Česko-Slovenská studentská vědecká konference v didaktice informatiky 20. 6. 2024, UP Olomouc

Zveme vás na dvanáctý ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference v didaktice informatiky.


Česko-Slovenská studentská vědecká konference v didaktice informatiky (dále Č-S SVK DI) je příležitostí pro studenty bakalářského, magisterského, rozšiřujícího a doktorského studia prezentovat vlastní vědecké a odborné práce z oblasti vyučování informatiky. Cílem prací má být zkvalitnění vyučování informatiky, případně jiných předmětů (v mateřských, základních a středních školách) prostřednictvím použití moderních digitálních technologií.

Konference se bude konat ve čtvrtek 20. 6. 2024 (jednání v sekcích) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Účastníci mohou přijet a ubytovat se již ve středu 19. 6. 2024.

Konference se zúčastní autoři nejlepších studentských vědeckých prací ze Slovenské republiky (SR) a České republiky (ČR). Jedná se o práce zaměřené na:

 1.  návrh a ověření metodiky vyučování informatiky,
 2.  realizaci výzkumu v teorii vyučování informatiky,
 3.  využívání digitálních technologií na školách (mateřských, základních, středních, speciálních) s cílem rozvíjet   digitální kompetence dětí a žáků,
 4.  tvorbu edukačního softwaru.

Práce přihlášené do soutěže budou posuzovány odbornou komisí. Každý soutěžící svou práci představí odborné komisi prostřednictvím PPT prezentace v časovém rozsahu  15+5 minut. Nejlepší práce v každé sekci budou odměněny.

Termíny

Vyhlášení SVK DI jaro 2024
Registrace a přihlášení prací 31. 5. 2024
Zaslání prací  31. 5. 2024
Příjezd účastníků 20. 6. 2024

Sekce obecně

S1 Edukační software – tvorba edukačního softwaru
S2 Metodické práce – návrh a ověření metodiky vyučování informatiky
S3 Výzkumné práce – realizace výzkumu v teorii vyučování informatiky
S4 Digitální technologie na školách – rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků mimo předmět informatika na všech typech škol (mateřských, základních, středních, speciálních), případně v rámci mimoškolních aktivit

Předchozí ročníky

 1. ročník 23. – 24. 05. 2013 Bratislava web konference
 2. ročník 22. – 23. 05. 2014 Bratislava web konference
 3. ročník 04. – 05. 06. 2015 Ostrava web konference
 4. ročník 02. – 03. 06. 2016 Ružomberok web konference
 5. ročník 02. 06. 2017 Prešov web konference
 6. ročník 08. 06. 2018 Nitra web konference
 7. ročník 19. 06. 2019 Ostrava web konference
 8. ročník 18. 06. 2020 Ostrava web konference
 9. ročník 18. 06. 2021 Bratislava web konference
 10. ročník 21. 06. 2022 Prešov web konference
 11. ročník 20. 06. 2023 Olomouc web konference

Ubytování s ohledem na situaci není možné garantovat, ale obsazenost se mění každým dnem, a to i na zařízeních UPOL. Využijte prosím odkazy níže, nebo ubytovávací weby dle vlastní preference.

Koleje a menzy UPOL CZ:
skm.upol.cz/ubytovani/rezervace/
při komunikaci uveďte Č-S SVK DI 2024

Nezávislé, levné a blízké ubytování je
www.ubytovnamarie.cz/olomouc/kontakty

Statut

Konference se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů), který je v daném akademickém roce studentem bakalářského, magisterského, rozšiřujícího nebo doktorského studia, nebo odpovídajícího celoživotního vzdělávání vysoké školy v ČR nebo SR, která ho na konferenci přihlašuje.

Účastníci představí svou soutěžní práci prostřednictvím prezentace (prezenčně nebo online) před odbornou porotou. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny.
    Konference v roce 2024 probíhá ve třech sekcích:
        S1 – výukový software – tvorba edukačního softwaru
        S2 – metodické práce – návrh a ověření metodiky vyučování informatiky
        S3 – výzkumné práce – realizace výzkumu v teorii vyučování informatiky

Programový výbor SVK má právo přerozdělit sekce v závislosti na počtu a zaměření přihlášených prací, případně některou sekci zrušit.
Studenti se na konferenci přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše dvě práce. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních soutěží SVK/SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací jsou záležitostí jednotlivých fakult.
Fakulty přihlásí studenty na konferenci nejpozději do 31. 5. 2024 prostřednictvím Seznamu přihlášených prací způsobem uvedeným v části Přihlášení prací.

