Doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No.: 1.76

Phone: +420585635818

E-mail: j.dostal@upol.cz

Consulting Hours:

Tuesday:     8:45-9:30

Friday:         8:45-9:30

Scientific focus

Research-oriented education, general principles of education in information science and technology, learning aids, use of information technology in teaching, technoculture

Publications

Dostál, J., Hašková, A., Kožuchová, M., Kropáč, J., Ďuriš, M., Honzíková, J. & kol. (2017). Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 274 s. DOI: 10.5507/pdf.17.2445238. Bude předloženo k indexaci Web of Science.

Klement, M., Dostál, J., Kubrický, J. & Bártek, K. (2017). ICT nástroje a učitelé: adorace či rezistence? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 321 s. DOI: 10.5507/pdf.17.24450926. Předloženo k indexaci Web of Science.

Dostál, J. & Kožuchová, M. (2016). Badatelský přístup v technickém vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 211 s. DOI: 10.5507/pdf.16.24449135. Předloženo k indexaci Web of Science.

Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: Pojetí, podstata, význam a přínosy. Olomouc: Univerzita Palackého, 151 s. DOI: 10.5507/pdf.15.24443935. Indexováno ve Web of Science.

Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: Kompetence učitelů k její realizaci v technických a přírodovědných předmětech na základních školách.  Olomouc: Univerzita Palackého, 254 s. Indexováno ve Web of Science.

Dostál, J. (2008). Elektrotechnické stavebnice (teorie a výsledky výzkumu). Olomouc: Votobia, 74 s.

Dostál, J. E-learning a možnosti využití aktivizačních prostředků. In. Klement, M., Chráska, M., Dostál, J. & Marešová, H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Olomouc: Ladislav Velfl, 2012. s. 112–165.

Chrappán, M., Dostál, J., Gunčaga, J., Havelka, M., Buda, M., Chráska, M., Nagy, Z., Klement, M., Kropáč, J. & Serafín, Č. Curricula and values in teacher training in Slovakia, Hungary and Czech Republic. In. Pusztai, G. & Engler, A. Comparative Research on Teacher Education. Ružomberok: Verbum, 2014. s. 29–50. Indexováno ve Web of Science.

Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No: 1.80

Phone: 585635811, 731584859

E-mail: milan.klement@upol.cz

Consulting Hours:

Wednesday:     9:00-11:00

 Friday:              9.00-11:00

Scientific focus

Theory and practice of electronic learning, e-learning and its applications in education, development and evaluation of electronic educational materials, virtualization technology

Publications

KLEMENT, Milan, DOSTÁL, Jiří, BÁRTEK, Květoslav. Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers´Perspective. 1. vyd, Olomouc: VUP, 2017, 170 s. ISBN 978-80-244-5093-3, DOI 10.5507/pdf.17.24450933 (WoS).

KLEMENT, Milan, CHRÁSKA, Miroslav, DOSTÁL, Jiří a Hana MAREŠOVÁ. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 1. vyd., Olomouc: Agentura GEVAK, 2012, 341 s. ISBN 978-80-86768-38-0.

KLEMENT, Milan. Models of integration of virtualization in education: Virtualization technology and possibilities of its use in education. In: Computer & Education. Elseviever. 2017, Volume 105, Issue 2, pp. 31-43. ISSN 0360-1315 (WoS).

KLEMENT, Milan, DOSTÁL, Jiří. Multimediality and interactivity - traditional and comtemporary perception. In: The Online Journal of Educational Technology. Sakarya. 2015, Volume 14, Issue 1, pp. 414-422. ISSN 2146-7242 (Scopus).

KLEMENT, Milan. How do my students study? An analysis of students` of educational disciplines favorite learning styles according to VARK classification. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elseviever. 2014, Volume 132, Issue 1, pp. 384 – 390. ISSN 1877-0428 (WoS).                                                                

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No: 2.65

Phone: 585635801

E-mail: cestmir.serafin@upol.cz

Consulting Hours:

Monday:   7:30-8:00

Friday:      7:30-8:00

Scientific focus

Didactics of electrical engineering and electronics, development and evaluation of electricity kits, visualization and virtualization of electricity kits, e-learning in technical education, occupational safety in education

Publications

SERAFÍN, Čestmír. Constructivism in the School of Experimental Work. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Albena: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 2014. Volume 1. p. 659-666. ISBN 978-619-7105-22-3. ISSN 2367-5659. DOI:10.5593/sgemsocial2014B11(100%).

