O ústavu

Ústav pedagogiky a sociálních studií (ÚPSS) vznikl na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 4. března 2009. Jeho zrodu předcházela dlouholetá působnost Katedry pedagogiky s celoškolskou působností, která byla na Pedagogické fakultě UP v Olomouci vytvořena v roce 1990 sloučením kateder pedagogiky všech ostatních fakult UP připravujících učitele. Ústav vznikl z potřeby zabezpečit neučitelské obory garantované katedrou odborníky, kteří byli rozptýleni na různých pracovištích fakulty a soustředit je za účelem lepší spolupráce.

ÚPSS má následující cíle:

 • (re)produkovat moderní didaktické trendy poznatky při zabezpečování výuky v programech učitelské a neučitelské pedagogiky;
 • uskutečňovat teoretický a aplikovaný výzkum v různých pedagogických a sociálních disciplínách;
 • aplikovat interdisciplinární přístup k výzkumu spočívající v hledání nových forem interakce mezi zavedenými agogickými disciplínami;
 • poskytovat inspirativní prostředí pro studenty, akademické pracovníky a výzkumníky z celého světa;
 • připravovat a organizovat fórum pro vědecký dialog a vzájemné interakce odborníků z různých vědních disciplín;
 • posilovat propojení mezi ÚPSS a dalšími ústavy a katedrami v rámci PdF UP;
 • uspořádat funkční propojení mezi PdF a fakultami na UP a jinými univerzitami.

 

Historie ústavu

Ústav pedagogiky a sociálních studií má solidní vědeckovýzkumnou základnu. Vědecko-výzkumná činnost pracovníků ústavu odpovídá  jejich odborné kvalifikaci a je zaměřená do oblastí relevantních  pro garantované učitelské i neučitelské studijní obory.

Vědeckovýzkumná činnost  ústavu je pozitivně ovlivněna doktorským studijním programem (DSP) pedagogika a education. Studenti  DSP spolu se svými školiteli představují značný vědeckovýzkumný potenciál. K vytváření základny mladých a perspektivních vědeckých pracovníků přispívá  i organizování pravidelných seminářů a především potom cyklické mezinárodní studentské vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů“.

O aktivitě pracovníků ústavu svědčí také jejich členství v různých organizacích, společnostech a asociacích, které mají odborné zaměření.

Přes zřejmou vytíženost ústavu neopouštějí její pracovníky síly ani při vlastním dalším vzdělávání a odborném růstu (doktorská studia, habilitační řízení) a v zájmu udržování odborných kontaktů při výjezdech na různá pedagogická pracoviště v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Itálie, Řecko, Anglie, Irsko, Finsko, Indonésie). Rozvoj spolupráce s katedrami pedagogiky českých vysokých škol a dalšími pedagogickými pracovišti a zlepšování  kontaktů se zahraničím minimálně v prostoru Evropské unie plánuje ústav i do budoucna.

Ústav pedagogiky a sociálních studií rozhodně disponuje dostatkem humanistického přesvědčení a pedagogického entuziasmu, což umožňuje jejím pracovníkům pokračovat v nejlepších tradicích olomoucké pedagogiky.

Akreditované studijní programy:

Sociální pedagogika Bc. – garant doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (CMTF)

Tento bakalářský studijní program má dvě specializace – a to Výchovu ve volném čase a Prevenci sociálně patologických jevů. V rámci společné části tohoto studijního programu je kladen důraz na získávání znalostí z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí do širšího teoretického rámce souvisejících disciplín. Sociální pedagog pro své výchovné působení potřebuje znalosti z oblastí jako je obecná pedagogika, filozofie, psychologie a speciální pedagogika. Cílem studia je nejen získání potřebných kompetencí pro výkon povolání v oblasti sociální pedagogiky, ale také celkové prohloubení sociálního, kulturního a vzdělanostního přehledu absolventa. Absolvent získá vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti sociální pedagogiky se zaměřením na vychovatelskou činnost a práci ve volnočasových zařízeních. Tento program je uskutečňován společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP.

