Posluchárna P4

Klíčovou součástí výuky na vysoké škole jsou přednášky. K tomuto účelu disponujeme moderně vybavenou posluchárnou pro 46 studentů.  Pro pohodlí přednášejícího i komfort posluchačů, zaručující co nejefektivnější osvojování přednášených poznatků, je učebna vybavena multimediálním pultem, ozvučením a dvěma projekčními plochami (plátnem pro promítání z dataprojektoru a širokoúhlým displejem).

Laboratoř počítačem řízených technologií (3D tisk, laserové a CNC třískové obrábění)

Průmysl 4.0 je založen na technologiích ovládaných počítači, robotice, objemných datech... Proto naše katedra disponuje špičkově vybavenou laboratoří, kde studenti pracují s nejmodernějšími technologiemi založenými na profesionálním 3D tisku. Počítačově namodelované objekty tak mohou ihned zhmotnit. Dále je laboratoř vybavena laserem pro dělení materiálů (plast, kov, dřevo) nebo gravírování. V neposlední řadě jsou k dispozici 3 CNC routery pro třískové obrábění materiálů.

Laboratoř výpočetní techniky N35

Laboratoř je vybavena 24 kusy pracovních stanic pro studenty a jednou učitelskou pracovní stanicí. Jednotlivé pracovní stanice jsou vybaveny software (Windows 10, MS Office 2016, Virtual PC, VM Player, vSphere Client apod.) pro práci s virtualizačními a síťovými technologiemi. Součástí vybavení laboratoře je virtualizační centrum postavené na platformě VmWare verze 5.5, obsahující tři virtualizační servery, hypervizor, řadič diskového pole a optické rozvaděče. Další součástí laboratoře je i samostatná místnost obsahující cvičné pracovní stanice (PII, PIII, P4) a aktivní i pasivní prvky strukturované kabeláže, pro praktický nácvik dovedností souvisejících s hardwarovou konfigurací počítačů, počítačových sítí. Součástí vybavení laboratoře je interaktivní tabule a ozvučení.

Laboratoř elektrotechniky a elektroniky N34

Je určena k praktické výuce předmětů zaměřených na oblast elektrotechniky a elektroniky s přesahem do základů automatizace i mechatroniky. Laboratoř je vybavena základními měřicími přístroji (osciloskopy, generátory, čítače, měřiče U, I, P s propojením na PC, apod. i stavebnicemi míLab nebo výukovým programem EDISON).

Laboratoř robotiky N31

Konstruování a programování robotických systémů vyžaduje speciální vybavení. Proto katedra disponuje specializovanou laboratoří pro návrhy robotických systémů. Je mj. vybavena vybranými počítačově ovládanými modely průmyslových linek a zařízení, které slouží k rozvoji dovedností spojených s řízením jejich provozu. Rovněž je vybavena konstrukčními robotickými stavebnicemi. Svým charakterem umožňuje praktické osvojení základů robotiky a dále pochopení didaktických aplikací robotiky do vzdělávání. Pro datalogging lze vedle RCX, NXT a EV3 využít také datalogery LogIT s širokou škálou senzorů. Součástí učebny je také interaktivní tabule.

Laboratoř IoT N33

Moderní technologie dnes obklopují člověka na každém kroku. Zejména v poslední době začíná být celá řada tradičních zařízení v domácnostech, průmyslu, školství a zemědělství ovládána na dálku přes internet. Hromadně jsou tyto technologie označovány jako Internet of Things (IoT). Laboratoř je vybavena technologiemi pro návrh a realizaci IoT řešení, především na bázi Arduino, Raspberry Pi a Micro:bit. Vedle toho je uzpůsobena pro praktické konstruování elektronických systémů.

Dílna pro strojní zpracování kovového materiálu

Tato speciální učebna je vybavena vysoce moderními přesnými stroji určenými pro zpracování kovových materiálů. Je vybavena frézkami, soustruhy, bruskou, vodorovnou obrážečkou, strojní pilou, svařovacími agregáty a dalšími zařízeními. Pro zpracování plechů je učebna vybavena tvářecími stroji pro stříhání a ohýbání plechů. Dílna umožňuje zhotovování prototypů různých konstrukcí na bázi kovů.

