Bc. Přírodopis a EV se zaměřením na vzdělávání – MAIOR

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2022/2023

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.

Fauna střevlíkovitých brouků půdního povrchu vybraných lokalit (Epigaeic ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of selected habitats)

 • (Práce zahrnuje terénní průzkum, třídění a determinaci materiálu, zpracování výsledků, práci s literaturou.)

Revize vybraného taxonu brouků (Coleoptera) určité geografické oblasti (Revision of a selected group of Coleoptera of a particular geographic region)

 • (Cílem práce bude zpracování popisů jednotlivých taxonů a klíčů k určování zvolené skupiny. Práce bude zahrnovat preparaci genitálií a dalších diagnostických struktur, zpracování fotografií rozlišovacích znaků, sestavení tabulí ilustrací v programu Photoshop. Materiál vybraných skupin brouků je k dispozici.)

Výuková aplikace/Výukové CD se zaměřením na vybraný taxon bezobratlých

 • (zpracování digitálních fotografií vybraných zástupců ve spolupráci s Vlastivědným Muzeem v Olomouci, zpracování textové části výukového CD, práce s odbornou literaturou).

Návrh školní naučné stezky ve vybraném regionu

Fauna vybrané skupiny hmyzu zvolené lokality a její využití v environmentální výchově

Ohrožené druhy bezobratlých a jejich využití v environmentální výchově

Využití informačních technologií ve výuce zoologie bezobratlých na 2. stupni ZŠ

Mgr. Michaela Horniaková

Faktory ovlivňující výběr učebnic učiteli na základných školách (ve vybraném kraji)

Hodnocení žákovské schopnosti určovat vybrané druhy rostlin (výtrusné/nahosemenné)

Návaznosti přírodopisného učiva mezi učebnicemi pro 1. a 2. stupeň ZŠ

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.

Floristický průzkum vybraného území  

 • Po dohodě s vedoucím práce student provede během vegetační sezóny zevrubný průzkum cévnatých rostlin ve vybraném území s přihlédnutím k ohroženým a zvláště chráněným druhům rostlin. Téma je vhodné pro všechny formy kvalifikačních prací, rozdíl bude pouze v rozsahu a zpracování výsledků.

V případě vyhraněného zájmu studenta je možné dohodnout také jiné botanické téma.

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

Srovnávací studie biologického kurikula v České republice a zahraničí

 • Téma bakalářské práce je rešeršního charakteru. Práce bude zaměřena na vývoj přírodopisného (biologického) kurikula v České republice a srovnání biologického kurikula v České republice a vybraných zahraničních zemích.
 • Poznámka: pro realizaci tématu bude potřeba dobrá znalost alespoň anglického jazyka (vhodná v kombinaci a dalším světovým jazykem – např. němčina, francouzština, španělština).

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.

Algologický průzkum vybrané lokality 

 • Práce bude zaměřena na floristický průzkum sinic a řas vybrané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na určitou skupinu řas či sinic

 • Práce bude zaměřena na floristický průzkum vybrané skupiny sinic či řas dané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

Sinice a řasy v potravě člověka a zvířat

 • Tato práce je čistě rešeršního charakteru.

Sekundární metabolity sinic

 • Tato práce je čistě rešeršního charakteru.

Rešeršní témata týkající se sinic a řas - po domluvě se studentem

Mgr. Anežka Gazárková Holcová, Ph.D.

Monitoring a mapování obojživelníků a plazů na vybraných lokalitách

Reprodukční strategie plcha velkého (Glis glis). Rešerše.

Časování hibernace plcha velkého (Glis glis). Rešerše.

Časování noční aktivity plcha velkého (Glis glis). Rešerše.

Morfologické, anatomické a behaviorální zajímavosti obratlovců využitelné ve výuce přírodopisu

Monitoring obsazenosti budek vyvěšených pro krutihlava obecného v Kosířských lomech

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.

Pojetí deskové tektoniky v současných učebnicích přírodopisu

Pojetí krystalografie v současných učebnicích přírodopisu

Pojetí stratigrafie v současných učebnicích přírodopisu

Geohazardy a jejich význam v přírodovědném vzdělávání

Globální změna klimatu jako učební téma geologie

Litosféra jako environmentální problém

Doc. RNDr. Jitka Málková CSc.

