Bc. Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2020/2021

 

Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Fauna střevlíkovitých brouků půdního povrchu vybraného území (práce zahrnuje terénní průzkum pomocí zemních pastí, třídění a determinaci materiálu, zpracování výsledků, práci s literaturou.

Revize vybraného taxonu brouků (Coleoptera) zvolené geografické oblasti (cílem práce bude zpracování popisů jednotlivých taxonů a klíčů k určování zvolené skupiny. Práce bude zahrnovat preparaci genitálií a dalších diagnostických struktur, zpracování fotografií rozlišovacích znaků, sestavení tabulí ilustrací v programu Photoshop. Materiál vybraných skupin brouků je k dispozici.)

Fauna vybrané skupiny hmyzu zvolené lokality

Ochrana vybrané skupiny bezobratlých v ČR

Ohrožené druhy bezobratlých vybraného regionu ČR a jejich využití v environmentální výchově

Analýza příbuzenských vztahů vybrané skupiny živočichů (práce představuje vyhledávání sekvencí DNA v různých genových bankách na internetu, sestavení dat do matic znaků, zpracování programy na fylogenetickou analýzu (volně ke stažení na internetu) a aplikace výsledků k návrhu nové klasifikace studované skupiny.)

 

Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.

Rekultivace území dotčených těžbou nerostných surovin v ČR – legislativa, možné varianty řešení a jejich zhodnocení, konkrétní příklady

Významné geologické lokality vybraného regionu ve vztahu k životnímu prostředí

 

Mgr. Lukáš HLAVÁČEK, Ph.D.

Informovanost studentů PdF o škodlivých vlivech kouření

Zdravotní rizika práce s počítačem

Léčivé účinky hub

 

RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.

Floristický průzkum vybraného území

Květena lesních pasek

 

Mgr. Eva JAHODÁŘOVÁ, Ph.D.

Algologický průzkum vybrané lokality

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na určitou skupinu řas či sinic

 

Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D.

Geohazardy vybraného území České republiky

Rekultivace území zasažených těžbou radioaktivních a těžkých kovů

 

Doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc.

Průzkum flóry a vegetace vybraného území (upřesnění tématu po konzultaci)

Mapování vybraných chráněných druhů cévnatých druhů rostlin ve zvoleném území

Mapování vybraných invazivních druhů cévnatých rostlin na vybraném území a návrh managementu

 

Mgr. Markéta ONDROVÁ – NYKLOVÁ, Ph.D.

Biologie a monitoring obratlovců (nutno specifikovat při konzultaci)

Biologie a monitoring čápa bílého (nutno specifikovat při konzultaci)

Vliv klimatických změn na vybranou skupinu obratlovců (nutno specifikovat při konzultaci)

 

Mgr. Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Ph.D.

Hmyz jako potravina budoucnosti (literární rešerše)

Invazivní druhy živočichů na území ČR (téma bude upřesněno po konzultaci)

Entomologická pozorování ve vybraném území (téma bude upřesněno po konzultaci)

 

RNDr. Olga ŠEVČÍKOVÁ, Ph.D.

Téma s botanickou tematikou bude dohodnuto s případným zájemcem o bakalářskou práci individuálně.

 

RNDr. Radim VAŠUT, Ph.D.

Rozšíření vybraných druhů dřevin v ČR.

Vypracování detailního rozšíření vybraných druhů dřevin v ČR (dle dohody se školitelem - možnost výběrů z ca. 30 druhů). Student získá od vedoucího soubor vyfotografovaných herbářových položek, které student přepíše do excelovské tabulky, dohledá lokalizaci (GPS) a vytvoří mapu rozšíření daného druhu/daných druhů. Práce nevyžaduje žádné speciální znalosti (ani schopnost přesně určit vybraných druh dřeviny), ale nutně vyžaduje pečlivost a přesnost. Práci lze zahájit ihned.

Populační genetika některého z ohrožených druhů květeny ČR.

