Kulaté stoly

V průběhu zimního semestru pořádá Ústav cizích jazyků za finanční podpory vedení Pedagogické fakulty UP tradiční Kulaté stoly – besedy studentů s učiteli cizího jazyka z praxe. Vzhledem k rozdílnému postavení anglického a německého jazyka v současném českém vzdělávacím systému se koná zvlášť setkání s angličtináři a němčináři. Na setkání pravidelně zveme zkušené i začínající učitele, kteří předávají našim bakalářským a magisterským studentům osobní zkušenosti s výukou svého předmětu a především odpovídají na nejrůznější dotazy kandidátů učitelství, kteří mají jedinečnou příležitost dozvědět se ryze praktické a aktuální informace. K nejvíce diskutovaným tématům patří motivace žáků, práce s žáky se specifickými potřebami, spolupráce v rámci učitelského kolektivu a vztahy s rodiči. Podrobnější přehled témat naleznete v reflexích z minulých ročníků.


Kulaté stoly AJ

Kulatý stůl AJ 2023, setkání s učiteli z praxe - Kulatý stůl 1

Dne 3. 10. 2023 se v rámci 7. ročníku „Kulatých stolů – setkání studentů s učiteli anglického jazyka“ uskutečnil Kulatý stůl 1, který pořádala Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. a Mgr. Blanka Babická, Ph.D. Setkání se zúčastnili dva zkušení učitelé, Mgr. Erik Vilímec ze ZŠ Mozartova Olomouc a Mgr. Lenka Ponížilová, t.č. ředitelka MŠ a ZŠ Drahanovice, a dvě začínající paní učitelky, Mgr. Lenka Nosková z MŠ a ZŠ Svatoplukova Olomouc a Mgr. Adéla Zámarská ze ZŠ Demlova Olomouc. Diskutovat přišlo celkem 55 studentů bakalářského a navazujícího studia anglického jazyka a několik vyučujících ÚCJ. Dvouhodinová diskuse zahrnovala řadu témat o výuce anglického jazyka, např. přechod mezi univerzitou a každodenní realitou učitelského povolání, práce s klimatem třídy a respektující přístup k žákům, diferenciace výuky AJ s ohledem na talentované žáky a bilingvní děti, práce s žáky s podpůrnými opatřeními, spolupráce a sdílení výukových materiálů v kolektivu učitelů AJ nebo typické potíže současné generace žáků ZŠ s anglickým jazykem a naopak oblasti, v nichž dnešní žáci vynikají. Účastníci z řad studentů i učitelů ocenili akci opět jako velmi inspirativní a obohacující.

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. a Mgr. Blanka Babická, Ph.D., organizátorky akce

 


Kulatý stůl AJ 2022, setkání s učiteli z praxe

Dne 9. 11. 2022 proběhl na Ústavu cizích jazyků již 6. ročník akce Kulatý stůl – setkání studentů s učiteli anglického jazyka z praxe. Naše pozvání letos přijali tito začínající i zkušení pedagogové ze základních škol našeho regionu: Mgr. Barbora Běhalová ze ZŠ Štěpánov, Mgr. Miroslav Hauk ze ZŠ Vítězná v Litovli, Mgr. Renata Kovářová ze ZŠ E. Valenty v Prostějově, Mgr. Tereza Krsková ze ZŠ Smetanova v Lanškrouně, Mgr. Karolína Pazderová z Waldorfské školy Olomouc a Mgr. Lenka Kundrumová ze ZŠ Mozartova v Olomouci. Během dvouhodinové diskuse s bezmála padesáti studenty našeho pracoviště učitelé odpovídali na dotazy týkající se nejrůznějších aktuálních témat, jako jsou například specifika výuky AJ na 1. stupni, práce s méně úspěšnými nebo naopak nadanými žáky, reflexe procesu učení ze strany vyučujících i žáků, různé způsoby hodnocení žáků, výhody a nevýhody práce s učebnicí, spolupráce v kolektivu učitelů, komunikace s rodiči a řešení problémových situací s žáky ve výuce i mimo ni. Všichni přítomní oborníci byli ve svých reakcích velmi vstřícní a otevření, a nebáli se vyslovit i rozdílné názory, což bylo pro naslouchající budoucí angličtináře velmi zajímavé a poučné. Letošní Kulatý stůl byl opět velmi inspirativní, a to nejen pro studenty a vyučující ÚCJ, ale také pro přítomné pedagogy, kteří akci hodnotili jako vzájemně obohacující výměnu názorů a zkušeností.  