Průzkum flóry a vegetace vybraného území  (upřesnění tématu po konzultaci)

Mapování vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve zvoleném území

Mapování vybraných invazivních druhů cévnatých rostlin na vybraném území a návrh managementu

Návrh školní botanické naučné stezky ve vybraném regionu

Využití vybraného parku ve výuce botaniky na základní škole

Změny velikosti populací endemitního druhu Pedicularis sudetica subsp. sudetica v trvalých plochách (doplnění dat za r. 2020 a 2021)

Mgr. Markéta Píšová

Přehled a možnosti didaktického využití vybraných aplikací pro tablety do výuky přírodopisu

Vytvoření komiksů vysvětlujících složitá výuková témata ve výuce přírodopisu

Návrh badatelsky orientovaných aktivit podporujících mezipředmětové (mezioborové) vztahy ve výuce přírodopisu

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

Zoologická pozorování se zaměřením na bezobratlé živočichy ve vybrané lokalitě (téma bude upřesněno po konzultaci) – 1-2 studenti

Lýkožrout smrkový v ČR - vývoj, historie, současnost

Invazivní druhy bezobratlých živočichů (téma bude upřesněno po konzultaci)

RNDr. Olga Ševčíková, Dr.

Analýza vybraného výukového tématu v učebnicích přírodopisu (1-2 práce, téma bude upřesněné po konzultaci)

Zajímavosti o stavbě letokruhů dřevin využitelné v přírodovědném kroužku

Tvorba komentovaného atlasu rostlinných trichomů (chlupů)

Tvorba výukových materiálů pro vybrané téma z přírodopisu (úlohy, pracovní listy, náměty, téma bude upřesněné po konzultaci)

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

Studie výsadby okrasných květin na školním pozemku s ohledem na potřeby výuky

Studie výsevu a výsadby zelenin na školním pozemku s ohledem na potřeby výuky

Výběr a pěstování pokojových druhů rostlin s ohledem na potřeby výuky

Výběr a pěstování rostlinného materiálu na školním pozemku pro potřeby práce s přírodním materiálem

Sukulentní rostliny vhodné pro zájmový přírodovědný kroužek

Současná situace výuky Pěstitelských prací, chovatelství na 2. stupni ZŠ (ve zvolené oblasti)

RNDr. Radim Vašut, Ph.D.

Botanický nebo dendrologický průzkum na vybrané lokalitě

 • Základní inventarizační průzkum místního parku (v místě bydliště nebo podle vlastní volby), se zaměřením na dřeviny. Nebo, inventarizační průzkum zaměřený na cévnaté rostliny na vybrané zajímavé lokalitě v místě svého bydliště. Na základě zjištěné druhové rozmanitosti navrhnout využití ve výuce biologicky zaměřených předmětů. Práci lze zahájit na začátku vegetační sezóny (jaro).

RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D.

Mikromorfologie vnitřní stavby listů vybraných druhů vrb

 • Teoretická část práce bude zaměřena na stručný popis druhů rodu Salix a na morfologii listů; součástí praktické části bude tvorba vlastních mikroskopických preparátů; pořízení mikrofotografií; měření vybraných částí vnitřní stavby listů; srovnání výsledků u vybraných druhů vrb.

Mikromorfologie květů u vybraných taxonů dřevin (srovnání kříženců a jejich rodičů)

 • Teoretická část bude zaměřena na stručný popis druhů vybraného rodu (Salix, Spiraea, Cotoneaster) a na morfologii reprodukčních orgánů vybraného rodu; praktická část bude zahrnovat práci s binokulární lupou (mikroskopem; či skenerem); měření vybraných parametrů; zhodnocení výsledků u kříženců a rodičů.

Účinné látky vybraných druhů rostlin a jejich využití

 • Literární rešerše o vybraných druzích rostlin obsahujících účinné látky (s účinky léčivými nebo jedovatými) a o charakteru těchto látek.

Návrh exkurze/ vycházky / terénní výuky ve vybrané lokalitě

 • Teoretická část práce bude zaměřená na charakteristiku vybrané lokality, charakteristiku vybrané formy výuky; praktická část bude obsahovat popis navrhovanou trasu, program akce, pozorované organizmy, atd. (pro Mgr. práce vhodná i případná realizace naplánovaného návrhu v rámci praxe.

