Informace o DSP

Na Katedře matematiky je možné studovat doktorský studijní program Matematická gramotnost ve vzdělávání.
Tento studijní program si klade za cíl přispět ke zvýšení úrovně matematické gramotnosti prostřednictvím souboru doporučení obsažených v publikačních výstupech studentů tohoto DSP a získaných na základě hluboké analýzy tradičních i méně tradičních nástrojů. Zároveň budou hledány a analyzovány nástroje nové. Mezi zkoumané nástroje ke zvyšování matematické gramotnosti budou patřit například herní strategie, digitální technologie nebo metody sloužící k rozvoji numerace, orientaci v prostoru, chápání polohových a metrických vlastností rovinných a prostorových útvarů nebo porozumění matematickým modelům reálných situací.
Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PdF UP.
Čtyřleté studium lze realizovat v prezenční formě nebo v kombinovaném studiu. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium a mohou studium skloubit i s dalšími aktivitami. Mohou také využívat např. služeb menzy a ubytovacího zařízení UP.
Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Student – absolvent tak prokazuje připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul - vědecká hodnost „doktor“ (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).
Podrobné informace k doktorskému studiu naleznete zde. Témata je vhodné předem konzultovat s předpokládaným školitelem (doc. Jitka Laitochová, doc. Radka Dofková, doc. Tomáš Zdráhal, doc. Karel Pastor).

Studijní plán DSP

Doktorský studijní program: Matematická gramotnost ve vzdělávání

Distribuce kreditů za jednotlivé aktivity v průběhu čtyř let studia je následující:

5 povinných předmětů A po 7 kreditech 35 kreditů
3 povinně-volitelné předměty B po 7 kreditech 21 kreditů
Pedagogická činnost 14 kreditů
Vědecko-výzkumná stáž 20 kreditů
Publikační činnost a aktivní účast na konferencích 86 kreditů
Obhajoba tezí disertační práce 10 kreditů
Zpracování disertační práce 40 kreditů
Ostatní odborné aktivity 14 kreditů
Celkem 240 kreditů

Studijní plány a návrh témat disertačních prací

Studijní povinnosti

 

Studijní program Matematická gramotnost ve vzdělávání obsahuje povinnosti studenta, které vycházejí jak z celofakultního rámce distribuce kreditů, tak i ze specifik samotného studijního programu. Studijní povinnosti jsou rozčleněny na kategorii předmětů A – povinných a B – povinně volitelných.

Povinné předměty

Garant

Způsob ověření

Počet kreditů

Filozofické aspekty edukace

doc. Chudý

Zk

7

Psychologické aspekty edukace

doc. Plevová

Zk

7

Teorie a metodologie vědy

doc. Chráska

Zk

7

Matematická gramotnost v souvislostech

doc. Dofková

Zk

7

Anglický jazyk

doc.  Szczesniak

Zk

7

Vědeckovýzkumná stáž

doc. Pastor

záp

20

Pedagogická činnost 1

doc. Pastor

záp

7

Pedagogická činnost 2

doc. Pastor

záp

7

Vědecká, publikační a tvůrčí činnost

 

doc. Pastor

záp

86

Povinně volitelné předměty

 

 

 

Povinně volitelný předmět 1

Školitel/vyučující

Zk

7

Povinně volitelný předmět 2

Školitel/vyučující

Zk

7

Povinně volitelný předmět 3

Školitel/vyučující

Zk

7

 

Přehled povinně volitelných předmětů:

 

 

 

Modulární aritmetika jako nástroj matematické gramotnosti

doc. Zdráhal

Zk

7

Digitální technologie pro podporu matematické gramotnosti

doc. Zdráhal

Zk

7

Deskové hry

doc. Pastor

Zk

7

Vybrané partie moderní matematiky s ohledem na matematickou gramotnost/ Selected Parts of Modern Mathematics focused on Numeracy

doc. Pastor

Zk

7

Vybrané oblasti diskrétní matematiky v konceptu matematické gramotnosti/ Selected Parts of Discrete Mathematics in the Conception of Numeracy

doc. Laitochová

Zk

7

Metody řešení matematických úloh

doc. Laitochová

Zk

7

Pomůcky k rozvoji matematické gramotnosti

doc. Dofková

Zk

7

Geometrické představivosti jako součást matematické gramotnosti

doc. Dofková

Zk

7

Požadavky na tvůrčí činnost

 

Vedle studijních povinností student uskutečňuje aktivity v oblasti vědecké, publikační a tvůrčí činnosti. V oblasti publikační je povinen zveřejnit minimálně čtyři recenzované články (z toho dva v anglickém jazyce) a aktivně se zúčastnit minimálně dvou konferencí. Student podává návrh projektu do IGA UP a podílí se na výzkumné činnosti katedry v rámci fakultního, univerzitního i rámec univerzity přesahujícího výzkumu, věnuje se výuce a odborné činnosti na katedře, participuje na výzkumných záměrech a grantové činnosti. Distribuce kreditů za plnění studijních povinností se řídí příslušnou Prováděcí normou PdF UP Studium v kreditovém systému na PdF UP v Olomouci a Směrnicí děkanky PdF UP Podmínky a požadavky na studium v doktorských studijních programech (Ph.D.) na Pedagogické fakultě UP.

