Doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635418, 728212997, +420728212997

Katedra společenských věd

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.23

docent

Pedagogika, didaktika společenských věd. Společenské vědy v kurikulárních dokumentech pro základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Evropská dimenze ve vzdělávání. Pedagogický výzkum se zaměřením na oborovou didaktiku společenských věd. Tvorba a posuzování učebních textů pro VŠ, SŠ a ZŠ.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 2013 – )
 • Proděkan (1. 2. 2014 – )

Vědecká společnost

 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2008–)
 • Česká pedagogická společnost (člen, 2008–)
 • Česká společnost pro politické vědy (člen, 2006–)

Odborná komise

 • Národní ústav pro vzdělávání - odborná skupina pro podporu společenskovědního vzdělávání (člen, 2012–)
 • Výzkumný ústav pedagogický Praha - člen expertního týmu oborového didaktika VÚP (člen, 2009–2012)
 • Akreditační komise MŠMT ČR - stálá pracovní skupina pro oborové didaktiky (člen, 2010–)
 • Národní ústav odborného vzdělávání - odborná skupina pro společenskovědní vzdělávání v odborném školství (člen, 2010–2012)
 • Koncepční pracovní skupina k Centru občanského vzdělávání při MŠMT ČR (člen, 2009–2011)

Redakční rada

 • Minerva: odborný periodický sborník společenských věd, ISSN 1803-3873 (člen, 2008–)

Státnicová komise

 • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím studijním programu Občanská výchova a základy společenských věd pro SŠ (místopředseda, 2011–2011)
 • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím studijním programu Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ (místopředseda, 2011–2011)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (místopředseda, 2011–2011)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství OV pro 2. stupeň ZŠ. Učitelství ZSV pro SŠ (místopředseda, 2011–2011)
 • Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Učitelství základů společenských věd pro SŠ (člen, 2010–2010)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (člen, 2010–2010)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (ostatní, 2009–)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (člen, 2009–2009)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Učitelství OV pro 2. st. ZŠ a ZSV pro SŠ (člen, 2009–2009)
 • Komise pro SZZ pro obor Učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ a Základy společenských věd pro SŠ (člen, 1998–1998)

PhD. komise

 • Komise pro přijímací řízení v DSP - obor Pedagogika (se zaměřením na občanskou výchovu) (člen, 2009–2009)
 • Komise pro přijímací řízení v DSP - obor Pedagopgika (se zaměřením na občanskou výchovu) (člen, 2008–2008)

