Souvislá pedagogická praxe 1 (KPŘ/PNP1@, KPŘ/KNP1@)

metodik: Jitka Kopecká

Souvislá pedagogická praxe pro obor UČITELSVÍ PŘÍRODOPISU A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP).

Pro studenty, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPŘ/PNP1@, platí časový harmonogram souvislých pedagogických praxí daný SPOP.

Studenti, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPŘ/KNP1@, si praxi domlouvají individuálně dle svých časových možností avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet náslechů a výstupů (viz níže - Pokyny specifické pro katedru biologie PdF UP v Olomouci).

Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Pokyny v pdf:

 

Studenti jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi – viz: https://www.pdf.upol.cz/student/praxe/ .

 • Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů (platí pro studenty prezenčního studia, nikoliv pro individuálně organizovanou praxi studentů kombinovaného studia).
 • Aktivní výstupy (výukové hodiny) studenta během praxe by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.

Pokyny specifické pro Katedru biologie PdF UP v Olomouci

 • Student/ka v rámci praxe absolvuje v hodinách přírodopisu 5 náslechů a 10 výstupů na druhém stupni základní školy resp. odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
 • V průběhu prvního týdnepraxe odevzdá student/ka „Plán náslechů a výstupů“ metodikovi praxe buď osobně, nebo emailem (jitka.kopecka@upol.cz), popř. poštou. Pokud daný termín zorganizačních důvodů školy nebude schopen dodržet, oznámí tuto skutečnost metodikovi praxe. Pokud tak neučiní, bude to bráno jako jeden zmožných důvodů pro neudělení zápočtu z praxe -nevyžaduje se u studentů kombinovaného studia, kteří si praxi organizují individuálně a dle svých časových možností.
 • Student/ka je na praxi povinen/povinna vést si Deník praxe, který bude mít charakter portfolia a bude obsahovat následující části:

Charakteristika školy ve vztahu k výuce přírodopisu a. adresa školy, vedení školy, profil školy plynoucí z jejího ŠVP, zaměření školy ve vztahu k přírodopisu – např. zda se jedná o školy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů b. Aprobovanost výuky a délka praxe jednotlivých učitelů přírodopisu c. Klima školy a jednotlivých tříd, se kterými se student/ka setkal/a během jednotlivých náslechů a výstupů d. Materiálně – technické vybavení podporující výuku přírodopisu (např. specializované laboratoře, přístrojové vybavení –mikroskopy a jejich počet, kvalita, učebnice, obrazový materiál, živé a neživé přírodniny a další demonstrační pomůcky apod.) e. Zařazení a způsob realizace laboratorních prací ve výuce přírodopisu (vyčlenění hodinové dotacepro laboratorní práce v ŠVP, využití specializovaných učeben, materiálně technické zabezpečení laboratorních prací) f. Implementace badatelsky orientovaného vyučování do výuky (ANO/NE – pokud ano, jakým způsobem, jak často, s jakou efektivitou výuky apod.) g. Účast žáků na biologické olympiádě a dalších přírodovědných soutěžích (zda se žáci těchto soutěží účastní a na jakéúrovni: školní, okresní, krajské, celostátní kolo a s jakou úspěšností, apod.) h. Mimotřídní a mimoškolní aktivity v rámci výuky přírodopisu (zda jsou realizované volitelné předměty a kroužky doplňující výuku přírodopisu, exkurze a terénní cvičení v rámcivýuky přírodopisu apod.) i. Možnosti dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu (jaká témata jsou učitelům nabízena a jak je učitelé využívají, jaká je spokojenost s nabídkou, co jim v nabídce chybí, apod.) j. Která výuková témata v rámci přírodopisu jsou žáky nejlépe reflektována a se kterými mají naopak největší problém? Jakým způsobem učitelé přírodopisu řeší implementaci stále nových a nových poznatků na poli bádání přírodních věd?

Náslechy a pozorování vyučovací hodiny (možná forma viz Metodická příručka k průběhu Souvislé praxe 1, student sleduje a. Činnosti učitele b. Činností žáků c. Způsoby prezentace nového učiva d. Jakým způsobem je hodina zahájena a ukončena e. Podmínky a okolnosti vyučovacího procesu).

