Studijní programy a obory pro akademický rok 2021/2022

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.) 2021/2022

Prezenční a kombinovaná forma (sdružené studium: maior/minor).

Informace o studijním programu v prezenční formě jsou dostupné zde.

Informace o studijním programu v kombinované formě jsou dostupné zde.

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.) 2021/2022

Prezenční a kombinovaná forma (sdružené studium: maior/minor).

Informace o studijním programu v prezenční formě jsou dostupné zde.

Informace o studijním programu v kombinované formě jsou dostupné zde.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY - otevírané do roku 2018

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Charakter studia
Studium oboru vychází z nezbytného požadavku osvojení si poznatků z řady přírodovědných oborů zabývající se živou i neživou přírodou včetně ekologie. Studium je dále zaměřeno na získání základních znalostí z oblasti pedagogicko-psychologických věd včetně oborové didaktiky a ekologické výchovy. Výuka je koncipována tak, aby podávala ucelený přehled a systémové propojování živé a neživé přírody s vazbou na znalosti z ostatních přírodovědných oborů, zejména chemie, fyziky a geografie. Při koncipování studijního oboru je v bakalářském studiu přírodopisu více preferována složka systematická a přírodovědně-odborná (tj. teoretické a praktické poznávání neživé a živé přírody, základy geologických oborů, botanika, zoologie, mikrobiologie, genetika). Studijní plán bakalářského oboru obsahuje řadu volitelných předmětů, které umožní individuální zaměření studentů.


Profil absolventa
Absolvent bakalářského studijního programu oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání získá znalosti v hlavních biologických disciplínách, v geologii, ekologii a ochraně životního prostředí. Umí uplatňovat základní metody odborné a vědeckovýzkumné činnosti v oboru. Zvládá širší souvislosti uplatňování poznatků přírodních věd za současného uplatňování regionálních hledisek. Má základní vědomosti z oblasti pedagogicko-psychologických věd. Tím je připraven vykonávat funkci asistentů na základních školách a v jiných vzdělávacích zařízeních. Absolventi bakalářského studia se mohou dále uplatnit ve státní správě (např. referáty životního prostředí na úrovni měst a krajů), ale také v institucích dotčených v systému státní správy (správy chráněných částí přírody, specializované instituce v oblasti ochrany přírody). Absolvent je dále plně připraven pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Charakter studia

Studium oboru vychází z nezbytného požadavku osvojení si poznatků z řady přírodovědných oborů zabývající se živou i neživou přírodou. Důraz je kladen na osvojení si znalostí v širším spektru ekologických disciplín včetně environmentální výchovy. Výuka je koncipována tak, aby podávala ucelený přehled a systémové propojování živé a neživé přírody s vazbou na znalosti z ostatních přírodovědných oborů zohledňující ekologické a environmentální principy. Při koncipování studijního oboru je v bakalářském studiu environmentální výchovy více preferována složka ekologická a přírodovědně-odborná (tj. teoretické a praktické poznávání neživé a živé přírody, základy geologických oborů, botanika, zoologie, mikrobiologie, genetika). Studijní plán bakalářského oboru obsahuje řadu volitelných předmětů, které umožní individuální zaměření studentů. Během studia také vykonávají studenti odbornou praxi.

Profil absolventa
Absolvent bakalářského studijního programu oboru Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání získá základní znalosti v hlavních biologických disciplínách, v geologii, ekologii a ochraně životního prostředí. Rovněž získá teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tím bude připraven vykonávat funkci asistentů na základních školách a ve vzdělávacích zařízeních se zaměřením na environmentální vzdělávání (např. střediska ekologické výchovy, vzdělávací činnost správ NP, CHKO, apod.). Dále se mohou uplatnit jako pracovníci státní správy nebo výzkumní pracovníci. Absolvent je také plně připraven pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor (Bc.)

