Projektová činnost pracoviště

Katedra společenských věd se velmi aktivně podílí na projektové činnosti a to jak na národní, tak nadnárodní úrovni. Dále pravidelně realizuje konference určené studentům doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům. Neméně důležitou aktivitou Katedry společenských věd je realizace letních škol, a to jak přímo na pracovišti, tak ve spolupráci s Pädagogische Hochschule Heidelberg. 

Projekt ERASMUS+

Reflection of National and European Identity in the New Millenium - NAETINEM
(projekt ERASMUS+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA 203 - Strategic partnerships for higher education, řešitelka: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA; spoluřešitelé: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. a Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D., doba řešení 2019–2022; Spolupracující partnerské instituce: Northumbria University Newcastle upon Tyne, Pädagogische Hochschule Heidelberg a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Projekty ESF - OP RLZ, OP VK a OP VVV

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (Projekt OP VVV, prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, specifický cíl Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích) – klíčová aktivita Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím podpory společenství praxí na UPOL, JČU a OU soustředěných na matematické, čtenářské a informační gramotnosti (doba řešení 2016-2019)

2010-2013

 • Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele (PVP)
  (projekt ESF, OP VK, Oblast podpory 2.2, řešitelka Ing. Dora Assenza, Ph.D., doba řešení 2010-2013)
  Více o projektu zde.


2005-2007

 • Centrum inovativního vzdělávání (CIV): Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí 10 nových výukových modulů
  (projekt ESF, OP RLZ Opatření 3.3, řešitelka Ing. Dora Assenza, Ph.D., doba řešení 2005-2007)
   

Projekty Interní grantové agentury (IGA)

2022

 • Vývoj a proměny obsahů učebnic společenskovědních předmětů před rokem 1989 a po něm (Mgr. Pavel KRÁKORA, Ph.D.)
  • Projekt je zaměřen na výzkum a analýzu učebnic společenskovědních předmětů, které jsou aktuálně charakterizované v RVP ZV a RVP G ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, (vyjma Geografie). Do zkoumaného souboru učebnic pro základní a střední školy budou zahrnuty všechny publikace, které byly vydány v rozmezí let 1969-2021. Dalším kritériem pro výběr učebnic vydaných po roce 1989 bude nutnost získání schvalovací doložky ministerstva školství. Soudobé pedagogické teorie vymezují učebnice jako druh „knižní publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci“, a to jak svým obsahem, tak svou strukturou. Školní učebnice v daném kontextu proto funguje jako prvek kurikula, který reprezentuje výsek plánovaného obsahu vzdělávání a zároveň jako didaktický prostředek, jež je informačním zdrojem pro žáky a učitele, a který zároveň řídí a stimuluje proces učení. Stěžejním aspektem předkládaného projektu proto bude komparovat proměny podoby společenskovědních učebnic - v návaznosti na jejich výše uvedené funkce - před rokem 1989 (v období tzv. normalizace) a po roce 1989 (v období procesu tranzice od autoritářského systému k demokracii). Současně s tím bude postiženo, do jaké míry daný politický a společenský systém formoval obsah společenskovědních učebnic prostřednictvím interpretace vybraných procesů a dějů – včetně jejich zasazení do širšího kontextu – aby poskytl „uspokojivou“ prezentaci vybraných dějů a jevů v souladu s aktuální společenskou (popř. politickou) poptávkou (např. husitské revoluční hnutí, formování české politiky ve druhé polovině 19. století, období I. ČSR, druhá světová válka, rok 1948, 1968, společenské formace, ideologie, politologické aspekty a další). V neposlední řadě pak bude reflektován odraz kurikulární reformy v prvním desetiletí 21. století (realizace RVP) na učebnice, což je další stěžejní faktor, který ovlivnil podobu – již aktuálních - společenskovědních učebnic.

