Mgr. Pavel KRÁKORA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635404, 585635402

Katedra společenských věd

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.23

odborný asistent

Historie, politologie, muzeologie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká společnost pro politické vědy (člen, 2006–)

Státnicová komise

  • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol (tajemník, 2012–2012)
  • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (tajemník, 2012–2012)
  • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Pedagogika - vzdělávací politika (tajemník, 2011–2011)
  • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím studijním programu Občanská výchova a základy společenských věd pro SŠ (tajemník, 2011–2011)
  • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím studijním programu Občanská výchova a základy společenských věd pro SŠ (tajemník, 2011–2011)

Jiné komise a orgány

  • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím programu Občanská výchova a základy společenských věd pro SŠ (tajemník, 2012–2012)
  • Komise pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím programu Občanská výchova a základy společenských věd pro SŠ (tajemník, 2010–2010)
  • Školská rada Gymnázia Jakuba Škody v Přerově (ostatní, 2009–)
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje (člen, 2009–)
ČLÁNEK
Kopeček P. Protinacistický odboj v období 2. světové války jako problém historie a identity evropských národů. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2021.
Krákora P., Kopeček P. Historické vědomí a jeho role při výuce regionálních dějin. Civilia. Special Review for Didactics of Social Sciences. 2018.
Krákora P., Nováková Z. Proměny národnostní struktury českých zemí - historický nástin a legislativní rámec od roku 1945 do současnosti. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2017.
Krákora P. Formování a proměny českého politického programu po roce 1861 v kontextu dobového tisku. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
Krákora P. Osobnost Ignáta Wurma a jeho politické angažmá v Národní straně na Moravě (1861–1891). Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2014.
Krákora P. Retribuční soudnictví na Novojičínsku v letech 1945–1948. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2014.
KRÁKORA P. Menšinové politické strany v Československu 1918-1938. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011.
Krákora P. České, polské a německé politické strany v rakouském Slezsku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia. 2010.
Krákora P. Habsburská monarchie - pokus sjednotit odlišné národní kultury v rámci jednoho celku? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia. 2010.
Krákora P. Slezskoostravský hrad. Zpravodaj Ostravského muzea. 1998.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Krákora P. Politické strany na Přerovsku 1861-1918. In Gawrecká M. (Eds.) 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Suková M., Kopeček P. Aktivity Československého svazu mládeže na Univerzitě Palackého na konci 40. a na začátku 50. let 20. století. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2020.
Krákora P., Kopeček P. Regional History and its Use in Teaching of History and Social Sciences. ICLEL 2018 Conference Proceeding Book. 2018.
Krákora P., Kopeček P. The Question of Guilty and Moral Responsibility in the Context of World War II Considering to Subject Didactics Aspects. In Silva Pereira PA., Titrek O., Selzen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Krákora P., Kopeček P. World War II: Offenders and Victims. Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. 2014.
Krákora P., Medveďová G. Studenten in der Tschechoslowakei und ihr Widerstand gegen die totalitäre Macht. In Świder M. (Eds.) Młodzież kontra system. Rola opozycji młodzieżowiej w walce o niepodległość w latach 1945-1989. 2010.
Krákora P., Medveďová G. Česko-polská vědecko-pedagogická spolupráce po roce 1989 s akcentem na Univerzitu Palackého v Olomouci a Univerzitu v Opolí. Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej. 2009.
Krákora P. Nekomunistické strany Národní fronty a Pražské jaro 1968. Pražské jaro 1968 - Pokus o obnovu občanské společnosti. 2008.
Krákora P. Politické stranictví a občanská společnost v Československu v letech 1918-1929. Výchova k občanství pro 21. století. 2008.
Krákora P., Nováková Z. Slezsko ve světle česko-polských vztahů. Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. 2008.
Krákora P., Nováková Z. Společenské a právní postavení maďarské národnostní menšiny v Československu v období let 1945-1989. Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. 2008.