Cílem práce je statistické vyhodnocení (ve spolupráci se školitelem!) genetických dat a zhodnotit stav populací zvoleného ohroženého druhu. V současné době je možné zpracovat studovat následující ohrožené druhy, pro které mám zajištěný materiál: a) vybrané druhy ohrožených vrb (Salix). Jako školitel preferuji toto téma, k dispozici je materiál pro kriticky ohrožené druhy vrba dvojbarvá a vrba bylinná a pro vrbu hlošinovou. b) populace endemické kruhatky Matthioliho (Cortusa matthioli) v propasti Macocha. Cílem je posoudit, do jaké míry je endemická populace taxonu (jediná na světě!) geneticky variabilní a zda existuje nějaký vztah mezi genotypy vzhledem k místu, kde v propasti rostou. c) populace třtiny rákosovité (Calamagrostis pseudophragmites) v Moravskoslezských Beskydech. Cílem je porovnat populace tohoto kriticky ohroženého druhu mezi jednotlivými toky. d) populace rybízu skalního (Ribes petraeum) v Moravskoslezských Beskydech. Cílem je porovnat jednotlivé populace v Beskydech a nalézt vztahy k dalším populacím v regionu (Jeseníky, Krkonoše, Oravské Beskydy a Tatry). Práci je nutné zahájit v dostatečném časovém předstihu. Analýzy jsou finančně velmi náročné, je nutné je dopředu naplánovat. Práce by zahrnovala laboratorní část (extrakce DNA – vždy ve spolupráci se školitelem!), statistické analýzy by byly provedeny ve spolupráci se školitelem, student by ale měl být schopen formulovat závěry. Zpracováním tohoto má student/studentka možnost naučit se základní práci v molekulárně-genetické laboratoři, být u nejmodernějších molekulárně-genetických technik a přispět k záchraně některého z vybraných ohrožených druhů rostlin. Práci lze zahájit ihned, rostlinný materiál je k dispozici.

Velikost genomu u vybrané skupiny dřevin.

V současnosti mohu nabídnout měření vybraných zástupců vrb (Salix) nebo skalníků (Cotoneaster). Cílem je z čerstvých listů zjistit velikost genomu pro 10-20 taxonů vybrané skupiny, celkově na přibližně 100-200 jedincích. Práce by byla realizována ve flow-cytometrické laboratoři katedry botaniky PřF UP. Laboratorní měření vyžaduje přibližně 10-20 dnů práce v laboratoři (ne najednou!), měření nevyžaduje žádnou zvláštní erudici, lze zaškolit během jedné hodiny. Práci lze zahájit od začátku vegetační sezóny (v zimě pouze rešerše k tématu).

Inventarizační průzkum vybrané oblasti nebo vybraného parku.

Detailní inventarizace rostlin (nebo pěstovaných druhu dřevin) ve vybrané lokalitě/ve vybraném parku (ideálně v místě bydliště) a využití zjištěných rostlin při výuce přírodovědy. Dendrologii lze zahájit kdykoliv, přírodní lokalitu až na začátku vegetační sezóny (jaro).

 

RNDr. Dagmar VAŠUTOVÁ, Ph.D.

Mikromorfologie listů u vybraných taxonů dřevin (srovnání kříženců a jejich rodičů)

Mikromorfologie listů u vybraných taxonů dřevin (vrby, tavolníky, skalníky) se zaměřením na povrch listu (otiskové preparáty, tvar a četnost trichomů, atd.). Porovnání takto získaných informací u kříženců a jejich rodičů, hledání společných znaků. (na tuto kvalifikační práci mohou být přijati 2 – 3 studenti)

Mikromorfologie květů u vybraných taxonů dřevin (srovnání kříženců a jejich rodičů)

Mikromorfologie květů u vybraných taxonů dřevin (vrby, tavolníky, skalníky) (porovnání takto získaných informací u kříženců a jejich rodičů, hledání společných znaků)