Jiné komise a orgány

 • Kolegium děkanky PdF UP v Olomouci (člen, 2011–)
 • Národní ústav odborného vzdělávání Praha (člen, 2011–2011)
 • komise pro státní rigorózní zkoušky ve studijním oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy a 2. st. ZŠ (člen, 2011–)
 • Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická komise děkanky PdF UP (poradní orgán) (člen, 2010–)
 • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím programu Občanská výchova a základy společenských věd pro SŠ (předseda, 2010–2010)
 • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím programu Občanská výchova a základy společenských věd pro SŠ (člen, 2009–2009)
 • Zkušební komise pro přijímací řízení pro obor Učitelství společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (předseda, 2009–2009)
 • Zkušební komise pro přijímací řízení pro obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (předseda, 2009–2009)
 • Zkušební komise pro přijímací řízení pro obor Pedagogika - vzdělávací politika (předseda, 2009–2009)
 • Komise pro výběrové řízení na PdF UP v Olomouci (člen, 2009–2009)
 • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím programu Občanská výchova a základy společenských věd pro SŠ (člen, 2008–2008)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky pro obory Učitelství ZSV pro SŠ a Učitelství OV pro 2. stupeň ZŠ (člen, 2009–2009)
 • Zkušební komise pro přijímací řízení - společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (člen, 2008–2008)
 • Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání (předseda, 2005–)
 • Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii (člen, 1998–)
ČLÁNEK
Staněk A. Aktuální pohledy na výchovu k občanství. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2023.
Staněk A. Pedagogická hlediska kultivace politické kultury - cesta k porozumění. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia. 2010.
Staněk A. Politologie a výchova k občanství. Politologická revue. 2009.
Staněk A. Výchova k odpovědnému občanství ve smyslu responsibility a accountability. Minerva : odborný periodický sborník společenských věd. 2009.
Staněk A. Evropská dimenze a výchova k občanství. Oświata w otoczeniu burzliwym: migotliwe kontexty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego. 2008.
Staněk A. Možnosti výzkumu konstrukce profesní a osobnostní identity učitele výchovy k občanství. Minerva : odborný periodický sborník společenských věd. 2008.
Skopalová J., Staněk A. Vizitka jubilanta. Společenskovědní předměty. 2007.
Staněk A. Výchova k občanství - minulost a budoucnost. Společenskovědní předměty. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Staněk A. Evropská dimenze ve výchově k občanství v předmětu občanská výchova na druhém stupni základní školy. Evropská dimenze ve výchově k občanství v předmětu občanská výchova na druhém stupni základní školy. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Staněk A. Didactics of the Social Sciences and Methodology of the Educational Paradoxes Research. In Silva Pereira A., Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Staněk A. Teoretická reflexe globalizace v kontextu rozvoje didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů občanské výchovy. In Ondrušková N. (Eds.) Globalizácia a vzdelávanie učiteľov: Koľko globalizácie unesie učitel? 2012.
Kopeček P., Zima P., Staněk A. Katedra společenských věd na Univerzitě Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta. Multikulturní výchova jako možná cesta ke vzájemnému poznávání a pregraduální příprava učitelů. 2009.
Staněk A. Politická dimenze ve výchově k občanství a její možná reflexe ve Školním vzdělávacím programu. Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita... 2008.
Staněk A. Výchova k občanství ve vzdělávání pro 21. století. Výchova k občanství pro 21. století. 2008.
Staněk A. Asimilace jako nezbytná podmínka sociální soudržnosti? Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
Staněk A. Současný extremismus a radikalismus v České republice a jejich reflexe v edukační realitě. Radikalismus a jeho projevy v současném světě. 2007.
Staněk A. Žák jako občan České republiky i Evropské unie ? ?homo europaeus? Multikulturalita a výchova k občanství. 2007.
Staněk A. Prohlubující se evropská integrace a role národních států při ochraně lidských práv. Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. 2006.
Staněk A. Výchova k občanství jako aktér v oblasti ochrany práv dítěte. Násilí páchané na dětech. 2006.
Staněk A. Výchova k občanství v procesu politické socializace. Demokracie a občanství v Evropě. 2006.
Staněk A. Výchova k evropanství na ZŠ v ČR. Socialia 2004, II. 2005.
Staněk A. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 2005.
KLIMENT P. Azylová politika uplatňovaná v ČR. In DOPITA M., STANĚK A. (Eds.) Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Staněk A. Gender a politická činnost. Sféra ženy: právne, politické a ekonomické vedy. 2004.
Staněk A. Podíl žen na politické činnosti v České republice. Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Staněk A. Výchova k občanství jako prostředek politické socializace? Perspektívy výchovy k občianstvu po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. 2004.