Požadavky na absolvování stáží

 

Student je povinen během studia absolvovat vědecko-výzkumnou stáž v délce jednoho měsíce, která odpovídá tematickému zaměření jeho disertační práce. Výsledky stáže student obhajuje formou závěrečné zprávy.

Další studijní povinnosti

 

Student interní formy studia povinně vykonává přímou výukovou činnost v bakalářském nebo magisterském programu uskutečňovaném na mateřském školícím pracovišti v max. rozsahu pěti výukových hodin týdně.

Student uskutečňuje další studijní aktivity jako administrace výzkumných materiálů, tvorba učebních pomůcek, studijních opor apod. V průběhu studia student musí složit doktorskou zkoušku a obhájit v rámci doktorské zkoušky teze své disertační práce. Klíčovou studijní povinností je však zpracování komplexní disertační práce, k čemuž je směřován i výběr volitelných předmětů.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Navržená témata disertačních prací

 

  • Analýza výukových situací v matematice
  • Matematická gramotnost v České republice
  • Deskové a karetní hry jako nástroj ke zvyšování úrovně matematické gramotnosti
  • Transformace vědeckých poznatků do různých úrovní vzdělávání
  • Méně tradiční metody sloužící ke zvyšování úrovně matematické gramotnosti
  • Metakognitivní komponenty jako součást efektivní výuky matematiky
  • Využívání pomůcek k rozvoji matematické gramotnosti

 

 

Požadavky ke státní doktorské zkoušce DSP Matematická gramotnost

Student při státní doktorské zkoušce prokazuje hlubší teoretické znalosti v oboru matematická gramotnost a jeho širším vědním základě, dále způsobilost osvojovat si nové vědecké poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem je používat.

Student se může přihlásit ke státní doktorské zkoušce po splnění všech povinností daných jeho studijním plánem a předpisy UP v Olomouci a Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

V rámci státní závěrečné zkoušky je student povinen prokázat osvojené znalosti z oblasti povinných a povinně volitelných disciplín, a to především v oblasti, na kterou je zaměřena disertační práce studenta.

Státní doktorská zkouška je tvořena dvěma okruhy:

  • teoretický a metodologický základ oboru, tj. matematické gramotnosti,
  • specializační s vazbou na tématiku disertační práce.

Důležitou součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce, které jsou konkretizovaným a finalizovaným projektem disertační práce. Teze disertační práce představují shrnutí pro studenta poznatků osvojených nejen v rámci povinných a povinně volitelných disciplín a navazují na výstupy vědecko-výzkumných aktivit student. Teze disertační práce vychází ze stanovených cílů a obsahují syntézu a zhodnocení současného stavu zkoumání v dané oblasti výzkumu.

V rámci státní doktorské zkoušky student předloží seznam prostudované relevantní literatury, soupis své publikační činnosti, prezentací a přehled konferenčních vystoupení.  Student DSP stručně charakterizuje před komisí cíle, teoretická východiska, metody a předběžné výsledky své disertační práce.

Pro státní doktorskou zkoušku oborová rada stanovuje určitý soubor širších tematických okruhů, z nichž si dva okruhy doktorand vylosuje v rámci bloku teoretický a metodologický základu oboru.

Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku je složena z předsedy, místopředsedy a minimálně tří dalších členů. Nejméně jeden člen zkušební komise musí být osoba, která není akademickým pracovníkem Univerzity Palackého v Olomouci, nebo v jiném pracovním poměru k ní a jsou v ní zastoupeni členové oborové rady, resp. další zainteresovaní odborníci.

Komisi jmenuje na návrh předsedy oborové rady děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na níž je student DSP ke studiu zapsán. Na této fakultě rovněž zkouška probíhá. Zkouška se řídí ustanovením čl. 42 a 43 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

 

 

Souhrn studijních povinnosti studenta v DSP Matematická gramotnost:

Aktivita

Náplň

Kredity

Povinné předměty

1. předmět (Filozofické aspekty edukace)

7

 

2. předmět (Psychologické aspekty edukace)

7

 

3. předmět (Teorie a metodologie vědy)

7

 

4. předmět (Matematická gramotnost v souvislostech)

7

 

5. předmět (Anglický jazyk)

7

Povinné celkem

 

35

Povinně volitelné předměty

1. předmět

7

 

2. předmět

7

 

3. předmět

7

Povinně volitelné celkem

 

21

Celkem předměty  

 

56

Pedagogická činnost

1. výuka předmětu 1 semestr

7

 

2. výuka předmětu 1 semestr

7

Pedagogická činnost celkem

Celková výuková povinnost

14

Zahraniční vědeckovýzkumná stáž (1 měsíc)

 

Stáž slouží k rozšíření odborných znalostí doktoranda a zaměření stáže odpovídá tématu disertační práce.  Výsledky stáže musí student obhájit formou závěrečné zprávy.

20

Vědecká, publikační a tvůrčí činnost

 

Publikace (odborná kniha, článek, příspěvek, stať)

Recenze aktuální publikace

Aktivní účast na vědecké (vědecko-odborné) konferenci 

Zapojení do výzkumného projektu  

86

Obhajoba projektu disertační práce

Student obhájí v rámci doktorské zkoušky teze (projekt) disertační práce

10

Zpracování disertační práce 

Student zpracuje kompletní disertační práci

40

Ostatní odborné aktivity

Tvorba učební pomůcky, studijní opory

14

Celkem

 

240

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)