Návrh EVVO programu pro školu

 •  Teoretická část práce bude zaměřená na stručnou charakteristiku EV ve školách, charakteristiku vybrané formy výuky; praktická část bude obsahovat popis navrhovaného programu, náplň programu (pro Mgr. práce vhodná i případná realizace naplánovaného návrhu v rámci praxe.

Zpracování průřezového tématu PT EV Základní podmínky života

 • Literární rešerše týkající se PT EV „Základní podmínky života“ (obsah celého PT EV – viz. RVP – možnost výběru oblasti – voda, ovzduší, půda, biodiverzita, atd.

Mgr. Jakub Vrána

Vedle vypsaných témat je možné se domluvit na práci, dle představ a možností studenta. V případě zájmu pište na jakub.vrana@upol.cz, nebo se přijďte v konzultačních hodinách domluvit do kanceláře 3.08.

Faktory ovlivňující výskyt ptactva v zemědělské krajině

 • Polní ptáci patří v posledních dekádách k nejvíce ubývajícím skupinám obratlovců České republiky. Nabízený výzkum by se zaměřil na početnost jednotlivých druhů (např. skřivan polní) i celých ptačích společenstev v různých typech zemědělské krajiny.

Výskyt, chování a ochrana ptactva v urbánní krajině

 • Přesídlování do blízkosti člověka je fenoménem, který můžeme sledovat u řady ptáků. Práce na toto téma mohou sledovat početnost ptačích společenstev v jednotlivých typech městské zástavby, výskyt a ochranu vybraných synantropních druhů či se věnovat studiu změn chování u ptáků, jež se vyskytují v v urbánním i jiném prostředí.

Zimní sčítání labutě velké ve vybraných oblastech České republiky

 • Labuť velká patří k ikonickým a dobře detekovatelným ptákům české krajiny. Tato práce by se zaměřila na sledování změn početnosti a věkové struktury na vybraných zimovištích. Zároveň je možné řešit výskyt mutace immutabilis.

Stanovení a hodnocení způsobů ochrany obojživelníků na vybraném území

 • Po individuální konzultaci je možné v blízkosti bydliště studenta vybrat lokality s výskytem obojživelníků a určit vhodné způsoby jejich praktické ochrany (např. hloubení a tvorba tůní, přenášení, stavba podchodů). Též je možné se domluvit na hodnocení tahu obojživelníků u dlouhodobě prováděných projektů.

Monitoring obratlovců na vybraných lokalitách

Po individuální konzultaci je možné v blízkosti bydliště studenta vybrat lokalitu vhodnou pro celkový vertebratologický průzkum nebo mapování vybraných skupin obratlovců. Výsledná práce přinese cenné doklady o výskytu vzácných či chráněných druhů a návrhy jejich ochrany.

Výukové programy na vertebratologická témata

 • Vypracování výukových programy a výukových textů pro školy. Možno se zaměřit buď na vybrané skupiny obratlovců, nebo okolí Vašeho bydliště či pracoviště.

Rešeršní práce na vybrané téma v rámci výzkumu a ochrany obratlovců

 • Po individuální konzultaci je možné vybrat téma rešeršní práce, jež se bude zabývat aktuálními tématy ve výzkumu a ochraně obratlovců.

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.

Puklinová tektonika šumperského masivu

Puklinová tektonika Mladečského krasu

Výskyty železných rud na Konicku

Dokumentace výchozů brunovistulika na Olomoucku

Dvě jednodenní komplexní geologické exkurze pro žáky základní školy do okolí Vrbna pod Pradědem

Granátické amfibolity sobotínského masivu

Biotitická plagioklasová rula z Křížového vrchu u Jeseníku

Metakeratofyry na Ostrém u Heřmanovic

Mgr. Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ - MAIOR

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2022/2023

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.

Fauna střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) půdního povrchu vybraných lokalit

 • (Práce zahrnuje terénní průzkum, třídění a determinaci materiálu, zpracování výsledků, práci s literaturou)

Revize vybraného taxonu brouků (Coleoptera) zvolené geografické oblasti

 • Cílem práce bude zpracování popisů jednotlivých taxonů a klíčů k určování zvolené skupiny. Práce bude zahrnovat preparaci genitálií a dalších diagnostických struktur, zpracování fotografií rozlišovacích znaků, sestavení tabulí ilustrací v programu Photoshop. Materiál vybraných skupin brouků je k dispozici.

