Magisterské studium

Vážení studenti, na této stránce naleznete veškeré informace a aktuální sdělení k magisterskému studiu. K lepší orientaci na stránce nezapomeňte využít pravý sloupec s odkazy.

 

Instrukce k zadávání kvalifikačních prací

1. Student si osobně či elektronicky (mimo modul témat VŠKP) domluví s vybraným vyučujícím téma a jeho obsah (tzn., měli by se domluvit na všech náležitostech nutných pro zadání: název, pokyny pro vypracování, literatura apod.).

2. Pokud je student s vyučujícím domluven, tak aplikuje postup dle vnitřní normy PdF UP uvedené ZDE.

POZOR, pod níže uvedenými odkazy naleznete:

 

Diplomové práce

POKYN PRO ZADÁVÁNÍ A HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA ÚSTAVU PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Formální náležitosti kvalifikační diplomové práce.

Základním dokumentem nutným k zahájení práce na kvalifikační diplomové práci je Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP.

1. Zadávání závěrečných prací

a) Student v průběhu aktuálního semestru magisterského studia, zpracuje teze závěrečné práce a osloví vyučujícího ÚPSS případně vyučujícího z jiného pracoviště Pedagogické fakulty UP nebo z jiné fakulty Univerzity Palackého, který problematiku v rámci ústavu odborně zaštiťuje. 

b) Společně s osloveným vedoucím student vyjasní výzkumný problém, který bude v práci řešen, a teze rozpracuje do projektu závěrečné práce, který bude obsahovat:

 • Téma práce (česky, anglicky), ve kterém bude zjevný řešený výzkumný problém práce.
 • Plánovaný teoretický koncept (obsah jednotlivých kapitol).
 • Plánovaný metodologický postup (cíl výzkumu, výzkumné otázky, příp. hypotézy, výzkumný soubor, výzkumná strategie, výzkumný nástroj, metoda analýzy).
 • Očekávané výstupy (pokud jsou plánovány).
 • Stručný přehled literatury k tématu (publikace odborné, metodologické).

2. Pokyny pro psaní diplomových prací

a) U diplomových prací se očekávají práce výzkumné, tzn. směřující k prokázání metodologických kompetencí pro koncipování, uchopení a realizaci solidního kvantitativního, kvalitativního nebo smíšeného výzkumu. Vhodnou variantou pro psaní diplomové práce je tzv. akční výzkum, kdy je výzkumník v rovnocenné roli s aktéry výzkumu a výzkum směřuje k možným změnám pedagogické reality.

Kvantitativní výzkum. Při volbě kvantitativní výzkumné strategie při psaní diplomové práce se očekává standardní postup směřující k ověření kauzálních vztahů a verifikaci hypotéz prostřednictvím korektních statistických postupů (s možným využitím statistických programů, např. SPSS, Statistica, R, software, Excel aj.) Verifikaci není možné provádět intuitivně porovnáním dvou číselných (procentuálních) hodnot.

Kvalitativní výzkum. Student se pokusí na základě hloubkového kvalitativního výzkumu vytvořit novou teorii vztahující se k poznatkům získaným od jasně vymezené skupiny informantů. Za vhodné výzkumné metody lze považovat hloubkové případové studie, interview (mj. etnografické interview, narativní vyprávění atp.), dlouhodobé pozorování, pedagogický experiment ad. Za adekvátní metody analýzy lze považovat např. zakotvenou teorii (se všemi fázemi kódování, tzn. otevřeným, axiálním, selektivním), rámcovou analýzu, interpretativní fenomenologickou analýzu, MCA atp.

Smíšený výzkum. Kvantitativní a kvalitativní přístup na sebe navazují, vhodně se doplňují a směřují k souhrnným závěrům v rámci řešené problematiky a vymezeného výzkumného problému.

b) Rozsah práce je XYZ znaků dle platných dokumentů PdF UP a UP.

3. Doporučená struktura kvalifikační práce

Každá kvalifikační práce má určitou strukturu, která není univerzálně předepsaná žádným dokumentem. V praxi se do jisté míry osvědčila níže uvedená struktura kvalifikační práce, která je zaměřena převážně empiricky, tedy výzkumně (v Pokyny pro zadání BP a DP výše).

ÚVOD práce (by „měl“ obsahovat):

 • zdůvodnění důležitosti a aktuálnosti zvolené problematiky (tématu),
 • osobní motivace k výběru tématu práce,
 • vymezení hlavních cílů práce,
 • stručná charakteristika obsahu kapitol práce,
 • stručný popis použitých metod zpracování práce.

I. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE (možné složení kapitol):

 • Vymezení základních pojmů vztahujících se k tématu práce.
 • Přehled domácích a zahraničních prací o řešení zvoleného tématu nebo širší problematiky (kriticky komentovaný průzkum literárních zdrojů zaměřený na zjištění současného stavu poznání ve vybrané tématice či v užším tématu a na zpřesnění výzkumných záměrů a otázek).
 • Členění věcné výstavby teoretických a metodologických východisek práce.

