Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí studentů DSP

Ve dnech 7.–8. listopadu 2023 se na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci konal již 19. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů. Konference nesla podtitul „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“, a ačkoliv je tradičně otevřena širokému spektru pedagogických témat a otázek, které doktorandi ve svých disertačních pracích řeší, toto zaměření našlo silnou odezvu v mnoha prezentacích i navazujících diskusích.

Celkem jsme na konferenci přivítali více než 80 registrovaných účastníků z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Nigérie a Číny. Jednalo se převážně o studenty doktorského studia, ale také o jejich školitele a další akademické pracovníky. Konference byla slavnostně zahájena ve velké aule PdF UP, kde přítomné pozdravil děkan fakulty doc. Vojtech Regec, který nad konferencí převzal záštitu, a také proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia doc. Stanislav Štěpáník. Za pořádající pracoviště účastníky přivítala ředitelka ÚPSS PdF UP prof. Eva Šmelová. Plenární příspěvky přednesli prof. Tomáš Kasper, prof. Wojciech Walat a doc. Miroslav Chráska a byla to právě tematická pestrost těchto inspirativních úvodních přednášek, která do značné míry předznamenala i následující jednání v sekcích.

Na konferenci se svým příspěvkem vystoupilo celkem 40 studentů doktorských studijních programů. Jejich prezentace, které se realizovaly v devíti tematických sekcích v rámci obou dnů konání konference, byly věnovány rozmanitým otázkám pedagogických věd. Zazněly příspěvky zaměřené do oblasti oborových didaktik, pedagogické diagnostiky, speciální pedagogiky, pedagogické psychologie a sociální pedagogiky, řada prezentací se věnovala profesní přípravě učitelů a jiným, často velmi specifickým a dosud málo řešeným tématům. Všichni účastníci tak mohli vnímat a v diskusích reflektovat bohatství a pestrost fenoménu výchovy, zároveň také hledat a nacházet vzájemné obsahové průniky a společně navrhovat možnosti řešení aktuálních otázek a problémů, které výchovu a vzdělávání v dnešní době provázejí. Paralelním, avšak neméně důležitým smyslem konference bylo navazování kontaktů a sdílení zkušeností mezi doktorandy a vytvoření přátelského a inspirativního prostoru pro získání zpětné vazby k jejich tématům z hlediska jak obsahového, tak i metodologického.

Konference také nabídla tři workshopy, jež byly svým zaměřením ušity přímo na míru studentům doktorského studia, kteří jsou zároveň velmi často začínajícími akademickými pracovníky. Dva pedagogové z Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP, doc. Miroslav Chráska a doc. Tomáš Čech, lektorovali workshopy věnované kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumnému designu. Třetí workshop vedla dr. Jana Trabalíková ze Žilinské univerzity v Žilině a spolu s účastníky se zamýšlela nad tím, jaké strategie lze využít k aktivizaci studentů během výuky na vysoké škole. Všechny tři workshopy byly koncipovány s ohledem na možnost okamžité praktické aplikace získaných poznatků.

Dvoudenní intenzivní setkání je v této chvíli za námi a my pevně věříme, že všichni, kdo se konference zúčastnili, si odnesli a odvezli mnoho informací, zkušeností, inspirace i nových kontaktů, které budou dále zúročovat a rozvíjet. Příští rok nás čeká jubilejní dvacátý ročník konference a jistě tedy je na co se těšit.

 

Základní informace

 

Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

Vás srdečně zve

na 19. ročník mezinárodní vědecké konference 

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů

„Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“

7. – 8. listopadu 2023

Záštitu nad konferencí převzal doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

 

Program konference

Program konference ke stažení ZDE.

 

Úterý 7. listopadu 2023

08.00 - 09.00 | prezence

09.00 - 11.30 | slavnostní zahájení a plenární jednání

11.30 - 13.00 | pauza na oběd

13.00 - 14.30 | sekce pro prezentace studentů DSP – blok 1

15.00 - 16.30 | workshop 1

 

Středa 8. listopadu 2023

08.30 - 10.00 | workshop 2

10.30 - 13.00 | workshop 3

13.00 - 14.00 | pauza na oběd

14.00 - 15.30 (16.00) | sekce pro prezentace studentů DSP – blok 2

 

Místo konání všech částí konference: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

 

Plenární jednání

 

prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Žité dějiny v pedagogice – význam a „příkladová studie“ E. Štorch

Pedagogická paměť a historicko-pedagogická reflexe představovaly důležitou součást rozvoje pedagogické vědy ve 20. století a „soupeřily“ s empiricky zaměřeným pedagogickým výzkumem. Příspěvek tematizuje význam historicko-pedagogické a kulturně pedagogické reflexe v rozvoji pedagogické vědy a v rozvoji pedagogických kompetencí studentů učitelství a pedagogiky. Analýza je konkretizována na příkladu významné „zapomenuté“ osobnosti pedagogiky 20. století – E. Štorcha (1878–1956).

 

dr hab. prof. UR Wojciech Walat (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

Problems of functional literacy of „homo interneticus“ – a student of a modern school

In today's computerized world traditionally understood reading skills are insufficient, there is an urgent need to introduce universal functional skills. On every step we see functional illiteracy of philosophy, economy, social and others spheres of human life. In this lecture showed interpretation of homo interneticus such a new contemporary man and what is his qualities, which are most important for the development of educational systems that can prevent increasing functional illiteracy.