Výuková aplikace / Výukové CD se zaměřením na vybraný taxon bezobratlých

 • (zpracování digitálních fotografií vybraných zástupců ve spolupráci s Vlastivědným Muzeem v Olomouci, zpracování textové části výukového CD, práce s odbornou literaturou)

Návrh školní naučné stezky ve vybraném regionu

Fauna vybrané skupiny hmyzu zvolené lokality a její využití v environmentální výchově

Ohrožené druhy bezobratlých vybraného regionu a jejich využití ve výuce na ZŠ

Využití informačních technologií ve výuce zoologie bezobratlých na 2. stupni ZŠ

Didaktická transformace současných poznatků o evoluci živočichů

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.

Floristický průzkum vybraného území  

 • Po dohodě s vedoucím práce student provede během vegetační sezóny zevrubný průzkum cévnatých rostlin ve vybraném území s přihlédnutím k ohroženým a zvláště chráněným druhům rostlin.

V případě vyhraněného zájmu studenta je možné dohodnout také jiné botanické téma.

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

Hodnocení kvality on-line výuky přírodopisu na 2 stupni základních škol metodikou 3A

 • V teoretické části diplomové práce bude formou literární rešerše zpracována problematika on-line výuky (nejen) přírodopisu a problematika hodnocení kvality školní výuky včetně výuky přírodopisu a biologie. V praktické části diplomové práce budou metodikou 3A zpracovány didaktické kazuistiky on-line výuky přírodopisu (minimálně 6 kazuistik) na podkladě videozáznamů výuky.
 • Poznámka: videozáznamy výuky přírodopisu budou poskytnuty vedoucím diplomové práce.

Efektivita pozorování krmítkových druhů ptáků pro jejich determinaci u žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 • Teoretická část diplomové práce bude formou literární rešerše zaměřena na problematiku určování organismů včetně výsledků tuzemských a zahraničních výzkumných studií zaměřených na určování ptačích druhů. V praktické části diplomové práce budou v rámci výzkumu využity videozáznamy se záběry ptačích druhů, které navštěvují v zimních měsících ptačí krmítko, a bude sledována efektivita jejich využití ve výuce přírodopisu při rozvíjení žákovských schopností určovat vybrané druhy ptáků.

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.

Algologický průzkum vybrané lokality

 • Práce bude zaměřena na floristický průzkum sinic a řas vybrané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na určitou skupinu řas či sinic

 • Práce bude zaměřena na floristický průzkum vybrané skupiny sinic či řas dané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na konkrétní společenstvo sinic či řas

 • Práce bude zaměřena na floristický průzkum vybraného společenstva sinic či řas. Práci lze zaměřit na společenstvo perifytické, epipelické, epifytické či planktonní. Odebrané vzorky budou následně zpracovány v laboratoři a mikroskopicky vyhodnoceny. Získána data budou následně adekvátně zpracována.

Mgr. Anežka Gazárková Holcová, Ph.D.

Monitoring a mapování obojživelníků a plazů na vybraných lokalitách

Morfologické, anatomické a behaviorální zajímavosti obratlovců využitelné ve výuce přírodopisu

Monitoring obsazenosti budek vyvěšených pro krutihlava obecného v Kosířských lomech

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.

Utváření procedurálních a epistemických znalostí v geologii: návrh výukových témat, jejich didaktické zpracování a ověření ve výuce

Didaktická vybavenost současných učebnic geologie pro ZŠ (rezervováno)

Žákovské znalosti o vývoji zemské kůry a života na Zemi

Doc. RNDr. Jitka Málková CSc.             

Návrh projektové výuky v přírodopisu s využitím botanicky významné lokality

Návrh dvou botanicky a ekologicky zaměřených exkurzí do okolí vybrané základní školy

Změny velikosti populací endemitního druhu Pedicularis sudetica subsp. sudetica ve známých lokalitách Krkonoš (sumarizace dat)

RNDr. Olga Ševčíková, Dr.

Atraktivita souboru praktických cvičení z obecné biologie z pohledu žákůtéma je obsazené

Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků prostřednictvím úloh ke Standardům pro základní vzdělávání

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

Využití výukových prostor zvolené základní školy v předmětu Pěstitelské práce, chovatelství (koutek živé přírody, kmenová učebna, společné prostory)

Sbírka semen a plodů okrasných dřevin jako didaktická pomůcka ve výuce

Didaktické využití pokojových rostlin při výuce přírodovědných předmětů

RNDr. Radim Vašut, Ph.D.

