Bc. Přírodopis a EV se zaměřením na vzdělávání – MAIOR

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2023/2024

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.

 • Fauna střevlíkovitých brouků půdního povrchu vybraných lokalit

Epigaeic ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of selected habitats

Práce zahrnuje terénní průzkum, třídění a determinaci materiálu, zpracování výsledků, práci s literaturou.)

 • Revize vybraného taxonu brouků (Coleoptera) určité geografické oblasti

Revision of a selected group of Coleoptera of a particular geographic region

Cílem práce bude zpracování popisů jednotlivých taxonů a klíčů k určování zvolené skupiny. Práce bude zahrnovat preparaci genitálií a dalších diagnostických struktur, zpracování fotografií rozlišovacích znaků, sestavení tabulí ilustrací v programu Photoshop. Materiál vybraných skupin brouků je k dispozici.)

 • Výuková aplikace/Výukové CD se zaměřením na vybraný taxon bezobratlých

Zpracování digitálních fotografií vybraných zástupců ve spolupráci s Vlastivědným Muzeem v Olomouci, zpracování textové části výukového CD, práce s odbornou literaturou

 • Návrh školní naučné stezky ve vybraném regionu
 • Fauna vybrané skupiny hmyzu zvolené lokality a její využití v environmentální výchově
 • Ohrožené druhy bezobratlých a jejich využití v environmentální výchově
 • Využití informačních technologií ve výuce zoologie bezobratlých na 2. stupni ZŠ

Mgr. Anežka Holcová Gazárková, Ph.D.

 • Monitoring a mapování obojživelníků a plazů na vybraných lokalitách.
 • Monitoring a mapování myšky drobné (Micromys minutus) na vybraných lokalitách.
 • Reprodukční strategie drobných hlodavců. Rešerše.
 • Časování hibernace plcha velkého (Glis glis). Rešerše.
 • Monitoring obsazenosti budek vyvěšených pro krutihlava obecného v Kosířských lomech.

Mgr. Michaela Horniaková

 • Faktory ovlivňující výběr učebnic učiteli základních škol (ve vybraném regionu)
 • Návrh aktivit/modelů pro zprostředkovaní vybraných procesů probíhajících v buňce.

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

 • Historický vývoj didaktiky biologie jako vědního oboru

Téma bakalářské práce je rešeršního charakteru. Práce bude zaměřena na historický vývoj a etablování didaktiky biologie jako vědního oboru v České republice, zpracována bude také stručná kapitola zaměřená na vývoj pojetí didaktiky biologie v zahraničí. Součástí bakalářské práce bude zpracování bibliografického přehledu publikovaných metodik a učebnic didaktiky přírodopisu a biologie a medailonků významných didaktiků biologie v ČR včetně jejich bibliografie.

Poznámka: bakalářská práce je vhodná pro studenty v kombinaci přírodopis a historie (případně společenské vědy) se zaměřením na vzdělávání. Pro práci se zahraničními zdroji literatury bude potřebná základní znalost anglického jazyka, případně německého jazyka (vývoj didaktiky biologie v Německu).

 • Realizace exkurzí a terénní výuky v rámci přírodopisu na 2. stupni základních škol ve vybraném kraji (např. Olomoucký, Zlínský apod.)

Téma bakalářské práce je výzkumného charakteru. V literární rešerši bude zpracována problematika exkurzí a terénních cvičení v rámci výuky přírodopisu a biologie v rámci sekundárního vzdělávání. V praktické části bakalářské práce bude provedena obsahová analýza školních vzdělávacích programů ve vybraném kraji ČR ve vztahu k realizaci exkurzí a terénních cvičení a dále bude provedeno dotazníkové šetření mezi žáky 2. stupně ZŠ a jejich učiteli ve vztahu k terénní výuce s využitím dotazníků vlastní konstrukce.

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.

 • Algologický průzkum vybrané lokality 

Práce bude zaměřena na floristický průzkum sinic a řas vybrané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

 • Průzkum půdních sinic vybrané lokality

Práce bude zaměřena na průzkum půdních sinic. Z odebraných vzorků půdních sinic budou v laboratoři izolovány čisté kmenové kultury, ty budou následně morfologicky charakterizovány a fotograficky zdokumentovány.