Mikromorfologie rostlinných orgánů u vybraných dřevin (srovnání křížence a jeho rodičů)

Mikromorfologie rostlinných orgánů (pupen, listy, květ) u vybraných taxonů dřevin (vrby, tavolníky, skalníky) (porovnání znaků vybraného křížence a jeho rodičů)

Bc. Přírodopis a EV se zaměřením na vzdělávání – MAIOR

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2020/2021

 

Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Fauna střevlíkovitých brouků půdního povrchu vybraných lokalit (Epigaeic ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of selected habitats) (Práce zahrnuje terénní průzkum, třídění a determinaci materiálu, zpracování výsledků, práci s literaturou.)

Revize vybraného taxonu brouků (Coleoptera) určité geografické oblasti (Revision of a selected group of Coleoptera of a particular geographic region) (Cílem práce bude zpracování popisů jednotlivých taxonů a klíčů k určování zvolené skupiny. Práce bude zahrnovat preparaci genitálií a dalších diagnostických struktur, zpracování fotografií rozlišovacích znaků, sestavení tabulí ilustrací v programu Photoshop. Materiál vybraných skupin brouků je k dispozici.)

Výuková aplikace se zaměřením na vybraný taxon bezobratlých (zpracování digitálních fotografií vybraných zástupců ve spolupráci s Vlastivědným Muzeem v Olomouci, zpracování textové části výukového CD, práce s odbornou literaturou).

Návrh školní naučné stezky ve vybraném regionu

Fauna vybrané skupiny hmyzu zvolené lokality a její využití v environmentální výchově

Ohrožené druhy bezobratlých a jejich využití v environmentální výchově

Současné poznatky o evoluci živočichů a evoluční teorie ve výuce přírodopisu

Využití informačních technologií ve výuce zoologie bezobratlých na 2. stupni ZŠ

Charakteristika vybrané zoologicky významné lokality (literární rešerše) a její využití v environmentální výchově

Metody sběru, konzervace a preparace bezobratlých a jejich využití ve výuce přírodopisu

 

RNDr. Martin JÁČ, Ph.D.

Možnosti výzkumného hodnocení prekonceptů ve výuce přírodopisu a biologie

Téma bakalářské práce je rešeršního charakteru. Práce bude vycházet z teorie konceptuální změny (Posner et al., 1982) a modelu didaktické rekonstrukce (Kattmann et al., 1997). Cílem práce bude zpracovat systematickou literární rešerši zaměřenou na metody hodnocení prekonceptů žáků a studentů ve výuce biologie a přehled publikovaných výzkumných nástrojů. Vzhledem k tomu, že naprostá většina literatury je cizojazyčná, je ke zpracování tématu nezbytná velmi dobrá znalost angličtiny (vhodné pro studenty kombinace Přírodopis/Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání). Na bakalářskou práci bude možné navázat diplomovou prací zaměřenou na vlastní výzkum žákovských prekonceptů ve výuce přírodopisu na ZŠ v ČR.

Hodnocení kognitivní náročnosti učebních úloh ve vazbě na standardy pro základní vzdělávání

Bakalářská práce bude zaměřena na hodnocení kognitivní náročnosti učebních úloh zpracovaných v rámci standardů pro základní vzdělávání pro obor přírodopis. Teoretická část BP se bude věnovat jednak možnostem hodnocení kognitivní náročnosti učebních úloh (včetně používání různých taxonomických systémů) a zpracuje přehledně dosavadní výsledky empirických prací zjišťující kognitivní náročnost přírodopisných učebních úloh z různých zdrojů. V praktické části bakalářské práce bude provedeno hodnocení kognitivní náročnosti (ve dvou dimenzích) všech učebních úloh ve vazbě na standardy pro základní vzdělávání pro obor školního vzdělávání přírodopis s využitím revidované Bloomovy taxonomie.

 

Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.