Velikost genomu vrby košíkářské a jejich kříženců

 • Pomocí průtokové cytometrie stanovit velikost genomu kříženců Salix viminalis (vrby košíkářské). Cílem je stanovit velikost genomu kříženců Salix viminalis (kteří jsou si morfologicky velmi blízcí) a velikosti genomu všech rodičovských druhů, stanovení zda jsou kříženci diploidní nebo triploidní. Rozsah práce v laboratoři – přibližně 5-10 dnů. Práci je možné realizovat pouze během vegetační sezóny (V-X, ideálně VI-VIII).

RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D.

Návrh exkurze/ vycházky / terénní výuky ve vybrané lokalitě

 • Teoretická část práce bude zaměřená na charakteristiku vybrané lokality, charakteristiku vybrané formy výuky; praktická část bude obsahovat popis navrhovanou trasu, program akce, pozorované organizmy, atd. (pro Mgr. práce vhodná i případná realizace naplánovaného návrhu v rámci praxe.

Návrh EVVO programu pro školu

 • Teoretická část práce bude zaměřená na stručnou charakteristiku EV ve školách, charakteristiku vybrané formy výuky; praktická část bude obsahovat popis navrhovaného programu, náplň programu (pro Mgr. práce vhodná i případná realizace naplánovaného návrhu v rámci praxe.

Mgr. Jakub Vrána

Vedle vypsaných témat je možné se domluvit na práci, dle představ a možností studenta. Též je možné vybírat z témat pro bakalářské studenty. V případě zájmu pište na jakub.vrana@upol.cz, nebo se přijďte v konzultačních hodinách domluvit do kanceláře 3.08.

Faktory ovlivňující výskyt ptactva v zemědělské a urbánní krajině

 • Polní ptáci patří v posledních dekádách k nejvíce ubývajícím skupinám obratlovců České republiky. V biotopech spojených s člověkem naopak stále dochází k šíření a výskytu nových druhů. Práce na toto téma mohou sledovat početnost ptačích společenstev v obou prostředích zvlášť i dohromady. Zároveň se mohou zabývat monitoringem a ochranou vybraných druhů či studiu změn chování u ptáků.

Monitoring obratlovců na vybraných lokalitách

 • Po individuální konzultaci je možné v blízkosti bydliště studenta vybrat lokalitu vhodnou pro celkový vertebratologický průzkum nebo mapování vybraných skupin obratlovců. Výsledná práce přinese cenné doklady o výskytu vzácných či chráněných druhů a návrhy jejich ochrany.

Výukové programy na vertebratologická témata

 • Vypracování výukových programy a výukových textů pro školy. Možno se zaměřit buď na vybrané skupiny obratlovců, nebo okolí Vašeho bydliště či pracoviště.

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.

Mineralogie granitových pegmatitů v Nové Červené Vodě

Mineralogie železnorudných akumulací v okolí Rudné pod Pradědem

Minerály skupiny epidotu v páskovaných železných rudách na Sobotínsku

Mineralogická charakteristika žilných hornin z Jindřichova ve Slezsku

rozšiřující studium (CŽV)

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2022/2023

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.

Fauna střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) půdního povrchu vybraných lokalit

 • Práce zahrnuje terénní průzkum, třídění a determinaci materiálu, zpracování výsledků, práci s literaturou

Revize vybraného taxonu brouků (Coleoptera) zvolené geografické oblasti

 • Cílem práce bude zpracování popisů jednotlivých taxonů a klíčů k určování zvolené skupiny. Práce bude zahrnovat preparaci genitálií a dalších diagnostických struktur, zpracování fotografií rozlišovacích znaků, sestavení tabulí ilustrací v programu Photoshop. Materiál vybraných skupin brouků je k dispozici.

Výuková aplikace / Výukové CD se zaměřením na vybraný taxon bezobratlých

 • Zpracování digitálních fotografií vybraných zástupců ve spolupráci s Vlastivědným Muzeem v Olomouci, zpracování textové části výukového CD, práce s odbornou literaturou.

Návrh školní naučné stezky ve vybraném regionu

Fauna vybrané skupiny hmyzu zvolené lokality a její využití v environmentální výchově

Ohrožené druhy bezobratlých vybraného regionu a jejich využití ve výuce na ZŠ

Využití informačních technologií ve výuce zoologie bezobratlých na 2. stupni ZŠ

Didaktická transformace současných poznatků o evoluci živočichů

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.