 • Sekundární metabolity sinic

Tato práce je čistě rešeršního charakteru.

 • Toxiny sinic a řas

Tato práce je čistě rešeršního charakteru.

 • Extrémofilní sinice a řasy

Tato práce je čistě rešeršního charakteru.

 • Další rešeršní témata týkající se sinic a řas - po domluvě se studentem

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.

 • Pojetí deskové tektoniky/ krystalografie/ geologického času/ klimatické změny v současných učebnicích přírodopisu
 • Geohazardy v  učebnicích přírodopisu: retrospektivní pohled
 • Aktuální témata současné geologie a možnosti jejich implementace do výuky

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

 • Průzkum flóry a vegetace vybraného území

(upřesnění tématu po konzultaci)

 • Mapování vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve zvoleném území
 • Mapování vybraných invazních druhů cévnatých rostlin na vybraném území a návrh managementu
 • Návrh školní botanické naučné stezky ve vybraném regionu
 • Využití vybraného parku ve výuce botaniky na základní škole

Mgr. Markéta Píšová

 • Přehled a možnosti didaktického využití vybraných aplikací pro tablety do výuky přírodopisu

Teoretická část bude zpracována formou literární rešerše na možnosti využití různých typů ICT ve výuce přírodopisu a efektivitu těchto metod včetně efektivity využití tabletů ve výuce. V praktické části budou zpracovány možnosti didaktického využití ve výuce formou metodických listů pro učitele včetně pilotního ověření v praxi.

 • Návrh badatelsky orientovaných aktivit podporujících mezipředmětové (mezioborové) vztahy ve výuce přírodopisu

Teoretická část bude zpracována formou literární rešerše na badatelsky orientované vyučování a na rozvíjení mezipředmětových vztahů ve výuce. Praktická část bude obsahovat návrh výukových aktivit včetně pilotního ověření ve školní výuce.

 • Vytvoření souboru didaktických textů na zvolené téma pro výuku přírodopisu

Teoretická část bude zpracována formou literární rešerše na problematiku kritického čtení a práci s texty ve výuce. Praktická část bude obsahovat soubor vytvořených didaktických textů včetně metodických listů pro učitele. Jednotlivé texty budou pilotně ověřeny v praxi.

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

 • Zoologická pozorování se zaměřením na bezobratlé živočichy ve vybrané lokalitě (téma bude upřesněno po konzultaci) – 1-2 studenti
 • Ekologie a ochrana mořských želv – téma je již obsazeno
 • Ohrožené druhy mořských bezobratlých
 • V případě zájmu studenta o vlastní konkrétní odborné téma se zaměřením na bezobratlé živočichy je možné dohodnout i jiné téma.

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.

 • Analýza vybraného výukového tématu v učebnicích přírodopisu (1-2 práce, téma bude upřesněné po konzultaci)
 • Stavba letokruhů dřevin jako téma pro přírodovědný kroužek
 • Návrh aktivit k botanickému učivu rozvíjejících přírodovědnou gramotnost žáků (rezervované)
 • Srovnání znalostí žáků vybraného tematického celku přírodopisu v klasickém vzdělávání a Montessori vzdělávání (rezervované)

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

 • Studie výsadby jednoletých okrasných květin na školním pozemku s ohledem na potřeby výuky
 • Studie výsadby vytrvalých okrasných květin na školním pozemku s ohledem na potřeby výuky
 • Výběr a kultivace rostlin na školním pozemku pro potřeby práce s přírodním materiálem
 • Výběr a kultivace rostlin vhodných pro tvorbu „mini zahrad“ žáků ZŠ
 • Sukulentní rostliny vhodné pro zájmový přírodovědný kroužek

RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D.