Dílna pro strojní zpracování dřeva

Specializovaná učebna vybavená vysoce moderními a přesnými stroji určenými pro zpracování dřeva. Je vybavena formátovací pilou s předřezem, hoblovkou, dlabačkou, kombinovanou bruskou, soustruhem, odsavačkou prachu, pásovou pilou, truhlářskou frézou, sukovací vrtačkou a dalšími zařízeními. Dílna umožňuje zhotovování prototypů různých konstrukcí na bázi dřeva a podobných materiálů.

Dílna pro ruční zpracování dřeva

Učebna vybavená truhlářskými hoblicemi určenými pro zpracování dřeva a materiálů na podobné bázi. Je vybavena jak tradičním ručním, tak i moderním elektrickým ručním nářadím, vč. akumulátorových variant. K dispozici jsou pily, hoblíky, ruční vrtačky, dláta, rašple, pilníky a další nářadí. Dílna umožňuje zhotovování prototypů různých konstrukcí na bázi dřeva a podobných materiálů.

Dílna pro ruční zpracování kovů a plastů

Učebna vybavená dílenskými pracovními stoly se svěráky určenými pro zpracování kovových a plastových materiálů. Je vybavena jak tradičním ručním, tak i moderním elektrickým ručním nářadím, vč. akumulátorových variant. K dispozici jsou pily, ruční vrtačky, rašple, pilníky a další nářadí. Dílna umožňuje zhotovování prototypů různých kovových a plastových konstrukcí.

Dílna pro tvorbu z drobného technického materiálu - SEU

Učebna pro realizaci seminářů technicky a prakticko-činnostně zaměřených předmětů. Umožňuje jak výuku teoretického charakteru, tak i cvičení a praktických činností s drobným technickým materiálem. Kapacitně vyhovuje výuce v menších skupinách.

Dílna pro výuku techniky na 1. stupni ZŠ a v mateřských školách

Dílna zaměřená na techniku a praktické činnosti pro přípravu učitelek a učitelů prvního stupně základních škol. Je plně vybavena nářadím pro práci se dřevem, kovem, plastem a dalšími materiály. Obsahuje i nedidaktizované stroje, které jsou předváděny v rámci výchovy k volbě povolání.

Laboratoř rozvoje digitální gramotnosti P3

Učebna je primárně zaměřena na osvojování učitelských kompetencí souvisejících s rozvojem digitální gramotnosti. Je vybavena 25 kusy pracovních stanic pro studenty a jednou učitelskou pracovní stanicí. Jednotlivé pracovní stanice jsou vybaveny software (Windows 10, MS Office 2016, Visual Studio.NET, Web Expressions, Front Page, MySQL, Statistica apod.) pro tvorbu softwarových a výukových aplikací, práci s databázovými systémy, tvorbu webových stránek a statistické zpracování dat. Součástí vybavení učebny je i databázový aplikační server. Součástí vybavení učebny je interaktivní tabule, ozvučení a sada dotykových zařízení (iPad).

Laboratoř didaktiky informatiky / multimediální, grafické tvorby P11

Specializovaná učebna zaměřená na rozvoj didaktických kompetencí pro výuku předmětu informatika na 1. a 2. stupni základních škol a středních školách. Rovněž je na vysoké úrovni vybavena pomůckami pro osvojování didaktických dovedností nezbytných pro rozvoj informatického myšlení dětí v mateřských školách. 

Svým softwarovým a hardwarovým vybavením rovněž umožňuje realizaci multimediální a grafické tvorby. Laboratoř je vybavena 17 kusy pracovních stanic pro studenty a jednou učitelskou pracovní stanicí. Jednotlivé pracovní stanice jsou vybaveny software (Windows 10, MS Office 2016, Adobe Captivate, Adobe PhotoShop, Corel Draw, AutoCAD 2016 a 2017 apod.) pro grafickou a multimediální tvorbu a součástí vybavení učebny je také sada záznamových zařízení (digitální videokamery, fotoaparáty, vizualizéry a skenery) pro pořizování a úpravu audiovizuálních projektů. Součástí vybavení učebny je interaktivní tabule, ozvučení a videokonferenční zařízení Polycom.

Počítačová místnost pro studenty N23

Pro potřeby práce studentů s výše uvedenými aplikacemi a systémy je jim v době mimo výuku k dispozici tato počítačová místnost, která je vybavena 40 pracovními stanicemi a 45 přípojnými místy včetně Wi-Fi. Na těchto pracovních stanicích jsou instalovány jednotlivé vyučované systémy a aplikace (Windows 10, MS Office 2016, Adobe Captivate, Adobe PhotoShop, Corel Draw, AutoCAD 2016 a 2017 apod.).