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., moderátorka akce


 

Kulatý stůl AJ 2020, setkání s učiteli z praxe

Dne 11. listopadu 2020 se v čase 15.00–17.15 konala virtuální diskuse s učiteli anglického jazyka. Setkání proběhlo prostřednictvím platformy ZOOM. Zúčastnily se ho dvě zkušené pedagožky – Mgr. Dagmar Voltnerová ze Střední odborné školy služeb v Olomouci a Mgr. Lenka Ponížilová ze Základní školy Mozartova v Olomouci,  dvě začínající pedagožky - Mgr. Kateřina Zágorová ze Střední průmyslové školy stavební v Ostravě a Mgr. Tereza Jaskulová ze Základní školy nám. Republiky ve Znojmě. Mezi sledujícími byla téměř stovka studentů. 

Průběh setkání byl tentokrát uzpůsoben jeho online podobě, studenti tedy nepokládali učitelům dotazy přímo, ale prostřednictvím chatu. K nejvíce diskutovaným tématům patřily vhodné strategie pro online výuku v době pandemie koronaviru. Studenti se zajímali o to, jak žáky co nejlépe aktivizovat, jaké alternativní metody a postupy by mohli používat a také jak žáky hodnotit (podrobněji se debatovalo např. o pozitivech formativního hodnocení). 

K dalším oblastem, kterých jsme se dotkli, náležela prevence šikany, individualizovaný přístup k znevýhodněným nebo naopak nadaným žákům, možnosti prosazování nových výukových metod v starším učitelském kolektivu, možnosti práce s autentickými texty v hodinách angličtiny, úroveň státní maturitní zkoušky z anglického jazyka a další. 
Setkání bylo ukončeno po více než dvou hodinách a jako v předchozích letech jeho účastníci i letos ocenili možnost vyměnit si cenné zkušenosti a v této nelehké době také morální podporu. 

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., moderátorka akce


 

Kulatý stůl AJ 2019, setkání s učiteli z praxe

Dne 6. listopadu 2019 proběhla na anglické sekci Ústavu cizích jazyků již potřetí akce Kulaté stoly – diskuse studentů s učiteli angličtiny z olomouckých základních škol. Akce se zúčastnili tři zkušení a tři začínající učitelé vyučující angličtinu na prvním i druhém stupni, 43 studentů a 6 vyučujících ÚCJ PdF UP.

V úvodu akce byli hostující učitelé představeni a všichni odpověděli na otázku, co jim dělá v jejich současné učitelské praxi největší radost a naopak největší starost. Jejich odpovědi inspirovaly přítomné studenty k mnoha dotazům, jež nepřestávaly přicházet po celou dobu bezmála dvouhodinové diskuse.

Radost současným učitelům angličtiny dělají především spokojení žáci, kteří se angličtinu rádi učí a v deváté třídě již jsou schopni plynule anglicky konverzovat, jsou-li k používání jazyka od počátku vedeni. To je ovšem, kromě osobnosti žáka, podmíněno také osobností, motivovaností, kvalifikovaností a nasazením učitele a mnohdy také jeho nevšední odvahou a vytrvalostí. Problémovou oblastí v současné práci učitele angličtiny je pro mnoho pedagogů práce s rodiči, ať již s těmi, kteří se o prospěch svých dětí takřka nezajímají, nebo s takovými, kteří jsou příliš ambiciózní a vyvíjejí nepřiměřenou snahu učitele kontrolovat a korigovat.

Další zajímavá oblast diskuse se zabývala problematikou používání učebnic. V české kultuře je mechanické používání učebnic tradičně součástí výuky, ve výuce angličtiny však není žádoucí, a to i přesto, že ho vyžadují rodiče žáků, hlavně co se týče vyplňování drahých pracovních sešitů, které se pořizují z rodinného rozpočtu. Přílišné spoléhání na učebnici vede ke stereotypním hodinám a demotivaci žáků, a navíc, slovy jedné ze zkušených učitelek „vyplňováním cvičení přicházíme o čas, kdy by žáci mohli mluvit, přirozeně komunikovat“.

