Nabídka témat kvalifikačních prací KMT 2023/2024

Milé studentky, milí studenti, níže jsou uvedené okruhy témat kvalifikačních prací vypsaných na katedře matematiky pro akademický rok 2023/2024 a řazených abecedně dle jednotlivých vyučujících. Uvedená témata budou po konzultaci se studentem upřesněna a bude specifikován název práce. Věříme, že si vyberete. :-)

 

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. (kvetoslav.bartek@upol.cz)

Pro obory U1ST, U1SPN

 • Možnosti podpory budování digitální gramotnosti v matematice 
 • Podpora budování matematické gramotnosti prostřednictvím prostředků ICT 
 • Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v matematice 
 • Dynamický rozhovor v matematice jako součást profesního rozvoje učitelů

Pro studijní programy CŽV:

 • Možnosti podpory budování digitální gramotnosti v matematice 
 • Podpora budování matematické gramotnosti prostřednictvím prostředků ICT 
 • Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v matematice 
 • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ 
 • Dynamický rozhovor v matematice jako součást profesního rozvoje učitelů

 

Mgr. Eva Bártková, Ph.D. (eva.bartkova@upol.cz) 

(UMŠSP) 

 • Relace ekvivalence a uspořádání v aktivitách realizovaných v mateřských školách. 
 • Pojem čísla v předškolním vzdělávání. 

(U1ST, U1SPN) 

 • Edukační role didaktických matematických her v primárním vzdělávání. 
 • Projekt jako jedna z možných forem práce ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. 
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy v učebnicích matematiky pro 1. stupeň ZŠ 
 • Hrací kostky v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ. 
 • Zařazení deskových her do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ.

 

doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D. (radka.dofkova@upol.cz) 

 • Matematická gramotnost v edukačních souvislostech (U1ST, U1STSP) 
 • Metakognitivní strategie při řešení matematických úloh na 1. stupni ZŠ (U1ST, U1STSP) 
 • Rozvíjení žákovských prekonceptů v matematice (U1ST, U1STSP) 
 • Cuisenairovy hranolky ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy (U1ST, U1STSP) 
 • Nová informatika na 1. stupni ZŠ (U1ST, U1STSP) 
 • Matematické divadélko jako nástroj rozvíjení matematických představ (U1ST, U1STSP) 

 

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. (jitka.laitochova@upol.cz) 

 • Vizualizace funkcí jedné a dvou proměnných vhodné pro výuku (obsazeno) 
 • Didaktické hry na 2. stupni základní školy (obsazeno) 
 • Výuka tématu číselné posloupnosti a řady s využitím softwaru 
 • Výuka tématu funkční posloupnosti a řady s využitím softwaru 
 • Výuka tématu inverzní funkce s využitím softwaru 

 

Mgr. David Nocar, Ph.D. (david.nocar@upol.cz) 

Zaměření bakalářských prací (MV): 

 • Prostorové řešení Apolloniových úloh (zamluveno)
 • Fraktály (zamluveno)
 • Online sbírka úloh z analytické geometrie (zamluveno)

Zaměření diplomových prací (UM): 

 • Čtyřkrokový proces řešení problémů vedoucích na výpočty objemů a povrchů těles 
 • Geometrické úlohy v soutěži Matematický klokan kategorie Kadet 2020-2021 (zamluveno)
 • 3D GeoGebra pro podporu výuky stereometrie na 2. stupni ZŠ 
 • Mezipředmětové vztahy matematiky a … na 2. stupni ZŠ 
 • Programovatelná digitální didaktická pomůcka InO-Bot ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ 

 

doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D. (karel.pastor@upol.cz) 

 • Stromy a lesy v teorii grafů (bakalářská práce, Matematika se zaměřením na vzdělávání)   
 • Kombinatorika na šachovnici (bakalářská práce, Matematika se zaměřením na vzdělávání)   
 • Problém 4 barev (bakalářská práce, Matematika se zaměřením na vzdělávání) 
 • Analýza soutěže Matematický klokan, kategorie Benjamín, z let 2016-2020 (diplomová práce, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ) - obsazeno 
 • Analýza soutěže Matematický klokan, kategorie Kadet, z let 2016-2020 (diplomová práce, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ)  

