Katedra psychologie a patopsychologie

Základní a prioritní zaměření Katedry psychologie a patopsychologie je spojeno s přípravou budoucích učitelů po stránce psychologické. Katedra zajišťuje výuku psychologických disciplín ve všech učitelských i neučitelských oborech.

Přípravu budoucích učitelů katedra realizuje výukou, konzultační a poradenskou činností, která má rozvíjet jejich znalosti a osobnost tak, aby byly vytvořeny základní předpoklady pro úspěšné zvládání úkolů a problémů psychologické povahy, jež jsou obvyklou součástí učitelské profese. Jde o činnost, která se spolupodílí na komplexní vědomostní a dovednostní připravenosti pro profesi učitele a je součástí tzv. modulu učitelské způsobilosti. Tento záměr se realizuje prostřednictvím vybraných výukových psychologických předmětů, které jsou svou formou i obsahem specifikovány pro potřeby učitelské profese.

Výuka psychologických předmětů tvoří v přípravě učitelů neredukovatelnou a nezastupitelnou komponentu, která se podílí na vytváření způsobilosti pro učitelskou profesi. Ta by měla zajišťovat, aby úkoly a problémy psychologické povahy v učitelské činnosti byly absolventy zvládány s odborným nadhledem a v souladu se současným poznáním v této oblasti.

Mimo tuto základní činnost se katedra podílí na psychologické přípravě i v neučitelských oborech, které jsou realizovány na Pedagogické fakultě UP (jde především o obory, které jsou garantovány Ústavem speciálně-pedagogických studií a Ústavem pedagogiky a sociálních studií). Zde je výuka rozšířena o další předměty.

V rámci Centra celoživotního vzdělávání PdF UP zajišťuje katedra kvalifikační studium Výchovného poradenství pro základní a střední školy, které v celém rozsahu odborně garantuje.

Praktickou psychologickou činnost realizují členové katedry v rámci pomoci studentům a učitelům (a jejich rodinným příslušníkům) UP ve Vysokoškolské psychologické poradně, která byla na Pedagogické fakultě UP zřízena již v roce 1994. Nově od roku 2017 poskytuje katedra psychologické poradenské služby i pro zahraniční studenty v anglickém jazyce.