Příprava na výstupy (viz Metodická příručka k průběhu Souvislé praxe 1) - každý výstup bude doložen samostatnou přípravou, jejíž doporučenou formu naleznete v Metodické příručce k průběhu Souvislé praxe 1 – přípravy nechte podepsat cvičným učitelem.

Hodnocení cvičným učitelem, přehled náslechů a výstupů, které byly na škole studentem realizovány.

Pro udělení zápočtu je rozhodující splnění požadovaného rozsahu náslechů a výstupů, pozitivní hodnocení cvičného učitele, kvalitně zpracované portfolio. Po ukončení souvislé pedagogické praxe bude s metodikem praxe se všemi studenty provedena reflexe praxe.

Doplňující informace pro studenty kombinovaného studia (odlišnosti oproti studentům prezenčního studia)

1. student kombinovaného studia si svoji praxi organizuje na základě svých časových možností. Není tedy povinován splnit ji v průběhu tří týdnů v pevně stanoveném termínu Střediskem odborných a pedagogických praxí PdFUP. Může si praxi časově zorganizovat dle svých potřeb, avšak v jejím celkovém požadovaném rozsahu, tj. 5 náslechů a 10 výstupů za obor přírodopis.

2. Takto organizovanou praxi si student kombinovaného studia plně zařizuje sám, individuálně si domlouvá školu i cvičného učitele. V tomto případě smlouvu se zvolenou školou PdF UP neuzavírá a záleží tedy čistě na samotné dohodě mzi studentem kombinovaného studia a příslušnou školou.

3. Pokud jste učitelem přírodopisu s délkou praxe větší než 3 roky, není nutné odevzdávat hodnocení cvičného učitele a rozvrh náslechových a výstupových hodin (viz níže). V takovém případě odevzdáte jako podklad k zápočtu pouze Deník praxe zpracovaný dle pokynů naší katedry (viz níže). Délku praxe potvrdí příslušná škola (razítko a podpis vedení školy).

Povinností studenta kombinovaného studia pro úspěšné absolvování souvislé pedagogické praxe jsou poté totožné se studenty prezenčního studia, tj. především:

1. vést si Deník praxe, jehož obsah je specifikován v pokynech pro Souvislou pedagogickou praxi 1 (viz aktuality na www stránkách katedry: kbi.upol.cz)

2. odevzdat rozvrh náslechových a výstupových hodin–po dohodě se cvičným učitelem na rozvrhu náslechových a výstupových hodin doručit tento rozvrh metodikovi praxe, nejlépe e-mailem a to v dostatečně čitelné podobě (ideální je scan, méně vhodná je kopie fotoaparátem)

3. odevzdathodnocení vaší praxe cvičným učitelems potvrzením všech náslechových a výstupových hodin

Potřebné formuláře (hodnocení praxe, rozvrh) naleznete na stránkách Střediska odborných pedagogických praxí PdF UP (informace viz výše uváděné pokyny naší katedry k souvislé pedagogické praxi).

Kompletní portfolio studenti odevzdají přes systém STAG - Semestrální práce. Následovat bude reflexe praxe metodika se studenty (bude vypsáno jako zápočtový termín).

Jitka Kopecká, metodik Katedry biologie PdF UP v Olomouci pro pedagogické praxe

Souvislá pedagogická praxe 2 (KPŘ/PNP2@, KPŘ/KNP2@)

metodik: Jitka Kopecká

Praxe je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP).

Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti denního i kombinovaného studia jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jim: https://www.pdf.upol.cz/student/praxe/.

Specifické dotazy týkající se Souvislé odborné praxe 2 z Přírodopisu/Environmentální výchovy zodpovídá Jitka Kopecká (metodik Katedry biologie, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, jitka.kopecka@upol.cz, 585 635 180).