Dále se probírala problematika heterogenních tříd a otázka, zda je výhodné a přijatelné takové třídy dělit na jazykovou výuku do výkonnostně homogenních skupin. Bylo konstatováno, že v případě existence „lepších“ a „horších“ skupin se schopnější žáci sice mohou více naučit a méně schopní žáci mohou zažít více úspěchu, ale tato situace zároveň často zásadním způsobem narušuje sociální vztahy mezi žáky.

Studenty učitelství angličtiny také velmi zajímala možnost, jak provázat výuku jazyka s dalšími předměty, což je dle přítomných pedagogů velmi žádoucí a efektivní způsob výuky, nicméně bez zakotvení ve školním vzdělávacím programu je prakticky proveditelný do značné míry pouze na prvním stupni základní školy.

V průběhu diskuse se učitelé vyjádřili ještě k následujícím dotazům: Počítáte s tím, že s domácí přípravou budou žákům pomáhat rodiče, a do jaké míry? Jak řešit situace, kdy se žáci ve výuce verbálně napadají, nebo dokonce verbálně zaútočí na učitele? Je ve výuce angličtiny možné a vhodné slovní hodnocení? Do jaké míry promýšlíte a praktikujete formativní hodnocení? Zohledňujete nějak volbu konverzačních témat ve vztahu k životní situaci dětí? Jaký přínos mohou pro žáky mít několikadenní výjezdy do Velké Británie a jak je umožnit žákům ze sociálně slabších rodin? Jak se stavíte k probíhající stávce učitelů a podporují ji vaši ředitelé?

Diskuse byla ukončena osobním posláním každého z přítomných pedagogům studentům. Učitelé jim přáli odvahu, vytrvalost a ujistili je, že učitelské povolání je sice obtížné, ale rozhodně stojí za to. Studenti i přítomní vyučující svorně považovali akci za velmi vydařenou a přínosnou a stejně jako v minulých letech vyjádřili přání setkávat se takto „u kulatého stolu“ častěji než jednou do roka.

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., moderátorka akce

 


Kulatý stůl AJ 2018, setkání s učiteli z praxe

V rámci projektu Kulaté stoly proběhla dne 16. 10. 2018 na sekci anglického jazyka Ústavu cizích jazyků PdF UP dvouhodinová panelová diskuse mezi učiteli angličtiny z šesti olomouckých základních škol a studenty připravujícími se na učitelské povolání. Diskuse se zúčastnily tři zkušené pedagožky s délkou praxe nad 10 let a tři začínající pedagožky. Naslouchalo jim více než 40 budoucích učitelů, většinou studentů navazujícího magisterského studia učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, ale také studenti německého jazyka a primární pedagogiky.

V úvodu setkání přítomné učitelky představily studentům nejmarkantnější rozdíly mezi pedagogickou praxí v průběhu studia a reálnou praxí při nástupu do zaměstnání. Hovořilo se o praktických záležitostech týkajících se denního chodu školy, o administrativní zátěži učitele a efektivní spolupráci s kolegy.

V další části se diskutovalo o roli učitele anglického jazyka na dnešních základních školách a o aktuálních cílech cizojazyčné výuky na 1. i 2. stupni. Zdůrazňována byla především motivace žáků a také propojení výuky s praxí, tj. nejdůležitější úlohou učitele je vypěstovat v žácích pozitivní vztah k anglickému jazyku a aktivně je podporovat v uplatňování angličtiny mimo školní lavice. Zásadní úlohu také hraje co nejširší používání angličtiny v samotné výuce, tak aby sám učitel byl žákům vzorem a ukazoval jim, že anglický jazyk se neužívá jen při vyplňování mluvnických cvičení a procvičování slovíček, ale především v reálné smysluplné komunikaci.

Dalším hojně diskutovaným tématem byla inkluze žáků se specifickými potřebami a spolupráce s asistenty pedagoga, a to nejen z hlediska oficiálního nastavení a žádoucího fungování systému, ale především z praktického hlediska.

Nakonec si studenti vyslechli cenné tipy pro hledání učitelského pracovního místa, jak si vybírat školu, která jim bude vyhovovat, jak strukturovat žádost o zaměstnání, apod.

V závěru setkání byl dán prostor volným dotazům, které se týkaly např. připravování se do hodin, dodržovaní ŠVP, průběhu hospitací a školních inspekcí a praktické uplatnitelnosti některých výukových metod. Celá akce proběhla velmi úspěšně a mnozí účastníci z řad pedagogů i studentů vyjádřili zájem podobné setkání v budoucnosti opakovat častěji.