Geologické / paleontologické expozice v muzeích vybraného regionu – současný stav, tematické zaměření, možnosti využití ve výuce přírodopisu na ZŠ

Geologická stavba vybraného regionu a tvorba regionální geologické /petrografické/ mineralogické / paleontologické sbírky pro ZŠ

Případové paleontologické studie

 

RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.

Floristický průzkum vybraného území

Květena lesních pasek

 

Mgr. Eva JAHODÁŘOVÁ, Ph.D.

Algologický průzkum vybrané lokality

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na určitou skupinu řas či sinic

Tvorba školního programu ve spolupráci s Pevnosti Poznání

Příprava algologické vycházky

 

Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D.

Multidisciplinární témata ve výuce geologie (výběr jednoho z témat: krize ekosystémů v geologické minulosti Země, mineralogie, evoluce života na Zemi, případně jiný námět)

Mezipředmětové vztahy učiva geologie v současném kurikulu základní školy (obsahová analýza RVP a vybraných učebnic pro základní školy)

Učitel geologie a didaktická znalost obsahu (rozpracování Shulmanovy teorie didaktické znalosti obsahu ve vztahu k výuce geologie na základní škole, rešerše nových pohledů a modelů pro efektivní učení v přírodovědných předmětech/geologii)

Osobnost učitele geologie (rešeršní práce zaměřená na jednotlivé komponenty učitelovy osobnosti a typologie osobnosti ve vztahu k výuce geologie na základní škole)

 

Doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc.

Návrh školní botanické naučné stezky ve vybraném regionu

Mapování vybraných invazivních druhů rostlin v blízkosti ZŠ a návrhy na jejich likvidací

Využití vybraného parku ve výuce botaniky na základní škole

Návrh školní ekologicky a botanicky zaměřené exkurze pro žáky ZŠ

Dokumentace současného stavu významné botanicky a ekologicky cenné lokality (využití ve výuce přírodopisu)

 

Mgr. Markéta ONDROVÁ – NYKLOVÁ, Ph.D.

Biologie a monitoring obratlovců (nutno specifikovat při konzultaci)

Biologie a monitoring čápa bílého (nutno specifikovat při konzultaci)

Vliv klimatických změn na vybranou skupinu obratlovců (nutno specifikovat při konzultaci)

 

Mgr. Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Ph.D.

Entomologická pozorování ve vybraném území (téma bude upřesněno po konzultaci)

 

RNDr. Olga ŠEVČÍKOVÁ, Ph.D.

Analýza ŠVP a učebnic přírodopisu se zaměřením na vnitřní stavbu rostlin

Srovnání studie anatomické stavby orgánů vybraných rostlin

Náměty na pozorování vnitřní stavby vybraného rostlinného orgánu

Tvorba učebních úloh různé kognitivní náročnosti pro vybraný tematický celek z učiva přírodopisu

Tvorba učebních úloh s důrazem na mezipředmětové vztahy přírodopisu a jiného předmětu

Náměty na měření anatomických struktur v praktiku z přírodopisu

 

RNDr. Radim VAŠUT, Ph.D.

Využití druhové rozmanitosti místního parku ve výuce přírodopisu.

Základní inventarizační průzkum místního parku (v místě bydliště nebo podle vlastní volby), se zaměřením na dřeviny. Na základě výběru didakticky zajímavých druhů dřevin navrhnout jejich využití ve výuce biologicky zaměřených předmětů. Práci lze zahájit kdykoliv.

Využití místně významné přírodní lokality ve výuce přírodopisu.

Základní inventarizační průzkum vybrané lokality (dle místa bydliště), s důrazem na květenu. Dle schopností studenta je možné pojat inventarizační průzkum komplexněji (tj. zahrnout i základní druhy živočichů, především bezobratlých). Na základě zjištěné druhové rozmanitosti navrhnout využití ve výuce biologicky zaměřených předmětů. Práci lze zahájit na začátku vegetační sezóny (jaro).

Botanické ilustrace – rod vrba (Salix).