Studenti zašlou abstrakt práce, text práce a posudek školitele elektronickou formou způsobem, uvedeným v části Přihlášení do soutěže a také vyplní registrační formulář. Termín pro vyplnění registračního formuláře je 31. 5. 2024 a pro zaslání práce (včetně abstraktu a posudku) elektronickou formou je 31. 5. 2024. Samotná práce, abstrakt a posudek musí být napsány slovensky, česky nebo anglicky.

Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:

 • původnost výsledků a přínos práce pro oblast vyučování informatiky,
 • zařazení práce do domácího, případně světového kontextu,
 • celkové zpracování práce,
 • způsob prezentace práce a odpovědi na případné dotazy.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen soutěžícím se uskuteční za účasti předsedů odborných porot a představitelů vedení fakulty.

Finanční zabezpečení

Organizátor hradí
Občerstvení během konání konference.
Vysílající fakulta hradí
Ostatní nezbytné náklady spojené s účastí studentů (ubytování, cestovné apod.).

Přihlášení do soutěže

Soutěžící studenti vloží svou práci (PDF je preferováno), souhlas vedoucího/školitele, a případně prezentaci (PDF je preferováno), kterou použijí při jednání v sekcích. Bez souhlasu vedoucího nebude přihláška akceptována.

Přihlašovací formulář pro soutěžící studenty i porotce:

Přihlášení práce a posudek vedoucího/školitele

 • Přihláška práce a posudek vedoucího/školitele ke stažení.
 • Pouze pro členy programového výboru - posudek oponenta soutěžní práce ke stažení.

Programový a organizační výbor

Programový výbor

Mgr. Jan Berki, PhD. – KGD FP TU Liberec
prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., KPTD PF PU Prešov
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – KITTV PdF UK Praha
Mgr. Hedviga Hafičová, PhD. – KPTD PF PU Prešov
Ing. Jana Jacková, PhD. – KI PdF KU Ružomberok
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. – KZVI FMFI UK Bratislava
Mgr. Tomáš Javorčík, PhD. – KIK PdF OU Ostrava
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. – KI, FPV UKF Nitra
prof. Ing. Veronika Stoffová - CSc. – KI UJS Komárno, KMI PdF TU Trnava
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD. – KTIV UP Olomouc
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. – ÚI PrF UPJŠ Košice
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD. – KI PdF JČU České Budějovice
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. – KI FPV UMB Banská Bystrica

Organizační výbor

Petr Šaloun
Pavlína Částková
Květoslav Bártek
Milan Klement
Lucie Bryndová
Tomáš Dragon

Program konference

Prezentece, vyhodnocení a vyhlášení výsledků plánujeme mezi 10.00 až cca 16.00 (max) tak, aby se osobní účast na konferenci (kterou preferujeme) dala realizovat během jediného dne včetně dopravy do Olomouce a zpět. Olomouc má pro účastníky z Česka i Slovenska výbornou dopravní dostupnost. 

Předběžný časový plán

09.00 Registrace v přísálí Malé auly PdF UPOL

10.00 Zahájení konference 10.00

10.10 Jednání ve skupinách A a B do cca 12.15

12.15 občerstvení a (neveřejné) jednání PV do cca 13.00

13.15 Vyhlášení výsledků a závěr konference.

Studenti prezentují v max. 15 minutách své výsledky, dalších 5 minut je vyhrazeno pro případné dotazy, tj. 15 + 5 minut.

Jednání ve dvou až tří sekcích proběhne souběžně a hybridně on-site a on-line prostřednictvím BBB kanálu stejně, jako následné neveřejné jednání Komisí stanovících výsledné pořadí prací v obou skupinách, a závěrečné veřejné vyhlášení výsledků.

 

Výsledky

Sekce výzkum a metodika

1. místo

Mgr. Lucie Bryndová, Univerzita Palackého v Olomouci
Diagnostika rozvoje informatického myšlení na základních školách pomocí učebních úloh
vedoucí: prof. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

2. místo

Mgr. Hana Ulrichová, Ostravská univerzita v Ostravě
Výuka robotiky s využitím mBot(a): Didaktický materiál pro učitele
vedoucí: doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

3. místo

Bc. Martin Kůrka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Výuka teoretické informatiky pomocí metody CLIL
vedoucí: Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

Sekce výukový software

1. místo

Bc. Petr Sysel, Univerzita Karlova
Webová aplikace pro podporu výuky algoritmizace
vedoucí: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.

2. místo

Mgr. Tereza Šimková, Univerzita Palackého v Olomouci
Výuková aplikace pro speciální základní školy
vedoucí: doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

3. místo

Katarína Krupková, Univerzita Komenského v Bratislave
Designing an adaptive virtual learning environment
vedoucí: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Záštitu nad jednáním ČS SVK DI 2024 převzali:

 • děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.PdF UPOL
 • Česká pedagogická společnost,

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)