Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů uskutečňovaných UP vysokoškolský diplom, dokládající získání odpovídajícího akademického titulu a dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Promoce jsou organizovány příslušnými fakultami UP ve spolupráci s rektorem. Součástí slavnostního aktu je slib (sponze).

Video ze slavnostních promocí absolventů Pedagogické fakulty fakulty UP v Olomouci si můžete stáhnout ZDE.


Pokyny k promocím

Vážené absolventky, vážení absolventi,

Vaše slavnostní bakalářské a magisterské promoce jsou podle schváleného harmonogramu akademického roku PdF UP v Olomouci plánovány následovně:

v  Auditoriu Pedagogické fakulty UP Olomouc, Žižkovo nám. 5 (přízemí).

Přesný rozpis absolventů na jednotlivé dny a časy promocí bude zveřejněn na tomto webu a bude pro absolventy závazný.

Pokyny k promocím

  • Absolventi se dostaví 30 minut před začátkem vlastní promoce do posluchárny N 3 (přízemí vpravo), kde Vám budou podány pokyny k průběhu slavnostního promočního aktu.
  • Absolventi při slavnostním promočním aktu jsou promováni v talárech.
  • Počet míst v auditoriu pro hosty není omezen.
  • Ze strany fakulty je zajištěn oficiální fotograf a je pořizován videozáznam. Vše je možno objednat přímo na místě. 
  • Absolventi, kteří se nezúčastní slavnostního promočního aktu, nahlásí tuto skutečnost své studijní referentce a dohodnou si termín osobního předání VŠ diplomu na studijním oddělení. V tomto případě se nehradí administrativní poplatek - viz níže.

Administrativní poplatek:

Za úkony spojené s organizací promocí byl stanoven poplatek ve výši 700 Kč.

Úhradu je nutné provést bankovním převodem.

Číslo účtu: 19-1096330227
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: 99414441
Částka: 700,- Kč
Do zprávy pro příjemce při platbě vždy uvádějte jméno promujícího (absolventa).

Doklad o zaplacení poplatku předložíte v den konání promoce.


O promocích

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů – rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech, kteří jsou nazýváni latinskými tituly. Jedná se o akademické funkcionáře:

  • Rektor – nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem „Magnificence“ (z lat. „magnificens“ - velkolepý)
  • Děkan – nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován „Spectabilis“ (lat. slovutný).
  • Promotor – akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem „Honorabilis“ (lat. ctihodný).
  • Pedel – osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. „pedellus“ - ten, kdo zve).

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. „talaris“ - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity (1573 až 1860), jejíž originál je uložen na univerzitě v Innsbrucku. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Fanfára hraje vždy při příchodu akademických funkcionářů a absolventů a pak také při jejich odchodu (to již odcházejí pouze funkcionáři, neboť absolventi se fotografují pro společnou fotografii a pak už jen přijímají gratulace).


V uplynulých letech byly na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci organizovány Dny pro absolventy a v jejich rámci byly realizovány také zlaté a stříbrné promoce absolventů. V posledních dvou letech se bohužel z pandemických důvodů zlaté a stříbrné promoce nekonaly. Pro letošní rok nebylo prozatím panem děkanem rozhodnuto, jestli se akce uskuteční.

Dny pro absolventy

Ve dnech 6. – 7. 9. 2019 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnily Dny pro absolventy, v jejichž rámci byly realizovány také stříbrné a zlaté promoce absolventů. 

Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.
Ohlédnutí za Dny pro absolventy 2018 ZDE.

 

Den pro absolventy

V sobotu dne 16. 9. 2017 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konal Den pro absolventy, v jehož rámci byly realizovány také stříbrné promoce absolventů, tedy těch, kteří ukončili studium v roce 1992. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.

FOTOGALERIE

SPOT

 

Stříbrné promoce

Stříbrná promoce je slavnostní setkání absolventů po 25 letech od ukončení studia. Akce je příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či znovuobnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.

Akci mimo samotného slavnostního aktu obohacuje také další doprovodný program.

Uskutečněné promoce

V sobotu dne 21. 11. 2015 se na Pedagogické fakultě konaly historicky první stříbrné promoce absolventů, tedy těch, kteří ukončili studium v roce 1990. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.

FOTOGALERIE


Zlaté promoce

Zlatá promoce je slavnostní setkání absolventů po 50 a více letech od ukončení studia. Stejně jako promoce stříbrné, i tato akce je příjemnou možností setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta (a třeba i znovu společně zajít do menzy…), ale zároveň příležitostí zjistit, kam se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit či znovu obnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-výzkumné práce.

Akci mimo samotného slavnostního aktu obohacuje také další doprovodný program.

Uskutečněné promoce

Zlaté promoce absolventů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého dne 10. 9. 2016

V sobotu dne 10. 9. 2016 se na Pedagogické fakultě UP konaly historicky první zlaté promoce absolventů, tedy těch, kteří slaví 50 let od absolutoria na fakultě. Promoce se uskutečnily v nové aule PdF UP, Žižkovo nám. 5.

FOTOGALERIE

 

Klub absolventů

Chcete zůstat v kontaktu?

Využijte možnosti Klubu absolventů Univerzity Palackého!

Na stránkách Klubu absolventů naleznete informace o plánovaných i uplynulých univerzitních akcích a setkáních, řadu inspirativních příběhů a přednášek našich absolventů a také informace o programu benefitů. Klub spravuje rovněž databázi kontaktů a v případě, že se chystá nějaká akce pro absolventy, Vás bude informovat.

Klub je určen českým i zahraničním absolventům bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Členové univerzitního klubu absolventů mohou být zároveň členy fakultních klubů absolventů.

Klub absolventů Univerzity Palackého v Olomouci: https://absolventi.upol.cz/

NAVŠTIVTE ABSOLVENTSKÝ PORTÁL PDF UP

Pro absolventky a absolventy Pedagogické fakulty UP jsme připravili nový absolventský portál.

https://www.ucitel21.cz/absolventi

Co na něm najdete? Zprávy o aktivitách a úspěších našich absolventek a absolventů, jejich příběhy, vzpomínky nebo blogy. Můžete zde najít rovněž informace o našich akcích pro absolventy, fotografie a videa z absolventských setkání nebo zlatých a stříbrných promocí.

Na stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho pravidelného newsletteru a nic Vám neunikne!

Budeme Vás informovat nejen o akcích pro absolventy, ale třeba také o zajímavých článcích, o aktuálních aktivitách nebo o přírůstcích v naší knihovně vzdělávacích zdrojů do výuky.

https://www.ucitel21.cz/kontakt

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)