SERAFÍN, Čestmír. Educational process and its components in the electrotechnical education. In INTED 2016, 10th annual International Technology, Education and Development Conference.  Valencia, 2016, p. 1837-1844. ISBN 978-84-608-5617-7 (100%)

SERAFÍN, Čestmír. Kits in technical education as a tool for the development of the student. In INTED 2018, 12th International Technology, Education and Development Conference  Valencia, 2018, p. 1756-1763. ISBN 978-84-697-9480-7 (100%)

Monograph:

CHRAPPÁN Magdolna, Jiří DOSTÁL, Ján GUNČAGA, Martin HAVELKA, Mariann BUDA, Miroslav CHRÁSKA, Zoltán NAGY, Milan KLEMENT, Jiří KROPÁČ & Čestmír SERAFÍN. Curricula and values in teacher training in Slovakia, Hungary and Czech Republic. In. PUSZTAI Gabriella and Ágnes ENGLER, eds.  Comparative research on teacher education. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, 2014. pp. 29 – 50. ISBN 978-80-561-0122-3 (10%).

SERAFÍN Čestmír, a kol.  Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989. Olomouc: VUP, 2016, 148 s. ISBN 978-80-244-4981-4 (60%).

Creative aktivity:

7AMB12SK106 Serafín Čestmír. a kol. – Bánesz G. a kol. Dissemination of Methodological Assisstance for Technology Subjects Teachers. Projekt základního výzkumu: mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic, MŠMT 2012-2013. 

CZ.1.07/2.3.00/20.0166 Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů - CETPO, Řešitel: Bocáková, M. a kol. Serafín, Čestmír. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji OP 2012 – 2014

21210119 CHERD-H Center for Higher Educational Research and Development of Hungary, University of Debrecen, Řešitel: Pusztai G., a kol. Serafín, Čestmír. project of Visegrad Fund entitled as TECERN -Teacher Education Central European Research Network. 2013-2015.                                                                                                                                          

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No: 2.62

Email:  veronika.stoffova@upol.cz

Phone: +420585635803

Scientific focus

System modeling and simulation, visualized, interactive, animation-simulation models in education; didactics of informatics and programming, terminology of informatics and digital technologies

Publications

STOFFOVÁ, V.: The Importance of Didactic Computer Games in the Acquisition of New Knowledge In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. pp. 676-688. eISSN. 2357-1330. dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.70

STOFFOVÁ, V.: Didaktika informatiky v príprave budúcich učiteľov informatiky a informačnej výchovy (Didactics of computer science in informatics and information technologies education teacher training) In:  EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE (EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA) : QUARTERLY JOURNAL No 1/15/2016, Kwartalnik naukowy  NR 1/15/2016, s. 230-241. ISSN 2080-9069

STOFFOVÁ Veronika: Počítačové hry a ich klasifikácia In: Trends in Education Information Technologies and Technical Education. Ročník 9, 2016/1 , s. 243-252. ISSN 1805-8949.

STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Contemporary trends and problems of scientific terminology. In: Prezent Day Trends of Innovations 6. Ed. L. Várkoly, R. Szczebiot and M. Zábovský. 1. vyd. Łomźa – Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2016, s. 176-183. ISBN 978-83-60571-43-9

VÉGH, Ladislav – STOFFOVÁ, Veronika: Algorithm Animations for Teaching and Learning the Main Ideas of Basic Sortings. In: Informatics in Education, Lithuania : Vilnius University. Vol. 16, No. 1, 2017, p. 121-140. ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online). DOI: 10.15388/infedu.2017.07 URL: https://www.mii.lt/informatics_in_education/htm/infedu.2017.07.htm. WOS:00039981800000                                             

Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No: 1.53

Phone: 585635819

E-mail: jiri.kropac@upol.cz

Consulting Hours:

Monday:  14:00-15.00

Friday:      9:00-12:00

Scientific focus

Didactic content transformation for teaching technical courses, education in technical courses

Publications

DOSTÁL, J., A. HAŠKOVÁ, M. KOŽUCHOVÁ, J. KROPÁČ, M. ĎURIŠ, J. HONZÍKOVÁ, P. ČÁSTKOVÁ, K. ŽILKOVÁ, J. STEBILA, M. UHRINOVÁ, M. BENDÍK a J. FADRHONC. Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 274 s. ISBN 978-80-244-5238-8.