II. EMPIRICKÁ ČÁST (možné složení kapitol):

 • Výzkumné cíle, problémy (otázky) a hypotézy.
 • Výzkumný vzorek (popis základního souboru, výběr respondentů do výzkumného vzorku, charakteristika vybraného vzorku respondentů apod.).
 • Výzkumná metodika
 • Výstižný popis kvantitativních nebo kvalitativních procedur a technik empirického výzkumu.
 • Popis by měl být dostatečně vyčerpávající, aby mohl umožnit opakovatelnost či reprodukovatelnost metod výzkumu a zároveň i kontrolovatelnost jeho výsledků.
 • Časová organizace (harmonogram) průběhu výzkumu podle jeho fází – popis časového harmonogramu průběhu výzkumného šetření.
 • Výsledky výzkumu
 • Výstižná informativní prezentace hlavních zjištění v podobě:
  • Kvantitativně orientovaná práce: v podobě přehledných tabulek a grafů s důrazem na reflektování výzkumných otázek, příp. na statistické testování hypotéz,
  • Kvalitativně orientovaná práce: v podobě třídění narativních zjištění a citace úryvků z protokolu účastnického pozorování, případové studie, obsahové analýzy textových dokumentů apod. (blíže viz Zadání…).
 • Interpretace a diskuze výsledků ve světle kvantitativních statistických údajů, nebo ve světle kvalitativních údajů o možné typologizaci.
  • Veškeré interpretace je nutno diskutovat na pozadí výsledků příbuzných studií.
 • Závěry z výzkumu

ZÁVĚR práce (by „měl“ obsahovat):

 • Stručné sebekontrolní zhodnocení splnění cílů práce.
 • Výstižné a přeformulované shrnutí výsledků a závěrů teoretické a empirické části práce.
 • Zmínka o možnosti reálného uplatnění výsledků práce v teorii, empirii a praxi.
 • Doporučení a návrhy pro další empirický a teoretický výzkum.
 • Zmínka o metodologických úskalích, předpokladech a zdokonaleních.
 • Doporučení a návrhy pro školskou nebo osvětovou praxi (např. v oblasti řízení a správy, učitelství, vychovatelství, poradenství apod.).

4. Nejčastější nedostatky kvalifikačních prací

 • Nevyváženost teoretické, empirické a praktické složky ve struktuře práce.
 • Nejasnost cílů práce, nezřetelnost jejich formulace a nemožnost kontroly splnění.
 • Absence výzkumného problému nebo výzkumné otázky.
 • Absence správné formulace hypotézy.
 • Nízká úroveň statistické analýzy získaných empirických údajů.
 • Neadekvátní generalizace závěrů.
 • Neuspokojivá práce na definicích nosných pojmů nebo jejich úplná absence.
 • Nedostatečný rozhled v domácí i zahraniční literatuře.
 • Chyby v citacích použité literatury (ČSN ISO 690:2022). POZOR - 1. 12. 2022 vstoupila v platnost nová verze normy ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690:2022 upravující pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů! Citační manažery na automatické generování citací jako např. Citace PRO zatím nemají integrovánu novou verzi normy! Pro inspitraci uvádíme interaktivního průvodce ukázkami aktuální podoby citací od kolegů z knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • Výklad ČSN ISO 690:2022 (01 0197) Bibliografické citace účinná od 1. prosince 2022. Interpretace nové verze normy od autorů Blanka Farkašová, Tereza Garamszegi, Linda Jansová, Lukáš Konečný, Martin Krčál, Markéta Kytnerová, Kateřina Matyáštíková, Michaela Morysková. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen.
 • Nezřetelné vymezení návaznosti na předchůdce řešení zvolené problematiky.
 • Neurčité odlišení vlastních a cizích myšlenek.

 5. Odevzdání a hodnocení závěrečných kvalifikačních prací

Dle termínů na PdF UP

 

Okruhy a témata kvalifikačních prací

 

Témata a okruhy bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2023/2024 naleznete ZDE.

 

Materiály k SZZ 2022/2023

Níže naleznete odkazy na okruhy / otázky k magisterským státním závěrečným zkouškám garantovaným Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP.

Veškeré aktuální dokumenty a informace ke státním závěrečným zkouškám v garanci ÚPSS pro studenty studijních programů s platnou akreditací budou zavěšeny pod příslušnou zkratkou předmětu v systému MOODLE!

Veškeré obecné informace týkající se státních závěrečných zkoušek a ukončení studia jsou uvedeny na stránkách studijního oddělení Pedagogické fakulty UP a ZDE.

Vnitřní norma PdF-B-17/09 (Státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci) ke stažení ZDE.

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Pedagogika a psychologie + Teorie sociální pedagogiky – společná část + Specializace Projektování a management / Specializace Výchovné poradenství – otázky ZDE

 

ŘÍZENÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (NOVÁ AKREDITACE – začátek studia v roce 2019 a později)

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Řízení volnočasových aktivit – otázky ZDE

 

ŘÍZENÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (STARÁ AKREDITACE – začátek studia v roce 2018 a dříve)

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Řízení volnočasových aktivit – otázky ZDE

 

PEDAGOGIKA – VEŘEJNÁ SPRÁVA (dobíhající akreditace)

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Právní a správní aspekty veřejné správy – otázky ZDE

 

PEDAGOGIKA – SOCIÁLNÍ PRÁCE (dobíhající akreditace)

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Sociální práce a její právní aspekty – otázky ZDE

 

UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY PRO SŠ A VOŠ (dobíhající akreditace)

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Didaktika pedagogiky – otázky ZDE

 

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

Předškolní pedagogika s didaktikou MŠ – otázky ZDE

Školský management – otázky ZDE

 

Materiály k SZZ - Pedagogická způsobilost

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám z PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI v roce 2021

Pedagogická způsobilost – NOVÁ akreditace, určeno pro studenty učitelství, kteří nastoupili ke studiu v roce 2019 či později.

 • státní závěrečná zkouška KPG/SZUZ@ – okruhy požadavků a literatura ZDE

 

Pedagogická způsobilost – STARÁ akreditace, určeno pro studenty učitelství, kteří nastoupili ke studiu v roce 2018 či dříve.

 • státní závěrečná zkouška KPG/SZZPZ – okruhy požadavků a literatura ZDE

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)