2020

 • Ideologická indoktrinace československého školství v obdobích nesvobody ve 20. století a její reflexe v současném vzdělávání (PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D.)
  • Projekt Ideologická indoktrinace československého školství v obdobích nesvobody ve 20. století a její reflexe v současném vzdělávání byl ve své odborné části zaměřen na výzkum vybraných aspektů historického vývoje české společnosti v obdobích nesvobody ve 20. století. Jeho smyslem bylo zkoumání ideologické indoktrinace československého školství v době nacistické okupace v letech 1939–1945 a v době komunistického režimu v letech 1948–1989. Zvláštní pozornost přitom byla věnována proměnám školství v těchto obdobích, a to i v kontextu celkové situace v českých zemích. V didakticko-metodické části projektu byly z hlediska tématu projektu analyzovány současné školní vzdělávací programy na vybraných základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií a rovněž vybraná využívaná edukační média. Byla zjišťována účinnost vzdělávacího procesu ve vztahu k tématu projektu.

2019

Občanské vzdělávání v českých zemích po roce 1848 a jeho vliv na kultivaci historického vědomí (Mgr. Pavel KRÁKORA, Ph.D.)

 • Projekt byl zaměřen na výzkum a rámcovou analýzu občanského vzdělávání v českých po roce 1848 do současnosti. V daném kontextu a z hlediska tématu byla pozornost věnována konkrétně vymezeným historickým obdobím, kdy občanské vzdělávání získávalo specifickou formu a podobu vycházející z dané společenské situace, dobové mentality, socio-morálního milieu, politiky a dalších faktorů. Zároveň byla realizována obsahová analýza dobových učebnic a kurikurálních dokumentů vážících se – celkově, resp. částečně – k oblasti či problematice občanského vzdělávání. Součástí výzkumu byla rovněž otázka, do jaké míry soudobé občanské vzdělávání ovlivňuje, resp. kultivuje historické vědomí – tj. vnímání dějin a jednotlivých historických událostí, otázky historické perspektivy, smyslu dějin a v neposlední řadě byla sledována role občanského a dějepisného vyučování v procesu formování národní identity. Výzkum historického vědomí představuje z hlediska pedagogiky a oborové didaktiky složitě strukturovaný fenomén, jehož jednoznačnou definici nelze striktně vymezit, a to z důvodu existence několika komponent historického vědomí. V projektu realizovaný výzkum byl zaměřen na segmenty související s podobou historického vědomí ve vztahu k jednotlivým obdobím českých dějin, z hlediska občanského vzdělávání pak byl výzkum orientován na dimenzi politiky, morálky a identity. Dále byly postiženy dílčí dimenze historického vědomí z hlediska věku, typu školy a vlivu edukačních médií na jeho formování. Výstupy projektu představují studie v recenzovaném neimpaktovaném časopisu (databáze ERIH+) Civilia – Odborná revue pro didaktiku společenských věd (číslo 1/2019 a 2/2019), dále byly využity ve výuce (semináře, exkurze) realizované v rámci bakalářských studijních oborů Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a Historie se zaměřením na vzdělávání a navazujících magisterských oborů Učitelství dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol a Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol, a to především v kontextu předmětů přímo orientovaných na oborovou didaktiku společenských věd a dějepisu. Poznatky a zjištění získané při realizaci projektu byly využity v průběhu učitelské praxe studentů a budou reflektovány v diplomových pracích. Dílčí výsledky projektu byly prezentovány jak formou workshopů v rámci Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství Třicetiletí obnovy budování občanské společnosti v českých zemích (srpen 2019), které se pravidelně účastní učitelé dějepisu, občanského a společenskovědního základu, výchovy k občanství a dalších předmětů z celé České republiky, tak i formou příspěvků na indexovaných mezinárodních vědeckých konferencích. Výstupy z projektu byly rovněž uplatněny v rámci vědecké monografie vydáné roku 2021.

2018

Regionální dějiny ve výuce výchovy k občanství a dějepisu (doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D.)