Charakter studia

Hlavním cílem studijního oboru je osvojení si základních poznatků z biologických, geologických a ekologických disciplín včetně ochrany životního prostředí. Důraz je kladen také na orientaci v oblasti správního, občanského, pracovního, obchodního a environmentálního práva, legislativy životního prostředí, ale i v oblasti fungování veřejné správy a v ekonomických otázkách se zaměřením na veřejné finance. Jednotlivé dílčí poznatky se studenti učí chápat ve vzájemných souvislostech tak, aby byli schopni je tvůrčím způsobem aplikovat na řešení konkrétních problémů. Studijní plán bakalářského oboru obsahuje řadu volitelných předmětů, které umožní individuální zaměření studentů. Absolventi budou připraveni pro práci ve státní správě a samosprávě v oblasti životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti v hlavních biologických a ekologických disciplínách, jakož i v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí, a to v úzké návaznosti na disciplíny z oblasti práva a ekonomie (např. správní, občanské, pracovní, obchodní právo, legislativa životního prostředí, veřejné finance). Budou proto schopni řešit v rámci veřejného sektoru praktické problémy v oblasti aplikované ekologie a ochrany životního prostředí.
Absolventi bude připraveni vykonávat odborné funkce na referátech či odborných orgánech samosprávy, zejména na odborech životního prostředí, mohou dále pracovat ve státní správě a na orgánech a institucích ministerstev (např. inspekce životního prostředí, vodohospodářská správa), nebo v orgánech ochrany přírody a krajiny. Mohou se uplatnit také v poradenských profesích, zejména při posuzování vlivů na životní prostředí, při zpracování Územních systémů ekologické stability, v projektových a konzultačních ekologických firmách, vykonávat funkce podnikových ekologů ve výrobních závodech nebo působit jako výzkumní pracovníci. Absolventi budou po 3 letech studia bakalářského oboru připraveni rovněž na navazující studium magisterských programů příbuzných oborů.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR – otevíraný do roku 2018

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.)

Charakter studia Cílem magisterského studijního programu je zformovat plně aprobovaného učitele přírodopisu. Po absolvování povinných předmětů si student rozšíří znalosti v hlavních biologických oborech, v geologii, ekologii a oborových didaktikách s přímou vazbou na výuku přírodopisu (didaktika přírodopisu, didaktika biologie, didaktika geologie). Součástí studia jsou také dva bloky souvislé pedagogické praxe v celkové délce 7 týdnů.

Profil absolventa
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ bude vybaven veškerými potřebnými schopnostmi a vědomostmi k výkonu povolání učitele ve zvoleném oboru, a to v teoretické i praktické oblasti. Absolvent bude schopen plně vést výuku přírodopisu, jak po odborné, tak po metodické stránce plně v kontextu současného vzdělávacího kurikula.
Absolventem magisterského studia je plně aprobovaný učitel přírodopisu pro 2. stupeň základních škol. Absolventi mohou dále vykonávat funkci metodiků a odborných pracovníků v institucích zaměřených na práci s dětmi a zájmovou činnost. Absolventi se mohou také uplatnit ve státní a veřejné správě nebo v institucích základního a aplikovaného výzkumu.

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.)

Charakter studia
Cílem magisterského studijního programu je zformovat plně aprobovaného učitele přírodopisu se zaměřením na realizaci environmentální výchovy. Po absolvování povinných předmětů si student rozšíří znalosti v hlavních biologických oborech, v geologii, ekologii a oborových didaktikách s přímou vazbou na výuku přírodopisu (didaktika přírodopisu, didaktika biologie, didaktika geologie) a environmentální výchovy. Součástí studia jsou také dva bloky souvislé pedagogické praxe v celkové délce v celkové délce 7 týdnů.

Profil absolventa
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ bude vybaven veškerými potřebnými schopnostmi a vědomostmi k výkonu povolání učitele ve zvoleném oboru, a to v teoretické i praktické oblasti. Absolvent bude schopen plně vést výuku přírodopisu a realizovat environmentální výchovu jak po odborné, tak po metodické stránce plně v kontextu současného vzdělávacího kurikula.
Absolventi budou připraveni vykonávat práci učitele přírodopisu a environmentální výchovy na základních školách. Předpokládáme možnost jejich uplatnění také ve funkcích školních koordinátorů environmentální výchovy, dále mohou pracovat v organizacích pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, na správách chráněných krajinných oblastí, jako pracovníci státní správy nebo jako pracovníci základního i aplikovaného výzkumu.

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM – (v rámci celoživotního vzdělávání na Katedře biologie)

Studijní obor: Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (pro absolventy jiných magisterských oborů)

Studijní obor: Biologie-učitelství pro SŠ (Studium je určeno pro učitele přírodopisu s odbornou kvalifikací pro výuku na ZŠ)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)