Vypracování vědecky přesných (ve spolupráci s vedoucím práce) botanických ilustracívybraných taxonů vrb (Salix). Cílem práce je zdokumentovat pro vědu nové taxony vrb. Téma je vhodné pouze pro výtvarně nadané studenty! Práci lze zahájit kdykoliv.

 

RNDr. Dagmar VAŠUTOVÁ, Ph.D.

Výuka pěstitelských prací na ZŠ – návrh pracovních listů do výukových hodin

Návrh pracovních listů do hodin pěstitelských prací pro případ, kdy musí být hodina vedena ve vnitřních prostorách. Studentka / student si může zvolit libovolné téma/témata z pěstitelských prací a vytvořit k tomuto tématu pracovní listy.

Výuka pěstitelských prací na ZŠ – návrh úpravy pozemku / zahrady pro výuku

Návrh umístění, rozlohy a pěstebního sortimentu pro pozemek / zahradu využitelnou pro výuku pěstitelských prací pro 1. i 2. stupeň ZŠ. V návaznosti na navrhnuté uspořádání pozemku, zvolit vhodný časový harmonogram prací na pozemku pro celý školní rok.

Mgr. Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ - MAIOR

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2020/2021

 

Prof. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.

Fauna střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) půdního povrchu vybraných lokalit (Práce zahrnuje terénní průzkum, třídění a determinaci materiálu, zpracování výsledků, práci s literaturou)

Revize vybraného taxonu brouků (Coleoptera) zvolené geografické oblasti (Cílem práce bude zpracování popisů jednotlivých taxonů a klíčů k určování zvolené skupiny. Práce bude zahrnovat preparaci genitálií a dalších diagnostických struktur, zpracování fotografií rozlišovacích znaků, sestavení tabulí ilustrací v programu Photoshop. Materiál vybraných skupin brouků je k dispozici.)

Výuková aplikace se zaměřením na vybraný taxon bezobratlých (zpracování digitálních fotografií vybraných zástupců ve spolupráci s Vlastivědným Muzeem v Olomouci, zpracování textové části výukového CD, práce s odbornou literaturou)

Návrh školní naučné stezky ve vybraném regionu

Využití informačních technologií ve výuce zoologie bezobratlých na 2. stupni ZŠ

Fauna hmyzu (vybrané skupiny) zvolené lokality a její využití v environmentální výchově

Ohrožené druhy bezobratlých vybraného regionu a jejich využití ve výuce na ZŠ

Charakteristika vybrané zoologicky významné lokality (literární rešerše) a její využití v environmentální výchově

Charakteristika vybrané zoologicky významné lokality (literární rešerše) a její využití v environmentální výchově Didaktická transformace současných poznatků o evoluci živočichů

Ohrožené druhy bezobratlých vybraného regionu ČR a jejich didaktické využití ve výuce na ZŠ

 

RNDr. Martin JÁČ, Ph.D.

Hodnocení obsahového a didaktického zpracování grafických prvků v učebnicích přírodopisu pro 8. ročník ZŠ

V praktické části diplomové práce bude provedena rešerše současných metodik hodnocení grafických prvků v učebnicích (tuzemských i zahraničních) a dále přehled výzkumných šetření zaměřených na hodnocení grafických prvků

 

Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.

Geologické / paleontologické expozice v muzeích vybraného regionu – současný stav, tematické zaměření, možnosti využití ve výuce přírodopisu na ZŠ

Geologická stavba vybraného regionu a tvorba regionální geologické /petrografické/ mineralogické / paleontologické sbírky pro ZŠ

Případové paleontologické studie

 

RNDr. Zbyněk HRADÍLEK, Ph.D.

Floristický průzkum vybraného území

Květena lesních pasek

 

Mgr. Eva JAHODÁŘOVÁ, Ph.D.