Studenti mají také on-line přístup ke studijním materiálům v rámci studijních opor v LMS Unifor či v systému CourseWare, které obsahují výklad v textové i PowerPointové podobě, interaktivní cvičení aj. Celý systém LMS Unifor je založen na interakci studenta a učitele. Řada přednášek je pro studenty nahrána do podoby videopřednášek s prezentacemi a je k dispozici na YouTube. Vybrané studijní materiály jsou rovněž dostupné prostřednictvím serverů Slideshare, cloudových úložišť Google Drive, Dropbox apod.

Učebna pro kreativní činnosti P110

Učebna umožňuje studentům kreativní tvorbu produktů z tradičních i netradičních materiálů. K tomu je možné využívat i 3D tisková pera. Jedná se o kombinovanou učebnu, která je rovněž vybavena zázemím pro přípravu pokrmů a tím vzdělávání budoucích učitelů základních škol v této oblasti. Nachází se zde taktéž počítač s interaktivní tabulí.   

Laboratoř digitální fotografie a dynamického videa

Technologie fotografování a tvorby videa expandují a jdou neustále kupředu. Proto katedra disponuje nově vybudovanou laboratoří, která umožňuje pořizování produktových fotografií pro potřeby reklamního průmyslu, dokumentárních, krajinářských a portrétních fotografií. Taktéž se zaměřuje na tvorbu nerozsáhlých dynamických videí. Laboratoř využívá mimo vlastních prostor vhodné prostory dalších interiérů a exteriérů fakulty. Je vybavena digitálními fotoaparáty vč. pevných a zoomových objektivů se špičkovou světelností, akčními kamerami vč. příslušenství.

Laboratoř inovativní didaktiky techniky a praktických činností

Technické vzdělávání na středních školách je významnou oporou průmyslu při přípravě lidských zdrojů. Stejně tak na základních školách jsou celosvětově nezastupitelnou vzdělávací oblastí praktické činnosti zahrnující aktivity přispívající k profesní orientaci žáků a jejich orientaci ve světě práce. Konkrétně lze uvést předměty technika, pracovní vyučování, pěstitelské práce, příprava pokrmů...

Laboratoř se zaměřuje na rozvoj moderní teorie didaktiky techniky a praktických činností, realizaci výzkumných šetření a předkládání inovativních návrhů na praktickou realizaci uvedených předmětů na školách. Vytváří a navrhuje metodické materiály pro učitele a žáky.

Laboratoř pro výuku materiálů a technologií - LMA

V laboratoři jsou prováděna praktická cvičení zaměřená na zjišťování mechanických technologických vlastností technických materiálů a na pozorování struktury vybraných materiálů. Při technologických cvičeních jsou demonstrovány dostupné technologické činnosti a jsou prováděny postupy využívané především při kontrole strojírenské výroby. K vybavení laboratoře náleží metalografické mikroskopy, Charpyho kyvadlové kladivo, tvrdoměry Brinell, Rockwell, Vickers, přístroj pro zkoušení mechanických vlastností materiálů tahem (řízený PC), k dispozici je pec umožňující dosažení teploty 1200 O C a další zařízení.

Laboratoř pro popularizaci techniky a moderních technologií

Aktivity laboratoře zastřešují činnosti spojené s prezentováním nejmodernějších poznatků ze světa vědy a techniky laické i odborné veřejnosti. Zpřístupňuje laikům, veřejnosti a dětem věci, na první pohled složité, zábavnou formou. Organizuje zábavné a vzdělávací akce Noc vědců, CodeWeek, Technická soutěž pro žáky, Zájmový kroužek robotiky, Příměstský tábor pro děti, Letní škola pro pedagogické pracovníky a další. K tomu je využíváno zázemí všech špičkově vybavených laboratoří a dílen katedry. Součástí je rovněž organizace popularizačně vzdělávacích akcí na zakázku, zejména pro firemní klientelu. Chcete uspořádat zábavně-vzdělávací akci? Kdykoliv nás můžete kontaktovat. 

V této oblasti zajišťuje rovněž publikování odborných článků.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)