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., moderátorka akce

 


Kulatý stůl AJ 2017, setkání s učiteli z praxe

Dne 6. 11. 2017 proběhla na ÚCJ PdF UP v rámci projektu Kulaté stoly dvouhodinová panelová diskuse mezi učiteli anglického jazyka z pěti olomouckých základních škol a studenty připravujícími se na učitelské povolání. Diskuse se zúčastnili čtyři zkušení pedagogové s délkou pedagogické praxe nad 10 let a tři začínající pedagožky. Naslouchalo jim téměř 40 budoucích učitelů, většinou studentů navazujícího magisterského studia učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, ale také studenti německého jazyka a primární pedagogiky.

Prvním a hlavním tématem diskuse byla úroveň připravenosti absolventů učitelství cizího jazyka na pedagogickou praxi. Přítomní učitelé ocenili především skladbu a rozsah odborných a didaktických disciplín, za nedostatečnou považovali praktickou připravenost na práci se školními dokumenty a na efektivní komunikaci s učitelským sborem. Byla zdůrazněna důležitost výběru školy dle osobních preferencí absolventa a ochota dále se všestranně rozvíjet i přes četné problémy a neúspěchy, kterým začínající pedagog může čelit (spolupráce s kolegy, vzájemné náslechy, samostudium, účast na dalším vzdělávání).

Poté se diskutující zaměřili na udržování přiměřené kázně ve třídě. Vyzvedli vztah mezi chováním žáků a kázní samotného učitele. Učitel, který důsledně plní to, co slíbí, chodí do hodin dobře připraven, práce ho baví a má k dětem respektující přístup jako k celistvým lidským bytostem, nemívá v běžné třídě výrazné kázeňské problémy. Hovořilo se také o nastavování pravidel a různých způsobech motivování žáků. Nakonec se učitelé s posluchači podělili o praktické tipy, jak zvládat dílčí neúspěchy a riziko dlouhodobého stresu.

Posledním tématem diskuse byla práce s rodiči. Hovořilo se o nezbytné podpoře vedení školy, o nutnosti řešit problémy všeho druhu včas, posluchači se dozvěděli, za jakých okolností a jakým způsobem si sjednat osobní schůzku s rodičem, jak si o ní vést záznam a v některých případech přizvat k jednání i druhou osobu apod.

Zbývajících 20 minut diskuse bylo věnováno dotazům z řad studentů. Studenti se zajímali o to, jak konkrétně motivovat pasivní studenty k cizojazyčné komunikaci ve třídě, o způsoby provádění pedagogické reflexe a o specifika práce učitele cizího jazyka na malotřídní škole. 

Celá akce proběhla velmi úspěšně a mnozí účastníci z řad pedagogů i studentů vyjádřili zájem podobné setkání v budoucnosti opakovat. Je to příležitost, jak budoucím učitelům zprostředkovat nejen informace praktického charakteru, ale především lidský rozměr učitelského povolání.

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., moderátorka akce

 


Kulaté stoly NJ

Setkání u kulatého stolu NJ 2023

Ve dnech 2. 10. 2023 a 25. 10. 2023 se na Ústavu cizích jazyků konal 6. ročník akce pod názvem Setkání u Kulatého stolu, který byl zaměřen zejména pro studenty a studentky programu Učitelství německého jazyka pro základní školy.

Na prvním setkání měli studentky a studenti možnost diskutovat s učiteli německého jazyka, kteří působí na základních a středních školách v České republice. Zastoupeny byly základní školy z Vyškova, Pardubic, Olšan u Prostějova, Holešova, nechyběla ani střední škola z Olomouce, konkrétně Církevní gymnázium německého řádu. Zastoupeni byli jak pedagogové s delší praxí, tak i pedagogové, kteří nastoupili do školství teprve v nedávné době. V první části setkání byli hosté představeni moderátorkou a organizátorkou akce, Dr. Dömischovou, ředitelkou Ústavu cizích jazyků, která zdůvodnila studentům svůj výběr hostů. Následně každý představil svou školu, její specifika včetně funkcí, které v nich zastávají. Následovala témata týkající se výuky cizích jazyků na základních školách, výuky německého jazyka, motivace žáků k učení i k výuce druhého cizího jazyka. V průběhu celé akce studenti kladli pedagogům dotazy všeho druhu, zejména však týkající se problémových oblastí učitelské praxe. Celá akce se nesla ve velmi příjemné atmosféře plné podnětných informací a doporučení.