 • Mikromorfologie / morfologie u kříženců u rodu tavolník

teoretická část práce bude zaměřena na stručný popis vybraných druhů rodu Spiraea (tavolník); zkoumání mikromorfologických / morfologických znaků sloužících k vyhledání rozdílů mezi rodiči a kříženci

 • Analýza potenciálu vysokých škol ČR v nabídce studijních programů a předmětů v udržitelném rozvoji

analýza aktuálně nabízených studijních programů (SP) a předmětů v oblasti udržitelného rozvoje (UR) na vysokých školách v ČR; zjištění „mezery na trhu“; návrh SP či předmětů, které by se mohly otevřít

 • Hodnocení environmentální gramotnosti ve školách

analýza dosavadních možností hodnocení environmentální gramotnosti ve školách, návrh dalších postupů (pracovní listy, testy nebo jiné) (pro magisterské práce je vhodné program realizovat a zhodnotit)

Mgr. Jakub Vrána

 • Faktory ovlivňující výskyt ptactva v zemědělské krajině

Polní ptáci patří v posledních dekádách k nejvíce ubývajícím skupinám obratlovců České republiky. Nabízený výzkum by se zaměřil na početnost jednotlivých druhů (např. skřivan polní) i celých ptačích společenstev v různých typech zemědělské krajiny.

 • Výskyt, chování a ochrana ptactva v urbánní krajině

Přesídlování různých druhů do blízkosti člověka je fenoménem, který můžeme sledovat u řady ptáků. Práce na toto téma mohou sledovat početnost ptačích společenstev v jednotlivých typech městské zástavby, výskyt a ochranu vybraných synantropních druhů či studiu změn chování u ptáků, jež se vyskytují v urbánním i jiném prostředí.

 • Monitoring obratlovců na vybraných lokalitách

Po individuální konzultaci je možné v blízkosti bydliště studenta vybrat lokalitu vhodnou pro celkový vertebratologický průzkum nebo mapování vybraných skupin obratlovců. Výsledná práce přinese cenné doklady o výskytu vzácných či chráněných druhů a návrhy jejich ochrany.

 • Výukové programy na vertebratologická témata

Vypracování výukových programy a výukových textů pro školy. Možno se zaměřit buď na vybrané skupiny obratlovců, nebo okolí Vašeho bydliště či pracoviště.

 • Rešeršní práce na vybrané téma v rámci výzkumu a ochrany obratlovců

Po individuální konzultaci je možné vybrat téma rešeršní práce, jež se bude zabývat aktuálními tématy ve výzkumu a ochraně obratlovců.

 • Vedle vypsaných témat je možné se domluvit na práci, dle představ a možností studenta. V případě zájmu pište na jakub.vrana@upol.cz, nebo se přijďte v konzultačních hodinách domluvit do kanceláře 3.08.

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.

 • Puklinová tektonika šumperského masivu
 • Puklinová tektonika Mladečského krasu
 • Výskyty železných rud na Konicku
 • Geologická dokumentace výchozů brunovistulika na Olomoucku
 • Dvě jednodenní komplexní geologické exkurze pro žáky základní školy do okolí Nedvědice
 • Mineralogicko-petrografická charakteristika metadoleritů v okolí Suché Rudné
 • Mineralogicko-petrografická charakteristika granátických amfibolitů z okolí Vápenné
 • Mineralogicko-petrografická charakteristika granátických amfibolitů sobotínského amfibolitového masivu
 • Mineralogicko-petrografická charakteristika světlých metavulkanitů z okolí Horní Lipové
 • Geologická naučná stezka Slatinice – Čelechovice na Hané

Mgr. Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ - MAIOR

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2023/2024

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.

 • Fauna střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) půdního povrchu vybraných lokalit

Práce zahrnuje terénní průzkum, třídění a determinaci materiálu, zpracování výsledků, práci s literaturou

 • Revize vybraného taxonu brouků (Coleoptera) zvolené geografické oblasti

Cílem práce bude zpracování popisů jednotlivých taxonů a klíčů k určování zvolené skupiny. Práce bude zahrnovat preparaci genitálií a dalších diagnostických struktur, zpracování fotografií rozlišovacích znaků, sestavení tabulí ilustrací v programu Photoshop. Materiál vybraných skupin brouků je k dispozici

 • Výuková aplikace / Výukové CD se zaměřením na vybraný taxon bezobratlých

Zpracování digitálních fotografií vybraných zástupců ve spolupráci s Vlastivědným Muzeem v Olomouci, zpracování textové části výukového CD, práce s odbornou literaturou

 • Návrh školní naučné stezky ve vybraném regionu
 • Fauna vybrané skupiny hmyzu zvolené lokality a její využití v environmentální výchově
 • Ohrožené druhy bezobratlých vybraného regionu a jejich využití ve výuce na ZŠ
 • Využití informačních technologií ve výuce zoologie bezobratlých na 2. stupni ZŠ
 • Didaktická transformace současných poznatků o evoluci živočichů

Mgr. Anežka Holcová Gazárková, Ph.D.

