Databáze publikačních výstupů

Citační databáze
Web of Science nejvýznamnější multioborová citační databáze 
SCOPUS multioborová citační databáze odborné recenzované literatury
Journal Citation Reports databáze časopisů

 

Databáze časopisů, jejich kvartilů a impakt faktorů

 

Definice druhů výsledků RIV
Popis údajů dodávaných do IS VaVaI RIV v roce 2023
Druhy dokumentů definice druhů dokumentů dle RIV 2023                                          
   
ResearchGate    sociální síť vědecké komunity

 

Prestižní vydavatelství

 • Oxford University Press
 • Cambridge University Press
 • MIT Press
 • Columbia University Press
 • Harvard University Press
 • Princeton University Press
 • Stanford University Press
 • University of Chicago Press
 • Yale University Press
 • Blackwell
 • Edward Elgar
 • Harper & Row Publishers
 • Routledge
 • Palgrave Macmillan
 • John Wiley
 • PrenticeHall
 • Thomson South Western
 • McGraw-Hill
 • Lawrence Erlbaum
 • Springer
 • APA
 • Pearson
 • Sage Publications
 • Academic Press

 

Vybrané publikace pracovníků ústavu

Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů – Jaroslava Ševčíková, Jitka Plischke, Štefan Chudý

Profesní přesvědčení začínajících učitelů je multidisciplinární fenomén, který není dosud v odborné pedagogické terminologii jednoznačně etablován. Cílem této práce je ukotvit pojem v české odborné terminologii a konstruovat novou teorii o vzájemných vazbách formování profesního přesvědčení na základě sebereflexe začínajícího učitele, v souvislosti s jeho vnímáním spokojenosti v profesi.

Working Academics Value Excellence for International Teachers - Tereza Buchtová, Vlado Balaban (eds.)

Recenzovaný sborník předkládá šedesát příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XVI: Working Academics Value Excellence for International Teachers", která se dne 4. listopadu 2020 uskutečnila online na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, řeší didaktické otázky, psychologické aspekty výchovy a vzdělávání a další aktuální témata.

Sborník z konference DSP naleznete ZDE

Profesní obraz školního speciálního pedagoga v podmínkách základní školy Tomáš Čech, Tereza Hormandlová

Publikace se zaměřuje na profesi školního speciálního pedagoga na základní škole. S oporou aktuálních odborných poznatků a legislativních dokumentů reflektuje potřebu tohoto profesionála ve školním prostředí, kde se v rámci školního poradenského pracoviště stává jedním z klíčových článků podporujících úspěšnost inkluzivního vzdělání. Na základě kvalitativního výzkumu, realizovaného metodou polostrukturovaných rozhovorů s praktikujícími školními speciálními pedagogy, podchycuje kniha prostřednictvím zakotvené teorie specifika profese, její úkoly a pracovní náplň ve vztahu ke všem aktérům výchovně-vzdělávacího procesu ve škole, tedy dětem, jejich rodičům, učitelům a dalším odborníkům působím v rámci školy i školských poradenských zařízení. Současně se věnuje strategiím zvládání pracovní zátěže a způsobům psychohygieny školních speciálních pedagogů. Monografie rovněž zaznamenává, jakým způsobem školní speciální pedagogové vnímají svou profesní roli a účast na životě školy.

Profesní obraz školního speciálního pedagoga v podmínkách základní školy ke stažení ZDE

Výzvy pro učitele v 21. století – Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Recenzovaný sborník předkládá dvacet osm příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XV: Výzvy pro učitele v 21. století“, která se ve dnech 6. – 7. listopadu 2019 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, řeší didaktické otázky, psychologické aspekty výchovy a vzdělávání a další aktuální témata.

 

Sborník z konference DSP naleznete ZDE

Právní výzvy informačních technologií pro učitele 21. století – Jiří Kropáč

Publikace je zaměřena na aktuální výzvy v právu a ve vzdělávání a čtenáři nabízí konzistentní pohled na současné právní nároky, jimž rozumí široká veřejnost i učitelé. Obsah koncipovaný do šesti kapitol se soustředí především na právní výzvy v oblasti internetového prostředí, sociálních sítí a ochrany osobních údajů, klamavé reklamy a dokazování právních skutečností elektronickými důkazy. Provádí tak čtenáře aktuálními výzvami a nástrahami internetového prostředí, které dopadají na učitele i běžné občany.

Zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků ZŠ – Martina Fasnerová a kol.

