Grantové projekty na jejichž řešení se podílí pracovníci Katedry matematiky PdF UP:

 

Projekty IGA

  Název a identifikace projektu Hlavní řešitel Doba řešení
esf icon

Matematická gramotnost v kontextu digitálních kompetencí (IGA_PdF_2023_010)

Mgr. Vaško 2023
esf icon

Computer-Based Mathematics Teaching na základní škole
(IGA_PdF_2022_002)

Mgr. Vaško 2022
esf icon

Digitální gramotnost ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ (IGA_PdF_2022_005)

více o projektu

doc. Dofková 2022
esf icon

Rozvíjení matematické gramotnosti v zájmovém vzdělávání (IGA_PdF_2022_016)

více o projektu

doc. Laitochová 2022
esf icon

Matematická gramotnost a možnosti jejího rozvíjení (IGA_2021_004)

více o projektu

doc. Laitochová 2021
esf icon Počítačem podporovaná výuka matematiky – Computer-Based Mathematics Teaching (IGA_PdF_2021_002)  Mgr. Vaško  2021
esf icon Nestandardní úlohy v matematickém vzdělávání (IGA_PdF_2020_008)  Mgr. Škultéty  2020
esf icon Připravenost učitelů matematiky na rozvoj digitální gramotnosti žáků (IGA_PdF_2019_001)  doc. Laitochová  2019
esf icon Výukové situace v matematickém vzdělávání (IGA_PdF_2019_007)  Mgr. Škultéty  2019
esf icon Netradiční výuková prostředí pro rozvoj logického myšlení žáků (IGA_PdF_2017_007)  Mgr. Brtvová  2017
esf icon ICT ve výuce matematiky na moravských základních školách (Česká republika) a školách provincie S'-čchuan (Čína) (IGA_PdF_2017_014)  doc. Laitochová  2017
esf icon ICT v matematice na základních školách v Olomouci a Leshan City (IGA_PdF_2016_009)  doc. Laitochová  2016
esf icon Vliv integrace cizího jazyka do výuky přírodovědných předmětů (IGA_PdF2015_034)  dr. Wossala  2015
esf icon Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti (IGA_PdF_2015_005)  doc. Laitochová  2015
esf icon

Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků (IGA_PdF_2014026)

 dr. Wossala  2014
esf icon

Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce matematiky (PdF_2013_030)

 dr. Wossala  2013

    

Projekty FRUP

  Název a identifikace projektu Hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Inovace ICT předmětů pregraduální přípravy učitelů matematiky k posílení rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení (FRUP_2020_002)  dr. Nocar  2020
esf icon Inovace ICT předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů matematiky (FRUP_2019_029)  dr. Nocar  2019
esf icon Inovace didakticko-matematických předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů (FRUP_2019_026)  dr. Dofková  2019
esf icon Inovace předmětů Katedry matematiky PdF UP zaměřených
na moderní didaktické prostředky ve výuce matematiky (FRUP_2018_037)
 dr. Nocar  2018

 

Projekty FRVŠ

  Název a identifikace projektu Hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Jazykově integrovaná výuka primární matematiky se zaměřením na angličtinu (č. proj. 244/2013)    2013
esf icon Inovace předmětu Ekonomická a finanční matematika
(č. proj. 274/2012)
 dr. Nocar  2012
esf icon Tvorba předmětu Aplikace vybraných partií matematiky
(č. proj. 1164/2011)
   2011
esf icon Inovace předmětu Repetitorium matematiky
(č. proj. 1515/2011)
 dr. Nocar  2011
esf icon Rozvoj a inovace počítačových učeben
(č. proj. 120/2010)
 dr. Nocar  2010
esf icon Multimedializace výukových materiálů k předmětu Geometrie
(č. proj 404 /2009)
   2009
esf icon Aktuální trendy ve výuce matematiky
(č. proj  809/2008)
   2008
esf icon Tvorba předmětu „Algoritmizace“
(č. proj. 1045/2008)
   2008
esf icon Didaktické podklady pro tvorbu předmětu Anglická matematická terminologie. (č. proj. 765/2008)    2008
esf icon Multimédia ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
(č. proj.: 1240/2006)
   2006