DOSTÁL, J., KROPÁČ, J. General principles of shaping teaching content for informatics as a teaching subject. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017, roč. 16, č. November 2017, s. 34-40. ISSN 2146-7242.

KROPÁČ, J., J. PLISCHKE, Š. CHUDÝ a J. KROPÁČ. Didactic transformation for technical education and teacher training. Journal of Technology and Information Education. 2017, Olomouc, Univerzita Palackého, ročník 9, číslo 2, s. 17 - 30. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).

SERAFÍN Č., G. BÁNESZ, M. HAVELKA, D. LUKÁČOVÁ a J. KROPÁČ. Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-244-4981-4.

ČÁSTKOVÁ P. a J. KROPÁČ.  Pupil's Self-Concept in Inquiry-based Technical Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 186, 13. May 2015, s. 776–784. ISSN 1877-0428. 

Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Dislocation

Žižkovo nám. 5
Cabinet No: 2.66

Phone: 585 635 805

E-mail: petr.saloun@upol.cz

Consulting Hours:

Monday: 11:00-12:00

Friday: 11:00-12:00

Publications

Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 1. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 2. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 3. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - software. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - Správa OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - VMware Workstation a instalace OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Technologie počítačových sítí - IP adresace a směrování v počítačových sítích. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Technologie počítačových sítí – pokročilá správa OS Windows server 2016 a jeho služeb. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Technologie počítačových sítí - služby DNS, DHCP a síťové prvky. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Technologie počítačových sítí - úvod do problematiky počítačových sítí. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M. Technologie počítačových sítí - VMware Workstation, instalace OS Windows server 2016 a jeho správa. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.

Klement M., Bártek K. Od digitální gramotnosti k informatickému myšlení - koncepce, obsah a realizace výuky informatiky z pohledu jejich aktérů. In Hanzel P., Šaloun P. (Eds.) 2019.

Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - pokročilé operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - základní operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

Klement M., Bryndová L. Úvod do AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

Klement M. Virtualizační technologie - pokročilé operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

Klement M. Virtualizační technologie - základní operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No: 1.77

Phone: 585635808

E-mail: pavlina.castkova@upol.cz

Consulting Hours:

Monday:  9:45-11:15

Friday (after previous e-mail contact)

Scientific focus

Evaluation processes in primary school, technical education in primary and pre-primary education, multicultural education

Publications

ČÁSTKOVÁ, Pavlína a Dominika PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ. Strukturování hodnotících činností v technické výchově na primární škole. In. Journal of Technology and Information Education. 2017, 9(2), s. 88-104. ISSN 1803-6805. DOI 10.5507/jtie.2017.011.

ČÁSTKOVÁ, Pavlína a Jiří KROPÁČ. Possibilities of the pupil´s self-concept development in the field of technical education at the primary school. Journal of Technology and Information Education. 2015, č. 1. Vol. 7. s. 105-113. DOI:10.5507/jtie.2015.009. ISSN 1803-537X.

ČÁSTKOVÁ, Pavlína, KROPÁČ, Jiří a Jitka PLISCHKE. Přínos informálního a neformálního vzdělávání pro technické vzdělávání žáků základní školy. Journal of Technology and Information Education. 2016, č. 2. Vol. 8. s. 53-66. DOI: 10.5507/jtie.2016.010. ISSN 1803-537X.

ČÁSTKOVÁ, Pavlína a Dominika, PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ. Hodnocení a sebehodnocení žáků primární školy v technické výchově v genderovém kontextu. In. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, (roč. 9), číslo 1. 10.5507/tvv.2016.004. ISSN 1805-8949.

KUBRICKÝ, Jan, ČÁSTKOVÁ, Pavlína, STOLINSKÁ, Dominika a Lenka JANSKÁ. The aspects of use of mobile touch devices in the instruction at basic school (ISCED 1, ISCED 2). In ICERI2015 Proceedings. 2015. s. 6343-6349. ISBN: 978-84-608-2657-6, ISSN: 2340-1095.

í žáků základní školy. Journal of Technology and Information Education. 2016, č. 2. Vol. 8. s. 53-66. DOI: 10.5507/jtie.2016.010. ISSN 1803-537X.