 • Cílem projektu bylo charakterizovat specifika, která obsahují vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství (součásti vzdělávací oblasti Člověk a společnost) v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, a to ve vztahu k regionálním dějinám. Uvedená specifika zahrnují přípravu učitele, konkrétní metody a prostředky výuky atd. Součástí výzkumu byla rovněž analýza názorů a postojů učitelů ve vztahu k aktuálnímu stavu využití regionálních dějin ve výuce. Výstup projektu představuje vědecká monografie a odborná metodika, určená pro rozšíření portfolia metod výuky regionálních dějin na základních školách.

2017

Etická výchova – výzvy a příležitosti (doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D.)

 • Projekt byl zaměřen na jednu z nejnovějších součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), a to na Etickou výchovu. Problematika byla řešena komplexně z mnoha úhlů pohledu tak, aby výsledky analýz a výzkumného šetření byly co nejvíce přínosné v praktické rovině edukační reality. Primárním cílem projektu bylo vytvoření metodických materiálů, které rozšířily využitelné portfolio k etické výchově, jako k jedné z nejnovějších částí RVP ZV. Materiály vycházejí jak z příslušných kurikulárních dokumentů, tak z již dostupných učebnic a on-line šablon k etické výchově. Tyto materiály byly publikovány v odborné publikaci Vývoj občanského vzdělávání a etické výchovy v českých zemích (viz sekce Publikace) a prezentovány co nejširšímu okruhu odborníků z praxe i studentům PdF. Sekundární cíl pak představovala širší charakteristika historie i současnosti etické výchovy, analýza současného stavu vyučování etické výchovy v praxi, včetně kvalitativní výpovědi pedagogů a popularizace etické výchovy jako celku.

2016

Dějepisné vzdělávání s akcentem na soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů (doc. PhDr. zdeněk NOVOTNÝ CSc.)

 • Cílem projektu bylo charakterizovat specifika, která obsahuje vzdělávací obor Dějepis v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Uvedená specifika zahrnují přípravu učitele, konkrétní metody a prostředky výuky, atd. Součástí výzkumu byla analýza názorů a postojů učitelů ve vztahu ke klíčovým kompetencím, které jsou určeny pro rozvíjení prostřednictvím daného vzdělávacího oboru, tj. jak v širším kontextu, tak zejména v kontextu výuky soudobých dějin.

 • Elektronická verze publikace, která je hlavním výstupem z projektu, viz Tak trochu jiné soudobé dějiny

2015

Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na gymnáziích (Mgr. Vanda VANÍČKOVÁ, Ph.D.)

 • Cílem projektu bylo postižení specifik – tj. charakteru vzdělávací oblasti, učitelské přípravy a výuky – která obsahuje vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ. Uvedený vzdělávací obor byl zkoumán na základě vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Významný aspekt výzkumu rovněž představovala analýza názorů a postojů učitelů ve vztahu ke klíčovým kompetencím, které jsou určeny pro rozvíjení daným vzdělávacím oborem.

 • Elektronická verze publikace, která je hlavním výstupem z projektu, viz ZSV = Zkusit SMART výuku

Projekt Visegrad 2019

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní pohled na problematiku populismu a nacionalismu z pohledu vybraných společenskovědních disciplín a vzájemné komparace všech společenskovědních aspektů z pohledu států V4 a transformace získaných poznatků do pedagogické praxe.

Projekt volně navazuje na již na úspěšně řešený standardní Visegradský projekt: Social, Cultural, Ethical and Politics Aspects of Migration in the Context of Civic Education (ID 21610139, doba řešení 01. 09. 2016 - 31. 10. 2017).

Více o projektu

Resortní a regionální výzkumné projekty a granty

2020

Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy
(projekt Olomouckého kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje na rok 2020 - 2020/02502/OKH/DSM; řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)

2019

Třicetiletí budování a obnovy občanské společnosti v českých zemích
(projekt Olomouckého kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje na rok 2019 - 2019/00812/OKH/DSM; řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)

XXVI. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství
(Projekt Statutárního města Olomouc - VV/FRM/001363/2019/Lav/1); řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)

Transformace populismu a nacionalismu v zemích Visegradu / Transformation of populism and nationalism in the V4 countries
(Projekt Visegrádského fondu – Project ID 21820042; řešitel: Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. - Blíže viz ZDE)


