O katedře

Katedra biologie byla založena v roce 1960 na Pedagogickém institutu v Olomouci. V roce 1964 se katedra stala součástí obnovené Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.


Katedra biologie PdF UP v Olomouci garantuje a zajišťuje teoretickou i praktickou výuku v bakalářských studijních oborech „Přírodopis se zaměřením na vzdělávání“ (Bc.), „Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání“ (Bc.) a „Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor“ (Bc). V navazujícím magisterském  studiu garantuje a zajišťuje teoretickou i praktickou výuku v oborech „Učitelství přírodopisu pro druhý stupeň základních škol“ (Mgr.) a “ Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro druhý stupeň základních škol “ (Mgr.).
Katedra současně realizuje kurzy k získání učitelské kvalifikace v rámci programů celoživotního vzdělávání (učitelství přírodopisu pro II. stupeň základních škol, učitelství biologie pro střední školy). Katedra biologie garantuje také rigorózní řízení v oboru učitelství přírodopisu pro II. stupeň ZŠ a podílela se na realizaci doktorandského studia oboru pedagogika garantovaného Ústavem pedagogiky Pedagogické fakulty UP.
Pedagogická činnost katedry a jejích pracovníků se zaměřuje na výuku biologie a pěstitelství ekologie, geologie a oborové didaktiky pro všechny výše uvedené obory, a to včetně kombinované formy studia.

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků katedry je zaměřena na oblast klasických biologických disciplín (botanika, zoologie, ekologie, paleontologie, studium biodiverzity) a na oblast didaktiky biologie. Nově se také zaměřujeme na výzkum kvality výuky přírodopisu a biologie s využitím metodiky 3A a následné zpracování didaktických kazuistik. V poslední době se ve spolupráci s PřF UP a některými zahraničními institucemi rozvíjí výzkumná činnost v oboru biologické molekulární systematiky - využití molekulárně biologických metod a aplikace molekulární fylogenetiky na studium příbuzenských vztahů organizmů, jejich speciace a šíření. Současně je výzkum zaměřen na evoluci bioluminiscence u hmyzu.
Molekulární fylogenetika je také aplikována při studiu biodiverzity a evoluce ekosystémů, fylogenetické struktury společenstev a fylogenetické diverzity. V oblasti zoologie obratlovců je výzkum zaměřen na behaviorální ekologii hlodavců. V botanických oborech se pracovníci zabývají zejména studiem rozšíření a ekologie řas (zejména rozsivky) a mechorostů. Další výzkumná činnost pracovníků katedry je zaměřena na paleontologii mladšího terciéru, konkrétně měkkýší a foraminiferovou faunu, a její paleoekologickou interpretaci.

Katedra biologie vykazuje rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Jedná se zejména o řadu výzkumných projektů v oblasti molekulární fylogenetiky s Imperial College v Londýně. V poslední době je rozvíjena spolupráce v oblasti zoologické systematiky s University of Sao Paolo a Federal University of Rio de Janeiro. Katedra spolupracuje také s řadou paleontologických pracovišť v zahraničí, zejména na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. V rámci didaktiky biologie spolupracujeme s katedrou učitelství a didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Geologové katedry spolupracují např. s Ústavem geologických věd PřF MU v Brně, katedrou geologie a paleontologie PřF UK v Praze a Českou geologickou službou v Brně.

Katedra biologie PdF UP v Olomouci
Purkrabská 2 (prostory Žerotínského paláce)
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181 (sekretariát)
e-mail: marcela.pazdirkova@upol.cz (sekretariát)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)