ČÁSTKOVÁ, Pavlína a Jiří KROPÁČ. Pupil's Self-Concept in Inquiry-based Technical Education. In. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 186. May 2015. s. 776–784. doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.046. ISSN 1877-0428. Dostupné na: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281502306X

KUBRICKÝ, Jan a Pavlína ČÁSTKOVÁ. Approaches To Teaching Information And Communication Technologies In Pregraduate Teacher Training. In: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 1. Turkey: TOJET, 2015, s. 38-44. ISSN 2146-7242. Dostupné také z: www.tojet.net/HAVELKA, Martin a Pavlína ČÁSTKOVÁ. Možnosti aplikace stavebnic Lego pro rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání. In. PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, Dominika (ed.). Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 68-90. ISBN 978-80-244-4735-3.                                                                                                       

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No: 2.66

Phone:  585 635 805

E-mail: michal.sedlacek@upol.cz

Consulting Hours:

Wednesday:  12:00-14:00

Friday:  9:00-11:00

Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No:

Phone:  585635806

E-mail: jan.kubricky@upol.cz

Consulting Hours:

Monday:  10:00-11:00

Publications

Klement M., Dostál J., Kubrický J., Bártek K. ICT nástroje a učitelé: adorace či rezistence? In Hašková A., Chudý Š. (Eds.) 2017.

Kubrický J. Kompetence učitele v oblasti využívání www stránek pro výuku. 2015.

Bártek K., Kubrický J. Pokročilé použití MS Excel při tvorbě elektronických výukových materiálů. 2015.

Bártek K., Kubrický J. Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů. 2015.

Bártek K., Kubrický J. Pokročilé použití MS Word při tvorbě elektronických výukových materiálů. 2015.

Klement M., Kubrický J. Interaktivní učebnice tematického celku: „Aplikace matematiky a chemie s využitím technického počítačového kreslení“. 2014.

Kubrický J. Databázové systémy. 2012.

Kubrický J. Tvorba a správa vzdělávacího webu. 2012.

KLEMENT M. Bezdrátové sítě ve vzdělávání. In DOSTÁL J., LAVRINČÍK J., KUBRICKÝ J. (Eds.) 2011.

KUBRICKÝ J. Tvorba a správa www stránek. 2011.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No: 1.77

Phone: 585635804

E-mail: miroslav.janu@upol.cz

Consulting Hours:

Tuesday:  8:00-10:00

Scientific focus

Gaming activities with a focus on kindergartens and handicapped children, design and development of wooden toys, teaching wood processing issues in elementary and secondary schools

Publications

PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, D., JANU, M. Klady a zápory strategie partnerství materských a základních škol. Trendy ve vzdelávání, 2015, roc. 8, c. 1/2015, s. 320-324. ISSN 1805-8949.                                                                                                                                

PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, D., JANU, M. Využitelnost specifických materiálne didaktických prostredku ve výchovne vzdelávacím procesu : Metodická doporucení pro ucitele materských a 1. stupen základních škol. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 28 s. ISBN 978-80-244-4403-1.

JANU, M., PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, D. Príležitosti k strategickému uplatnování partnerství mezi materskými a základními školami. Trendy ve vzdelávání, 2015, roc. 8, c. 1/2015, s. 168-176. ISSN 1805-8949.

DOSTÁL, J., JANU, M., BAL, B., NUANGCHALERM, P., STEBILA, J. Possibilities of application of inquiry-based learning when developing the thinking of pupils with mild intellectual disability and behaviour disorders – comparative research. In INTED2016 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016, s. 8492-8499. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079.

JANU, M., PODLAHOVÁ, L., VITÁSEK, P. Prípadová studie realizace dílen pracovního vyucování. Trendy ve vzdelávání, 2016, roc. 2016, c. 1, s. 215-219. ISSN 1805-8949.DOI 10.5507/tvv.2016.016

JANU, M., PODLAHOVÁ, L., VITÁSEK, P. K pojetí obsahu technického vzdelávání na základní škole se zamerením na výuku o dreve. Journal of Technology and Information Education, 2016, roc. 6, c. 2/2016, s. 169-180. ISSN 1803-537X.DOI 10.5507/jtie.2016.015

Mgr. Radim Děrda

Dislocation

Žižkovo nám. 5

Cabinet No:

Phone:

E-mail: radim.derda@upol.cz

Consulting Hours:

Thursday:  11:00-12:00

Mgr. Hana Bučková

Dislocation

email: hana.buckova02@upol.cz
Phone: 585 635 820

Scientific focus

Student of Didactics of information science. Dissertation topic: Content of education with a focus on information science and digital technology from the perspective of lower secondary school teachers

Publications

BUČKOVÁ, H., DOSTÁL, J. Modern approach to computing teaching based on CODE.ORG. In ICERI2017 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017, s. 5091-5096. ISBN 978-84-697-6957-7. ISSN 2340-1095.