2018

Století proměn československé a české státnosti ve středoevropském a evropském kontextu
(projekt Olomouckého kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje na rok 2018 - 2018/02186/0KH/DSM; řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)

Století proměn československé a české státnosti
(Projekt Statutárního města Olomouc - OVVI/FRM/001488/2018/Pia/2/rzcrn); řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)


2017

Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 – politika, ekonomika, migrace
(projekt Olomouckého kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje na rok 2017; řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)

Politické strany a formování občanské společnosti na střední Moravě v letech 1860–1918
(Projekt Grantového fondu děkana pro akademické pracovníky Pedagogické fakulty UP na rok 2017; řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)

Sociální, kulturní, etické a politické aspekty migrace v kontextu občanského vzdělávání / Social, Cultural, Ethical and Politics Aspects of Migration in the Context of Civic Education
(Projekt Visegrádského fondu – Project ID 21610139; řešitel: Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. - Blíže viz ZDE)


2016

Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost
(projekt Olomouckého kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje na rok 2016; řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)

Migration, Immigration, Emigration and Europe – Changes, History, the Present
(grant Award No. SEZ800-16-GR-078 Velvyslanectví USA v Praze pro oblasti školství a kultury na rok 2016; řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)


2015

Reflection of Second World War in Contemporary History
(grant Award No. SEZ800-15-GR-066 Velvyslanectví USA v Praze pro oblasti školství a kultury na rok 2015; řešitel: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.)

Konference organizované Katedrou společenských věd

Katedra společenských věd pravidelně organizuje mezinárodní vědecké konference pro studenty doktorských studijních programů a jiné. 

2023

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci si dovoluje pozvat doktorandky a doktorandy na XII. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd na téma: Začátek druhého století s výchovou k občanství – témata, výzvy, vize. Konference se uskuteční dne 6. září 2023 v prostorách Pedagogické fakulty v Olomouci a také on-line formou. Více informací je k dispozici v pozvánce na konferenci.  

2022

 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd - 11. ročník (garant: dr. Tomáš Hubálek)
 • Mezinárodní vědecká konference Občanské vědomí konaná u příležitosti 100. výročí uzákonění občanské nauky a výchovy coby povinného vyučovacího předmětu v československém školství (garant: doc. Antonín Staněk)

2021

 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd - 10. ročník (garant: dr. Tomáš Hubálek)

2020

 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd - 9. ročník (garant: dr. Tomáš Hubálek)

2019

 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd - 8. ročník
  (garanti: dr. Tomáš Hubálek a doc. Antonín Staněk)

2018

 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd - 7. ročník
  (garanti: dr. Tomáš Hubálek a doc. Antonín Staněk)
 • Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy ve výzkumu a rozvoji oborových didaktik dějepisu a společenských věd (garanti: dr. Pavel Krákora a doc. Denisa Labischová)

2017

 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd - 6. ročník
  (garanti: dr. Tomáš Hubálek a doc. Antonín Staněk)
 • Mezinárodní vědecká konference Fenomén migrace prizmatem společenských věd / Migration Phenomenon from the Point of View of Social Sciences (garanti: dr. Tomáš Hubálek a dr. Pavel Krákora)
 • Mezinárodní vědecká konference Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 – politika, ekonomika, migrace (garanti: dr. Pavel Krákora a dr. Tomáš Hubálek)

2016

 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd - 5. ročník
  (garant: doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.)

