Vědeckovýzkumné zaměření katedry

Klíčová výzkumná témata Katedry matematiky PdF UP
1. Matematická gramotnost a pregramotnost žáků a studentů (na různém stupni vzdělávání)
2. Digitální technologie v matematickém vzdělávání
3. Digitální gramotnost a informatické myšlení v rámci matematického vzdělávání
4. Moderní trendy v matematickém vzdělávání