Krákora P., Medveďová G. Mnohonárodnostní společnost a politické strany. Multikulturalita a výchova k občanství. 2007.
Krákora P., Zima P. Nástin pojetí lidských práv u Emanuela Rádla. Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
Krákora P., Medveďová G. Ohlasy na hnutí Solidarita v Československu v letech 1980-1982. Opolskie drogi do niepodległości. 2007.
KNIHA - CELEK
Hubálek T., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Vaníčková V., Zima P., Staněk A., Nováková Z. Social, Cultural, Ethical and Political Aspects of Migration. In Mezihorák F., Śliz A., Zuzevičiuté V., Čelovský S. (Eds.) 2018.
Hubálek T., Kopeček P., Krákora P., Cingelová G., Staněk A. Vývoj občanského vzdělávání a etické výchovy v českých zemích. 2017.
Krákora P. Vývoj správy a samosprávy v českých zemích. In Hubálek T., Nováková Z., Staněk A., Charvát J. (Eds.) 2017.
Kopeček P., Krákora P., Staněk A. Osobnosti Olomouckého kraje. 2016.
Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Vaníčková V. Tak trochu jiné soudobé dějiny. 2016.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z., Vaníčková V. Formování a proměny občanského vzdělávání v českých zemích. 2015.
Vaníčková V., Krákora P. ZSV = Zkusit SMART výuku. 2015.
Nováková Z., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Hampl D., Hubálek T., Zima P., Charvát J., Just P., Trzcielińska-Polus A. Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1918 se zřetelem na oblast školství. In Jarmara T., Valeš L. (Eds.) 2014.
Krákora P., Hubálek T., Hampl D., Nováková Z., Zima P., Just P., Kopeček P., Charvát J. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. In Labischová D., Valeš L. (Eds.) 2014.
Kopeček P., Krákora P., Medveďová G., Zima P., Vaněk M., Mücke P., Böhmová L., Valeš L., Opletalová A., Labischová D., Charvát J. Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. 2013.
Krákora P., Kopeček P., Medveďová G., Hampl D., Jarmara T., Labischová D., Vaněk M., Trzcielińska-Polus A., Świder M. Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. 2012.
Krákora P., MEDVEĎOVÁ G., KOPEČEK P., STANĚK A., OBORNÝ J., LABISCHOVÁ D., JARMARA T., ŚWIDER M., HUZSÁR Z. Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. 2011.
KRÁKORA P., HAMPL D., ZIMA P., LABISCHOVÁ D., JARMARA T., VANĚK M., VALEŠ L., BÖHMOVÁ L. Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce historie. 2011.
Krákora P., Kopeček P. Dějiny Československa (1918-1992). Dějiny Československa (1918-1992). 2010.
Jařab J., Dokulil M., Bureš J., Krákora P., Staněk A., Novotný Z., Hampl D., Kopeček P., Sladová J., Kusá J., Hubálek T., Mezihorák F., Malenovský M. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. 2010.
Pithart P., Jařab J., Mezihorák F., Krákora P., Zima P., Hampl D., Medveďová G., Kopeček P., Staněk A., Rašková M. Svobodné volby v Československu 1990 - Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Svobodné volby v Československu 1990 ? Referendum o dalším směřování státu a společnosti. 2010.
Krákora P. Úvod do světa práce. Úvod do světa práce. 2006.
ABSTRAKT
Krákora P. Formation of the Civil Society in the Habsburg Monarchy after 1848. Abstract Book (8th icCSBs 2019). 2019.
Krákora P. Regional History and its Reflection in Historical Consciousness. 7th icCSBs 2018. Abstract Book. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hubálek T., Kopeček P., Krákora P. International Scientific Symposium in Opole. 2020.
Hubálek T., Kopeček P., Krákora P. International Scientific Symposium in Trenčín. 2020.
Krákora P., Hubálek T., Kopeček P., Nováková Z. Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy. 2020.
Hubálek T., Krákora P., Kopeček P. Transformation of Populism and Nationalism in the V4 Countries. 2019.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Nováková Z. Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích. 2019.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Století proměn československé a české státnosti. 2018.
Krákora P., Hubálek T., Kopeček P., Cingelová G. Migration Phenomenon from Point of View of Social Sciences. 2017.
Krákora P., Nováková Z., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G. Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 - politika, ekonomika, migrace. 2017.
Krákora P., Hubálek T., Kopeček P., Cingelová G., Lyncényi M. Social, Cultural, Ethical and Politics Aspects of Migration in the Context of Civic Education. 2017.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost. 2016.
Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Nováková Z. Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi. 2015.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G. Média – hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka? 2014.