Letní školy

Letní škola Katedry společenských věd

Jubilejní XXX. ročník Letní školy výchovy k občanství a dějepisu 

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme se rozhodli uspořádat již tradiční letní školu cílenou primárně na učitele společenskovědních předmětů a dějepisu. Letní škola Vám nabídne možnost vyslechnout – věříme že zajímavé a poutavé – přednášky a zároveň seznámení s aktuálními trendy v rámci oborových didaktik společenských věd a dějepisu.
Pozvánka s programem jubilejního XXX. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu, kterou pořádá Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve dnech 20.–23. srpna 2023 (neděle – středa), a to na téma Společenskovědní vzdělávání v České a Slovenské republice po roce 1992 (Příspěvek k 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky), je dostupná ZDE. Přihláška pro vyplnění je k dispozici ZDE (zpět zaslat optimálně vyplněný scan přihlášky).
Věříme, že Vás program letní školy jako vždy dokáže zaujmout, a že si nenecháte uniknout již tradiční atmosféru akce pořádané pravidelně od roku 1994. V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou přihlášku buďto na e-mail (scan): pavel.krakora@upol.cz, anebo na adresu:

Katedra společenských věd PdF UP
Žižkovo nám. 5
771 40 OLOMOUC


a to nejpozději do středy 19. 7. 2023. Ubytování a stravování – stejně jako v předcházejících ročnících – je zajištěno na náklady organizátora LŠVOD na kolejích Generála Svobody, Šmeralova 1122/12, Olomouc.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Katedra společenských věd PdF UP ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze, MŠMT ČR, Olomouckým krajem, Visegrádským fondem, Statutárním městem Olomouc, Informační kanceláří Rady Evropy v Praze a Bratislavě, Olomouckým centrem otevřeného vzdělávání, z.s. (OCOV), Společností ku povznesení humanitního vzdělávání o.s. (SPHV o.s.) uspořádala již 29 ročníků letních škol výchovy k občanství a evropanství a letních škol výchovy k občanství a dějepisu pro učitele občanské výchovy, občanské nauky, základů společenských věd a dějepisu s následujícím tématickým zaměřením:

 • 2015 - Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi (XXII. ročník)*
 • 2016 - Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost (XXIII. ročník)*
 • 2017 - Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 – politika, ekonomika, migrace (XXIV. ročník)*
 • 2018 - Století proměn československé a české státnosti (XXV. ročník)*
 • 2019 - Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích (XXVI. ročník)*
 • 2020 - Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy (XXVII. ročník)*
 • 2021 - Perspektivy občanské společnosti v 21. století a občanské vzdělávání v kontextu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 (XXVIII. ročník)*
 • 2022 - Aktuální trendy v občanském a dějepisném vzdělávání v kontextu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 (XXIX. ročník)

Letní škola ve Frankfurtu nad Mohanem

Katedra společenských věd PdF UP umožňuje svým studentům každý rok vycestovat na krátkodobý (cca 14 dní) pobyt do Frankfurtu nad Mohanem s kapacitou max. 15 studentů. Letní školu pořádá společně s organizací Stiftung HAUS der Action 365. Zájemci o účast na letní škole se mohou obracet na Mgr. Tomáše Hubálka, Ph.D. (tomas.hubalek@upol.cz), který odpoví na případné dotazy. K letní škole můžete zároveň shlédnout krátké propagační video.

Od roku 2016 nově rozšiřujeme nabídku Letní školy o přímo navazující stáž na Pädagogische Hochschule Heidelberg v délce 14 dní. Celkem tak mají studenti možnost strávit 1 měsíc v zahraničí. Pobyt v Heidelbergu je podpořen stipendiem na podporu studia v zahraničí. Náplní stáže je účast na vybraných přednáškách a seminářích PH v Heidelbergu. Volný čas je plně v režii účastníků stáže.

Informační leták k celé akci včetně důležitých termínů a podmínek.

Náplň Letní školy ve Frankfurtu nad Mohanem

K hlavním aktivitám a cílům každoroční Letní školy ve Frankfurtu nad Mohanem patří zejména:

 • Zlepšení komunikace v německém jazyce
 • Seznámení studentů s německými reáliemi a kulturou
 • Seznámení studentů s politickým systém SRN
 • Přiblížení vybraných pedagogicko-psychologických metod

Za absolvování letní školy mohou studenti získat 3 kredity - jedná se o volitelný (kategorie C) předmět.

Časopis CIVILIA

Časopis Civilia je dostupný na old.ksv.upol.cz/civilia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)