 • Monitoring a mapování obojživelníků a plazů na vybraných lokalitách.
 • Monitoring a mapování myšky drobné (Micromys minutus) na vybraných lokalitách.
 • Monitoring obsazenosti budek vyvěšených pro krutihlava obecného v Kosířských lomech.

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

 • Hodnocení kvality praktické výuky přírodopisu na 2 stupni základních škol metodikou 3A

Téma diplomové práce je výzkumného charakteru. V teoretické části diplomové práce bude formou literární rešerše zpracována problematika praktické (laboratorní) výuky přírodopisu na 2. stupni základních škol, hodnocení její efektivity a významu pro konceptuální porozumění žáků teoretickým tématům. V praktické části diplomové práce budou pořízeny minimálně čtyři videonahrávky praktických cvičení výuky přírodopisu, z nichž budou zpracovány didaktické kazuistiky s využitím metodiky 3A a dále bud provedeno hodnocení efektivity realizované výuky.

 • Hodnocení průběhu školní výuky přírodopisu a biologie s využitím záznamových archů

Téma diplomové práce je výzkumného charakteru. Teoretická část diplomové práce bude formou literární rešerše zaměřena na problematiku hodnocení průběhu a kvality výuky přírodopisu a biologie s využitím různých metodických a výzkumných nástrojů včetně jejich stručné charakteristiky a možností využití, zpracována bude také problematiky hospitací výuky. V praktické části výuky bude realizováno hodnocení průběhu školní výuky přírodopisu a biologie s využitím záznamového archu, výzkumný nástroj bude připraven modifikací vhodného zahraničního nástroje pro účely hodnocení průběhu výuky přírodopisu na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání.

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.

 • Průzkum půdních sinic vybrané lokality

Práce bude zaměřena na průzkum půdních sinic. Z odebraných vzorků půdních sinic budou v laboratoři izolovány čisté kmenové kultury, ty budou následně morfologicky charakterizovány a bude provedena fotografická dokumentace. Případně budou dané kmeny charakterizovány i geneticky na základě sekvenování genu 16S rRNA. Část laboratorní práce bude probíhat v Algologické laboratoři katedry botaniky PřF UP.

 • Algologický průzkum vybrané lokality 

Práce bude zaměřena na floristický průzkum sinic a řas vybrané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.

 • Geoparky a jejich využití ve výuce (vhodné pro studenty s výrazným zájmem o geologii)
 • Učební úlohy zaměřené na rozvoj badatelských dovedností: retrospektivní pohled na učebnice o neživé přírodě
 • Mimoškolní vzdělávací aktivity s geologickou tématikou: propojení formálního a neformálního vzdělávání (ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci; (vhodné pro studenty s výrazným zájmem o geologii)

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

 • Návrh projektové výuky v přírodopisu s využitím botanicky významné lokality
 • Návrh dvou botanicky a ekologicky zaměřených exkurzí do okolí vybrané základní školy
 • Návrh naučné stezky různými biotopy (ve vybraném území)
 • Floristické zpracování vybrané lokality

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

 • Monitoring gastrointestinálních helmintů u lišky obecné – téma je již obsazeno
 • Využití vybrané skupiny hmyzu pro výuku přírodopisu na ZŠ – téma je již obsazeno
 • V případě zájmu studenta o vlastní konkrétní odborné téma se zaměřením na bezobratlé živočichy je možné dohodnout i jiné téma.

RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.

 • Kompetence studentů učitelství přírodopisu a biologie k tvorbě učebních úloh
 • Návrh questových tras v okolí ZŠ Stěbořice a jejich ověření ve výuce (rezervované)

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

 • Využití výukových prostor zvolené základní školy v předmětu Pěstitelské práce, chovatelství (koutek živé přírody, kmenová učebna, společné prostory)
 • Sbírka semen a plodů ovocných rostlin jako didaktická pomůcka ve výuce
 • Didaktické využití léčivých rostlin při výuce přírodovědných předmětů

RNDr. Dagmar Vašutová, Ph.D.

