Mezinárodní spolupráce a internacionalizace

Katedra biologie má navázanou tuzemskou i zahraniční výzkumnou spolupráci. Jedná se spolupráci v oblasti molekulární fylogenetiky hmyzu (Imperial College London), v oblasti zoologické systematiky (University of São Paulo, Federal University of Rio de Janeiro). V oblasti geologie a paleontologie katedra spolupracuje s Ústavem geologických věd PřF Masarykovy univerzity v Brně, Katedrou geologie a paleontologie PřF UK v Praze, Českou geologickou službou v Brně a Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences, Warszawa. V oblasti didaktiky biologie má katedra navázanou spolupráci s Pädagogische Hochschule Heidelberg v Německu, v tuzemsku spolupracuje s Katedrou učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze a s Institutem výzkumu školního vzdělávání PdF MU v Brně.

Katedra také rozvíjí výměnné pobyty studentů, akademických pracovníků i neakademických pracovníků v rámci programu Erasmus+ - přehled zahraničních pracovišť, s nimiž má naše katedra uzavřenou bilaterální dohodu, je uveden níže.

Strategické partnerství – seznam partnerů

Přehled pracovišť, s nimiž má Katedra biologie PdF UP aktuálně uzavřenou bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus+:

UNIVERZITA

FAKULTA

PRACOVIŠTĚ

SMLOUVA OD

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra zoológie a antropológie

5/2017

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Faculty of  natural and social sciences

Department of Biology

8/ 2017

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra ekológie a environmentálnych vied

12/ 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta prírodných vied

Ústav biológie a ekológie

5/ 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied

Katedra biológie a ekológie

2/ 2019

 

Kontaktní osoba: RNDr. Olga Vránová, PhD., Katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2, 779 00 Olomouc E-mail: olga.vranova@upol.cz Telefon: 585 635 187 Pracovna: 3.24