Technická tvořivost žáků základní školy z pohledu genderu

Projekt se v souladu s aktuální vzdělávací politikou v České republice věnuje problematice tvořivosti, jejího vnímání a hodnocení v kontextu technického vzdělávání. Technickou tvořivost chápeme jako správné a účelné řešení problémových  úloh technického charakteru, a to jak na úrovni teoretické, tak praktické.  Cílem projektu je v návaznosti na probíhající revize RVP realizovat výzkum technické tvořivosti dětí s důrazem na studium genderové závislosti. Záměrem výzkumu je přinést výsledky aplikovatelné ve školské praxi a především v rámci kurikulární reformy.

Hlavní řešitelka: PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.

Doba řešení: 2019

Počítačové hry a jejich působení na žáky střední školy

Cílem projektu grantového fondu děkanky je provést výzkum využívání počítačových her u žáků gymnázií, konkrétně zjistit míru závislostního chování žáků středních škol, respektive gymnázií ve vztahu k počítačovým hrám. Dalším jeho cílem je porovnat zjištěný stav s výsledky již realizovaného výzkumu v roce 2016. Ve výzkumném šetření bude použita kvantitativní výzkumná strategie. Jako výzkumný vzorek bude vybráno přibližně 400 žáků 3. ročníků gymnázií. Realizovaný výběr výzkumného vzorku bude záměrný (totožná gymnázia jako v předchozím výzkumném projektu), aby bylo možné výsledků výzkumu komparovat. Ke zpracování výsledků výzkumu bude využito základních i pokročilých statistických metod, včetně shlukové a faktorové analýzy.  Cílem analýzy výzkumných dat bude identifikace a přesný popis skupin 18ti letých žáků gymnázií podle jejich závislostního chování. Výstupem projektu budou příspěvky ve sbornících mezinárodních konferencí, články v časopisech a vytvoření monografie na dané téma.

Hlavním řešitelem za UP je Mgr. Jaromír Basler

Doba řešení: 2018

PRIM - Podpora rozvíjení informatického myšlení

Celonárodní projekt PRIM realizovaný v rámci Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Hlavním řešitelem za UP je doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Doba řešení: 2017 - 2020

Postoje žáků a učitelů k obsahu vzdělávání v předmětu informatika na ZŠ a SŠ

Tematicky se předložený projekt výzkumného charakteru zaměřuje na doposud opomíjenou, ale přesto na domácím poli podstatnou oblast – na obsah vzdělávání informatiky vyučované na základních školách. V zahraničí tato výzkumu kontinuálně podrobovaná oblast je u nás jen minimálně prozkoumanou, zejména v kontextu aktuálního společenského i technologického rozvoje. A přitom je klíčovou v rámci didaktiky informatiky, která je v pojetí vědní disciplíny a v národním měřítku nejintenzivněji rozvíjena především na pracovišti navrhovatele.

Hlavním řešitelem je doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Doba řešení: 2017

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)