KRÁKORA P., STANĚK A., MEDVEĎOVÁ G. Europa zwischen Globalisation and Regionalisation. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Pražské jaro 1968 - Pokus o obnovu občanské společnosti. In Krákora P. (Eds.) Pražské jaro 1968 - Pokus o obnovu občanské společnosti. 2008.
Krákora P. Vnímání české a evropské identity ve středověku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia. 2008.
RECENZE
Krákora P. Taubman, William: Gorbačov. Život a doba. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2023.
Krákora P. Rozkládání státu. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2012.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Krákora P. Novotná Jitka: Politologie - jak ji přitažlivě učit na střední škole. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2009.
Krákora P. Vávrová Lenka: Odsun Němců na Jesenicku. Oponenstký posudek magisterské diplomové práce. 2009.
Krákora P. Zbořilová Jana: Vývoj středního školství v Prostějově. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2009.
OSTATNÍ
Kudelová M., Šindlerová P., Vaňková A. Člověk a jeho identita a vlastivědný základ. In Krákora P., Hubálek T. (Eds.) 2021.
PROJEKT
Marešová H., Krákora P., Valentová R., Garnier D. Shaping Characters. Basingstoke Dean and Borough Council, Basingstoke, United Kingdom. 2017.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Krákora P. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 14, č. 1. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2023.
Krákora P. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 14, č. 2. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2023.
Krákora P. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 13, č. 1. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2022.
Krákora P. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 13, č. 2. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2022.
Krákora P. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 12, č. 1. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2021.
Krákora P. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 11, č. 1. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2020.
Krákora P. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 11, č. 2. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2020.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 10, č. 1. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2019.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 10, č. 2. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2019.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 9, č. 1. Civilia. Special Review for Didactics of Social Sciences. 2018.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 9, č. 2. Civilia. Special Review for Didactics of Social Sciences. 2018.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 8, č. 1. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2017.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 8, č. 2. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2017.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd 6/1. In Krákora P. (Eds.) Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 4, č. 1. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2013.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd roč. 4, č. 2. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2013.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 3, č. 2. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2012.
Krákora P. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, ročník 3, číslo 1. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2012.
Krákora P. Mosty mezi kulturami. In Novotný Z. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia. 2010.
VEDENÍ PRÁCE
Krákora P. Československo 60. let 20. století a reformy Pražského jara. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Krákora P. Hanácká sladovna v Ivanovicích na Hané. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Krákora P. Historie českého školství v Šumperku do roku 1945. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Krákora P. Kolektivizace zemědělství v okolí Prostějova. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Krákora P. Normalizace v českých zemích a Charta 77. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Krákora P. Prokop Drtina. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Krákora P. Vývoj školství na Hlučínsku v období 1. čs. republiky. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Krákora P. Baťovy sportovní kluby. Bakalářská práce. 2010.
Krákora P. Český Šternberk napříč dějinami. Bakalářská práce. 2010.
Krákora P. Historie Lázní Jeseník a osobnost Vincenze Priessnitze. Bakalářská práce. 2010.
Krákora P. Pražské jaro 1968 na Přerovsku. Bakalářská práce. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)