Sociální pedagogika Mgr. – garant doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (CMTF)

Tento navazující magisterská program má dvě specializace – a to Projektování a management a Výchovné poradenství. Absolvent tohoto programu bude profesionál vybavený kompetencemi zahrnujícími potřebné teoretické znalosti oboru, rozvinuté praktické sociální dovednosti a dílčí metodické a organizační schopnosti pro koordinaci odborné pomoci a intervence. Nedílnou součástí přípravy bude rozvoj osobnostních dispozic studenta, a to v rovině sebepoznání, sebereflexe a etiky v práci sociálního pedagoga. Tento program je uskutečňován společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP.

Vychovatelství – garant doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Jedná se o bakalářský studijní program, který je zaměřen na pregraduální přípravu odborných pracovníků v rozmanitých oblastech edukace, především v zařízeních zájmového vzdělávání a ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Cíle studia jsou rozděleny do několika složek. První tvoří pedagogicko-psychologická propedeutika a speciálněpedagogická příprava, včetně medicínského základu, cizího jazyka a ICT. Následuje složka oborová s didaktikou, která obsahuje disciplíny z oblasti teorie a metodiky výchovy, pedagogiky volného času a zejména pak specializační předměty zaměřené na zájmové aktivity hudební, výtvarné, přírodovědné a pracovně technické, z nichž si student vybírá dvě zaměření.

Řízení volnočasových aktivit – garant doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Tento navazující magisterský program je zaměřen na pregraduální přípravu odborných pracovníků pro rozmanité oblasti edukace a řízení především ve školských zařízeních zájmového vzdělávání a v zařízeních pro výchovu mimo vyučování (například školských výchovných a ubytovacích zařízeních), dále v různých kulturních a vzdělávacích institucích mimo rezort školství, v nestátních neziskových organizacích, nabízejících volnočasové aktivity rozmanitým cílovým skupinám a v komerčních rekreačních a volnočasových organizacích. Absolventi se mohou uplatnit i v oblasti sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních jako vychovatelé, volnočasoví pedagogové, animátoři nebo aktivizační pracovníci.

Doktorský studijní program Pedagogika a Education – garant Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Cílem tohoto doktorského studijního programu je připravit absolventy s hlubokými znalostmi zejména z oblasti pedagogických disciplín. Důraz je kladen na aktuální trendy tuzemské i zahraniční teorie a praxe. Absolvent – vědecký pracovník v oboru pedagogika ovládá metodologii pedagogického výzkumu a dokáže nejen komunikovat v anglickém jazyce, ale také publikovat výsledky svých výzkumných šetření. Uplatnění nachází zejména na vysokých školách a ve výzkumu. Tento program je uskutečňován také v anglickém jazyce.

Research and Development in Educational Studies – garant Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

The Master of Research and Development in Educational Studies offers a research-based and research-oriented programme providing broad expertise in the field of education. After successful completion of the master study programme, the graduate will be able to:

 • a thorough understanding of several theoretical approaches and methodologies to study, evaluate and discuss educational issues,
 • present, critically reflect and interpret current trends in education as a science discipline in the Czech Republic and abroad, in the wider context of social reality, especially in relation to their professional profiling,
 • interpret, argue and apply contemporary theories of education and the transformation of the paradigm of curricular discourse in the context of the development of related scientific disciplines and in relation to their professional profiling,
 • the necessary competencies and skills to independently conduct and implement empirical researches, design instruments, develop training modules and curricula, guide and evaluate innovation processes and engage with the historical and global aspects of education,
 • aimed at widening and enriching the state of scientific knowledge in accordance with the relevant discourses of pedagogical sciences and ethical principles,
 • participate in scientific and research project and grant activities within larger scientific teams.
 • implement the topic of their expertise in university process of education.

The graduate is particularly active as a teacher or an academic and research worker in educational sciences.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)