Aktuálně řešené projekty a granty – GAČR, TAČR, IGA, ESF, Visegrad Fund, INTERREG, Smluvní výzkum

Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí (ESF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522)

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (ESF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660)

Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice (INTERREG V-A Česká republika – Polsko, registrační číslo CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153)

„Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“

„Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“ / „Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudniania absolwentów w ekoturystyce“

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu:

1.9.2018 – 30.9.2022

 

Vedoucí partner / Partner Wiodący:

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Partneři projektu / Partnerzy projektu:

Ostravská univerzita    Uniwersytet Opolski

 

Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Projekt řeší aktuální problém zaměstnanosti absolventů vysokých škol v česko-polském příhraničí a opírá se o nevyužitý potenciál ekoturistiky v chráněných územích přírody v ekonomicky marginálních příhraničních územích. Cílem projektu je inovativní posílení praktických komunikačních, znalostních i dovednostních kompetencí studentů tří univerzit tak, aby byli kvalitně připraveni pro vstup na přeshraniční trh práce jako manažeři udržitelného rozvoje ekoturistiky.  / Projekt dotyczy problemu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych na czesko-polskim pograniczu. Opiera się na niewykorzystanym potencjale ekoturystyki na chronionych obszarach przyrody, w przygranicznych regionach słabych ekonomicznie. Celem projektu jest innowacyjne wzmocnienie praktycznych kompetencji komunikacji, wiedzy i umiejętności studentów trzech uniwersytetów, by dobrze przygotować ich do wstąpienia na transgraniczny rynek pracy, jako kadra zarządzająca zrównoważonym rozwojem ekoturystyki.

 

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko” / „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska”

 

Další informace na https://www.facebook.com/Envitrio-323144201615686/?modal=admin_todo_tour

nebo: http://www.cz-pl.eu/

 

Hlavičkový papír s logy projektu ke stažení zde

Nahoru

Výzkumná témata

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků katedry se kromě klasických biologických disciplín (botanika, zoologie, ekologie a paleontologie) zabývá zejména oblastí didaktiky biologie (např. nově výzkum kvality výuky přírodopisu a biologie s využitím metodiky 3A a následné zpracování didaktických kazuistik).

Hlavní výzkumná témata:

- Využití molekulárně biologických metod a aplikace molekulární fylogeneticky na studium příbuzenských vztahů organismů, jejich speciace a šíření

- Výzkum zaměřený na bioluminiscenci u hmyzu

- Aplikace molekulární fylogeneticky při studiu biodiverzity a evoluci ekosystémů, fylogenetické struktury společenstev a fylogenetické diverzity

- Behaviorální ekologie obratlovců

- Studium rozšíření a ekologie řas (zejména rozsivky) a mechorostů

- Paleontologie mladšího terciéru

Přehled řešených projektů a grantů za posledních 10let

2009 - 2011 Fylogenetické vztahy brouků skupiny Polyphaga (Coleoptera); B GA ČR, grantový projekt 206/09/0015

2009 - 2013 Mělkovodní ekosystémy středního miocénu Centrální Paratethydy: Sukcese a interakce anorganické a organické složky ekosystémů (NM Praha, MU Brno); B GA ČR, grantový projekt 205/09/0103

2012 Evolution of soft-bodiedness and molecular phylogeny of Cleroidea (Coleoptera) – NHM London; A SYNTHESYS (EU)

2012 - 2015 Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů; ESF – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20166

2016 - 2019 Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí; ESF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

2018 - 2020 Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí; ESF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522

2018 - 2021 Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice; INTERREG V-A Česká republika – Polsko, registrační číslo CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)