Předkládaná monografie je již třetí v řadě monografií, zabývajících se úrovní čtenářské gramotnosti žáků primární školy, a to v jednotlivých postupných ročnících. Svým obsahem navazuje na monografii pod názvem Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy, která vyšla v roce 2019. V empirické části monografie byla zjišťována čtenářská gramotnost žáků 3. ročníku základní školy v souvislosti s kurikulem ve všech sledovaných čtenářských rovinách. Teoretickou část monografie doplňují témata, která bezprostředně ovlivňují čtenářskou gramotnost žáků primární školy, jako je klima školy, problematika genderu ve škole, ale také vliv začínajícího pedagoga na rozvoj čtenářství u žáků.

Examining the Level of Reading Literacy Among Primary School Pupils – Martina Fasnerová et al.

Předkládaná monografie je již třetí v řadě monografií, zabývajících se úrovní čtenářské gramotnosti žáků primární školy, a to v jednotlivých postupných ročnících. Svým obsahem navazuje na monografii pod názvem Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy, která vyšla v roce 2019. V empirické části monografie byla zjišťována čtenářská gramotnost žáků 3. ročníku základní školy v souvislosti s kurikulem ve všech sledovaných čtenářských rovinách. Teoretickou část monografie doplňují témata, která bezprostředně ovlivňují čtenářskou gramotnost žáků primární školy, jako je klima školy, problematika genderu ve škole, ale také vliv začínajícího pedagoga na rozvoj čtenářství u žáků.

Kázeň a začínající učitel – Tereza Buchtová

Publikace je zaměřena na faktory, které ovlivňují kázeň ve výuce u začínajících učitelů. V monografii se prolíná teoretická část s empirickou, kdy jsou zveřejněny výsledky výzkumného šetření. Monografie se zabývá pojmy kázeň, autorita, zásady, začínající učitel, možnosti výzkumu a výsledky výzkumného šetření. V přílohách jsou uvedeny tabulky, které znázorňují výsledky výzkumného šetření.

Výchova dívek v Čechách a na Moravě. Školství v 19. století genderovou perspektivou – Eva Dvořáková Kaněčková

Publikace přináší nový a originální pohled na dívčí vzdělávání v 19. století, který se odlišuje od dosavadní historiografie. Autorka pojímá téma z genderového hlediska a používá metodu diskursivní analýzy, díky čemuž se objevují opomíjené aspekty dívčího vzdělávání a jsou vyvráceny doposud platné závěry o „nevzdělanosti“ českých dívek.

 

Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Recenzovaný sborník předkládá dvacet čtyři příspěvky z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIV: Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost“, která se ve dnech 7. – 8. listopadu 2018 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, řeší didaktické otázky, psychologické aspekty výchovy a vzdělávání a další aktuální témata.

 

Sborník z konference DSP naleznete ZDE

Výukové případové studie podpora klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů Jitka Nábělková

Publikace Výukové případové studie - podpora rozvoje klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů se věnuje v našich podmínkách málo reflektované kategorii- výukové případové studii. Výukové případové studie jsou zde pojaty jako výuková metoda a strategie ve výuce didaktik studentů učitelství s cílem podpory rozvoje profesních kompetencí budoucích učitelů. Hlavním výstupem je 15 výukových případových studií pro výuku komplexní kategorie projektového vyučování v oboru didaktiky. 

Výukové případové studie - online

Začínající učitel v měnící se společnosti Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Recenzovaný sborník předkládá dvanáct příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII: Začínající učitel v měnící se společnosti“, která se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, na psychologické aspekty výchovy a vzdělávání a na další aktuální témata.

The reviewed proceedings present twelve contributions from the international conference “Current Issues of Education in Ph.D. Students’ Researches XIII: Beginning teacher in the changing society“, held at the Faculty of Education, Palacký University Olomouc on November 7 – 8, 2017. The contributions are focused on the field of education – namely the issue of personality of a teacher, psychological aspects of education and other actual issues.

Sbornik z konference DSP naleznete ZDE

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Recenzovaný sborník předkládá čtyřicet čtyři příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole“, která se ve dnech 8. – 9. listopadu 2016 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, na aktuální otázky oborových didaktik, na psychologické aspekty výchovy a vzdělávání, na témata speciálněpedagogická, andragogická a filozoficko-historická.

The reviewed proceedings present forty four contributions from the international conference “Current Issues of Education in Ph.D. Students’ Researches XII: Dying Humanity? Educational Challenges of Contemporary School“ held at the Faculty of Education, Palacký University Olomouc on November 8 – 9, 2016. The contributions are focused on the field of education – namely the issue of personality of a teacher, topical issues of subject didactics, psychological aspects of education, special educational, andragogical and philosophical-historical issues.

Sbornik z konference DSP naleznete ZDE

Typology and Resolution of Educational Situations Štefan Chudý 

Chudý, Štefan. Typology and Resolution of Educational Situations. Olomouc: UP, 2017. ISBN 978-80-244-5232-6.                                                                                              

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)