 

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D. (martina.uhlirova@upol.cz)  

Magisterské (U1ST)

 • Historická poznámka ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ 
 • Postoj studentů učitelství 1. stupně ZŠ k matematice (komparativní výzkumné šetření) - zadáno 
 • Využití digitálních technologií při řešení matematických úloh na 1 stupni ZŠ (sbírka úloh + ověření v praxi) 
 • Matematický klokan – DP (Charakteristika soutěže, analýza výsledků 2024, analýza postoje žáků a budoucích učitelů) 
 • Poruchy učení v matematice (soubor pracovních listů – ověření)

Učitelství pro mateřské školy, Preprimární pedagogika

 • Rozvíjení prostorové představivosti dětí  - práce s pomůckou Easy Geometry (pozn. pedagogický experiment / výzkumné šetření) 
 • Rozvíjení prostorové představivosti – grafický záznam stavby (pozn. pedagogický experiment / výzkumné šetření) 
 • Celek a jeho části - Mozaiky a jejich využití v předškolním vzdělávání (pozn. pedagogický experiment / výzkumné šetření) 
 • Matematická soutěž pro předškoláky (návrh soutěžních úloh a jejich ověření v praxi MŠ) 
 • Montessori přístup k vytváření předmatematických představ dětí v mateřské škole – DP, zadáno

 

Mgr. Jan Wossala, Ph.D. (jan.wossala@upol.cz) 

 • Didaktické hry ve výuce matematiky 
 • Projektová výuka ve výuce matematiky 
 • Finanční gramotnost žáků ZŠ 
 • Geometrie v architektuře 
 • Využití GeoGebry ve výuce geometrie na ZŠ 

 

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. (tomas.zdrahal@upol.cz) 

Pro studium bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání 

 • Čtyř krokový proces řešení problémů vedoucích na posloupnosti a řady  
 • Vývoj a implementace interaktivních demonstrací a vizualizací ve Wolfram Mathematica pro lepší porozumění matematickým konceptům 
 • Možnosti využití Wolfram Mathematica v matematických projektech a výzkumu 
 • Analýza nesouladu mezi současnou výukou matematiky a potřebami moderní doby: Cesta k počítačově založenému výukovému předmětu 
 • Posun od ručních výpočtů k počítačovému myšlení: Transformace matematiky pro digitální věk 

Pro studium navazujícího magisterského programu Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol: 

 • Implementace technologických nástrojů a počítačového softwaru pro inovativní výuku matematiky ve školách 
 • Role programování a algoritmického myšlení v moderní výuce matematiky  
 • Integrace umělé inteligence a strojového učení do výuky matematiky 
 • Příprava učitelů na nové výukové metody a technologie v matematickém vzdělávání 
 • Vývoj nových metod a přístupů k výuce matematiky v kontextu éry umělé inteligence 
 • Využití dynamických matematických rozhovorů ve výuce matematiky na základní škole 
 • Využití dynamických matematických rozhovorů ve výuce matematiky na základní škole 

Pro studijní programy CŽV: 

 • Vytvoření toolkitu pro rozvoj sociálních, personálních a komunikačních kompetencí žáků na základních školách založený na výsledcích výzkumu výuky matematiky v kontextu éry umělé inteligence 
 • Vliv umělé inteligence na rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí žáků v rámci výuky  
 • Integrace umělé inteligence a strojového učení do výuky matematiky 
 • Využití Wolfram Language v matematickém vzdělávání a jeho přínos pro studenty 
 • Vztah mezi vstupní úrovní matematických dovedností žáků a jejich matematickým vývojem na základní škole 
 • Vliv dynamických matematických rozhovorů na sebevědomí ve vlastní matematické schopnosti žáků základní školy 
 • Efektivita dynamických matematických rozhovorů při identifikaci specifických potřeb žáků v matematice 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)