Floristický průzkum vybraného území

 • Po dohodě s vedoucím práce student provede během vegetační sezóny zevrubný průzkum cévnatých rostlin ve vybraném území s přihlédnutím k ohroženým a zvláště chráněným druhům rostlin. Téma je vhodné pro všechny formy kvalifikačních prací, rozdíl bude pouze v rozsahu a zpracování výsledků.

V případě vyhraněného zájmu studenta je možné dohodnout také jiné botanické téma.

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.

Algologický průzkum vybrané lokality

 • Práce bude zaměřena na floristický průzkum sinic a řas vybrané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

Algologický průzkum vybrané lokality se zaměřením na určitou skupinu řas či sinic

Práce bude zaměřena na floristický průzkum vybrané skupiny sinic či řas dané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

Rešeršní témata týkající se sinic a řas - po domluvě se studentem

Mgr. Anežka Gazárková Holcová, Ph.D.

Zpracování pracovních listů pro vybrané zoologické zahrady v ČR aneb „proč má žirafa dlouhý krk“

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.

Geologické mapy ve výuce geologie

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Botanicky cenné lokality v okolí vybrané školy (jejich využití ve výuce přírodopisu)

Návrh dvou botanicky a ekologicky zaměřených exkurzí do okolí vybrané základní školy

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

Zoologická pozorování se zaměřením na bezobratlé živočichy ve vybrané lokalitě (téma bude upřesněno po konzultaci) – 1-2 studenti

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.

Hodnocení náročnosti úloh využívaných v testech z přírodopisu

Tvorba výukových materiálů pro vybrané téma z přírodopisu

 • (úlohy, pracovní listy, náměty, téma bude upřesněné po konzultaci)

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

Didaktické využití pokojových rostliny (či jiné skupiny kulturních druhů rostlin) ve výuce na 2. stupni ZŠ

Výběr a využití okrasných rostlin ve školním prostředí

Doc. RNDr. Radim Vašut, Ph.D.

Botanický nebo dendrologický průzkum na vybrané lokalitě

 • Základní inventarizační průzkum místního parku (v místě bydliště nebo podle vlastní volby), se zaměřením na dřeviny. Nebo, inventarizační průzkum zaměřený na cévnaté rostliny na vybrané zajímavé lokalitě v místě svého bydliště. Na základě zjištěné druhové rozmanitosti navrhnout využití ve výuce biologicky zaměřených předmětů. Práci lze zahájit na začátku vegetační sezóny (jaro).

RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D.

Zpracování průřezového tématu PT EV Základní podmínky života

 • Literární rešerše týkající se PT EV „Základní podmínky života“ (obsah celého PT EV – viz. RVP – možnost výběru oblasti – voda, ovzduší, půda, biodiverzita, atd.

Mgr. Jakub Vrána

Vedle vypsaných témat je možné se domluvit na práci, dle představ a možností studenta. Též je možné vybírat z témat pro bakalářské studenty. V případě zájmu pište na jakub.vrana@upol.cz, nebo se přijďte v konzultačních hodinách domluvit do kanceláře 3.08.

Faktory ovlivňující výskyt ptactva v zemědělské a urbánní krajině

 • Polní ptáci patří v posledních dekádách k nejvíce ubývajícím skupinám obratlovců České republiky. V biotopech spojených s člověkem naopak stále dochází k šíření a výskytu nových druhů. Práce na toto téma mohou sledovat početnost ptačích společenstev v obou prostředích zvlášť i dohromady. Zároveň se mohou zabývat monitoringem a ochranou vybraných druhů či studiu změn chování u ptáků.

Monitoring obratlovců na vybraných lokalitách

 • Po individuální konzultaci je možné v blízkosti bydliště studenta vybrat lokalitu vhodnou pro celkový vertebratologický průzkum nebo mapování vybraných skupin obratlovců. Výsledná práce přinese cenné doklady o výskytu vzácných či chráněných druhů a návrhy jejich ochrany.

Výukové programy na vertebratologická témata

 • Vypracování výukových programy a výukových textů pro školy. Možno se zaměřit buď na vybrané skupiny obratlovců, nebo okolí Vašeho bydliště či pracoviště.

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.

Výskyty erlanů v plášti šumperského masivu

Mineralogická charakteristika granitoidů u Pustých Žibřidovic

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)