Současná Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 1991 pod názvem Katedra občanské výchovy. V minulosti stáli v jejím čele mj. historik doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc., politolog doc. Emil Gímeš, Ph.D., prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. nebo politolog Mgr. Milan Hořínek, Ph.D. Za dobu své existence katedra úspěšně prošla řadou akreditací, v současné době zajišťuje v rámci strukturovaného studia bakalářský studijní program Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský program Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Od akademického roku 2012/2013 získala Katedra společenských věd PdF UP také akreditaci pro bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský studijní program Učitelství dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Aktuality


4. 7. 2024

Nové webové stránky časopisu CIVILIA

Začátkem měsíce července 2024 byly zprovozněny nové webové stránky časopisu Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, na kterých jsou dostupné veškeré informace o tomto periodiku včetně obsahů (plných verzí textů) jednotlivých čísel počínaje rokem 2010.

 


27. 6. 2024

XXXI. ročník Letní školy výchovy k občanství a dějepisu

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme se rozhodli uspořádat již tradiční letní školu cílenou primárně na učitele společenskovědních předmětů a dějepisu. Letní škola Vám nabídne možnost vyslechnout – věříme že zajímavé a poutavé – přednášky a zároveň seznámení s aktuálními trendy v rámci oborových didaktik společenských věd a dějepisu.
Pozvánka s programem XXXI. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu, kterou pořádá Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve dnech 18.–21. srpna 2024 (neděle – středa), a to na téma Česká republika a EU po 20 letech, je dostupná ZDE. Přihláška pro vyplnění je k dispozici ZDE (zpět zaslat optimálně vyplněný scan přihlášky). Kliknutím se dozvíte více informací o přihlašování a programu.

 


22. 2. 2024

Udělení zápočtu z předmětu Praxe k bakalářské/diplomové práci (KVS/PBP@/PDP@/KPBP@ a KPDP@)

Pro udělení zápočtu z uvedených předmětů je studentka či student povinna/povinen předložit vedoucímu své kvalifikační práce přijatelný koncept této práce zhruba v rozsahu 75 % z celkového rozsahu práce (viz též sylaby předmětů PBP@, PDP@, KPBP@ a KPDP@ v systému STAG). Posouzení přijatelnosti tohoto konceptu závisí na vedoucím práce.  

 


22. 2. 2024

Informace k průběhu státních závěrečných zkoušek na Katedře společenských věd

Vážené studentky, vážení studenti,

chtěli bychom Vás informovat o obecných pravidlech průběhu SZZk na našem pracovišti. Pevně věříme, že nastavení daných postupů přispěje k větší přehlednosti o tom, co Vás v rámci státních závěrečných zkoušek čeká. Všechny zkušební okruhy jsou zveřejněny na webu katedry (záložka studium). Pokud cítíte potřebu, neváhejte se obrátit na kteréhokoli člena pracoviště s prosbou o konzultaci.

 

Po zahájení SZZ budete vyzváni k vylosování čísla (v případě bakalářského studijního programu), nebo čísel (navazující magisterský studijní program) zkušebního okruhu.

Poté Vám bude dán časový prostor na písemnou přípravu – cca 15-20 minut.

Po jeho uplynutí se přesunete před zkušební komisi a budete mít čas (cca 5-10 minut) pro vlastní prezentaci tématu/témat.

Následně bude předsedou komise vyzván/a člen či členka komise ke zhodnocení Vámi řečených informací a zároveň Vám položí doplňující otázky, na něž budete reagovat.

V poslední části SZZ bude dán prostor všem členkám a členům komise, aby poskytli zpětnou vazbu, nebo sami položili další otázku/y.

Celkový časový rámec zkoušení by se měl pohybovat kolem 20 minut. Berte prosím všechny uvedené informace (zejména časové údaje) jako orientační. Předseda komise má právo tento obecný koncept v určitých případech změnit.

 


4. 1. 2024

Témata disertačních prací v DSP Pedagogika v rámci KSV na AR 2024/2025
Vážené studentky, vážení studenti,

v následujícím dokumentu jsou dostupné informace týkající se témat disertačních prací v DSP Pedagogika schválených v rámci Katedry společenských věd PdF UP pro akademický rok 2024/2025. V případě zájmu o některé z uvedených témat je vhodné kontaktovat Mgr. Tomáše Hubálka, Ph.D. (tomas.hubalek@upol.cz), který Vám poskytne obecné informace. Následně bude nezbytné konzultovat vybrané téma s jeho odborným garantem. 

 


4. 12. 2023

Nová koncepce obhajob kvalifikačních prací
Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom vás informovali o nové koncepci obhajob kvalifikačních prací na Katedře společenských věd PdF UP v Olomouci platné od května 2023. Úprava se týká všech bakalářských, magisterských i závěrečných prací, které jsou obhajovány na našem pracovišti! Průběh obhajob bude probíhat následujícím způsobem:

Obecná pravidla:
- Student/ka si připraví powerpointovou prezentaci dle předem níže uvedené struktury
- Obhajoba začne představením práce autorkou/autorem (s využitím prezentace) - limit na toto představení je max. 10 min
- Po představení práce bude následovat diskuze, ve které student/ka bude reagovat na připomínky a otázky z posudků a doplňující dotazy členů/členek komise

Struktura prezentace:
Počet snímků by neměl být příliš velký, max. 10; samotný obsah může konzultovat autor práce se svým vedoucím; volba vizuální podoby prezentace je v kompetenci autora/ky):
- Název a obsah práce (pouze hlavní kapitoly)
- Cíle práce
- Stav zkoumané problematiky (zhodnocení teoretické části, východiska apod.)
- Metodologie (výzkumný problém, hypotézy, metody, atd.).
- Výsledky (hlavní!) a přínos pro studovaný obor

 


10. 10. 2023 - Materiál vytvořený studenty předmětu Člověk a jeho etická dimenze (KVS/CES@) v akademickém roce 2021/2022 s názvem Svět není černobílý aneb Jak by ses zachoval ty? slouží pro inspiraci do výuky etických témat. Každý z příběhů otevírá diskusi nad morálním dilematem nebo složitou životní situací. Práce s příběhem umožňuje nenásilně téma otevřít a informace vzešlé od žáků lze využít pro následující komunikaci - osobní či v rámci kolektivu. 


4. 10. 2023 - Přednášky jubilejního XXX. ročníku LŠVOD

Prezentace a texty vybraných přednášek jubilejního XXX. ročníku LŠVOD jsou k dispozici níže po kliknutí na jednotlivé odkazy:

(Ne)budování státu po vzniku ČR - prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Nejen o rozdělení Československa - prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Problémy reflexe moderních dějin v českých a slovenských učebnicích dějepisu - PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Vývoj a proměny česko-slovenských vztahů od roku 1918 do současnosti - Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
 


16. 5. 2023 - Původní web Katedry společenských věd PdF UP je dočasně dostupný na následujícím linku - viz old.ksv.upol.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)