Doktorské studium

 

Akreditované studijní programy

Předseda oborové rady DSP

doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D.

stanislav.stepanik@upol.cz

585 635 610

Žižkovo nám. 5

místnost: 3.53

 

PEDAGOGIKA

Akreditace platná do 3. 9. 2022

Charakteristika studijního programu

Název studijního programu

Pedagogika

Typ studijního programu

doktorský

Forma studia

prezenční – kombinovaná

Standardní doba studia

4 roky

Jazyk studia

Český

Udělovaný akademický titul

Ph.D.

Garant studijního programu

Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Cíle studia ve studijním programu

Po zdárném dokončení doktorského studijního programu Pedagogika bude absolvent schopen:

 • přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně,
 • v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy v pedagogice jako vědní disciplíně u nás i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci,
 • v kontextu vývoje příbuzných vědeckých disciplín a ve vztahu ke své odborné profilaci interpretovat, argumentovat a aplikovat soudobé teorie výchovy a vzdělávání a proměny paradigmatu kurikulárního diskurzu,
 • při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat empirické výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy pedagogických věd,
 • prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky své vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti v mezinárodně uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením,
 • podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů.
 • aktivně a odborně komunikovat na téma své odbornosti  v jednom cizím jazyce na úrovni C1, ve druhém cizím jazyce na úrovni min. B1,
 • implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

Absolvent se uplatní zejména jako akademický a vědecký pracovník v pedagogických vědách.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent disponuje hlubokými znalostmi ve vybraných pedagogických, pedagogicko-psychologických a dalších, oboru relevantních disciplínách. Je také seznámen s hlavními trendy v současné národní i zahraniční pedagogické teorii i praxi. Absolvent dále ovládá metodologii výzkumu v pedagogických oborech, metody získávání dat, příslušné statistické metody hodnocení dat stejně jako další analytické metody. Absolvent dokáže komunikovat v anglickém jazyce a je schopen využívat nabídky českých i zahraničních grantových agentur, které v současné době financují výzkumnou činnost formou grantových projektů. Dále dokáže prezentovat výsledky své výzkumné činnosti formou publikací v národních i zahraničních časopisech. Ve zvoleném oboru jsou absolventi schopni samostatné vědeckovýzkumné činnosti a mohou se uplatnit v pedagogické i výzkumné činnosti na vysokých školách, ve výzkumu.

Charakteristika prostřednictvím typických profesí – vědecký pracovník

Podmínky k přijetí ke studiu

Podmínky přijetí:

Ke studiu DSP Pedagogika budou přijímáni uchazeči z řad absolventů navazujících magisterských či magisterských studijních programů zaměřených na oblast výchovy a vzdělávání, kteří splňují zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia a kteří úspěšně absolvují přijímací zkoušku.

Požadavky přijímací zkoušky:

 • V rámci přijímacího řízení předloží uchazeč o studium záměr tématu disertační práce, který koresponduje s vypsanými tématy disertačních prací.
 • V rámci ústní přijímací zkoušky obhajují uchazeči záměr tématu disertační práce a prokazují svou orientaci v problematice pedagogických věd. V rámci rozpravy k záměru tématu disertační práce také uchazeči prokazují své komunikační kompetence v jednom světovém jazyce.

Absolvování uceleného vysokoškolského studia – magisterského či navazujícího magisterského studijního programu.

Předpoklady pro studium DSP Pedagogika v podobě dosažené úrovně znalostí absolventa studijních programů 7501 Pedagogika, 7503 Učitelství pro základní školy, 7504 Učitelství pro střední školy. V případě uchazečů o studium DSP Pedagogika, kteří absolvovali magisterské studium v jiných než uvedených studijních programech, předpokládáme doplnění znalostí na výše přiblíženou úroveň prostřednictvím samostudia.

Úspěšné vykonání přijímacího řízení, v rámci kterého budou ověřovány:

 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost,
 • dovednosti prezentovat a obhajovat projekt disertační práce (který bude navazovat na vědecko-výzkumné zaměření pracoviště),
 • schopnosti komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce (anglický, německý nebo ruský jazyk) zejména v intencích předloženého projektu disertační práce.

Bližší informace o studiu naleznete na https://www.pdf.upol.cz/student/typy-studia/

 

Zpřesňující informace studentům DSP Pedagogika k vykonání zkoušky předmětu Kurikulum a teorie výuky

Filozofické aspekty edukacepožadavky ke zkoušce

 

PEDAGOGIKA

Akreditace platná do 31. 12. 2024 (dobíhající čtyřleté studium)

Stručnou charakteristiku a podrobné informace o studiu naleznete na  https://www.pdf.upol.cz/student/typy-studia/ 

Témata disertačních prací naleznete ZDE.

 

P0111D190001 - Pedagogika

Akreditace platná do 8. 8. 2028

Podrobné informace o studiu naleznete ZDE

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY EDUKACE - požadavky ke zkoušce

FILOZOFICKÉ ASPEKTY EDUKACE - požadavky ke zkoušce

Aktuální trendy teorie a praxe celoživotního vzdělávání XTPCV - požadavky na studenta

Průběh zkoušky z cizího jazyka 1 (v případě, že Vaším „silnějším“ jazykem je jazyk německý)

Průběh zkoušky z cizího jazyka 2 (v případě, že Vaším „slabším“ jazykem je jazyk německý)

Průběh zkoušky z cizího jazyka 1, 2 (v případě, že Vaším „silnějším“ jazykem je jazyk anglický)

Klima školy a její humanizace – požadavky na studenta

Témata disertačních prací naleznete ZDE

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)