Algologický průzkum vybrané lokality

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na určitou skupinu řas či sinic

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na perifytická společenstva sinic či řas

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na epipelická společenstva sinic či řas

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na epifytická společenstva sinic či řas

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na planktonní společenstva sinic či řas

Tvorba školního programu ve spolupráci s Pevnosti Poznání

Příprava algologické vycházky

 

Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D.

Úroveň znalostí geologického učiva u žáků 9. ročníků vybraných základních škol

Analýza didaktické vybavenosti vybraných učebnic přírodopisu pro 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Analýza užívaných didaktických prostředků ve výuce geologie na vybraných školách (srovnávací analýza vybraných základních škol a víceletých gymnázií)

 

Doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc.

Návrh projektové výuky v přírodopisu s využitím botanicky významné lokality

Návrh dvou botanicky a ekologicky zaměřených exkurzí do okolí vybrané základní školy

Botanicky cenné lokality v okolí vybrané školy (jejich využití ve výuce přírodopisu

 

Mgr. Markéta ONDROVÁ – NYKLOVÁ, Ph.D.

Biologie a monitoring obratlovců (nutno specifikovat při konzultaci)

Biologie a monitoring čápa bílého (nutno specifikovat při konzultaci)

Vliv klimatických změn na vybranou skupinu obratlovců (nutno specifikovat při konzultaci)

 

Mgr. Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Ph.D.

Symbióza – zpracování tématu pro výuku.

Využití chovu bezobratlých živočichů ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy.

 

RNDr. Olga ŠEVČÍKOVÁ, Ph.D.

Analýza vybraného tématu v učebnicích přírodopisu se zaměřením na odborné nedostatky

Tvorba učebních úloh s důrazem na mezipředmětové vztahy přírodopisu a jiného předmětu (včetně pilotního ověření)

Analýza vybraných učebnic z pohledu učitele (za účelem jejich výběru v praxi)

 

RNDr. Radim VAŠUT, Ph.D.

Je určování přírodních objektů s pomocí mobilního telefonu spolehlivé?

V současnosti existuje celá řada aplikací pro mobilní telefony, které jsou i laickou veřejnosti hojně využívány. Cílem práce by bylo na zvoleném území pomocí nejrozšířenějších aplikací určit druhy rostlin, hub a živočichů (především bezobratlých) a vyhodnotit jejich spolehlivost při určování a případně nalézt způsob vedoucí k co nejpřesnější determinaci vybraných taxonomických skupin. Práci lze zahájit na začátku vegetační sezóny (jaro).

Botanický nebo dendrologický průzkum vybrané oblasti nebo parku.

Detailní inventarizace rostlin (nebo pěstovaných druhu dřevin) ve vybrané lokalitě/ve vybraném parku (ideálně v místě bydliště) a využití zjištěných rostlin při výuce přírodovědy. Dendrologii lze zahájit kdykoliv, přírodní lokalitu až na začátku vegetační sezóny (jaro).

Geneticko-genealogický průzkum ve vybrané oblasti.

Stanovení haploskupiny (ze vzorků DNA) pro vybrané rody (ideálně v místě bydliště, preferována je především Morava, nejvíce Valašsko), literární rešerše k zjištěním haploskupinám, rekonstrukci geneticko-genealogických vztahů. Práci lze zahájit kdykoliv.

 

RNDr. Dagmar VAŠUTOVÁ, Ph.D.

Výuka pěstitelských prací na ZŠ – návrh úpravy pozemku / zahrady pro výuku

Návrh umístění, rozlohy a pěstebního sortimentu pro pozemek / zahradu využitelnou pro výuku pěstitelských prací pro 1. i 2. stupeň ZŠ. V návaznosti na navrhnuté uspořádání pozemku, zvolit vhodný časový harmonogram prací na pozemku pro celý školní rok.

Inventarizační průzkum zahrady PdF UPOL.

Základní inventarizační průzkum zahrady PdF UPOL, která slouží pro výuku pěstitelství. Na tuto kvalifikační práci mohou být přijati 2 studenti