BUČKOVÁ, H. Vybrané možnosti realizace výuky objektově orientovaného programování v rámci sekundárního vzdělávání. Journal of Technology and Information Education, 2017, s. 269-271. ISSN 1803-537X.

BUČKOVÁ, H. Computing teachers in basic schools and their role in education today. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017, roč. 16, č. October 2017, s. 622-626. ISSN 2146-7242

BUČKOVÁ, H., DOSTÁL, J. Comparative research of the content of informatics as a teaching subject at basic schools in the Czech republic and Slovakia. In EDULEARN17 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017, s. 197-202. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117. DOI 10.21125/edulearn.2017.1046

Mgr. Michal Mrázek

Dislocation

Žižkovo nám. 5
Cabinet No: 2.67A

Phone: 585635821

E-mail: michal.mrazek@upol.cz

Consulting Hours:

Tuesday:  10:00-11:30

Friday (after previous e-mail contact)

Scientific focus

E-learning and didactic aspects of online courses in education for ICT and Information science courses

Publications

MRÁZEK, M., CHRBJÁT, P., BUDÍNOVÁ, V. Evaluation of High-School Preparation at the Use of Ms Office Excel by University Students as a Part of Preparation of Educational Content of ICT Courses for Teacher Training Study Programmes. In ICERI2017 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017, s. 6253-6259. ISBN 978-84-697-6957-7. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2017.1621 (40%)

MRÁZEK, M. Realizace vzdělávacího online kurzu ve výuce informatických předmětů. Trendy ve vzdělávání, 2017, roč. 10, č. 1, s. 68-76. ISSN 1805-8949.DOI 10.5507/tvv.2017.010 (100%)

DOSTÁL, P., MRÁZEK, M., SLOVÁK, S., ŠVRČINOVÁ, V. Realizace vzdělávací oblasti člověk a svět práce na 2. stupni základních škol. Journal of Technology and Information Education (online), 2017, roč. 9, č. 2, s. 144-154. ISSN 1803-537X.DOI 10.5507/jtie.2017.024 (25%)

BASLER, J., MRÁZEK, M., CHRBJÁT, P. Usage of didactical computer games for education of pupils of different types of secondary schools, In INTED2018 Proceedings, Valencia, SPAIN: IATED, 2018, s. 4708-4715. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-107. DOI 10.21125/inted.2018.0925 (30%)

Mgr. Tomáš Dragon

Dislocation

Žižkovo nám. 5
Cabinet No: 1.53

Phone: 585635819

E-mail: tomas.dragon@upol.cz

Consulting Hours:

Wednesday:  7:45-8:45

Scientific focus

Didactics of information science

Publications

Article

Klement M., Dragon T. Reálná úroveň zkušeností s výukou algoritmizace a programování u učitelů informatických předmětů. In Ďuriš M., Pavelka J., Kučerka M. (Eds.) Technika a vzdelávanie. 2020.

Dragon T. Die Verwendung des Videoclips aus dem YouTube-kanal im Unterricht für die Mittelschulen. Edukacja - Technika - Informatyka. 2019.

Contribution in proceedings

Klement M., Dragon T. Computational Thinking and Teachers: What is the Real Level of Experience in Teaching Algorithms and Programming for IT Teachers? In Titrek O., Ahmadov F., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2020.

Klement M., Dragon T. Preferences of IT Teachers Related to the Implementation of the Thematic Unit of Algorithmization and Programming into the Teaching. In Pfennig A., Chen K. (Eds.) Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and E-Learning. 2020.

Klement M., Bártek K., Dragon T. Importance of IT Topics from the Perspective of Teachers and of their Pupils, or what would Teachers want to Teach and what would their Pupils want to Learn? In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.

Dragon T. Support of Teacher's Work in the Field of Development of Computational Thinking through e-Learning Resources. ICEMT 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology. 2019.

Dragon T. Utváření informatického myšlení jako problematická oblast edukace na gymnáziu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII: Začínající učitel v měnící se společnosti. 2019.

Dragon T. Possibilities of Using Internet Educational Videos for Motivation in Computer Science Education. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.

Dragon T. Using Educational Videos on the Internet as a Form of e-Learning to Support the Development of Computational Thinking. ACM Conference Proceeding. 2018.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)