Staněk A. Co je demokracie a může být vůbec v krizi? Demokracie a Evropa v době globalizace. 2003.
Staněk A. Evropská unie ve vzdělávacích programech základního a středního vzdělávání. Občanská výchova v globalizující se společnosti. 2002.
Staněk A. Havel´s Perception of the Secure Europe - from Utopianism to Reality. Sozialwissenschaftliche Kontexte der europäische Integration. 2002.
Staněk A. Školní prostředí - ideální podmínka pro vznik šikany. Etika a sociální deviace. 2002.
Staněk A. Může být demokracie morální? Demokracie a etika: výbor z příspěvků Literární soutěže o Cenu Jana Masaryka: III. ročník - 1998. 2000.
Staněk A. Praktické využití projektu Občan v učebním plánu Gymnázia Šternberk. Výchova k demokracii, konstitucionalismu a občanství. 1998.
Staněk A. Solidarita jako fenomén lidské existence. Solidarita:výbor z příspěvků Literární soutěže o Cenu Jana Masaryka. 1998.
KNIHA - CELEK
Hubálek T., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Vaníčková V., Zima P., Staněk A., Nováková Z. Social, Cultural, Ethical and Political Aspects of Migration. In Mezihorák F., Śliz A., Zuzevičiuté V., Čelovský S. (Eds.) 2018.
Hubálek T., Kopeček P., Cingelová G., Truhlářová M., Navrátilová D., Zouharová K. Aktivizační metody v etické výchově. In Staněk A., Labischová D. (Eds.) 2017.
Hubálek T., Kopeček P., Krákora P., Cingelová G., Staněk A. Vývoj občanského vzdělávání a etické výchovy v českých zemích. 2017.
Krákora P. Vývoj správy a samosprávy v českých zemích. In Hubálek T., Nováková Z., Staněk A., Charvát J. (Eds.) 2017.
Kopeček P., Krákora P., Staněk A. Osobnosti Olomouckého kraje. 2016.
Krákora P., MEDVEĎOVÁ G., KOPEČEK P., STANĚK A., OBORNÝ J., LABISCHOVÁ D., JARMARA T., ŚWIDER M., HUZSÁR Z. Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. 2011.
Jařab J., Dokulil M., Bureš J., Krákora P., Staněk A., Novotný Z., Hampl D., Kopeček P., Sladová J., Kusá J., Hubálek T., Mezihorák F., Malenovský M. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. 2010.
Pithart P., Jařab J., Mezihorák F., Krákora P., Zima P., Hampl D., Medveďová G., Kopeček P., Staněk A., Rašková M. Svobodné volby v Československu 1990 - Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Svobodné volby v Československu 1990 ? Referendum o dalším směřování státu a společnosti. 2010.
Staněk A. Výchova k občanství v současné škole: profesní identita učitele výchovy k občanství. Výchova k občanství v současné škole: profesní identita učitele výchovy k občanství. 2009.
Staněk A. Výchova k občanství a evropanství. Výchova k občanství a evreopanství. 2007.
Mezihorák F., Staněk A., Nelešovská A., Ševčíková H. 365 myšlenek pro 365 dnů roku 2007. 365 myšlenek pro 365 dnů roku 2007. 2006.
Staněk A. Vybrané kapitoly z politologie. Vybrané kapitoly z politologie. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Staněk A. Didaktika společenských věd. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 2015.
Staněk A., Labischová D. Polsko a jeho reflexe v učebnicích občanského a společenskovědního základu na sekundárním stupni vzdělávání v ČR. In Rychlík J., Pavelčíková N. (Eds.) Vzájemný obraz souseda v poslkých a českých školních učebnicích. 2014.
Staněk A. Der multikulturelle Charakter mährischer Städte - eine Hoffnung oder ein Problem? In Wichard R. (Eds.) Kreuzwege: Kulturbegegnung im Öffentlichen Raum. 2010.
Staněk A. Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství. In Krykorová H. (Eds.) Učitel v současné škole. 2010.
Staněk A. Pädagogische Gesichtspunkte einer Kultivierung der politischen Kultur. Brücken zwischen den Kulturen: Geistige Grundlagen, Historische Beispiele, Zeitfragen. 2009.
Staněk A. Die Identiät von Absolventen tschechischer Hauptschulen in der Region Olomouc. Europäische Idenität: Grundlagen, Nationen, Kulturen, Bildung. 2008.
Staněk A. Holocaust - memento (varování) multikulturalismu a Evropě 21. století. Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 2008.
Staněk A. Assimilation als notwendige Bedingung des sozialen Zusammenhalts? Begegnungen mit Fremdem: Akkulturation, Assimilation, Integration. 2007.
Staněk A. Současný extremismus v České republice. Internacionalizace. 2007.
Staněk A. Výchova demokratického občana. Svět průřezových témat pro 1. stupeň ZŠ. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Výchova k občanství pro 21. století. In Staněk A., Mezihorák F. (Eds.) Výchova k občanství pro 21. století. 2008.
Násilí páchané na dětech. In Staněk A. (Eds.) Násilí páchané na dětech. 2006.
Hrachovcová M., Staněk A. Občanská výchova v globalizující se společnosti. Občanská výchova v globalizující se společnosti. 2002.
RECENZE
Staněk A. Češi a demokracie. Psychologie dnes. 2008.
Staněk A. Psychologie práva: speciální část. Psychologie práva: speciální část. 2008.
Staněk A. Multikulturní výchova - předsudky a stereotypy. e-Pedagogium (print). 2007.
Staněk A. Alena Vodáková, Viníci a soudci. Politologická revue. 1998.
ZPRÁVA
STANĚK A. Globalizácia a vzdelávanie učiteľov: Koľko globalizácie unesie učitel? Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)