nejsou lhostejné. Moc všem za jejich nasazení děkuji. V neposlední řadě patří velké poděkování všem studentů, kteří plní dle zákona pracovní povinnost v době nouzového stavu, zejména v sektoru sociálních služeb.

Je něco, co byste ráda zdůraznila v závěru našeho rozhovoru?

Vážené a milé kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, vidíme, že současné dny, s ohledem na různá nutná společenská omezení a opatření, nejsou takové, na jaké jsme byli dlouhodobě zvyklí. Aktuální situace před nás klade výzvy, nejen na poli pracovním, ale i rodinném. Pevně však věřím, že veškerá přijatá opatření se naší společností vrátí v podobě postupného návratu k běžnému pracovnímu a rodinnému životu. Chtěla bych Vás a nás všechny touto cestou požádat o maximální dodržení všech přijatých opatření i doporučení se snahou o vzájemné pochopeni, podporu a solidaritu. Pojďme na tom společné pracovat a zvládneme to! Zatím všem přeji klidné dny a hlavně zdraví.

Děkuji za rozhovor.

Zpět