 

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Vícerozměrné statistické metody a možnosti jejich využití v pedagogickém výzkumu

Vícerozměrné statistické metody nejsou v současné době v pedagogickém výzkumu zcela běžně používanou metodou. Přednáška se zaměřuje na obecnou charakteristiku těchto metod a představuje principy nejpoužívanějších z nich, tj. shlukové a faktorové analýzy. V další části přednášky jsou uvedeny konkrétní způsoby jejich využití v pedagogickém výzkumu, včetně možných úskalí, které jejich použití může přinést. Konkrétně se bude jednat o využití shlukové analýzy při hledání charakteristických skupin respondentů a ověření předpokládané faktorové struktury dotazníku.

 

Workshopy

 

Workshop 1 | 7. listopadu 2023, 15.00 – 16.30 hod.

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Kvantitativní výzkumný design

Workshop je zaměřen na postup přípravy kvantitativně orientovaného výzkumu. V jeho první části bude charakterizován kvantitativní výzkumný design, včetně jeho pozitiv i negativ. Dále budou uvedeny nejčastější problémy a chyby, jichž se začínající výzkumníci dopouštějí při plánování tohoto typu výzkumného designu. Budou také posouzeny a diskutovány návrhy výzkumných šetření, které si účastníci workshopu mohou dopředu připravit. V poslední části workshopu budou představeny možnosti, jež nabízí při zpracování kvantitativního výzkumu statistický paket STATISTICA 14.

Kapacita workshopu je naplněna!

REGISTRACE

 

Workshop 2 | 8. listopadu 2023, 08.30 – 10.00 hod.

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Kvalitativní výzkumný design – jeho specifika a využití v pedagogickém výzkumu

Workshop je určen začínajícím výzkumníkům (doktorandům) a je zaměřen na postup přípravy kvalitativně orientovaného výzkumu. V jeho první části bude charakterizován kvalitativní výzkumný design včetně jeho výhod a nevýhod. Následně budou uvedeny příklady využití v pedagogickém výzkumu, rovněž nejčastější chyby, jichž se začínající výzkumníci dopouštějí při přípravě a realizaci tohoto typu výzkumného designu.

Kapacita workshopu je naplněna!

REGISTRACE

 

Workshop 3 | 8. listopadu 2023, 10.30 – 13.00 hod.

Mgr. Jana Trabalíková, Ph.D. (Ústav celoživotného vzdelávania Žilinské univerzity v Žiline)

Aktivizujúce stratégie vo vysokoškolskom vzdelávaní

Aktivizovať svojich študentov súčasne po stránke intelektuálnej, afektívnej ale aj psychomotorickej je výzva. Na workshope si v kontexte prípadovej štúdie môžete vyskúšať efektívne použitie rôznych aktivizujúcich vyučovacích metód a techník. Na vlastnej skúsenosti si overíte, či a ako je pre Vás vhodné využívať skladačkové učenie (JIGSAW), pojmové mapovanie, hranie rol, brainstorming, brainwriting, think-pair-share alebo snowball. Tieto vychádzajú z kooperatívneho učenia a rešpektujú podmienky pre úspešnú spoluprácu v skupine. Kooperácia bude fungovať na pozitívnej vzájomnej závislosti, interakcii tvárou v tvár, osobnej zodpovednosti, využití interpersonálnych zručností a reflexii skupinovej činnosti. Dynamiku workshopu podporíme použitím rôznych online nástrojov a spoločne sa zamyslíme aj nad tým, ako  skúsenosť a vedomosti z workshopu tvorivo aplikovať vo svojich vyučovacích predmetoch. Pokiaľ si kladiete otázku, akým spôsobom prirodzene aktivizovať študentov a pracovať s nimi v tvorivej atmosfére vo vyučovaní, budeme sa tešiť Vašej účasti.

Kapacita workshopu je naplněna!

REGISTRACE

 

Registrace na workshopy bude otevřena do 31. října 2023 nebo do naplnění kapacity.

 

Aktivní účast na konferenci

Možnost vystoupit na konferenci s příspěvkem je otevřená všem studentům doktorského studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata z oblasti pedagogických věd nebo pedagogická témata blízká zaměření konference.

Účastníci mohou prezentovat projekt disertační práce, přehledovou studii, dílčí výsledky výzkumu nebo finální výstupy disertační práce.

Forma účasti je prezenční. Lze prezentovat v jazyce českém, slovenském a anglickém. Prezentace budou probíhat v tematicky zaměřených sekcích. Předpokládá se 10–15minutové vystoupení s využitím PowerPointu (nebo jiného podobného programu) a následná diskuse přítomných.

Registrace aktivních účastníků bude otevřena do 22. října 2023.

Při registraci je nutné zadat název a abstrakt příspěvku v českém / slovenském a anglickém jazyce.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvky, jejichž téma nebude odpovídat pedagogickému zaměření konference.

Účast na konferenci je bezplatná.

Prodlužujeme termín registrace aktivních účastníků do 29. října 2023.

REGISTRACE

 

Publikace

 

Příspěvky, které budou prezentovány na konferenci a následně úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v recenzovaném online sborníku z konference.

Vybrané nejlepší příspěvky budou publikovány v časopisu e-Pedagogium

Termín zaslání příspěvku: 31. ledna 2024

E-mail pro zaslání příspěvku: konference.dsp@upol.cz

Šablona pro psaní příspěvku

Kritéria recenzního řízení

 

Pasivní účast na konferenci

 

Registrace pasivních účastníků bude otevřena do 31. října 2023.

Účast na konferenci je bezplatná.

Prodlužujeme termín registrace aktivních účastníků do 29. října 2023.

REGISTRACE

 

Kontakt

 

Kontaktní e-mail:

konference.dsp@upol.cz

 

Vědecký a organizační výbor konference

 

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

dr hab. prof. UR Wojciech Walat, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

Mgr. Vlado Balaban, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Iva Koribská, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Jiří Kropáč, Ph.D., LL.M., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)