 • Návrh exkurze/ vycházky / terénní výuky ve vybrané lokalitě

teoretická část práce bude zaměřená na charakteristiku vybrané lokality, charakteristiku vybrané formy výuky; praktická část bude obsahovat popis navrhované trasy, program akce, seznam pozorovaných organizmů, atd. (pro magisterské práce je vhodné program realizovat a zhodnotit)

 • Příprava environmentálního programu pro vybraný institut (Středisko ekologické výchovy, komunitní centrum)

návrh programu s environmentální tematikou pro vybraný institut; charakteristika programu; realizace programu (pro magisterské práce je vhodné program realizovat a zhodnotit)

 • Hodnocení environmentální gramotnosti ve školách

analýza dosavadních možností hodnocení environmentální gramotnosti ve školách, návrh dalších postupů (pracovní listy, testy nebo jiné) (pro magisterské práce je vhodné program realizovat a zhodnotit).

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.

 • Mineralogie granitových pegmatitů v Nové Červené Vodě
 • Mineralogie železnorudných akumulací typu Lahn-Dill na Konicku
 • Mineralogicko-petrografická charakteristika metadoleritů vrbenské skupiny
 • Silikáty barya na ložisku Zlaté Hory-Hornické skály
 • Využitelnost výchozů v okolí Moravské Třebové pro výuku petrografie na základní škole
 • Minerály vzácných zemin ve světlých metatufech ložiska Oskava

rozšiřující studium (CŽV)

Témata závěrečných prací na Katedře biologie PdF UP v Olomouci vypisovaná v akademickém roce 2023/2024

Mgr. Anežka Holcová Gazárková, Ph.D.

 • Zpracování pracovních listů pro vybrané zoologické zahrady v ČR (… aneb proč má žirafa dlouhý krk)

Mgr. Eva Jahodářová, Ph.D.

 • Algologický průzkum vybrané lokality

Práce bude zaměřena na floristický průzkum sinic a řas vybrané lokality (po dohodě se studentem). Odebrané vzorky budou následně mikroskopicky vyhodnoceny v laboratoři a získána data následně zpracována.

 • Rešeršní témata týkající se sinic a řas - po domluvě se studentem

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

 • Botanicky cenné lokality v okolí vybrané školy a jejich využití ve výuce přírodopisu)
 • Návrh dvou botanicky a ekologicky zaměřených exkurzí do okolí vybrané základní školy

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

 • Zoologická pozorování se zaměřením na bezobratlé živočichy ve vybrané lokalitě (téma bude upřesněno po konzultaci) – 1-2 studenti

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

 • Didaktické využití zvolené skupiny kulturních druhů rostlin ve výuce na 2. stupni ZŠ
 • Výběr a využití okrasných rostlin ve školním prostředí

Mgr. Jakub Vrána

 • Faktory ovlivňující výskyt ptactva v zemědělské a urbánní krajině

Polní ptáci patří v posledních dekádách k nejvíce ubývajícím skupinám obratlovců České republiky. V biotopech spojených s člověkem naopak stále dochází k šíření a výskytu nových druhů.  Práce na toto téma mohou sledovat početnost ptačích společenstev v obou prostředích zvlášť i dohromady. Zároveň se mohou zabývat monitoringem a ochranou vybraných druhů či studiu změn chování u ptáků.

 • Monitoring obratlovců na vybraných lokalitách

Po individuální konzultaci je možné v blízkosti bydliště studenta vybrat lokalitu vhodnou pro celkový vertebratologický průzkum nebo mapování vybraných skupin obratlovců. Výsledná práce přinese cenné doklady o výskytu vzácných či chráněných druhů a návrhy jejich ochrany.

 • Výukové programy na vertebratologická témata

Vypracování výukových programy a výukových textů pro školy. Možno se zaměřit buď na vybrané skupiny obratlovců, nebo okolí Vašeho bydliště či pracoviště.

 • Vedle vypsaných témat je možné se domluvit na práci, dle představ a možností studenta. Též je možné vybírat z témat pro bakalářské studenty. V případě zájmu pište na jakub.vrana@upol.cz, nebo se přijďte v konzultačních hodinách domluvit do kanceláře 3.08.

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.

 • Výskyty erlanů v plášti šumperského masivu
 • Dvě jednodenní komplexní geologické exkurze pro žáky základní školy do okolí vybrané obce/města

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)