 

Projekty MŠMT

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědeckovýzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických.
Národní program výzkumu II MŠMT č. 2E06029
PřF UP
doc. Kvítek
2006–2008
esf icon Rozvoj a podpora vybraných studijních programů a oborů  realizovaných v kombinaci  prezenční a distanční formy studia.
Rozvojový projekt MŠMT č. 173

PdF UP
doc. Novák

 2008

 

Grantový fond děkana

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Pregraduální příprava učitelů matematiky jako model edukační reality  dr. Dofková  2017
esf icon Výzvy matematického vzdělávání nové generace  dr. Dofková  2016

 

Projekty EU

  Název a identifikace projektu Příjemce, hlavní řešitel, koordinátor Doba řešení
logo OPVVV Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274)
PdF UP
doc. Kopecký
2020–2021
logo OPVVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366)
UK
koordinátor předmětového modulu Matematika:
dr. Hašek (JČU)
2018–2020
logo OPVVV Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522)
PdF UP
doc. Serafín
2017–2020
logo OPVVV Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce
(reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337)
UP
koordinátor za PdF UP:
prof. Ludíková
2017–2020
logo OPVVV Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663)
UK
koordinátor za PdF UP:
prof. Šmelová
2017–2019
logo OPVVV Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660) PdF UP
doc. Chudý
2016–2019
logo OPVVV PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669)
OU
doc. Škrabánková
koordinátor za UP:
dr. Říha
2017–2019
logo OPVVV Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000131)
MAS Šternbersko
o.p.s.
2016–2018
esf icon Máme práci!! (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010303) Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 2018–2021
esf icon Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0013) PdF UP
doc. Marešová
2014–2015
esf icon Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy
(reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0036)
PdF UP
doc. Marešová 
2014–2015
esf icon Rozvoj podnikatelských dovedností žáků
(reg. č. CZ.1.07/1.1.26/03.0011)
PdF UP
doc. Marešová 
2014–2015
esf icon Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0014) PdF UP
doc. Marešová 
2013–2014
esf icon Univerzita Palackého - centrum vědy pro všechny
(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0011)
UP
doc. Kubínek 
2013
esf icon Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177) PdF UP
dr. Hodaňová 
2012–2015
esf icon Centrum teorie vzdělávání přírodovědných předmětů
(reg. č. CZ 1.07/2.3.00/20.0166)
PdF UP
prof. Bocáková 
2012–2014
esf icon Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) (reg. č.  Z.1.07/1.3.00/19.0014) PdF UP
dr. Nocar
2011–2014
esf icon Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015)
PdF UP
dr. Nocar 
2011–2014
esf icon Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0319) PdF UP
dr. Bártková
2011–2013
esf icon Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce
(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104)
PdF UP
dr. Dofková 
2009–2012
esf icon Zvýšení úrovne vzdelávání v matematice ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy
(reg. č.: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0434)
PF UJEP
doc. Zdráhal
koordinátor za PdF UP:
dr. Stopenová
2007–2008
esf icon Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu (reg. č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237) JČMF  2005–2007

 

Norské fondy

  Název a identifikace projektu Příjemce Doba řešení
 norske fondy Prospective mathematics teacher training
(NF-CZ07-INP-5-4732015)
dr. Dofková  2016
 

OK4Inovace

  Název a identifikace projektu spoluřešitel               Doba řešení
 OK4Inovace Spolupráce se zájmovým sdružením právnických osob OK4Inovace na projektu Zábavná matematika, v rámci které byla vydána odborná publikace s názvem Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. Karedra matematiky PdF UP  
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)