Hosty druhého stekání byli tentokrát učitelé ze základních škol olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje. Studentkám a studentům se naskytla příležitost setkat se a diskutovat s učiteli německého jazyka ze základních škol jak o samotném procesu výuky, tak také o jejich přípravě na vyučovací hodiny, motivaci žáků či postoji k výuce cizích jazyků. Učitelé se vyjadřovali k úskalím jejich práce a také zmiňovali pozitiva, která učitelská profese s sebou přináší. Společným rysem všech zúčastněných byl jejich respektující přístup k žákům a pozitivní přístup ke svému povolání.
Velmi zajímavé byly pro všechny přítomné osobní zkušenosti učitelů, kteří na školách v rámci své výukové povinnosti vyučují předměty mimo svou aprobaci. Studenti se mohli seznámit s realitou školní praxe a vyslechnout si velmi poutavé příběhy účastníků, vystudovaných jazykářů, kteří byli nuceni vyučovat další cizí jazyk, aniž by jej vystudovali.  
Studenti získali nejen užitečné rady a pohledy na výuku němčiny a angličtiny, ale také se mohli inspirovat jejich pozitivními postoji vůči výuce a žákům samotným. 

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D., moderátorka a organizátorka akce


Setkání u kulatého stolu NJ 2022

Dne 7. 12. 2022 proběhl na Ústavu cizích jazyků 5. ročník akce Setkání u kulatého stolu NJ, kdy studentky a studenti Ústavu cizích jazyků měli možnost diskutovat s učiteli německého jazyka, kteří působí na základních a středních školách v České republice. Tématem setkání bylo přiblížit studentkám a studentům příklad dobré praxe. Zastoupeni byli jak pedagogové s delší praxí, tak i pedagogové, kteří nastoupili do školství teprve v nedávné době. V první části setkání byli představeni hosté ze 4 základních a 1 střední školy, mezi nimiž byl i ředitel jedné z největších základních škol v Olomouci. Každý z hostů představil svou školu a její specifika včetně funkcí, které v nich zastávají. Následovala témata týkající se běžného chodu školy, třídnictví, třídnických hodin včetně povinné agendy třídního učitele. Neopomenuta zůstala i témata elektronické třídní knihy, hospitací a výuky cizích jazyků. V průběhu akce studenti kladli pedagogům dotazy všeho druhu, zejména však týkající se problémových oblastí učitelské praxe. Celá akce se nesla ve velmi příjemné atmosféře plné podnětných nápadů a doporučení.

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D., moderátorka a organizátorka akce


 

Setkání u kulatého stolu NJ 2021

Dne 20. října 2021 se v době od 14.00–16.00 hod. uskutečnil na ÚCJ PdF UP čtvrtý ročník akce s názvem „Setkání u kulatého stolu – nejen o němčině na základních školách“, který je pořádán v rámci projektu Opatření na podporu studijních programů, zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol."

Kulatého stolu se účastnili 3 začínající a 3 zkušení učitelé německého jazyka ze základních škol z celé České republiky. Zastoupeny byly školy vesnického typu, velké sídlištní školy jak z Olomouce a okolí, tak také např. z Brna a přilehlých oblastí. Cílem setkání bylo představit studentům profesi učitele cizího jazyka z pohledu praxe. Na setkání nechyběl ani zástupce ředitelů škol, ředitel Základní školy Stupkova 16, Olomouc. Obsahová část setkání byla uzpůsobena aktuálním problémům učitelské profese zejména v kontextu výuky německého jazyka na základních školách v ČR. Diskutovalo se o motivaci žáků k výuce němčiny jako druhého cizího jazyka, využívání nových metod a technologií. Nechyběla ani témata jako výchovné a výukové problémy žáků, komunikace s rodiči, vypjaté situace ve výuce včetně problematiky inkluze v základním školství. Průběh společného setkání provázela velmi příjemná atmosféra. Po ukončení akce studenti dále diskutovali s pedagogy i nad rámec časového vymezení dvou hodin.

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D., moderátorka a organizátorka akce


Fotografie z předešlých setkání u kulatého stolu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)