Sigmund Freud v Olomouci roku 1886 (Jiří Fiala, Kamila Holásková, Helena Veličková)

Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud absolvoval vojenskou službu v rakouské armádě jako vojenský lékař. Autoři publikace se věnují účasti Sigmunda Freuda na cvičení rakouské zeměbrany v Olomouci ve dnech 11. 10. až 9. 9. 1886. O Freudových zážitcích v Olomouci informuje jeho dopis lékaři Josefu Breuerovi, datovaný 1. 9. 1886. Slova uznání má Freud pro zdejší kavárnu (nejspíše nynější Caffe Opera), vysmívá se poměrům v armádě, znechucuje ho průběh cvičení a informuje o svých experimentech s kokainem. Z Olomouce též Freud psal 25. 10. a 3. 9. 1886 své nastávající švagrové Minně Bernaysové. Ke dni 1. 11. 1886 byl Sigmund Freud jmenován plukovním lékařem 2. třídy a 31. 12. 1887 mu bylo povoleno vystoupit z rezervy c. k. zeměbrany.    

 

Vybrané aspekty finanční gramotnosti (Alena Opletalová, Jana Kvintová)

Monografie Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol vychází ze situace, kdy se oblast finančního vzdělávání stává velmi aktuálním celospolečenským tématem a to i z pohledu celosvětového. Tato odborná publikace podrobně a uceleně pojednává o problematice finanční gramotnosti z pohledu dílčích aspektů vzdělávání a zdůvodňuje nejen jeho význam a aktuálnost, ale zejména představuje současnou podobu implementace finančního vzdělávání v prostředí základních a středních škol v České republice. Současně jsou v této odborné knize prezentovány původní výsledky výzkumů a šetření zaměřených vždy dílčím způsobem na aktuální pojetí a realizaci výuky finanční gramotnosti v prostředí základních a středních škol.

 

Vnímání vlastní efektivity učitelů primárního vzdělávání (Radka Dofková, Jana Kvintová)

Publikace s názvem Vnímání vlastní efektivity učitelů primárního vzdělávání: kvalitativní analýza matematické a didaktické připravenosti v pregraduální přípravě vychází z předpokladu, že pozitivní přesvědčení pregraduálních učitelů matematiky primárního vzdělávání o kvalitě jejich odborné a didaktické přípravy může být zárukou efektivního působení v jejich budoucí profesi. Vytváření kladného vztahu k matematice a její výuce u budoucích učitelů matematiky je založeno na hlubokém pochopení minulých a současných aspektů, které se podíleli (a podílí) na vytváření tohoto postoje v minulosti. Monografie je tedy pokusem obsáhnout co možná nejdetailnějším způsobem tento aspekt učitelovi přípravy, který není v našich podmínkách podrobně zpracovaný. Publikace je uvozena připomenutím psychologických východisek práce – vymezení pojmu vnímání vlastní účinnosti (self-efficacy), jeho terminologické upřesnění a vztah k ostatním pojmů jako jsou subjektivní míra odpovědnosti za výkon žáka (teacher responsibility for student achievement) nebo lokalizace rozhodujícího vlivu (locus of control). Tato část je doplněna ukázkou konkrétních instrumentů, které se používají k jejich měřením v rámci kvantitativních výzkumů. Druhá kapitola charakterizuje didakticko-psychologická východiska práce, jako jsou specifické kompetence učitele primárního stupně, požadavky na jeho znalosti (znalosti matematické, didaktické znalosti obsahu či kutikulární znalosti). Stěžejní částí práce je realizovaný kvalitativní výzkum, jehož výsledky byly shrnuty ve třetí kapitole. Jednalo se o identifikaci silných a slabých stránek připravenosti po odborné a didaktické stránce budoucích učitelů matematiky. Formou kódování bylo zpracováno 83 výpovědí studentů (v programu QDA Miner). Analýza jednotlivých kódů z hlediska četnosti a vzájemných vztahů byla realizována pomocí dendrogramu, heatmapy a koncepční mapy. Výsledky jsou podrobně shrnuty vždy v každé oblasti a také v závěru této kapitoly. Poslední kapitola uvádí možné podněty do didaktických seminářů primárního vzdělávání matematice na základě realizovaného výzkumu. Důraz je kladen na využití vhodně zvolených metodických postupů.

 

 

Přehled poruch psychického vývoje (Michaela Pugnerová, Jana Kvintová)

Současný pedagog základní školy se nesetkává pouze s "normalitou", ale zcela přirozeně i s "abnormalitou". Pokud se má orientovat v mezilidských vztazích, rozumět dětem a jejich rodičům, měl by získat rozhled v širších souvislostech, být schopen komunikovat nejen v rámci psychologické normality, ale umět se správně zachovat také v případě patologie. Pedagogové řeší různé typy výukových obtíží, jež se mohou objevovat v rámci tzv. integrací. Se zavedením se setkávají se žáky, kteří mají výukové obtíže, a to z rozličných příčin. Tato kniha by jim měla být cenným pomocníkem právě v takovýchto situacích.

Jak samy autorky uvádějí, jejich cílem nebylo předložit vyčerpávající popis celé šíře psychických obtíží, ale spíše zprostředkovat (ať již budoucím, či stávajícím pedagogům) základní orientaci ve vybrané psychologické oblasti. Zaměřily se na témata a problematiku, které se jim jevily jako nejfrekventovanější v pomáhajících profesích, zejména v profesi učitele působícího na všech typech a úrovních vzdělávání. Propojují teoretická východiska a dosavadní poznatky o vybraných tématech s výzkumem konkrétních případů. Za cíl si daly informovat o tématech, jejichž znalost pomáhá pedagogům lépe pochopit problematiku dítěte, a pomoci tak zkvalitnit jejich pedagogickou činnost a orientaci v dané problematice.

Přehled vývojové psychologie (kolektiv autorů)

Text je určen zejména studentům učitelství a sociální práce. Vysokoškolští studenti zde naleznou základní informace o vývojové psychologii. Seznámí se nejen s tématy o psychologii dětství, ale i o psychologii dospělých a gerontopsychologii.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)