Pokyny v pdf:

Pokynypro úspěšné zakončení předmětu

 

Denní studium

 • Pro studenty, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPŘ/PNP2@, platí časový harmonogram Souvislé odborné praxe 2 daný SPOP
 • Studenti jsou vrámci praxe povinni vykonatminimálně 3 náslechy a 17 výstupůz přírodopisu.
 • Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. 9. ročník.
 • Praxi nelze zkracovattím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
 • Výuka studentaběhem praxeby měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a vdruhé půli praxe předmět druhý
 • Kompletnírozvrh vyučovacích hodin student doručívprůběhu prvního týdne praxe. Pokud to znějakého důvodu nebude možné, je o této skutečnosti student povinen neprodleně informovat metodika praxe. V opačném případěmu nebude možné praxi řádně uznat.
 • Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe emailem metodikovi)
 • Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), nenímožné udělit zápočet.

Pro udělení zápočtu student dokládá metodikovi praxe Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio(dle požadavků - viz Pokyny k Souvislé pedagogické praxe 1 Katedry biologie). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.

Po absolvování praxe proběhne také pohovor a reflexe praxe smetodikem (J. Kopecká). Termín bude vypsán ve STAGu. Před zápisem na příslušný termín je student povinen vložit Výkaz pedagogické praxe a Portfolio (vše vjednom souboru! )do úložiště Praxe (systém STAG).

Kombinované studium

 • Studenti kombinovaného studia, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPŘ/PNP2@, si praxi domlouvají individuálnědle svých časových možností, avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet minimálně 3 náslechů a 17 výstupůzpřírodopisu(viz výše).
 • Pro udělení zápočtustudent dokládá metodikovi praxe Výkaz pedagogické praxezahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio(dle požadavků - viz Pokyny Souvislé pedagogické praxe 1 Katedry biologie). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • Po absolvování praxeproběhne také pohovor a reflexe praxe s metodikem (J. Kopecká). Termín bude vypsán ve STAGu. Před zápisem na příslušný termín je student povinen vložit Výkaz pedagogické praxe a Portfolio (vše vjednom souboru!) do úložiště Praxe (systém STAG).

Doplňující informace – viz také pokyny ke KPŘ/KNP1@:

1. student kombinovaného studia si svoji praxi organizuje na základě svých časových možností. Není tedy povinován splnit ji v průběhu tří týdnů v pevně stanoveném termínu Střediskem odborných a pedagogických praxí PdF UP. Může si praxi časově zorganizovat dle svých potřeb, avšak v jejím celkovém požadovaném rozsahu (viz výše).

2. Takto organizovanou praxi si student kombinovaného studia plně zařizuje sám, individuálně si domlouvá školu i cvičného učitele. V tomto případě smlouvu se zvolenou školou PdF UP neuzavírá a záleží tedy čistě na samotné dohodě mezi studentem kombinovaného studia a příslušnou školou.

3. Pokud jste učitelem přírodopisu s délkou praxe větší než 3 roky, není nutné odevzdávat hodnocení cvičného učitele a rozvrh náslechových a výstupových hodin (viz níže). V takovém případě odevzdáte jako podklad k zápočtu pouze Deník praxezpracovaný dle pokynů naší katedry (viz výše)

Délku praxe potvrdí příslušná škola (razítko a podpis vedení školy). Povinností studenta kombinovaného studia pro úspěšné absolvování souvislé pedagogické praxe jsou poté totožné se studenty prezenčního studia, tj. především:

1. vést si Deník praxe, jehož obsah je specifikován v pokynech pro Souvislou pedagogickou praxi 1 (viz aktuality na www stránkách katedry: kbi.upol.cz)

2. odevzdat rozvrh náslechových a výstupových hodin – po dohodě se cvičným učitelem na rozvrhu náslechových a výstupových hodin doručit tento rozvrh metodikovi praxe, nejlépe e-mailem a to v dostatečně čitelné podobě (ideální je scan, méně vhodná je kopie fotoaparátem)

3. odevzdat hodnocení vaší praxe cvičným učitelem s potvrzením všech náslechových a výstupových hodin. Potřebné formuláře (hodnocení praxe, rozvrh) naleznete na stránkách Střediska odborných pedagogických praxí PdF UP (informace viz výše).

Kompletní portfolio studenti odevzdají přes systém STAG - Semestrální práce. Následovat bude reflexe praxe metodika se studenty (bude vypsáno jako zápočtový termín).

Jitka Kopecká, metodik pro pedagogické praxe Katedry biologie PdF UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)